CTIHODNÍ SOUDCI nebo PROLHANÍ ZNEUŽIVATELÉ SVÉ MOCI?

  AKTIVNÍ ODPOR OBČANA vůči BEZPRÁVÍ, LŽI A PODVODU
                                                      J U S T I Č N Í   M A F I E

  AKTUÁLNÍ STAV (PRAVDA vers. LEŽ) :
  TRESTNÍ - (počet trestních oznámení =) 1063 : 0 (= nula vyřízení)
  PRÁVNÍ - (počet podaných žalob =) 350 : 0 (= nula vyřízení)

  Pokusy o "vyřízení"(zametení) = další (kumulované) "justiční" LŽI vers. OPONENCE (viz průběžné měsíční složky vlevo)

únor 2012 | PRAVDA, DEMOKRACIE, PRÁVO, SPRAVEDLNOST?.. (omyl) .. LEŽ, ZNEUŽÍVÁNÍ PRAVOMOCI, KORUPCE, PODVOD!

PRAVDA, DEMOKRACIE, PRÁVO, SPRAVEDLNOST?.. (omyl) .. LEŽ, ZNEUŽÍVÁNÍ PRAVOMOCI, KORUPCE, PODVOD!

STRÁNKA O TRISTNÍM STAVU "JUSTICE" aneb JEDNA VELKÁ (NE)ZÁBAVNÁ REALITY SHOW...


únor 2012


únor 4/4
//////////////////////////////////////////
MS Brno
Věc : Rozs. 245 EC 71/2011-41      -      1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)  
                                          2)Trestní oznámení
                                          3)Žaloba pro zmatečnost  
                                                
1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Rozsudek MS Brno (převz.22.2.12), který je mu ve svém Odůvodnění
poněkud nesrozumitelný - proto se vyhotovitelky JUDr.Olgy Mafkové táže (pro přehlednost:
citace Vašeho "Odůvodnění" - ODPOVĚĎ resp.DOTAZY ÚČ.ŘÍZ.

"Žalobce se svým žalobním návrhem domáhal po žalovaném úhrady částky 860,- Kč s úrokem
z prodlení a náhrady nákladů řízení. Žalovaná částka představuje obyčejné jednosměrné jízdné
ve druhé vozové třídě ve výši 60,- Kč a přirážku k jízdnému ve výši 800,- Kč.
Žalovaný se vyjádřil tak, že souhlasí s tím, aby o nároku žalobce bylo rozhodnuto bez
nařízení jednání
PŘIČEMŽ I NAZNAČIL, ŽE Z DŮVODU PŘEDCHOZÍCH ČETNÝCH OBDOBNÝCH ROZHODOVANÝCH VĚCÍ PROKÁZANÝM
PRAVOMOCNĚZNEUŽITÝM ZPŮSOBEM JE EFEKTIVNĚJŠÍ, KDYŽ ANTISPRAVEDLNOSTNÍ SOUDCI BUDOU N.UV.ÚČ.ŘÍZ.
LHÁT POUZE PÍSEMNOU FORMOU (NEŽ ABY SE TAKTO DĚLO ZBYTEČNĚ I ÚSTNĚ V S.SÍNI..)

a současně vyzval soud, aby zohlednil všechny okolnosti mezi účastníky řízení, tedy všechny
pohledávky, které vůči sobě sporné strany mají.
COŽ SE VŠAK MINULO ÚČINKEM..:-(   

Soud v této věci rozhodoval pouze na základě listinných důkazů,
A na základě ELEKTRONICKÝCH NE?..

neboť to typová povaha věci umožňuje (skutková zjištění o právně významných skutečnostech, jež
jsou mezi účastníky sporné lze činit jen základě listin)
AVŠAK I TO EL.PODÁNÍ N.UV.ÚČ.ŘÍZ. MÁ SVŮJ RELEV.základ v RELEV.listinách, PŘIČEMŽ NĚKTERÉ JSTE
I VY OSOBNĚ (V JINÉ PRÁVNÍ VĚCI) OBDRŽELA, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

a bez jednání ve smyslu § 115a o.s.ř. (účastníci, respektive jejich zástupci s tímto postupem
soudu za použití ust. § 101 odst. 4 o.s.ř. souhlasili).
DŮVOD NAZNAČEN V PRVNÍ ODPOVĚDI..

Z předložených listinných důkazů bylo zjištěno, že žalovaný dne 18.3.2010 použil ke své
přepravě vlak společnosti České dráhy a.s. ( dále jen přepravce), spoj č. 743 a na výzvu
přepravcem pověřené osobě se při kontrole jízdních dokladů mezi stanicemi Vyškov na Moravě a
Kojetín neprokázal platným jízdním dokladem pro jízdu
AVŠAK se prokázal JINÝM RELEVANTNÍM dokladem, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

ve druhé vozové třídě.
JENOM VE DVOJCE? NO JEDNIČKU TO ASI NEMĚLO.. - ONY TY "České dráhy a.s." LECKDY NA CESTUJÍCÍ
RESP.ZVLÁŠTĚPAK NA SVÉ VĚŘITELE DOSTI "VYMĚŠUJÍ"..:-(

Žalovanému tak vznikla dle článku 98 ve spojení s článkem 102 Smluvních přepravních podmínek
(dále jen SPPO) účinných od 7.3.2010 povinnost zaplatit přepravci obyčejné jednosměrné jízdné
ve druhé vozové třídě ve výši 60,- Kč (vypočteno dle tarifu RTR 10) a přirážku k jízdnému
ve výši 800,- Kč.
ANO, TAK BY TOMU BYLO, POKUD BY NEPROKÁZAL SVOU VĚŘITELSKOU POZICI URČITÝM RELEVANTNÍM
(NADŘAZENÝM) DOKLADEM, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Žalovaný byl vyzván k zaplacení částky 860,- Kč při přepravní kontrole dne 18.3.2010,
PŘIČEMŽ TÉHOŽ dne I UPOZORNIL SVÉHO DLUŽNÍKA NA TRVAJÍCÍ NEVYŘÍZENOU POHLEDÁVKOVOU VĚC, ŽE ANO,
PANÍ SOUDKYNĚ?

následujícího dne se jeho závazek stal splatným.
A KDY se stane splatným TEN JIŽ CCA 22 MIL.DLUH "ŽALOBCE" RESP.I VAŠÍ "JUSTICE", PANÍ SOUDKYNĚ-
VÝZNAMNÁTO PŘEDSTAVITELKO JUSTICE ČR ALIAS MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ (NEBO JIŽ NEJSTE?..) SOUDU ČR?

Žalovaný však obyčejné jednosměrné jízdné a přirážku k jízdnému přepravci neuhradil a dostal
se tak do prodlení se zaplacením tohoto závazku od 20.3.2010.
ALE ŽÁDNÉ prodlení.. - RADĚJI NECHTĚJTE, ABY ZDE BYLA VYJMENOVÁNA VEŠKERÁ prodlení (- TEDY POKUD
BYCHOM ZŮSTALI JEN U TOHOTO DECENTNÍHO NÁZVU - POZN.RED.) "JUSTICE" ČR..

Přepravce svoji pohledávku za žalovaným ve výši 860,- Kč spolu s příslušenstvím a souvisejícími
právy postoupil společnosti Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 29235871
se sídlem v Brně, Špitálka 8, PSČ: 602 00 a to na základě smlouvy o postoupení pohledávky
č. 1232011001 ze dne 21.1.2011.
A PROČPAK - CO HO K TOMU VEDLO? ON SNAD NEMÁ VE SVÝCH ŘADÁCH PRÁVNÍKY RESP.(ALESPOŇ) STŘEDOŠKOLÁKY,
KTEŘÍ UMĚJÍ VYPSAT POHLEDÁVKOVÝ FORMULÁŘ? (NO ŘÁDNÉ PRÁVNÍKY ASI NEMÁ, PROTOŽE TI BY ZJISTILI, ŽE
VYMÁHAT NĚCO PO SVÉM VĚŘITELI, JE NEPATŘIČNÉ, NELOGICKÉ A SNAD I TRESTNÉ, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?)

Žalobce se proto s ohledem na výše uvedené stal aktivně legitimován k podání tohoto žalobního
návrhu dle ust. § 524 a následujících občanského zákoníku.
NO TO ZŘEJMĚ ASI JEŠTĚ PŘÍLIŠ LEGÁLNĚ aktivně legitimován NENÍ, NEBOŤ V SOUVISLOSTI S TOUTO
PODIVNOU legitimací (K TUNELOVÁNÍ STÁTNÍHO PODNIKU ATD.) BYLY JISTÉ STÁTNÍ INSTITUCI ALIAS
"LEGITIMÁTORU" PŘEDLOŽENY URČITÉ RELEV.DOTAZY - DOPOSUD ŘÁDNĚ NEZODPOVĚZENO - A JELIKOŽ SE TEDY
JEDNÁ O STÁT A JEHO EKONOMICKOU (INFRASTRUKTURNÍ) ST.SPRÁVU, TAK BYSTE TYTO TŘEBA MOHLA ZODPOVĚDĚT
I VY, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ ALIAS VÝZNAMNÁTO ZAMĚSTNANKYNĚ STÁTNÍ "JUSTIČNÍ" SPRÁVY?

Postoupení pohledávky bylo žalovanému oznámeno dopisem ze dne 9.3.2011, který zaslal žalovanému
žalobce cestou svého právního zástupce, a to na základě zmocnění postupitele.
AVŠAK Postoupení TĚCH RELEV.DOTAZŮ bylo "ŽALOBCI-PODIVNÉMUTO POSTUPNÍKU" oznámeno EL.dopisem JIŽ
ze dne 20.1.2011, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? (-DOPOSUD ŘÁDNĚ NEZODPOVĚZENÝM - Z JAKÉHOPAK DŮVODU?..)

Podle ust. § 760 občanského zákoníku smlouvou o přepravě osob vzniká cestujícímu, který
za stanovené jízdné použije dopravní prostředek, právo, aby ho dopravce přepravil do místa
určení řádně a včas.
COŽ SE MU NĚKDY I PODAŘÍ..

Podle ust. § 772 věty prvé občanského zákona podrobnější úpravu osobní a nákladní
přepravy stanoví zvláštní předpisy, zejména přepravní řády a tarify.
Podle ust. § 7 odst. 5 věta první a druhá vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu
pro veřejnou drážní a silniční osobní přepravu, nezakoupí-li si cestující jízdenku před
nástupem do vozidla, přestože mu to dopravce umožňuje, smí nastoupit do vozidla bez
jízdenky, jestliže dopravce zajišťuje ve vozidla prodej jízdenek a cestující si zakoupí jízdenku
po nástupu do vozidla bezodkladně. V takovém případě cestující zaplatí jízdné s přirážkou.
Výši této přirážky stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách a uvede v tarifu.
pokračování -3- 245 EC 71/2011
Podle ust. § 517 odst. 2 občanského zákoníku jde-li o prodlení s plněním peněžitého
dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle
tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení; výši úroků z prodlení a poplatků z prodlení
stanoví prováděcí předpis.
Podle § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění výše úroků z prodlení
odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních
bodů. V každém kalendářním pololetí v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků
z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den
příslušného kalendářního pololetí.
TLESKÁ SE VAŠIM PLZEŇSKÝM ZNALOSTEM, AVŠAK TYTO JSOU V DANÉM KONTEXTU MERITA VĚCI PONĚKUD
MIMO LAVOR, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Po podřazení zjištěného skutkového stavu pod shora citovaná zákonná ustanovení dospěl soud
k závěru, že žalobní návrh byl podán důvodně, žalobci vzniklo právo požadovat po žalovaném
prokázání se platnou jízdenkou, neboť žalovaný se stal účastníkem dopravy, neuhradil jízdné
a proto mu také žalobce naúčtoval přirážku k jízdnému ve výši 800,- Kč včetně jízdného 60,- Kč,
tedy celkem 860,- Kč. Současně žalobci vzniklo právo na úrok z prodlení.
NU JEŠTĚ JSTE TAKY MOHLA ZMÍNIT ALESPOŇ NĚJAKÁTA práva PROSTÝCH OBČANŮ NESMIŘUJÍCÍCH SE
S TRISTNÍ SITUACÍ V NAŠEM STÁTNĚSPRÁVNÍM SEKTORU - NAPŘ.DRŽET ÚSTA A POŘADOVÝ ("DEMOKRATICKÝ")
KROK, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Soud přiznal žalobci podle ust. § 142 odst 1 o.s.ř. náhradu nákladů řízení v celkové
výši 6.420,- Kč. Tato částka sestává z položky 300,- Kč za zaplacený soudní poplatek,
z částky 4.500,- Kč představující odměnu advokáta podle § 3 vyhlášky č. 484/2000 Sb.
v platném znění, z částky 600,- Kč, což je 2x režijní paušál za dva hlavní úkony právní
pomoci (převzetí věci a sepis návrhu) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném
znění a dále z částky 1.020,- Kč, což je 20% DPH, neboť právní zástupce žalobce prokázal, že
je jejím plátcem dle ust. § 137 odst. 3 o.s.ř.
PLUS JEŠTĚ TY STÁLE OPOMÍJENÉ HODINKY S VODOTRYSKEM..

Soud uložil žalovanému uhradit veškerá peněžitá plnění ve lhůtě do tří dnů od právní moci
tohoto rozsudku podle ust. § 160 odst. 1 o.s.ř.
TAK TO UŽ JSEM PROŠVIHL..:-( - ALE VY, "JUSTICE" ČR, JSTE TOHO VE VĚCECH N.UV.ÚČ.ŘÍZ."NESTIHLI"
TAKY CELKEM DOST, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? ;-)

P o u č e n í :
ON TEN LHÁŘ (PROKÁZANÝ I V JINÉM TYPU PRÁVNÍ VĚCI..) BY ALE NEMĚL  p o u č o v a t  - OD NĚHO
TO TĚŽKO NĚKDO VEME, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o.s.ř. ve znění zákona č. 7/2009 Sb.).
ALE SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO PODAT LZE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? VŠAK POKUD JSTE ZDE NELHALA, TAK SE
OKAMŽITĚ ZASADÍTE O TO, ABY BYLO NEPRODLENĚ ŘÁDNĚ VYŘÍZENO, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?..

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh
na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).
ALE NEJPRVE NECHÁME ŘÁDNĚ (dobrovolně) VYŘÍDIT TO SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?"


Paní soudkyně MS Brno, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření se k předložené
věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací (nejen) ve sm.zák.č.106/99 Sb., ale i ve smyslu
práva občana-úč.říz.  


2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na JUDr.Olgu Mafkovou-předs.sen.MS Brno,
jakož i na JUDr.M.Komárkovou-(ex)předs.MS Brno (kterážto zřejmě svého času vydala příkaz
nevyřídit řádné podání NPO a na DOTAZ o tomto doposud neodpověděla..), jakož i JUDr.H.Novákovou
-místopředs.KS Brno (účelově nevyřídila Stížnost na toto téma), jakož i na JUDr.V.Průchu-řed.OD
MS ČR("v zast.JUDr.J.Balzera v.r." - nevyřídili postoupenou Stížnost - nehorázně zalhali..),
jakož i na ředitele ČD(státní)a.s.(který z nezn.důvodů postupuje státní pohledávky soukromým zjevně
"spřáteleným" subjektům.. - přičemž jim nezmiňuje svoje závazky v dané věci..),  t r e s t n í  
o z n á m e n í  pro spách.tr.činu zločinné spolčení, zneužití pravomoci, korupce (dův.podezř.),
podvod, porušování povinností při správě cizího (státního) majetku, zpronevěra, poškozování
věřitele, poškozování cizích práv, příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
dotazů (dotazové oponence-jakožto konečného důkazu), resp.ze sdělení v závorkách ohl.jiných
osob (jakožto souvisného p(r)ůvodního podkladu), které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele -
další upřesnění bude následovat po konkrétní výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.; soudkyni
JUDr.O.Mafkové by v.uv.relev.dotazy takto měly být k zodpovězení předloženy prostř.org.č.v tr.říz.
- pokud tato zodpoví tyto v.uv.dotazy - ku prospěchu jejího vyvinění - ponejprve n.uv.poškozenému
úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne podání tr.oznámení ve výroku o její osobě (jakož i n.uv.Žalobu
pro zmat.) a soudkyni se omluví.
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá  n e p l a t n o s t  n.uv.Rozhodnutí.


3) Proti n.uv.Rozsudku se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Rozsudek, který ho hrubě poškozuje.
Odůvodnění n.uv.Rozsudku je odtažité, lživé. Vyhotovitelce byly nyní předloženy
k zodpovězení dotazy resp.oponentura (viz výše), neboť soudkyně před vynesením
Rozsudku (bez možnosti opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikovala,
ač si to situace přinejmenším žádala, čímž byla, ve sm.ust.§229 odst.3 o.s.ř.,
bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před (resp. se) soudem.. Jako další
důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť vyhotovitelka n.uv.Rozsudku
bezpochyby spáchala tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv. - a je i tr.oznámena i
v jiné věci - doposud bez vyřízení..

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Rozsudek na základě lživého Odůvodnění je chybný a
zmatečný a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.  


V Brně, dne 28.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_____________________________________________________________________________________________

č.j. 245 EC 71/2011-41
SPETR
ČESKÁ REPUBLIKA
R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y
Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Mafkovou jako
samosoudkyní v právní věci žalobce Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a.s., IČ:
29235871, se sídlem v Brně, Špitálka 8, PSČ: 602 00 zastoupeného Mgr. Radkem Zapletalem,
advokátem se sídlem v Brně, Arne Nováka 3/4, PSČ: 602 00 a žalovaného Občana,
nar. ....., trvale bytem ....., o úhradu částky 860,- Kč s příslušenstvím
t a k t o :
I. Žalovaný je povinen uhradit žalobci částku 860,- Kč s ročním úrokem z prodlení
z částky 860,- Kč ve výši 8% od 20.3.2010 do 30.6.2010, ve výši 7,75% od 1.7.2010 do
31.12.2010, ve výši 7,75% od 1.1.2011 do 30.6.2011, ve výši 7,75% od 1.7.2011 do
31.12.2011, ve výši 7,75% od 1.1.2012 do 7.2.2012 a dále od 8.2.2012 dobu trvání prodlení
žalovaného s ročním úrokem z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou
zvýšené o sedm procentních bodů a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí,
v němž bude prodlení žalovaného trvat až do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci
tohoto rozsudku.
II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci na nákladech řízení částku 6.420,- Kč k rukám
právního zástupce žalobce Mgr. Radka Zapletala, advokáta se sídlem v Brně, Arne Nováka
3/4, PSČ: 602 00, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
pokračování -2- 245 EC 71/2011
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce se svým žalobním návrhem domáhal po žalovaném úhrady částky 860,- Kč
s úrokem z prodlení a náhrady nákladů řízení. Žalovaná částka představuje obyčejné
jednosměrné jízdné ve druhé vozové třídě ve výši 60,- Kč a přirážku k jízdnému ve výši 800,-
Kč.
Žalovaný se vyjádřil tak, že souhlasí s tím, aby o nároku žalobce bylo rozhodnuto bez
nařízení jednání a současně vyzval soud, aby zohlednil všechny okolnosti mezi účastníky
řízení, tedy všechny pohledávky, které vůči sobě sporné strany mají.
Soud v této věci rozhodoval pouze na základě listinných důkazů, neboť to typová
povaha věci umožňuje (skutková zjištění o právně významných skutečnostech, jež jsou mezi
účastníky sporné lze činit jen základě listin) a bez jednání ve smyslu § 115a o.s.ř.
(účastníci, respektive jejich zástupci s tímto postupem soudu za použití ust. § 101 odst.
4 o.s.ř. souhlasili).
Z předložených listinných důkazů bylo zjištěno, že žalovaný dne 18.3.2010 použil ke
své přepravě vlak společnosti České dráhy a.s. ( dále jen přepravce), spoj č. 743 a na
výzvu přepravcem pověřené osobě se při kontrole jízdních dokladů mezi stanicemi Vyškov
na Moravě a Kojetín neprokázal platným jízdním dokladem pro jízdu ve druhé vozové třídě.
Žalovanému tak vznikla dle článku 98 ve spojení s článkem 102 Smluvních přepravních
podmínek (dále jen SPPO) účinných od 7.3.2010 povinnost zaplatit přepravci obyčejné
jednosměrné jízdné ve druhé vozové třídě ve výši 60,- Kč (vypočteno dle tarifu RTR 10) a
přirážku k jízdnému ve výši 800,- Kč. Žalovaný byl vyzván k zaplacení částky 860,- Kč při
přepravní kontrole dne 18.3.2010, následujícího dne se jeho závazek stal splatným. Žalovaný
však obyčejné jednosměrné jízdné a přirážku k jízdnému přepravci neuhradil a dostal se tak
do prodlení se zaplacením tohoto závazku od 20.3.2010. Přepravce svoji pohledávku za
žalovaným ve výši 860,- Kč spolu s příslušenstvím a souvisejícími právy postoupil
společnosti Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 29235871 se sídlem v Brně,
Špitálka 8, PSČ: 602 00 a to na základě smlouvy o postoupení pohledávky č. 1232011001 ze
dne 21.1.2011. Žalobce se proto s ohledem na výše uvedené stal aktivně legitimován k podání
tohoto žalobního návrhu dle ust. § 524 a následujících občanského zákoníku. Postoupení
pohledávky bylo žalovanému oznámeno dopisem ze dne 9.3.2011, který zaslal žalovanému
žalobce cestou svého právního zástupce, a to na základě zmocnění postupitele.
Podle ust. § 760 občanského zákoníku smlouvou o přepravě osob vzniká cestujícímu,
který za stanovené jízdné použije dopravní prostředek, právo, aby ho dopravce přepravil do
místa určení řádně a včas.
Podle ust. § 772 věty prvé občanského zákona podrobnější úpravu osobní a nákladní
přepravy stanoví zvláštní předpisy, zejména přepravní řády a tarify.
Podle ust. § 7 odst. 5 věta první a druhá vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu
pro veřejnou drážní a silniční osobní přepravu, nezakoupí-li si cestující jízdenku před
nástupem do vozidla, přestože mu to dopravce umožňuje, smí nastoupit do vozidla bez
jízdenky, jestliže dopravce zajišťuje ve vozidla prodej jízdenek a cestující si zakoupí
jízdenku po nástupu do vozidla bezodkladně. V takovém případě cestující zaplatí jízdné
s přirážkou. Výši této přirážky stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách a uvede
v tarifu.
pokračování -3- 245 EC 71/2011
Podle ust. § 517 odst. 2 občanského zákoníku jde-li o prodlení s plněním peněžitého
dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle
tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení; výši úroků z prodlení a poplatků z prodlení
stanoví prováděcí předpis.
Podle § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění výše úroků z prodlení
odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních
bodů. V každém kalendářním pololetí v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků
z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den
příslušného kalendářního pololetí.
Po podřazení zjištěného skutkového stavu pod shora citovaná zákonná ustanovení
dospěl soud k závěru, že žalobní návrh byl podán důvodně, žalobci vzniklo právo požadovat
po žalovaném prokázání se platnou jízdenkou, neboť žalovaný se stal účastníkem dopravy,
neuhradil jízdné a proto mu také žalobce naúčtoval přirážku k jízdnému ve výši 800,- Kč
včetně jízdného 60,- Kč, tedy celkem 860,- Kč. Současně žalobci vzniklo právo na úrok
z prodlení.
Soud přiznal žalobci podle ust. § 142 odst 1 o.s.ř. náhradu nákladů řízení v celkové
výši 6.420,- Kč. Tato částka sestává z položky 300,- Kč za zaplacený soudní poplatek,
z částky 4.500,- Kč představující odměnu advokáta podle § 3 vyhlášky č. 484/2000 Sb.
v platném znění, z částky 600,- Kč, což je 2x režijní paušál za dva hlavní úkony právní
pomoci (převzetí věci a sepis návrhu) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném
znění a dále z částky 1.020,- Kč, což je 20% DPH, neboť právní zástupce žalobce prokázal, že
je jejím plátcem dle ust. § 137 odst. 3 o.s.ř.
Soud uložil žalovanému uhradit veškerá peněžitá plnění ve lhůtě do tří dnů od právní
moci tohoto rozsudku podle ust. § 160 odst. 1 o.s.ř.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o.s.ř. ve znění
zákona č. 7/2009 Sb.).
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat
návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).
Městský soud v Brně
dne 7. února 2012
JUDr. Olga Mafková, v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:L Stanislava Petrčková

//////////////////////////////////////////

KS Brno
Věc : "Si 68/2012"      -     Odp.úč.říz. resp. Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
 
N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.přípis KS Brno (převz.dne 22.2.12), na který odpovídá
KONKRÉTNĚ TAKTO :

"Krajský soud v Brně obdržel dne 14.2.2012 Vaše podání k věci č.j. 13 Co 519/2010-
30, označené jako: „1) Dotazy (nejen ve sm.zák.č. 106/99Sb.), 2) ŽALOBA NA
NESPRÁVNÝ ÚŘEDNÍ POSTUP; O NÁHRADU ŠKODY.“ K části 1) Vašeho podání, ve které v podobě
jakési nejapné polemiky reagujete na usnesení zdejšího soudu ze dne 1.12.2011, č.j.
13 Co 519/2010-30,
INU, TO JEN SPRAVEDLNOST SPRAVEDLIVĚ reaguje NA PODSTATNĚ VĚTŠÍ nejapnosti usnesení
zdejšího soudu ze dne 1.12.2011, č.j. 13 Co 519/2010-30 RESP.VAŠÍ ZAMĚSTNANKYNĚ
"JUSTICE" ALIAS VYHOTOVITELKY TOHOTO.. (TEDY ŠLO-LI BY POUZE O TOTO usnesení...)

sděluji, že se podle obsahu nejedná o žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
NU PAK JE TEDY TENTO ZÁKON PONĚKUD (ÚČELOVĚ) "NEDOKONALÝ"..:-( - TEDY NEHL.K TOMU,
ŽE BYLO UČINĚNO DOTAZOVÁNÍ NEJEN VE SM.TOHOTO ZÁK..

Nepožadujete totiž poskytnutí již existujících informací ve smyslu ust. § 3 odst.
3 cit. zák. (jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého
v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního).
ZAJÍMAVÝ ZÁKONNÝ PODTITUL.. A CO KDYŽ SE NĚKDO TÁŽE PRÁVĚ PROTO, ŽE ODPOVĚĎ NA VÁMI
ZMÍNĚNÝCH ÚLOŽIŠTÍCH NENALEZL, PROTOŽE TATO TAM PROSTĚ A JEDNODUŠE (JEŠTĚ) NENÍ?
(NEBOŤ JE LOGICKÉ, ŽE SE BUDE SPÍŠE TÁZAT NA TO, CO JE NEDOSTUPNÉ - "NENALEZITELNÉ"
- NEŽ NA TO, CO SI NALÉZT MŮŽE (NEBOŤ INTERNET JE DNES JIŽ ÚLOŽIŠTĚM ZNAČNĚ PODROBNÝM..),
A NEBUDE TEDY TÍMTO ZBYTEČNĚ OBTĚŽOVAT NAŠI PRACOVITOU, ZCELA VYTÍŽENOU ST.SPRÁVU,
ŽE ANO, PANE MÍSTOPŘEDSEDO KS BRNO?..)

Pro případ, že byste toto jednoduché sdělení nepochopil,
TAKŽE Pro případ, že byste toto jednoduché V.UV.DOTAZOVÉ sdělení nepochopil, SE NAMÍTÁ,
ŽE LECKDO SE NAPŘ.TÁŽE NA NÁPLŇ PRÁCE, KONKRÉTNÍ ROZHODNUTÍ (RESP."ZÁDRHELE" V ODŮVODNĚNÍ
TOHOTO..), MZDOVÉ OHONOCENÍ URČ.ST.ZAMĚSTNANCE, KTERÉŽTO ODPOVĚDI TAKTÉŽ (JEŠTĚ VĚTŠINOU)
NA ŽÁDNÉM ÚLOŽIŠTI NEJSOU - TUDÍŽ JE NELZE VEŘEJNĚ DOHLEDAT - A VY BYSTE MU TEDY ODPOVĚDĚL
STEJNĚ JAK SH.UV.? ONY TOTIŽ  V E Š K E R É  R E L E V A N T N Í  INFORMACE BY JIŽ MĚLY BÝT
VEŘEJNĚ NA INTERNETU (ABY SE NA NĚ NEMUSEL NIKDO TÁZAT..), PŘIČEMŽ KAŽDÝ BY BYL OPRÁVNĚN SE
DOTAZOVAT  P R Á V Ě  A  P O U Z E  NA TO, CO NA ÚLOŽIŠTI, PŘEDEVŠÍM NA NETU, (JEŠTĚ) NENÍ
- V PŘÍP.TAKOVÉHO ZBYTEČNÉHO DOTAZU BY ST.SPRÁVA ODPOVĚDĚLA KONKRÉTNÍM ODKAZEM NA NET (COŽ
BY MOHLO BÝT PŘÍP.JIŽ ZPOPLATNĚNO..) - TAKTO BY TO TEDY FUNGOVALO LOGICKY A SPRAVEDLIVĚ,
ŽE ANO, PANE MÍSTOPŘEDSEDO KS BRNO?.. NAKONEC VY JSTE PŘECE NEZÁVISLÝ RESORT SPRAVEDLNOSTI,
TAKŽE SE POUZE NEMUSÍTE DRŽET STRIKTNĚ ("NEDOKONALÉHO") ZÁKONA, AVŠAK V JEDNOTLIVÝCH VĚCECH
JSTE OPRÁVNĚNI POSTUPOVAT INDIVIDUÁLNĚ - VŽDY SPRAVEDLIVĚ - ŽE ANO, PANE MÍSTOPŘEDSEDO
KS BRNO?..

tak zdůrazňuji, že krajský soud nebude na toto Vaše podání nijak odpovídat, protože k tomu
není povinen vzhledem k ust. § 2 odst. 4 cit. zák.
ANO, SOUHLAS: "MÁTE PRÁVO NEVYPOVÍDAT RESP.VŠE, CO ŘEKNETE, MŮŽE BÝT POUŽITO PROTI VÁM.."
TOHOTO UPOZORNĚNÍ K OPRÁVNĚNÉ MLČENLIVOSTI LECKDO I VYUŽIJE, AVŠAK I PŘESTO HO NAKONEC
SOUD (NĚKDY) ODSOUDÍ, ŽE ANO, PANE MÍSTOPŘEDSEDO KS BRNO?...

(Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací.)
...TAKŽE, POKUD JSTE JEŠTĚ NEPOCHOPIL, ŽE K TOMUTO poskytnutí informací BYL NĚKDO VYZVÁN
Z DŮVODU, ABY SE VYVINIL (V NAŠEM KONKR.PŘÍPADĚ POUZE PRÁVNĚ, A NE TRESTNĚ - JAK JE TOMU
V JINÝCH ČETNÝCH LŽIVĚ ODŮVODNĚNÝCH ROZHODNUTÍCH VAŠICH "JUSTIČNÍCH" PRACOVNÍKŮ..) - TEDY
NE ABY (JEN) poskytoval informace (názory).. - PAK JE VÁM TOTO SDĚLENO (UPŘESNĚNO) NYNÍ..

ani z žádných jiných zákonných důvodů.
AČ HO K TOMUTO (VYVINĚNÍ) NELZE z žádných jiných zákonných důvodů DONUTIT, PAK SI OVŠEM
NÁSLEDKY (V NAŠEM PŘÍPADĚ PRÁVNÍ) BUDE MUSET KE SVÉ TÍŽI NÉST..

Pokud jde o druhou část Vašeho podání, ta byla jako žaloba (nebo spíše jako pokus o ni)
NU POKUD JUSTICE ŘÁDNĚ (= KONKRÉTNĚ) SDĚLÍ, CO JE NA TÉTO VADNÉHO (pokusného), PAK SE
SPOLEČNÝMI SILAMI JISTĚ DOBEREME TOHO, ABY SE POUZE O spíše pokus NEJEDNALO..

podaná u věcně nepříslušného soudu zapsána pod sp. zn. 25 Nc 108/2012 a bude následovat
postup soudu podle § 104a odst. 2 o.s.ř.
ANO, SOUHLAS. K VAŠEMU SOUDU BYLA podaná PROTO, ABY SE K NÍ MOHLA ŽALOVANÁ PONEJPRVE
VYJÁDŘIT, PŘIČEMŽ PODAŘILO-LI BY SE JÍ TO KU PROSPĚCHU JEJÍHO VYVINĚNÍ, PAK BY SE TATO
ŘEŠIT podle § 104a odst. 2 o.s.ř. ANI NEMUSELA - COŽ JE VŠAK MÁLO PRAVDĚPODOBNÉ, PROTO
SE NA TOMTO ŘÁDNÉM ŽALOBNÍM VYŘÍZENÍ BUDE SPRAVEDLIVĚ TRVAT.."


V Brně, dne 28.2.2012                                                                 
Občan v.r.
______________________________________________________________________________________________

Česká republika - Krajský soud v Brně
? Rooseveltova 16, 601 95 Brno, ? 546 511 111, fax 546 513 362,
e-mail: posta@ksoud.brn.justice.cz
Naše značka: Si 68/2012 V Brně dne 20.2.2012
Občan
.....

Krajský soud v Brně obdržel dne 14.2.2012 Vaše podání k věci č.j. 13 Co 519/2010-
30, označené jako: „1) Dotazy (nejen ve sm.zák.č. 106/99Sb.), 2) ŽALOBA NA
NESPRÁVNÝ ÚŘEDNÍ POSTUP; O NÁHRADU ŠKODY.“
K části 1) Vašeho podání, ve které v podobě jakési nejapné polemiky reagujete na
usnesení zdejšího soudu ze dne 1.12.2011, č.j. 13 Co 519/2010-30, sděluji, že se podle
obsahu nejedná o žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Nepožadujete totiž
poskytnutí již existujících informací ve smyslu ust. § 3 odst. 3 cit. zák. (jakýkoliv obsah
nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového nebo audiovizuálního). Pro případ, že byste toto jednoduché sdělení nepochopil,
tak zdůrazňuji, že krajský soud nebude na toto Vaše podání nijak odpovídat, protože k tomu
není povinen vzhledem k ust. § 2 odst. 4 cit. zák. (Povinnost poskytovat informace se netýká
dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.) ani z žádných jiných
zákonných důvodů.
Pokud jde o druhou část Vašeho podání, ta byla jako žaloba (nebo spíše jako pokus o
ni) podaná u věcně nepříslušného soudu zapsána pod sp. zn. 25 Nc 108/2012 a bude
následovat postup soudu podle § 104a odst. 2 o.s.ř.
JUDr. Pavel Bachratý
místopředseda Krajského soudu v Brně

//////////////////////////////////////////

MSZ Brno
Věc :  Mgr.Ing.Jiří PROŠEK, soudní exekutor, Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň
       - podání  t r .  o z n á m e n í

V.uv.podezřelý zaslal n.uv.oznamovateli a poškozenému 6 přípisů s nadpisem "Vyrozumení o nabytí
právní moci usnesení o narízení exekuce a exekucního príkazu" a s instrukcemi, jak se má exekuce
provést..
Jelikož n.uv.ozn.a poškoz.ví, že (nejen) tato exekuce proti němu možná není a že dokonce předm.
Ex.příkazy ještě ani nenabyly (soudem) právní moci (je podáno Odvolání..), pak zaslal dne 14.2.2012
podezřelému podání, kterým byl tento vyzván mj.k vysvětlení jeho sdělení o "nabytí právní moci"
- podezřelý však doposud neodpověděl, čímžto je zde tedy důvodné podezření, že podezřelý si - kromě
neakceptace velmi relev.argumentace ozn.a poškoz.(nezodpovězení relev.dotazů v tomto smyslu..) -
své ex.kroky i vymýšlí a pak je nepodloženě a neoprávněně realizuje, čímžto se tedy dopustil
zneužití pravomoci, pomluvy příp.i jiných tr.činů dle tr.zák.ČR. - to vše již opakovaně - obdobné
podání tr.ozn.vám bylo zasláno dne 10.1.2012.

N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření.


V Brně, dne 28.2.2012
Občan v.r.

//////////////////////////////////////////

KS Brno                                                                           
Věc : Usn. 17 Co 348/2011-50   -  1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                  2)ŽALOBA NA NESPRÁVNÝ ÚŘEDNÍ POSTUP; O NÁHRADU ŠKODY          

1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení KS Brno (převz.16.1.12), které je mu ve svém Odůvodnění
poněkud nesrozumitelné - proto se vyhotovitele JUDr.J.Buriana táže (pro přehlednost: citace
Vašeho "Odůvodnění" - ODPOVĚĎ resp.DOTAZY ÚČ.ŘÍZ.) :

"V záhlaví označeným usnesením zastavil soud I. stupně řízení o vzájemném návrhu žalovaného
označeného jako č. 3 - žaloba na odškodnění, a to podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř., neboť u
soudu probíhá pod sp. zn. 247 EC 84/2009
AVŠAK probíhá NĚJAK DLOUHO.. - RESP.JAK DLOUHO JEŠTĚ BUDE?..

jiné řízení ve stejné věci, kdy byl totožný vzájemný návrh podán dne 22.12.2009 (výrok I.).
Dále soud I. stupně v záhlaví označeným usnesením zastavil řízení o vzájemném návrhu
žalovaného označeného jako č. 4 - žaloba na nečinnost, návrh na nařízení exekuce majetku
povinného, a to rovněž podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř., neboť u soudu probíhá pod sp. zn.
220 EC 139/2010 jiné řízení ve stejné věci, kde byl totožný vzájemný návrh podán dne 1.4.2011
(výrok II.). S odkazem na ust. § 169 odst. 2 o.s.ř. soud I. stupně své rozhodnutí blíže
nezdůvodnil.
COŽ JE ALE CHYBA, NEBOŤ JEDNAK JE UŽITÍ ust. § 169 odst. 2 o.s.ř. PRO TUTO VĚC NEPŘÍPADNÉ
(NEPOUŽITELNÉ), A TAKTÉŽ soud BY MĚL UMĚT své rozhodnutí blíže zdůvodnit  V Ž D Y ..

Proti tomuto usnesení se odvolal žalovaný, který s ním nesouhlasil a uvedl, že nelze zastavit
protinávrhovou věc, která u těchže účastníků řízení není řádně vyřízena byť tato probíhá
„v jiném řízení v totožné věci“. Tato řádná protinávrhová věc se totiž bytostně dotýká i
předmětné právní věci, takže pokud soud I. stupně zvolil řešení tak, že řízení zastavil, měl
by v rámci spravedlnosti a jednostranného nenadržování ve stejném smyslu zastavit i tuto
předmětnou věc. Žalobce si může svou pohledávku uplatněnou v daném řízení přičíst k těm
předchozím a vyčkat řádného rozhodnutí soudu v první vzniklé věci. Chce-li však soud
postupovat jinak, je v tom nutno spatřovat nesprávné vyřizování věci a nadržování žalobci.
NU PONĚKUD NEÚPLNÁ A ZKRESLENÁ INTERPRETACE "ŽALOVANÉHO" RELEVANTNÍ ARGUMENTACE..

Žalovaný navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu I. stupně v plném rozsahu zrušil.
ANO, S TÍMTO VOLNOSLOVNÝM ZÁVĚREM MOŽNO SOUHLASIT.

Žalobce se k odvolání žalovaného písemně nevyjádřil.
NU ON TENTO TUNELÁŘ+DLUŽNÍK-NEPATŘIČNÝ ŽALOBCE SE ANI vyjadřovat NEPOTŘEBUJE, KDYŽ MÁ TAK
SKVĚLÝ (BYŤ NEMOTORNĚ LŽIVÝ) PRÁVNÍ ZÁSTUP, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Pokračování - 2 - 17 Co 348/2011
Krajský soud v Brně jako soud odvolací posoudil odvolání žalovaného jako včasné, podané osobou
k tomu oprávněnou, jako přípustné a řádné (ust. § 204 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ust. § 201,
ust. § 202 odst. 1 a contrario a ust. § 205 odst. 1 téhož zákona). Žalovaný se neodvolal proti
rozhodnutí soudu I. stupně vydanému ve věci samé, neuplatní se proto v předmětné věci ustanovení
§ 205 odst. 2 o.s.ř. o odvolacích důvodech.
ŘÁDNÉ A PÁDNÉ odvolací důvody BYLY SEPSÁNY ve věci TÉTO..

Z podnětu takto podaného odvolání žalovaného přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené
usnesení soudu I. stupně v celém jeho rozsahu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo,
a poté, aniž musel nařizovat jednání ve věci (ust. § 214 odst. 2 písm. c/ o.s.ř.),
ABY HO NÁHODOU NĚKDO NEUSVĚDČIL Z OMYLU I SLOVNĚ..

dospěl k závěru, že odvolání žalovaného není důvodné.
COŽ JIŽ MÁLOKDY PŘEKVAPÍ..

Z obsahu předloženého spisu odvolací soud zjistil, že se žalobce podanou žalobou domáhal
po žalovaném zaplacení částky 872,- Kč s příslušenstvím, neboť žalovaný údajně
A PROČ TO NEBYLO ZJIŠTĚNO NEúdajně JEDNOZNAČNĚ?..

cestoval vlakem žalobce bez jízdenky, čímž porušil své povinnosti cestujícího vyplývající ze
zákona o drahách a platného přepravního řádu. Soud I. stupně vydal ve věci elektronický
platební rozkaz dne 3.1.2011, č.j. 2108 EC 162/2010-10, jímž žalobě vyhověl,
KTERÉŽTO vyhovění JE PRO LECKTERÉHO "POCHYBNÉHO ŽALOBCE" I ZNAČNĚ vyhovující, ŽE ANO, PANE
SOUDCE?

nicméně žalovaný jej napadl včas podaným odporem.
COŽ ASI NĚKOHO ZNAČNĚ MRZÍ..

Dále odvolací soud ze spisu zjistil, že žalovaný uplatnil v rámci předmětného řízení jednak
vzájemný návrh nazvaný jako žaloba na odškodnění, jímž se po žalobci domáhal zaplacení
částky 100.000,- Kč s příslušenstvím jako újmu, kterou mu žalobce způsobil nezodpovědným a
agresívním chováním některých jeho zaměstnanců,
ANO, HRŮZA.. - ČLOVĚK ABY SE DNES BEZ ZBRANĚ BÁL CESTOVAT..:-(

a dále pak žalovaný v tomto řízení uplatnil vzájemný návrh označený jako žaloba na nečinnost,
návrh na nařízení exekuce majetku povinného, jímž se domáhal, aby žalobci byla stanovena
povinnost řádně žalovanému odpovědět na konkrétní dotazy, uhradit mu sankci za nedodržení
zákona č. 106/1999 Sb. a na majetek žalobce nařídit exekuci.
TAK TAK - NEODPOVĚDĚLS, PORUŠILS ZÁKON, TAK GATĚ DOLŮ..

Dále odvolací soud ze spisu zjistil, že totožné vzájemné návrhy
JDE O TO, ZDA-LI totožné..(ONY SE NÁM TOTIŽ POSTUPEM ČASU ROZRŮSTAJÍ..) A HLAVNĚ JSTE ZDE
NEZMÍNIL TEN vzájemný návrh PRVNÍ, MNOHAMILIÓNOVÝ - Z JAKÉHOPAK DŮVODU, PANE SOUDCE?..

podal žalovaný proti žalobci v řízení vedených u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 247 EC 84/
2009 a sp.zn. 220 EC 139/2010,
PLUS JEŠTĚ ASI VE "STOPADESÁTI" JINÝCH OBDOBNÝCH VĚCECH.. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE POKUD V JINÝCH
TĚCHTO OBDOBNÝCH Mě SOUDEM BRNO JIŽ ROZHODNUTÝCH VĚCECH (AVŠAK BEZ PRAVOMOCI, NEBOŤ VĚCNÁ
BŘEMENA V PODOBĚ PODANÝCH ŘÁDNÝCH TR.OZNÁMENÍ VŮČI TOMUTO PODVODU ČEKAJÍ NA SVÁ VYŘÍZENÍ..)
SOUDCI POCHYBILI, KDYŽ ROZSUDKOVĚ ROZHODLI A NEVYČKALI NA ŘÁDNÉ VYŘÍZENÍ VZÁJEMNÝCH NÁVRHŮ
vedených u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 247 EC 84/2009 a sp.zn. 220 EC 139/2010?..

která byla zahájena dříve a nebyla dosud skončena.
A DŮVOD neskončení (KDYŽ byla zahájena dříve..)?..

Podle ust. § 83 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné
řízení.
Podle ust. § 103 o.s.ř. přihlíží soud kdykoli za řízení k tomu, zda jsou splněny
podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).
Podle ust. § 104 odst. 1 věta první o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení,
který nelze odstranit, soud řízení zastaví.
ANO, SPRÁVNÝ POSTUP - TEDY POKUD SE ÚČELOVĚ (NA SMYŠLENOSTECH) NEZNEUŽÍVÁ..

Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že o výše uvedených vzájemných návrzích žalovaného,
které uplatnil v předmětném řízení, probíhají u soudu I. stupně jiná řízení, která
byla zahájena dříve z podnětu naprosto totožných vzájemných návrhů podaných žalovaným
v těchto iiných řízeních odlišných od předmětného, je nepochybné, že jde o překážku
zahájeného řízení, jak vyplývá z výše citovaného ustanovení § 83 odst. 1 o.s.ř.. Tato
skutečnost tedy brání tomu, aby o těchto totožných vzájemných návrzích bylo rozhodováno
v rámci předmětné věci.
AVŠAK NASKÝTÁ SE KARDINÁLNÍ OTÁZKA, PROČ - KDYŽ SOUDCE V TÉTO VĚCI MÁ JISTÉ INFORMACE
I O VĚCECH JINÝCH (PŘIČEMŽ TEDY ASI I VÍ O PROTIZÁKONNĚ NEŘEŠENÉM TRESTNĚPRÁVNÍM OSUDU
TĚCHTO..) - bylo rozhodováno V TÉTO VĚCI VŮBEC - TEDY ŽE A PROČ BYL "ŽALOVANÝ" JIŽ ODSOUZEN,
BYŤ JEN FORMOU PR, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Jde o existenci tzv. negativní podmínky řízení, kterou nelze odstranit,
ANO, TOTO JE TEDY Z V.UV.DŮVODU VELMI negativní řízení, KTERÉ BY SE MĚLO odstranit, A TO
NEJLÉPE I SE SVÝM PODIVNÝM VYŘIZOVATELEM, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

takže soud I.stupně nemůže dále o těchto vzájemných návrzích uplatněných v rámci
předmětného řízení jednat a rozhodnout o nich.
HLAVNĚ VŠAK, ŽE JIŽ rozhodoval O NĚČEM JINÉM FORMOU PR, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Jediným v úvahu připadajícím důsledkem zjištěné existence některé z neodstranitelných
podmínek řízení, mezi něž uvedená překážka již zahájeného řízení nepochybně patří, je
zastavení řízení.
AVŠAK řízení  C E L É H O  - JAKOŽTO Jediným v úvahu připadajícím SPRAVEDLIVÝM ŘEŠENÍM
- PŘIČEMŽ SAMOZŘEJMÁ BY MĚLA BÝT I OMLUVA PŘEDČASNĚ ODSOUZENÉMU "ŽALOVANÉMU"(BYŤ JEN
FORMOU PR), ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Soud I. stupně proto postupoval zcela správně, když řízení o obou vzájemných návrzích
žalovaného ve smyslu ust. § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil, a to bez nařízení jednání.
TAKŽE ON zastavil RELEV.ARGUMENTACI NĚKOHO A PŘITOM ALE POSVĚTIL FINANČNĚ POFIDÉRNÍ
NÁVRH JINÉHO - TO TEDY ALE NENÍ zcela správně, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Pokračování - 3 - 17 Co 348/2011
Námitky žalovaného uváděné v jeho odvolání nemohou ve světle výše uvedených skutečností
obstát, odvolací soud je shledal zcela nepřiléhavými, a proto k nim nemohl přihlédnout.
AVŠAK ve světle TĚCHTO výše uvedených (RESP.Z ODVOLÁNÍ ZOPAKOVANÝCH) skutečností TYTO
RELEV.námitky - JAKOŽTO VELMI přiléhavé - obstát BEZESPORU MOHOU, ŽE ANO, PANE SOUDCE?
- TEDY BEZ TOHO, ZDA-LI K NIM NĚKDO přihlédnout CHCE, ČI NIKOLIV..

Odvoláním napadené usnesení soudu I. stupně proto jako věcně správné potvrdil za použití
ust. § 219 o.s.ř.
NU O TÉ VAŠÍ věcné správnosti SE TEDY ALE BUDEME MUSET JEŠTĚ (s)právně ŽALOBNĚ POBAVIT..

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení se opírá o ust. § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 142
odst. 1 téhož zákona a současně odráží skutečnost, že žalobci, který byl v odvolacím řízení
zcela úspěšný, a měl by proto právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, žádné náklady
odvolacího nevznikly.
AVŠAK ONY TY náklady PŘECEJEN NĚKOMU vznikly, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání ani dovolání přípustné.
I KDYŽ JE TO VĚC MAJÍCÍ PO PRÁVNÍ STRÁNCE RELEV.VÝZNAM? PAK TEDY BUDE NUTNO ŽALOVAT JAK
N.UV."


2) Věc :  ŽALOBA NA NESPRÁVNÝ ÚŘEDNÍ POSTUP; O NÁHRADU ŠKODY

ŽALOBCE :  Občan, doruč.adr.: .....
           (doručování provádějte přednostně do datové schránky)

1.ŽALOVANÁ : Mgr.Hana Střítecká-předs.senátu soudu ČR, služebně se sídlem :
             Česká republika - Městský soud v Brně, Polní 994/39, 608 01 Brno

2.ŽALOVANÝ : JUDr.Jaroslav Burian-předs.senátu soudu ČR, služebně se sídlem :
             Česká republika - Krajský soud v Brně, Rooseveltova 16, 601 95 Brno

        

1.žalovaná vydala Rozhodnutí 2108 EC 162/2010-34, na které žalobce reagoval dne 11.8.2011
řádným podáním Odvolání, které ve své oponenci namítá nesprávný úřední postup.

Důkaz : N.uv.Rozhodnutím 1.žalované a n.uv.podáním žalobce (viz PŘÍLOHA dole pod dvojitou
čarou) resp.výslechem účastníků


Následně 2.žalovaný Rozhodnutím 1.žalované potvrdil, přičemž žádný standardní opravný
prostředek nepřipustil. Žalobce má za to, že 2.žalovaný rozhodl chybně, přičemž své
námitky vyjádřil v konkrétní dotazové oponenci namítající nesprávný úřední postup.

Důkaz : N.uv.Usnesením 2.žalovaného (dole pod čarou) a v.uv.podáním žalobce (bod 1)
resp.výslechem účastníků

        
Žalobce pod tíhou těchto v.uv.důkazních argumentů tedy tvrdí, že oba žalovaní vydali chybná
(jak v žalobcových oponencích uv.) Rozhodnutí, neboť v rámci komplexnosti již započaté věci
2108 EC 162/2010 nepostupovali řádným logickým spravedlivým způsobem (což je vyjádřeno
oponencemi) + i způsobili žalobci jistý ztrátový čas v podobě nutnosti absolvování podání,
které jsou podkladem pro tuto Žalobu.


Žalobce tedy tímto navrhuje, aby soud vydal tento  r o z s u d e k :


"I. 1.žalovaná je povinna věcně zodpovědět žalobcovu oponenci obsaženou v podání odvolání
ze dne 11.8.2011, a to do 15 dnů od právní moci rozsudku.

II. V případě, že 1.žalovaná nesplní bod I. tohoto rozsudku, pak její rozhodnutí č.j.
2108 EC 162/2010-34  s e  r u š í .

III. V případě, že 1.žalovaná nesplní bod I. tohoto rozsudku, pak za poškození nesprávným
úředním postupem vydáním chybného rozhodnutí je povinna zaplatit žalobci 30.000 Kč
s příslušenstvím, a to do 20 dnů od právní moci rozsudku.

IV. 2.žalovaný je povinen věcně zodpovědět žalobcovu oponenci obsaženou v podání odvolání
ze dne 11.8.2011, jakož i zodpovědět žalobcovu věcnou dotazovou oponenci z dnešního dne
(v.uv.bod 1), a to do 15 dnů od právní moci rozsudku.

V. V případě, že 2.žalovaný nesplní bod IV. tohoto rozsudku, pak jeho rozhodnutí č.j.
17 Co 348/2011-50  s e  r u š í .

VI. V případě, že 2.žalovaný nesplní bod IV. tohoto rozsudku, pak za poškození nesprávným
úředním postupem vydáním chybného rozhodnutí je povinen zaplatit žalobci 50.000 Kč
s příslušenstvím, a to do 20 dnů od právní moci rozsudku."


V Brně, dne 28.2.2012               
Občan v.r.
_______________________________________________________________________________________________

Č.j. 17 Co 348/2011-50
U S N E S E N Í
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava
Buriana a soudkyň JUDr. Hany Příhodové a JUDr. Ivany Novotné ve věci žalobce České
dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ 70994226, zastoupeného JUDr. Pavlem
Novákem, advokátem se sídlem v Praze 8, V Holešovičkách 1579/24, proti žalovanému
Občanovi, narozenému ....., bytem ....., o zaplacení částky 872,- Kč s příslušenstvím,
o odvolání žalovaného proti usnesení Městského
soudu v Brně ze dne 13.7.2011, č.j. 2108 EC 162/2010-34,
t a k t o :
I. Usnesení soudu I. stupně s e p o t v r z u j e .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í
V záhlaví označeným usnesením zastavil soud I. stupně řízení o vzájemném návrhu
žalovaného označeného jako č. 3 - žaloba na odškodnění, a to podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř.,
neboť u soudu probíhá pod sp. zn. 247 EC 84/2009 jiné řízení ve stejné věci, kdy byl totožný
vzájemný návrh podán dne 22.12.2009 (výrok I.). Dále soud I. stupně v záhlaví označeným
usnesením zastavil řízení o vzájemném návrhu žalovaného označeného jako č. 4 - žaloba na
nečinnost, návrh na nařízení exekuce majetku povinného, a to rovněž podle ust. § 104 odst. 1
o.s.ř., neboť u soudu probíhá pod sp. zn. 220 EC 139/2010 jiné řízení ve stejné věci, kde byl
totožný vzájemný návrh podán dne 1.4.2011 (výrok II.). S odkazem na ust. § 169 odst. 2 o.s.ř.
soud I. stupně své rozhodnutí blíže nezdůvodnil.
Proti tomuto usnesení se odvolal žalovaný, který s ním nesouhlasil a uvedl, že nelze
zastavit protinávrhovou věc, která u těchže účastníků řízení není řádně vyřízena byť tato
probíhá „v jiném řízení v totožné věci“. Tato řádná protinávrhová věc se totiž bytostně dotýká
i předmětné právní věci, takže pokud soud I. stupně zvolil řešení tak, že řízení zastavil, měl
by v rámci spravedlnosti a jednostranného nenadržování ve stejném smyslu zastavit i tuto
předmětnou věc. Žalobce si může svou pohledávku uplatněnou v daném řízení přičíst k těm
předchozím a vyčkat řádného rozhodnutí soudu v první vzniklé věci. Chce-li však soud
postupovat jinak, je v tom nutno spatřovat nesprávné vyřizování věci a nadržování žalobci.
Žalovaný navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu I. stupně v plném rozsahu zrušil.
Žalobce se k odvolání žalovaného písemně nevyjádřil.
Pokračování - 2 - 17 Co 348/2011
Krajský soud v Brně jako soud odvolací posoudil odvolání žalovaného jako včasné,
podané osobou k tomu oprávněnou, jako přípustné a řádné (ust. § 204 odst. 1 o.s.ř. ve spojení
s ust. § 201, ust. § 202 odst. 1 a contrario a ust. § 205 odst. 1 téhož zákona). Žalovaný se
neodvolal proti rozhodnutí soudu I. stupně vydanému ve věci samé, neuplatní se proto
v předmětné věci ustanovení § 205 odst. 2 o.s.ř. o odvolacích důvodech. Z podnětu takto
podaného odvolání žalovaného přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení
soudu I. stupně v celém jeho rozsahu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a poté,
aniž musel nařizovat jednání ve věci (ust. § 214 odst. 2 písm. c/ o.s.ř.), dospěl k závěru, že
odvolání žalovaného není důvodné.
Z obsahu předloženého spisu odvolací soud zjistil, že se žalobce podanou žalobou
domáhal po žalovaném zaplacení částky 872,- Kč s příslušenstvím, neboť žalovaný údajně
cestoval vlakem žalobce bez jízdenky, čímž porušil své povinnosti cestujícího vyplývající ze
zákona o drahách a platného přepravního řádu. Soud I. stupně vydal ve věci elektronický
platební rozkaz dne 3.1.2011, č.j. 2108 EC 162/2010-10, jímž žalobě vyhověl, nicméně
žalovaný jej napadl včas podaným odporem. Dále odvolací soud ze spisu zjistil, že žalovaný
uplatnil v rámci předmětného řízení jednak vzájemný návrh nazvaný jako žaloba na
odškodnění, jímž se po žalobci domáhal zaplacení částky 100.000,- Kč s příslušenstvím jako
újmu, kterou mu žalobce způsobil nezodpovědným a agresívním chováním některých jeho
zaměstnanců, a dále pak žalovaný v tomto řízení uplatnil vzájemný návrh označený jako
žaloba na nečinnost, návrh na nařízení exekuce majetku povinného, jímž se domáhal, aby
žalobci byla stanovena povinnost řádně žalovanému odpovědět na konkrétní dotazy, uhradit
mu sankci za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb. a na majetek žalobce nařídit exekuci. Dále
odvolací soud ze spisu zjistil, že totožné vzájemné návrhy podal žalovaný proti žalobci
v řízení vedených u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 247 EC 84/2009 a sp.zn. 220 EC
139/2010, která byla zahájena dříve a nebyla dosud skončena.
Podle ust. § 83 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné
řízení.
Podle ust. § 103 o.s.ř. přihlíží soud kdykoli za řízení k tomu, zda jsou splněny
podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).
Podle ust. § 104 odst. 1 věta první o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení,
který nelze odstranit, soud řízení zastaví.
Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že o výše uvedených vzájemných návrzích
žalovaného, které uplatnil v předmětném řízení, probíhají u soudu I. stupně jiná řízení, která
byla zahájena dříve z podnětu naprosto totožných vzájemných návrhů podaných žalovaným
v těchto iiných řízeních odlišných od předmětného, je nepochybné, že jde o překážku
zahájeného řízení, jak vyplývá z výše citovaného ustanovení § 83 odst. 1 o.s.ř.. Tato
skutečnost tedy brání tomu, aby o těchto totožných vzájemných návrzích bylo rozhodováno
v rámci předmětné věci. Jde o existenci tzv. negativní podmínky řízení, kterou nelze odstranit,
takže soud I.stupně nemůže dále o těchto vzájemných návrzích uplatněných v rámci
předmětného řízení jednat a rozhodnout o nich. Jediným v úvahu připadajícím důsledkem
zjištěné existence některé z neodstranitelných podmínek řízení, mezi něž uvedená překážka
již zahájeného řízení nepochybně patří, je zastavení řízení. Soud I. stupně proto postupoval
zcela správně, když řízení o obou vzájemných návrzích žalovaného ve smyslu ust. § 104 odst.
1 o.s.ř. zastavil, a to bez nařízení jednání.
Pokračování - 3 - 17 Co 348/2011
Námitky žalovaného uváděné v jeho odvolání nemohou ve světle výše uvedených
skutečností obstát, odvolací soud je shledal zcela nepřiléhavými, a proto k nim nemohl
přihlédnout. Odvoláním napadené usnesení soudu I. stupně proto jako věcně správné potvrdil
za použití ust. § 219 o.s.ř.
Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení se opírá o ust. § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 142
odst. 1 téhož zákona a současně odráží skutečnost, že žalobci, který byl v odvolacím řízení
zcela úspěšný, a měl by proto právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, žádné náklady
odvolacího nevznikly.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání ani dovolání přípustné.
V Brně dne 15. prosince 2011
Za správnost vyhotovení: JUDr. Jaroslav Burian,v.r.
Jarmila Vilkusová předseda senátu

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
PŘÍLOHA

KS Brno - prostř.MS Brno                                                               
Věc : Usn. 2108 EC 162/2010-34   -  Odvolání

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení MS Brno (převz.1.8.(30.7.)11), proti kterému
podává  O d v o l á n í .

O d ů v o d n ě n í :
Nelze zastavit protinávrhovou věc, která u týchž úč.říz.není řádně vyřízena, byť tato
probíhá "v jiném řízení v totožné věci". Tato řádná relevantní protinávrhová věc se totiž
bytostně dotýká i této právní věci, a to ve smyslu řádného vyřízení  v š e c h  vznesených
pohledávek týchž úč.říz., a to v jakékoliv právní věci týchž úč.říz.následné.. Pokud tedy
soud nyní (náhle) zvolil toto (strategické) řešení, pak - v rámci spravedlnosti a
jednostranného nenadržování - by nyní měl ve stejném smyslu zastavit i tuto právní věc
(Žalobu žalobce), neboť z té cca stovky Žalob nebyla doposud ani jedna vyřízena řádným
spravedlivým způsobem (tedy aniž by nemuselo být na vyřizovatele podáno tr.oznámení, které
ani jedno není doposud řádným spravedlivým způsobem vyřízeno..), a vyčkat řádného vyřízení
první Žaloby v tomto smyslu a jejího prvního oponentního komplexního Protinávrhu..
V daném případě této právní věci by tedy soud měl stvrdit to, že si žalobce může svoji
pohledávku pouze přičíst k těm předchozím a vyčkat řádného vyřízení první vzniklé
protinávrhové věci jak sh.uv. Pokud však chce postupovat jinak, pak je to nutno chápat
jako neřádné vyřizování a nadržování žalobci jak sh.uv.

Z v.uv.je tedy zřejmé, že podání Odvolání je plně namístě, a n.uv.úč.říz.navrhuje  
z r u š e n í  n.uv.Usnesení v plném rozsahu.

V Brně, dne 11.8.2011
Občan v.r.
______________________________________________________________________________________________

Na všech podáních v této věci:
Jednací číslo: 2108 EC 162/2010-34
U S N E S E N Í
Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Hanou Stříteckou jako
samosoudkyní v právní věci žalobce České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Jezuitská 22,
Litoměřice, zastoupeného JUDr. Pavlem Novákem, advokátem, se sídlem V Holešovičkách
1579/24, Praha, proti žalovanému Občanovi, nar. ....., bytem .....,
o zaplacení částky 872 Kč s příslušenstvím
t a k t o :
I. Řízení o vzájemném návrhu žalovaného označeného jako č. 3 – žaloba na
odškodnění, se podle § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavuje, neboť u soudu probíhá jiné řízení
v totožné věci, a to ve věci sp. zn. 247 EC 84/2009, kde byl totožný vzájemný návrh podán
dne 22.12.2009.
II. Řízení o vzájemném návrhu žalovaného označeného jako č. 4 – žaloba na
nečinnost, návrh na nařízení exekuce majetku povinného, se podle § 104 odst. 1 o.s.ř.
zastavuje, neboť u soudu probíhá jiné řízení v totožné věci, a to ve věci sp. zn. 220 EC
139/2010, kde byl totožný vzájemný návrh podán dne 1.4.2011.
Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje toto usnesení odůvodnění.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému soudu v Brně
prostřednictvím Městského soudu v Brně ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
Městský soud v Brně
dne 13. července 2011
Mgr. Hana Střítecká v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení: Pachtová Eva

//////////////////////////////////////////

KS Brno
Věc : Usn. 16 Co 473/2011-166       -     1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                          2)Trestní oznámení
                                          3)Žaloba pro zmatečnost  

1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení KS Brno (převz.dne 14.2.12), které je mu ve svém
Odůvodnění poněkud nesrozumitelné - proto se vyhotovitelky JUDr.Vladimíry Pospíšilové
táže (Pro přehlednost: citace relev.části Vašeho "Odůvodnění" - ODPOVĚĎ (POZN.) resp.
DOTAZY úč.říz.) :

"Prvním výrokem v záhlaví citovaného usnesení Městského soudu v Brně ve znění jeho
opravného usnesení bylo řízení o zmatečnostní žalobě žalovaného pro nezaplacení
soudního poplatku zastaveno s odkazem na ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. a
současně bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
AVŠAK zastaveno CHYBNĚ, NEBOŤ ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ZDE MERITORNĚ
(PROZATÍM VŮBEC) NEHRAJE ROLI, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Předmětem řízení v této věci není původní řízení žalobce proti žalovanému o zaplacení
částky 18.480,- Kč s přísl. jak bylo nesprávně uvedeno v záhlaví opravovaného usnesení,
nýbrž předmětem tohoto řízení je návrh žalovaného pro zmatečnost proti v záhlaví
uvedenému rozhodnutí Krajského soudu v Brně.
TEDY ZMATEČNOSTI A ZMATENOSTI VÍCE NEŽ DOSTI..

Žalovaný byl soudem I. stupně vyzván k zaplacení soudního poplatku 1.000,- Kč,
přičemž byl zároveň upozorněn, že nebude-li soudní poplatek včas a řádně ve stanovené
lhůtě zaplacen, bude řízení zastaveno.
NAČEŽ byl zároveň upozorněn O LECČEMS VELMI RELEVANTNÍM I soud ČR, ŽE ANO, PANÍ
SOUDKYNĚ ČR?

Usnesení obsahující výzvu k zaplacení soudního poplatku bylo žalovanému doručeno dne
11.10.2010, soudní poplatek zaplacen nebyl.
NU NAPŘED MUSÍTE NĚCO (VELMI RELEVANTNÍHO) (S)PRÁVNĚ VYŘÍDIT A TEPRVE PAK MŮŽETE CHTÍT
PENÍZKY - TAK JE TO SPRAVEDLIVĚJI LÉPE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Žalovaný nebyl v daném řízení osvobozen od soudních poplatků.
A ANI V TOM JINÉM - ZE DNE 9.1.2004? RESP.CO SE S TÍMTO RELEV.NPO STALO, PANÍ
SOUDKYNĚ?..

Proti usnesení podal žalovaný v zákonem stanovené lhůtě odvolání, jímž se dle jeho
obsahu domáhal změny napadeného rozhodnutí tak, aby řízení ve věci - o jeho návrhu
pro zmatečnost nebylo zastaveno.
AVŠAK KROMĚ domáhání ZDE NĚJAKO NEZMIŇUJETE NA JAKÉM ZÁKLADĚ (DŮVODNOU ARGUMENTACI)
- Z JAKÉHOPAK DŮVODU, PANÍ SOUDKYNĚ?

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení,
odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, vyzve soud poplatníka k jeho
zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.
AVŠAK O VAŠÍ KOZE MY JIŽ NECHCEME, MY CHCEME SLYŠET I O NAŠEM VOZE (KTERÝ ZDE VŮBEC
NEZMIŇUJETE)..

Odvolací soud z obsahu předloženého spisu zjistil, že žalovaný podal zmatečnostní
žalobu proti v záhlaví citovaném rozhodnutí Krajského soudu v Brně, na jejímž základě
byl následně soudem I. stupně usnesením obsahujícím potřebnou výzvu vyzván k zaplacení
soudního poplatku, přičemž byl zároveň v usnesení - výzvě upozorněn, že nebude-li
poplatek ve lhůtě včas a řádně zaplacen, bude řízení zastaveno.
..A O VOZE TEDY NIČEHO?..:-(

Žalovaný přes uvedené poučení příslušný soudní poplatek ze svého návrhu - žaloby
pro zmatečnost nezaplatil, a proto soud I. stupně postupoval správně a v souladu s výše
citovaným zákonným ustanovením, když rozhodl řízení ve věci zastavit.
AVŠAK VAŠE KOZA NÁŠ SPRAVEDLIVĚ ROZJETÝ VŮZ NIJAK NEzastavila, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?   

Napadené rozhodnutí soudu I. stupně bylo s ohledem na výše uvedené shledáno věcně správným,
a proto bylo ve smyslu ust. § 219 o.s.ř. potvrzeno.
AVŠAK TYTO VAŠE PODIVNÉ shledávací POCHODY BUDE NUTNO PŘEZKOUMAT..

O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto dle § 224 odst. 1 o.s.ř. za použití ust.
§ 142 odst. 1 o.s.ř., když neúspěšný žalovaný neměl na přiznání odvolacích nákladů právo
NU TO SE JEŠTĚ UVIDÍ, ZDA-LI neúspěšný A neměl..

a úspěšnému žalobci
AVŠAK ONO NENÍ SMĚRODATNÉ, JAKÝ NÁZOR NA úspěšnost PREZENTUJE PROKÁZANĚ LŽIVÁ "JUSTICE"ČR,
ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ ČR?

zase prokazatelně
A JAK TO prokážete - ON VÁM TO NĚJAK prokazatelně SDĚLIL?.. ALE VY, JAKOŽTO JEHO PRÁVNÍ
ZÁSTUPKYNĚ, JSTE S TÍTMO LŽIVÝM ELABORÁTEM NĚJAKOU PRÁCI MĚLA, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

žádné odvolací náklady nevznikly.
AVŠAK ONY TY náklady NĚKOMU vznikly (A VZNIKAJÍ).., NE ŽE NE.., ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.
ALE SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO PODAT LZE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? VŠAK POKUD JSTE ZDE NELHALA,
TAK SE OKAMŽITĚ ZASADÍTE O TO, ABY BYLO NEPRODLENĚ ŘÁDNĚ VYŘÍZENO, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?"


Paní soudkyně KS Brno, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření se
k předložené věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací (nejen) ve sm.zák.č.
106/99 Sb., ale i ve smyslu práva občana-úč.říz.
   

2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na JUDr.Vladimíru Pospíšilovou-předs.
sen.KS Brno, jakož i na JUDr.J.Říhovou-soudkyni MS Brno (důkaz: viz předm.Odvolání), jakož
i na JUDr.M.Komárkovou-(ex)předs.MS Brno (kterážto zřejmě svého času vydala příkaz nevyřídit
řádné podání NPO a na DOTAZ o tomto doposud neodpověděla..), jakož i JUDr.H.Novákovou
-místopředs.KS Brno (účelově nevyřídila Stížnost na toto téma), jakož i na JUDr.V.Průchu-
řed.OD MS ČR("v zast.JUDr.J.Balzera v.r." - nevyřídili postoupenou Stížnost - nehorázně
zalhali..)  t r e s t n í   o z n á m e n í  pro spách.tr.činu zločinné spolčení, zneužití
pravomoci, korupce (dův.podezř.), podvod, poškozování věřitele, poškozování cizích práv,
příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
dotazů (resp.dotazové oponence), které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele (úř.osoby)
- další upřesnění bude následovat po konkrétní výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.;
soudkyni JUDr.V.Pospíšilové by v.uv.věcné dotazy (komentáře) takto měly být k zodpovězení
předloženy prostř.org.č.v tr.říz.- pokud tato zodpoví v.uv.věcné dotazy (komentáře) -
ku prospěchu jejího vyvinění - ponejprve n.uv.poškozenému úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne
podání tr.oznámení (jakož i n.uv.Žalobu pro zmat.) a soudkyni se omluví.   
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá  n e p l a t n o s t  Rozhodnutí,
kteří v.uv.podezřelí (resp.prokázaní) v této věci vyhotovili..


3) Proti n.uv.Usnesení se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení, které ho hrubě poškozuje.
Odůvodnění n.uv.Usnesení je odtažité, lživé. Vyhotovitelce byly nyní předloženy
k zodpovězení dotazy resp.oponentura (viz výše), neboť soudkyně před vynesením
Usnesení (bez možnosti opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikovala,
ač si to situace přinejmenším žádala, čímž byla, ve sm.ust.§229 odst.3 o.s.ř.,
bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před (resp. se) soudem.. Jako další
důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť vyhotovitelka n.uv.Usnesení
bezpochyby spáchala tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv. - a je i tr.oznámena
i v jiné věci (viz lustrum)

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Usnesení na základě lživého Odůvodnění je chybné a
zmatečné a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.


V Brně, dne  28.2.2012                                                                 
Občan v.r.
______________________________________________________________________________________________

16 Co 473/2011-166
U s n e s e n í
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Vladimíry
Pospíšilové a soudců JUDr. Marie Černé a JUDr. Pavla Holzbauera v právní věci
žalobce Statutárního města Brna, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, IČ
44992785, zast. JUDr. Vladimírou Odehnalovou, advokátkou v Brně, Masarykova 2,
proti žalovanému Občanovi, bytem .....,
o zaplacení částky 18.480,- Kč s příslušenstvím, o zmatečnostní žalobě žalovaného
proti usnesení Krajského soudu v Brně z 28.4.2010 č.j. 16 Co 104/2010-46, o odvolání
žalovaného proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 27.10.2010 č.j. 29 C
217/2006-102, ve znění opravného usnesení téhož soudu z 23.11.2010 č.j. 29 C
217/2006-106, t a k t o :
I. Usnesení soudu I. stupně se p o t v r z u j e .
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í
Prvním výrokem v záhlaví citovaného usnesení Městského soudu v Brně ve
znění jeho opravného usnesení bylo řízení o zmatečnostní žalobě žalovaného pro
nezaplacení soudního poplatku zastaveno s odkazem na ust. § 9 odst. 1 zákona
č. 549/1991 Sb. a současně bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na
náhradu nákladů řízení.
Předmětem řízení v této věci není původní řízení žalobce proti žalovanému
o zaplacení částky 18.480,- Kč s přísl. jak bylo nesprávně uvedeno v záhlaví
opravovaného usnesení, nýbrž předmětem tohoto řízení je návrh žalovaného pro
zmatečnost proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Žalovaný
pokračování 16 C 2 o 473/2011
byl soudem I. stupně vyzván k zaplacení soudního poplatku 1.000,- Kč, přičemž byl
zároveň upozorněn, že nebude-li soudní poplatek včas a řádně ve stanovené lhůtě
zaplacen, bude řízení zastaveno. Usnesení obsahující výzvu k zaplacení soudního
poplatku bylo žalovanému doručeno dne 11.10.2010, soudní poplatek zaplacen nebyl.
Žalovaný nebyl v daném řízení osvobozen od soudních poplatků.
Proti usnesení podal žalovaný v zákonem stanovené lhůtě odvolání, jímž se dle
jeho obsahu domáhal změny napadeného rozhodnutí tak, aby řízení ve věci - o jeho
návrhu pro zmatečnost nebylo zastaveno.
Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení
řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, vyzve soud poplatníka
k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení
zastaví.
Odvolací soud z obsahu předloženého spisu zjistil, že žalovaný podal
zmatečnostní žalobu proti v záhlaví citovaném rozhodnutí Krajského soudu v Brně, na
jejímž základě byl následně soudem I. stupně usnesením obsahujícím potřebnou výzvu
vyzván k zaplacení soudního poplatku, přičemž byl zároveň v usnesení - výzvě
upozorněn, že nebude-li poplatek ve lhůtě včas a řádně zaplacen, bude řízení
zastaveno.
Žalovaný přes uvedené poučení příslušný soudní poplatek ze svého návrhu - žaloby
pro zmatečnost nezaplatil, a proto soud I. stupně postupoval správně a v souladu s výše
citovaným zákonným ustanovením, když rozhodl řízení ve věci zastavit.
Napadené rozhodnutí soudu I. stupně bylo s ohledem na výše uvedené shledáno
věcně správným, a proto bylo ve smyslu ust. § 219 o.s.ř. potvrzeno. O nákladech
odvolacího řízení bylo rozhodnuto dle § 224 odst. 1 o.s.ř. za použití ust. § 142 odst. 1
o.s.ř., když neúspěšný žalovaný neměl na přiznání odvolacích nákladů právo
a úspěšnému žalobci zase prokazatelně žádné odvolací náklady nevznikly.
Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.
V Brně dne 22. prosince 2011
JUDr. Vladimíra Pospíšilová
předsedkyně senátu
v zastoupení JUDr. Pavel Holzbauer, v.r.
člen senátu 16 Co
z důvodu nepřítomnosti předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Jana Pálková

//////////////////////////////////////////

VS Olomouc
Věc : Usn. 5 Cmo 418/2011-127 + 5 Cmo 481/2011-153 ; 5 Cmo 480/2011-74 ;
           5 Cmo 479/2011-66 ; 5 Cmo 478/2011-22    
                                       -     1)Dotazy (ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                             2)Trestní oznámení  
                                             3)Žaloba pro zmatečnost  

1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usn.+ 4 další Usnesení VS Olomouc (přičemž v Usn. 5 Cmo
481/2011-153 se netuší, zda-li předs.sen.JUDr.Zdeňka Šindelářová byla mylně opomenuta
i jako vyhotovitelka..) věcně obdobná (převz.16.12.11, 3.2.resp.17.2.12), která mu
jsou ve svých věcně shodných Odůvodněních poněkud nesrozumitelná - proto se vyhotovitelky
JUDr.Aleny Ježíkové táže (Pro přehlednost: citace Vašeho "Odůvodnění" - ODPOVĚĎ (POZN.)
resp.DOTAZY úč.říz.) :

"Shora označeným usnesením soud prvního stupně řízení zastavil (odstavec I. výroku) a
rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (odstavec II. výroku).
Soud prvního stupně své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalovaný podal žalobu pro zmatečnost
proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 29.5.2009, č.j. 19 Co 135/2009-51, které
nabylo právní moci 11.8.2009
NU TO Z DŮVODU TRVAJÍCÍHO RELEV.VĚC.BŘEMENE (DOSAVADNÍ NEVYŘÍZ.TR.OZNÁMENÍ) ASI STĚŽÍ,
ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

a kterým odvolací soud potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 16.1.2009, č.j.
30 C 247/2008-43 ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 16.2.2009, č.j. 30 C 247/2008
-45 o nepřiznání osvobození od soudních poplatků.
TEDY usneseními ROVNĚŽ "ŘÁDNĚ LŽIVÝMI", JAK SE NA SOUČASNOU "JUSTICI" ČR SLUŠÍ A PATŘÍ,
ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ ČR?

Soud prvního stupně uzavřel, že tato žaloba splňovala náležitosti podle ust. § 232 odst.
1 o.s.ř., a proto žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 1.000,- Kč, jehož
výši stanovil podle položky 14 Sazebníku soudních poplatků, do tří dnů od doručení výzvy
a poučil ho i o následcích, které jsou spojeny s nezaplacením soudního poplatku, to
je zastavení řízení včetně
TAK TAK, následky PODVODNÉHO ČINĚNÍ MOHOU BÝT (RESP.JEDNOU BUDOU) SPRAVEDLIVĚ ZTRESTÁNY,
ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

a uved případy, kdy z tohoto důvodu řízení zastavit nemůže.
NAPŘ.z důvodu ŘÁDNÉHO NEVYŘÍZENÍ ŘÁDNÉHO NPO, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Usnesení – výzva k zaplacení soudního poplatku byla žalovanému doručena 9.9.2009, ten
však soudní poplatek nezaplatil.
AVŠAK NĚJAK RELEVANTNĚ REAGOVAL, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Z reakce odvolatele na výzvu soudu nevyplývá, že žádá o osvobození od soudních poplatků,
jak mu umožňuje ust. § 138 o.s.ř.,
ALEBRŽ žádá (NAVRHUJE) osvobození od soudních poplatků, jak mu umožňuje ust.§ 76/1 E,F
V SOUV.S § 75c/2 OSŘ, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

ale bez uvedení důvodu tvrdí, že je od platby soudního poplatku osvobozen.
OPRAVDU neuvedl ŽÁDNÉ VELMI RELEV.důvody? VY NÁM TEDY ALE NEHORÁZNĚ LŽETE, ŽE ANO, PANÍ
SOUDKYNĚ?

Soud prvního stupně z tohoto důvodu řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních
poplatcích zastavil a o náhradě nákladů řízení rozhodl podle ust. § 146 odst. 1 písm.
c) o.s.ř.
COŽ SE UDÁLO PROSTŘ.LŽI - TEDY ZNEUŽITÍM PRAVOMOCI RESP.KORUPCÍ, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Proti tomuto usnesení podal žalovaný včas odvolání. Z jeho obsahu bylo zřejmé, že
požaduje, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se řízení
nezastavuje.
NO ON BY TOHO požadoval RESP.NAVRHL I VÍCE (SPRAVEDLIVÉHO)..

Považoval toto rozhodnutí za „mylné, lživé“.
A TŘEBA (ROZHODNĚ) I PROKÁZAL, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? A JINAK TO JE VŠE, CO K JEHO RELEV.
ARGUMENTACI UVEDETE?

Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání
předcházelo (§ 206, § 211, § 211a, § 212, § 212a o.s.ř.), učinil tak bez nařízení jednání
dle ust. § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., a poté dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.
TAKŽE KDYŽ JE NĚCO NAŘČENO JAKO „mylné, lživé“ (RESP.PROKÁZÁNO JAKO mylné, lživé A PODVODNÉ),
TAK TO není důvodné?.. A TOMUTO ZAJÍMAVÉMU JUDIKÁTU VÁS NAUČILI V PLZNI, PANÍ SOUDKYNĚ?

Podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění
platném do 31.8.2011 nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení
řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka
k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení
zastaví.
Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že žalovaný podáním ze dne 25.8.2009
doručeným téhož dne Krajskému soudu v Brně podal proti usnesení Krajského
soudu v Brně ze dne 29.5.2009, č.j. 19 Co 135/2009-51 žalobu pro zmatečnost podle
ust. § 229 odst. 3 o.s.ř. Soud prvního stupně žalovaného usnesením ze dne
3.9.2009, č.j. 19 Co 135/2009-56 vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši
1.000,- Kč (položka 14 Sazebníku soudních poplatků). V usnesení – výzvě ho poučil
o tom, že pokud soudní poplatek ve lhůtě tří dnů nezaplatí, bude řízení zastaveno.
Žalovanému bylo toto usnesení doručeno dne 9.9.2009.
TO UŽ SE ALE KVŮLI PRODLOUŽENÍ TOHOTO ELABORÁTU (JSTE PLACENI OD DÉLKY?) PONĚKUD
VOZOKOZOVITĚ OPAKUJETE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Na výzvu reagoval podáním ze dne 9.9.2009 doručeným téhož dne soudu prvního stupně a
tvrdil v něm, že na základě rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 9.1.2004 ohledně
předběžného opatření je osvobozen od soudního poplatku.
ALE ROZHODNĚ JEN TOTO NEtvrdil, ALEBRŽ UVEDL I PODSTATNÉ NÁSLEDNÉ (D O T A Z O V É)
SOUVISLOSTI..;-) - VY NÁM TEDY ALE OŠKLIVĚ LŽETE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? :-(

Nato soud prvního stupně vydal odvoláním napadené usnesení se shora uvedeným
odůvodněním.
MYLNÝM, LŽIVÝM, PODVODNÝM, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

pokračování 5 C - 3 - mo 418/2011
Odvolací soud považuje postup soudu prvního stupně za zcela správný, když
postupoval podle platné právní úpravy. Žalovaný, pokud podal žalobu pro
zmatečnost dle ust. § 229 odst. 3 o.s.ř., byl povinen zaplatit soudní poplatek ve výši
1.000,- Kč (položka 14 Sazebníku soudních poplatků ve znění platném k datu, kdy
žalobu pro zmatečnost podal, tj. 25.8.2009). Pokud soudní poplatek nezaplatil
současně s podáním žaloby, nezaplatil ho ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem
a ani nepodal návrh podle ust. § 138 odst. 1 o.s.ř. na osvobození od placení
soudních poplatků v této věci, soud prvního stupně správně, poté co žalovaného
poučil podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, řízení zastavil.
NU JEN SI TÍMTO DALŠÍM VOZOKOZOVITÝM PRODLOUŽENÍM POSLUŽTE..(AŤ SI VYDĚLÁTE..)

Tvrzení žalovaného, že byl v jiném řízení od soudních poplatků osvobozen, je pro účely
tohoto řízení právně bezvýznamné.
AVŠAK ONA TA bezvýznamnost VÁS,"JUSTICI" ČR, PĚKNĚ ODHALILA A USVĚDČILA ZE LŽI, ŽE ANO,
PANÍ SOUDKYNĚ ČR?

Vzhledem k tomu, že žalovaný soudní poplatek za žalobu pro zmatečnost nezaplatil ani
dodatečně v průběhu odvolacího řízení,
A ani DO SOUDNÉHO DNE.. - TO LEDA AŽ ŘÁDNĚ (S)PRÁVNĚ VYŘÍDÍTE TU RELEV.ARGUMENTACI..
- A TO JE POSTUP NAVÝSOST SPRAVEDLIVÝ, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? (PŘECE BY NĚCO NEPLATIL,
KDYŽ TŘEBA JIŽ JE (OD 9.1.2004) OSVOBOZEN - PAK BY SE TO MOHLO CHÁPAT JAKO ÚPLATEK
NEBO-LI KORUPCE..- TEDY NEŠVAR, KTERÝ NAŠE "JUSTICE" DOBŘE ZNÁ...:-()

odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.
NU ONY TY TALÁROVÉ VRÁNY SE SAMY JEN TAK NEPOKLOVOU, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?..

O náhradě nákladů řízení rozhodl podle ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1
o.s.ř., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení,
protože žalovaný byl v odvolacím řízení zcela neúspěšný a žalobci podle obsahu
spisu žádné náklady tohoto řízení nevznikly.
AVŠAK ONY TY náklady NĚKOMU vznikly (A VZNIKAJÍ).., NE ŽE NE.., ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné."
ALE SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO PODAT LZE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? VŠAK POKUD JSTE ZDE NELHALA,
TAK SE OKAMŽITĚ ZASADÍTE O TO, ABY BYLO NEPRODLENĚ ŘÁDNĚ VYŘÍZENO, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?"


Tolik tedy k Vašemu n.uv.,jakož i k ostatním 4 věcně totožným elaborátům.

Paní soudkyně VS Olomouc, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření
se k předložené věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací (nejen) ve sm.zák.
č.106/99 Sb., ale i ve smyslu práva občana-úč.říz.  


2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na JUDr.Alenu Ježíkovou-předs.sen.
VS Olomouc, jakož i na JUDr.M.Holečka + na JUDr.P.Bachratého-soudce KS Brno, vyhotovitele
lživých Usnesení (důkaz: podání Odvolání(viz spisy), jakožto usvědčení ze lži..),jakož i
na JUDr.M.Komárkovou-(ex)předs.MS Brno (kterážto zřejmě svého času vydala příkaz nevyřídit
řádné podání NPO a na DOTAZ o tomto doposud neodpověděla..), jakož i JUDr.H.Novákovou
-místopředs.KS Brno (účelově nevyřídila Stížnost na toto téma), jakož i na JUDr.V.Průchu-
řed.OD MS ČR("v zast.JUDr.J.Balzera v.r." - nevyřídili postoupenou Stížnost - nehorázně
zalhali..), t r e s t n í  o z n á m e n í (5x) pro spách.tr.činu zločinné spolčení,
zneužití pravomoci, korupce (dův.podezř.), podvod, poškozování věřitele, poškozování cizích
práv, příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
dotazů (dotazové oponence-jakožto konečného důkazu), resp.ze sdělení v závorkách ohl.jiných
osob (jakožto souvisného p(r)ůvodního podkladu), které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele
- další upřesnění bude následovat po konkrétní výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.; soudkyni
JUDr.A.Ježíkové by v.uv.relev.dotazy takto měly být k zodpovězení předloženy prostř.org.č.
v tr.říz. - pokud tato zodpoví tyto v.uv.dotazy - ku prospěchu jejího vyvinění - ponejprve
n.uv.poškozenému úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne podání tr.oznámení ve výroku o její osobě
(jakož i n.uv.Žalobu pro zmat.) a soudkyni se omluví.
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá  n e p l a t n o s t  Rozhodnutí, které
v.uv.podezřelí (resp.doposud prokázání) v těchto předm.věcech doposud vyhotovili.  


3) Proti n.uv.Usnesením se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t (5x).
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení, která ho hrubě poškozují.
Odůvodnění v.uv.Usnesení jsou odtažitá, lživá. Vyhotovitelce byly nyní předloženy
k zodpovězení dotazy resp.oponentura (viz výše), neboť soudkyně před vynesením
Usnesení (bez možnosti opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikovala,
ač si to situace přinejmenším žádala, čímž byla, ve sm.ust.§229 odst.3 o.s.ř.,
bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před (resp. se) soudem.. Jako další
důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť vyhotovitelka n.uv.Usnesení
bezpochyby spáchala tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv. - a je i tr.oznámena
i v jiné věci (viz lustrum).

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Usnesení na základě lživých Odůvodnění jsou chybná a
zmatečná a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jejich  z r u š e n í  v celém rozsahu.      V Brně, dne  28.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_________________________________________________________________________________________

5 Cmo 418/2011-127
U s n e s e n í
Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu
JUDr. Aleny Ježíkové a soudců JUDr. Ivana Šišmy a JUDr. Zdeňky Šindelářové
v právní věci žalobce České dráhy a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222,
zastoupeného JUDr. Pavlem Novákem, advokátem v Praze 8, V Holešovičkách
1529/24, PSČ: 180 00, proti žalovanému Občanovi, .....,
o žalobě Občana pro zmatečnost, k odvolání žalovaného proti usnesení
Krajského soudu v Brně ze dne 30.9.2009, č.j.
19 Co 135/2009-61,
t a k t o :
I. Usnesení krajského soudu se p o t v r z u j e .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Shora označeným usnesením soud prvního stupně řízení zastavil (odstavec I.
výroku) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
(odstavec II. výroku). Soud prvního stupně své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalovaný
podal žalobu pro zmatečnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne
29.5.2009, č.j. 19 Co 135/2009-51, které nabylo právní moci 11.8.2009 a kterým
pokračování 5 C - 2 - mo 418/2011
odvolací soud potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 16.1.2009, č.j.
30 C 247/2008-43 ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 16.2.2009, č.j.
30 C 247/2008-45 o nepřiznání osvobození od soudních poplatků. Soud prvního
stupně uzavřel, že tato žaloba splňovala náležitosti podle ust. § 232 odst. 1 o.s.ř.,
a proto žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 1.000,- Kč, jehož výši
stanovil podle položky 14 Sazebníku soudních poplatků, do tří dnů od doručení výzvy
a poučil ho i o následcích, které jsou spojeny s nezaplacením soudního poplatku, to
je zastavení řízení včetně a uved případy, kdy z tohoto důvodu řízení zastavit
nemůže. Usnesení – výzva k zaplacení soudního poplatku byla žalovanému
doručena 9.9.2009, ten však soudní poplatek nezaplatil. Z reakce odvolatele na
výzvu soudu nevyplývá, že žádá o osvobození od soudních poplatků, jak mu
umožňuje ust. § 138 o.s.ř., ale bez uvedení důvodu tvrdí, že je od platby soudního
poplatku osvobozen. Soud prvního stupně z tohoto důvodu řízení podle ust. § 9 odst.
1 zákona o soudních poplatcích zastavil a o náhradě nákladů řízení rozhodl podle
ust. § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.
Proti tomuto usnesení podal žalovaný včas odvolání. Z jeho obsahu bylo
zřejmé, že požaduje, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak,
že se řízení nezastavuje. Považoval toto rozhodnutí za „mylné, lživé“.
Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně včetně řízení,
které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 211, § 211a, § 212, § 212a o.s.ř.), učinil tak
bez nařízení jednání dle ust. § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., a poté dospěl k závěru, že
odvolání důvodné není.
Podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění
platném do 31.8.2011 nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení
řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka
k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení
zastaví.
Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že žalovaný podáním ze dne 25.8.2009
doručeným téhož dne Krajskému soudu v Brně podal proti usnesení Krajského
soudu v Brně ze dne 29.5.2009, č.j. 19 Co 135/2009-51 žalobu pro zmatečnost podle
ust. § 229 odst. 3 o.s.ř. Soud prvního stupně žalovaného usnesením ze dne
3.9.2009, č.j. 19 Co 135/2009-56 vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši
1.000,- Kč (položka 14 Sazebníku soudních poplatků). V usnesení – výzvě ho poučil
o tom, že pokud soudní poplatek ve lhůtě tří dnů nezaplatí, bude řízení zastaveno.
Žalovanému bylo toto usnesení doručeno dne 9.9.2009. Na výzvu reagoval podáním
ze dne 9.9.2009 doručeným téhož dne soudu prvního stupně a tvrdil v něm, že na
základě rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 9.1.2004 ohledně předběžného
opatření je osvobozen od soudního poplatku. Nato soud prvního stupně vydal
odvoláním napadené usnesení se shora uvedeným odůvodněním.
pokračování 5 C - 3 - mo 418/2011
Odvolací soud považuje postup soudu prvního stupně za zcela správný, když
postupoval podle platné právní úpravy. Žalovaný, pokud podal žalobu pro
zmatečnost dle ust. § 229 odst. 3 o.s.ř., byl povinen zaplatit soudní poplatek ve výši
1.000,- Kč (položka 14 Sazebníku soudních poplatků ve znění platném k datu, kdy
žalobu pro zmatečnost podal, tj. 25.8.2009). Pokud soudní poplatek nezaplatil
současně s podáním žaloby, nezaplatil ho ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem
a ani nepodal návrh podle ust. § 138 odst. 1 o.s.ř. na osvobození od placení
soudních poplatků v této věci, soud prvního stupně správně, poté co žalovaného
poučil podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, řízení zastavil. Tvrzení
žalovaného, že byl v jiném řízení od soudních poplatků osvobozen, je pro účely
tohoto řízení právně bezvýznamné.
Vzhledem k tomu, že žalovaný soudní poplatek za žalobu pro zmatečnost
nezaplatil ani dodatečně v průběhu odvolacího řízení, odvolací soud rozhodnutí
soudu prvního stupně podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.
O náhradě nákladů řízení rozhodl podle ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1
o.s.ř., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení,
protože žalovaný byl v odvolacím řízení zcela neúspěšný a žalobci podle obsahu
spisu žádné náklady tohoto řízení nevznikly.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.
V Olomouci dne 22. listopadu 2011
Za správnost vyhotovení: JUDr. Alena Ježíková v.r.
Martin Vymlátil předsedkyně senátu

+ DTTO : 5 Cmo 481/2011-153 ; 5 Cmo 480/2011-74 ; 5 Cmo 479/2011-66 ;
         5 Cmo 478/2011-22

//////////////////////////////////////////

VS Olomouc
Věc : Usn. 8 Cmo 366/2011-76        -     1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                            odkaz resp.urgence
                                          2)Trestní oznámení  
                                          3)Žaloba pro zmatečnost  

1) N.uv.úč.říz.obdržel v.uv.Usnesení VS Olomouc (převz.16.1.12), které je mu ve svém
Odůvodnění (již dlouhodobě - proto sem níže již není ani vloženo..) poněkud nesrozumitelné
- proto se vyhotovitele JUDr.Ladislava Bognára táže resp. o d k a z u j e  na KONKRÉTNÍ
VYTĚŽENÍ jeho posledního "Odůvodnění"(ve věci jeho Usn.1 Co 207/2011-157) ze dne 22.11.2011
(kteréžto řádné vyřízení  u r g u j e ), příp.možno i odkázat na KONKRÉTNÍ VYTĚŽENÍ
(z dnešního dne) "Odůvodnění" kolegyně JUDr.Aleny Ježíkové ve věci jejího Usn.5 Cmo 418/
2011-127..


2) Jelikož nebylo doposud odpovězeno, pak se tímto soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává
na JUDr.Ladislava Bognára-předs.sen.VS Olomouc, jakož i na JUDr.P.Bachratého-soudce KS Brno,
vyhotovitele lživých Usnesení (důkaz: podání Odvolání(viz spisy), jakožto usvědčení ze lži..),
jakož i na JUDr.M.Komárkovou-(ex)předs.MS Brno (kterážto zřejmě svého času vydala příkaz
nevyřídit řádné podání NPO a na DOTAZ o tomto doposud neodpověděla..), jakož i JUDr.H.Novákovou
-místopředs.KS Brno (účelově nevyřídila Stížnost na toto téma), jakož i na JUDr.V.Průchu-
řed.OD MS ČR("v zast.JUDr.J.Balzera v.r." - nevyřídili postoupenou Stížnost - nehorázně
zalhali..), další t r e s t n í  o z n á m e n í  pro spách.tr.činu zločinné spolčení,
zneužití pravomoci, korupce (dův.podezř.), podvod, poškozování věřitele, poškozování cizích
práv, příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
(doposud nezodpovězených) dotazů (dotazové oponence-jakožto konečného důkazu), resp.ze sdělení
v závorkách ohl.jiných osob (jakožto souvisného p(r)ůvodního podkladu), které zřetelně
signalizují LEŽ veř.činitele - další upřesnění bude následovat po konkrétní výzvě vyřizujícího
org.čin.v tr.říz.; soudci JUDr.L.Bognárovi by v.uv.relev.dotazy takto měly být k zodpovězení
předloženy prostř.org.č.v tr.říz. - pokud tento zodpoví tyto v.uv.dotazy - ku prospěchu jeho
vyvinění - ponejprve n.uv.poškozenému úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne podání tr.oznámení
ve výroku o jeho osobě (jakož i n.uv.Žalobu pro zmat.) a soudci se omluví.
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá  n e p l a t n o s t  Rozhodnutí, které
v.uv.podezřelí (resp.doposud prokázání) v této předm.věci doposud vyhotovili.  


3) Proti n.uv.Usnesením se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel v.uv.Usnesení, které ho hrubě poškozuje.
Odůvodnění v.uv.Usnesení je odtažité, lživé. Vyhotoviteli byly nyní předloženy (resp.
urgovány) k zodpovězení dotazy resp.oponentura (viz výše), neboť soudce před vynesením
Usnesení (bez možnosti opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikoval (předch.
dotazy nezodpověděl..), ač si to situace přinejmenším žádala, čímž byla, ve sm.ust.§229
odst.3 o.s.ř., bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před (resp. se) soudem..
Jako další důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť vyhotovitel v.uv.
Usnesení bezpochyby spáchal tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv. - a je i tr.oznámen
i v jiné věci (viz lustrum).

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Usnesení na základě lživého Odůvodnění je chybné a
zmatečné a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.      V Brně, dne  28.2.2012                                                                 
Občan v.r.

//////////////////////////////////////////

VS Olomouc
Věc : Usn. 8 Cmo 365/2011-77 + 8 Cmo 367/2011-116  
                                       -     1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                               odkaz resp.urgence
                                             2)Trestní oznámení  
                                             3)Žaloba pro zmatečnost  

1) N.uv.úč.říz.obdržel 2 v.uv.Usnesení VS Olomouc věcně obdobné (převz.6.1.12), která mu
jsou ve svých věcně shodných Odůvodněních (již dlouhodobě - proto sem níže již nejsou ani
vkládána..) poněkud nesrozumitelná - proto se vyhotovitelky JUDr.Marty Coufalové táže resp.
o d k a z u j e  na KONKRÉTNÍ VYTĚŽENÍ jejího posledního "Odůvodnění" (ve věci jejího Usn.
1 Co 184/2011-92) ze dne 22.11.2011 (kteréžto řádné vyřízení  u r g u j e ), příp.možno
i odkázat na KONKRÉTNÍ VYTĚŽENÍ (z dnešního dne) "Odůvodnění" kolegyně JUDr.Aleny Ježíkové
ve věci jejího Usn.5 Cmo 418/2011-127..


2) Jelikož nebylo doposud odpovězeno, pak se tímto soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává
na JUDr.Martu Coufalovou-předs.sen.VS Olomouc, jakož i na JUDr.P.Bachratého-soudce KS Brno,
vyhotovitele lživých Usnesení (důkaz: podání Odvolání(viz spisy), jakožto usvědčení ze lži..),
jakož i na JUDr.M.Komárkovou-(ex)předs.MS Brno (kterážto zřejmě svého času vydala příkaz
nevyřídit řádné podání NPO a na DOTAZ o tomto doposud neodpověděla..), jakož i JUDr.H.Novákovou
-místopředs.KS Brno (účelově nevyřídila Stížnost na toto téma), jakož i na JUDr.V.Průchu-
řed.OD MS ČR("v zast.JUDr.J.Balzera v.r." - nevyřídili postoupenou Stížnost - nehorázně
zalhali..), další t r e s t n í  o z n á m e n í (2x) pro spách.tr.činu zločinné spolčení,
zneužití pravomoci, korupce (dův.podezř.), podvod, poškozování věřitele, poškozování cizích
práv, příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
(doposud nezodpovězených) dotazů (dotazové oponence-jakožto konečného důkazu), resp.ze sdělení
v závorkách ohl.jiných osob (jakožto souvisného p(r)ůvodního podkladu), které zřetelně
signalizují LEŽ veř.činitele - další upřesnění bude následovat po konkrétní výzvě vyřizujícího
org.čin.v tr.říz.; soudkyni JUDr.M.Coufalové by v.uv.relev.dotazy takto měly být k zodpovězení
předloženy prostř.org.č.v tr.říz. - pokud tato zodpoví tyto v.uv.dotazy - ku prospěchu jejího
vyvinění - ponejprve n.uv.poškozenému úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne podání tr.oznámení
ve výroku o její osobě (jakož i n.uv.Žalobu pro zmat.) a soudkyni se omluví.
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá  n e p l a t n o s t  Rozhodnutí, které
v.uv.podezřelí (resp.doposud prokázání) v těchto předm.věcech doposud vyhotovili.  


3) Proti n.uv.Usnesením se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t (2x).
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel v.uv.Usnesení, která ho hrubě poškozují.
Odůvodnění v.uv.Usnesení jsou odtažitá, lživá. Vyhotovitelce byly nyní předloženy (resp.
urgovány) k zodpovězení dotazy resp.oponentura (viz výše), neboť soudkyně před vynesením
Usnesení (bez možnosti opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikovala (předch.
dotazy nezodpověděla..), ač si to situace přinejmenším žádala, čímž byla, ve sm.ust.§229
odst.3 o.s.ř., bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před (resp. se) soudem..
Jako další důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť vyhotovitelka v.uv.
Usnesení bezpochyby spáchala tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv. - a je i tr.oznámena
i v jiné věci (viz lustrum).

   Z v.uv.tedy vyplývá, že v.uv.Usnesení na základě lživých Odůvodnění jsou chybná a
zmatečná a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jejich  z r u š e n í  v celém rozsahu.      V Brně, dne  28.2.2012                                                                 
Občan v.r.

//////////////////////////////////////////

VS Olomouc     
Věc : Urgence vyřízení podaných tr.oznámení - dotaz

V současné době začali sourozenci n.uv.úč.říz.tohoto atakovat k jistému plnění (resp.absurdním
návrhem tohoto plnění) odvolávajíce se přitom na skončené dědické řízení po otci (viz n.uv.věci).
N.uv.úč.říz.má však - oprávněně a spravedlivě - za to, že toto dědické řízení není ukončeno, a to
z důvodu existence relev.věcného břemene, jež tomuto ukončení nepochybně brání, kterým je doposud
nevyřízené řádné podání tr.oznámení - neboť pokud je nějaké Rozhodnutí napadeno tímto tr.podáním,
pak je do řádného vyřízení tohoto nepravomocné resp.neplatné..
(Tento logický spravedlivý axiom je stvrzen i textem předběžného opatření ze dne 11.1.2010
(MS Praha)).

V případě zmín.dědické věci byla podána (k Vašemu soudu, ohl.věcí Vašeho soudu) tato tr.oznámení :

Ve věci Usn.14 Cmo 38/2010-84 dne 12.8.2010 ; ve věci Usn.14 Cmo 187/2010-38 dne 3.9.2010 ; ve věci
Usn.14 Cmo 297/2010-51 + Usn.14 Cmo 337/2010-99 dne 22.11.2010 ; ve věci Usn.14 Cmo 322/2010-101
dne 9.12.2010 ; ve věci Usn.4 Cmo 261/2011-179 + Usn.4 Cmo 321/2011-187 dne 8.11.2011 ; a konečně
ve věci Usn.8 Cmo 367/2011-116 dnešního dne.

 
Dále v případě jiné (ač souvisné) věci byla podána (k Vašemu soudu, ohl.věcí Vašeho soudu) tato tr.
oznámení :

Ve věci Usn.1 Co 94/2008-26 dne 17.6.2008 ; ve věci Usn.1 Co 143/2008-9 dne 1.7.2008 ; ve věci Usn.
1 Co 76/2008-13 dne 25.8.2008 ; ve věci Usn.1 Co 3/2009-22 dne 16.3.2009 ; ve věci Usn.15 Co 160/
2009-10 dne 17.6.2009 ; ve věci Usn.1 Co 109/2009-36 + 1 Co 110/2009-36 dne 15.7.2009 .


I když tedy takto trestně napadená (kterážto trestní relevance je nadřazena úkonu právnímu..)
Rozhodnutí jsou doposud nepravomocná (neplatná), pročež je tedy nemůže nikdo považovat za pravomocná
(platná resp.vykonatelná), bylo by přecejen (pro pořádek a nepochybnost) prospěšnější, kdyby se tato
věcná břemena již "odstranila" - tedy řádně vyřídila.


Tímto se tedy podává  U r g e n c e  ohl.vyřízení v.uv.podání tr.oznámení resp. se žádá zodpovědět  
d o t a z , co těmto řádným vyřízením doposud brání.


V Brně, dne 28.2.2012
Občan v.r.

//////////////////////////////////////////

MS Brno     
Věc : Urgence (Stížnost na průtahy) - Dotaz

V současné době začali sourozenci n.uv.úč.říz.tohoto atakovat k jistému plnění (resp.absurdním
návrhem tohoto plnění) odvolávajíce se přitom na skončené dědické řízení po otci (v této, dle
n.uv.úč.říz.resp.oznamovatele a poškozeného, neskončené věci, byla nyní napsána Urgence-Dotaz
pro konečného (ne)vyřizovatele dědické věci, kterým doposud je VS Olomouc).
N.uv.úč.říz.má však za to, že nedílnou součástí okolnosti současného nemístného sourozeneckého
atakování je i záležitost řádného celkového vyřízení v rámci existujících (a doposud nevyřízených)
trestněprávních věcí týchž úč.říz.

Mezi tyto věci patří :

- lživé, podvodné (korupční), skandální vyřízení právní věci soudkyní Mgr.D.Daňkovou (Odůvodnění
Rozsudku 30 C 130/98-174 vytěženo jako lživé ve 42 bodech..) - Odvolání resp.návazná tr.oznámení
z důvodu nepatřičného odmítnutí tohoto Odvolání doposud řádně nevyřízeno, přičemž "soudem zneužitelně
(korupčně) úspěšní žalobci" doposud "svůj objednávkový" Rozsudek v příkazu fin.plnění ani nesplnili..
- Žaloba n.uv.úč.říz.ve věci odstranění stavby a uvedení do pův.stavu (na podkladě odpůrcova získání
černého stavebního povolení a nelegálního zastavění žalobcova pozemku) - 49 C 103/98 -  n e n í  
doposud za 14 let vyřízena..

Tímto se tedy podává  U r g e n c e  ohl.řádného vyřízení podání tr.oznámení resp.reparace skandálního
Rozsudku (vzniklého na Vaší půdě) + U r g e n c e (S t í ž n o s t  n a  p r ů t a h y) zmín.Žaloby
resp.se žádá zodpovědět  d o t a z , co těmto řádným vyřízením doposud brání.


V Brně, dne 28.2.2012
Občan v.r.

//////////////////////////////////////////

OS Tábor                                                               
Věc : Vaše n.uv.sdělení - Odp.úč.říz.

K Vaší n.uv.zprávě nutno dodat, že na předm.Předvolánce nebyl zmíněn "Krajský soud
České Budějovice – pobočka v Táboře", avšak pouze a právě "soud : Písecké rozcestí,
kpt. Jaroše 1851, 390 03 Tábor", tudíž šlo-li o omyl, vina není na straně n.uv.úč.říz...

V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
__________________________________________________________________________________________________

Okresní soud v Táboře
nám. Mikoláše z Husi 43, 390 17  Tábor
   
tel.: 381 205 111, fax.: 381 256 308, e-mail: podatelna@osoud.tab.justice.cz, IČ: 024694

Občan
.....

Váš dopis značky / ze dne     Naše značka              Vyřizuje/linka         V Táboře dne
                                                    8.2.2012

Věc:
Dne 7.2.2012 nám byla doručena zpráva  – ID 4676/2012.

Datová zpráva nepatří Okresnímu soudu v Táboře, zprávu jsme přeposlali Krajskému soudu
České Budějovice – pobočka v Táboře k 15 Nc 102/2012.

S pozdravem                                            

Jitka Havlínová
referentka DS Okresního soudu Tábor
381 205116    

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : Usn. 217 EC 160/2010-51 + 217 EC 79/2010-51
                              
                              -  Odp.úč.říz.: 1) OZNÁMENÍ relev.důvodů ohl.neplatby s.popl.;
                                        resp. 2) DOTAZ (nejen ve sm.zák.106/99Sb) + STÍŽNOST
 

V odpověď na Vašich 5 n.uv.Usn.(převz.28.2.12) n.uv.úč.říz.sděluje Vám resp.Justici ČR okolnosti
oprávněnosti jeho  o s v o b o z e n í  mj. i od platby soudního poplatku, resp.z jeho n.uv.
sdělení vyplývá, že do řádného vyřízení n.uv.bodů 1) resp. 2)  j e  o p r á v n ě n  žádný
státněsprávní poplatek neplatit resp.uvádí rozhodné skutečnosti k tomu, proč  n e n í  
p o v i n e n  ho platit :

1) Dne 9.1.2004 byl n.uv.úč.říz.podán k MS Brno mj. řádný Návrh na vydání předb.opatření (NPO),
kde oprávněně a spravedlivě navrhuje svoje dočasné osvobození mj. i od platby s.poplatku.
Jelikož tento NPO nebyl doposud vyřízen, a je-li odpůrcem i vyřizovatelem státní subjekt, proti
kterémuž (jeho zaměstnavateli) tento NPO směřuje, pak se lze s úspěchem domyslet, že tato
nečinnost státního orgánu je vesměs účelová. Nicméně za tohoto nastalého stavu lze - v podobnostní
aplikaci na § 101 odst.4 o.s.ř. - postupovat zpětnovazbovým úsudkem, že nevyřídil-li státní orgán
řádné podání NPO řádně a ve stanovené lhůtě, bude jeho podavatel předpokládat, že proti tomuto
zamýšlenému NPO nemá námitky, a to zvláštěpak i z toho důvodu, že tento spravedlnostní orgán
takovéto (nic než) spravedlivé "předběžné nařízení" je dozajista oprávněn vydat i sám - leč takto
neučinil, a ani - z neznámých důvodů (v rozp.se zák.) - nereagoval na přímý podnět podavatele..
Z tohoto důvodu je tímto tedy oprávněně spravedlivě presumováno, že předmětný NPO je platný resp.
že toto spravedlivé "předběžné nařízení" nebylo (ještě) soudem vydáno ze souvisejícího důvodu
jeho naprosto neodůvodněné průtahové nečinnosti ve vyřízení řádného Podání ze dne 9.1.2004
(Urgence Stížnosti - viz bod 1 tohoto Podání) - tedy lze se oprávněně dobrat toho, že bez ohledu
na odpůrcovu účelovou nečinnost n.uv.úč.říz. j e (dočasně)  o s v o b o z e n  mj. i od platby
soudního poplatku, jak v předm.petitu NPO (viz bod 2 Podání) uvedeno.

2) Pakliže by tato presumpce nebyla státním subjektem akceptována, pak si n.uv.úč.říz.od této
státní instituce žádá odpověď na četně (bezvýsledně) opakovaný DOTAZ : "Z JAKÉHO DŮVODU NEBYL
TENTO ŘÁDNÝ NÁVRH ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM VYŘÍZEN"; taktéž - z jakého důvodu nebyla doposud vyřízena
předmětná Urgence Stížnosti v tomto Podání..
POZN.: Kopie podání "Urgence Stížnosti+NPO" - kterýžto originál obdržel MS Brno dne 9.1.2004 jak
sh.uv. - jakož i v.uv.DOTAZ, je od 23.9.2008 k dotazovému vyřízení u předs.MS JUDr.M.Komárkové
a od poč.r.2012 i u JUDr.H.Novákové-místopředs.KS Brno, jakož i u MS ČR - doposud bez odpovědi..
Jelikož tato věcná odpověď na řádný DOTAZ je relevantní pro účastníkovo osvobození (mj.i od platby
soudního poplatku) resp.žádoucí pro jeho následný postup, a stále nebyla realizována, pak je tímto
podána STÍŽNOST na nečinnost Mě soudu Brno (jeho zmíněné předsedkyně), Kr.soudu Brno (jeho zmíněné
místopředsedkyně), MS ČR (ředitele OD) - tedy na nečinnost zodpovědné (a mnohokrát již v tomto
smyslu zpravené) Justice ČR.

Závěrem lze tedy uzavřít, že do vyřízení bodu 2) - tedy do zodpovězení DOTAZU - je jakékoliv
nepatřičné (poplatkově osvobozeně zamítavé) činění zaměstnanců Justice ČR nezákonné, neboť porušení
zákona (ust.§ 75c/2 v návazn.na § 76/1e,f o.s.ř.) bylo prvotně spácháno zaměstnanci Justice ČR,
přičemž pokud by toto spácháno nebylo, pak by jeho spravedlivý NPO ze dne 9.1.2004 (tak jako i NPO
předchozí ze dne 28.5.2002) byl bezesporu spravedlivě kladně potvrzen, a to již do dne 16.1.2004
(resp.do dne 4.6.2002), přičemž by tedy k žádným násl.výzvám, jako je tato n.uv., nedošlo..
Dále nutno sdělit, že ani nová skutečnost - tedy skandální "vyřízení" dotazové stížnosti pracovníkem
MS ČR - Justici ČR zodpovědnosti za prokázanou protizákonnost nijak nezprošťuje a pakliže budou
zaměstnanci Justice ČR nadále výzvově činní a násl.nepatřičně poplatkově osvobozeně zamítaví - tedy
bez toho, aby ponejprve zodpověděli předložený DOTAZ - pak takovéto činění (resp.řádné (s)právní
nevyřízení tohoto podání) půjde nadále na vrub Justici ČR resp.jejím příp.nadále nepatřičně činícím
konkrétním zaměstancům (nejen) v této právní věci..


V Brně, dne 28.2.2012
Občan v.r.
_______________________________________________________________________________________________________

Jednací číslo: 217 EC 160/2010-51
U S N E S E N Í
Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Horákem jako
samosoudcem v právní věci
žalobce (žalobkyně): České dráhy, a.s., IČ: 70994226, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222,
110 15, Praha 1
zastoupené(ho): JUDr. Pavel Novák, advokát, Bohuslava Martinů 1051/2, 140 00,
Praha 4 - Braník
proti
žalované(mu): Občan, nar. ....., .....,
o návrh na vydání elektronického platebního rozkazu na částku 820,00 Kč
t a k t o :
Soud vyzývá žalovaného, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil(a) soudní
poplatek za žalobu, který činí dle položky 17 Sazebníku soudních poplatků 5.000,00 Kč, a to
v kolcích na připojeném tiskopise.
Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem prvního
stupně zastaveno. Soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku
by poplatníku mohla vzniknout újma, jestliže poplatník ve stanovené lhůtě sdělí soudu
okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl soudní poplatek
dosud zaplatit.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Městský soud v Brně
dne 22. února 2012
JUDr. Jiří Horák, v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Tomanová Jana
Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních
poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se
zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky;
poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

+ DTTO : 217 EC 79/2010-51

//////////////////////////////////////////

KS Brno
Věc : Usn. 37 Co 425/2008-181 + 13 Co 295/2010-81 ; 44 Co 353/2011-92 ; 18 Co 290/2009-108 ;
           49 Co 211/2010-161
                              
                              -  Odp.úč.říz.: 1) OZNÁMENÍ relev.důvodů ohl.neplatby s.popl.;
                                        resp. 2) DOTAZ (nejen ve sm.zák.106/99Sb) + STÍŽNOST
 

V odpověď na Vašich 5 n.uv.Usn.(převz.28.2.12) n.uv.úč.říz.sděluje Vám resp.Justici ČR okolnosti
oprávněnosti jeho  o s v o b o z e n í  mj. i od platby soudního poplatku, resp.z jeho n.uv.
sdělení vyplývá, že do řádného vyřízení n.uv.bodů 1) resp. 2)  j e  o p r á v n ě n  žádný
státněsprávní poplatek neplatit resp.uvádí rozhodné skutečnosti k tomu, proč  n e n í  
p o v i n e n  ho platit :

1) Dne 9.1.2004 byl n.uv.úč.říz.podán k MS Brno mj. řádný Návrh na vydání předb.opatření (NPO),
kde oprávněně a spravedlivě navrhuje svoje dočasné osvobození mj. i od platby s.poplatku.
Jelikož tento NPO nebyl doposud vyřízen, a je-li odpůrcem i vyřizovatelem státní subjekt, proti
kterémuž (jeho zaměstnavateli) tento NPO směřuje, pak se lze s úspěchem domyslet, že tato
nečinnost státního orgánu je vesměs účelová. Nicméně za tohoto nastalého stavu lze - v podobnostní
aplikaci na § 101 odst.4 o.s.ř. - postupovat zpětnovazbovým úsudkem, že nevyřídil-li státní orgán
řádné podání NPO řádně a ve stanovené lhůtě, bude jeho podavatel předpokládat, že proti tomuto
zamýšlenému NPO nemá námitky, a to zvláštěpak i z toho důvodu, že tento spravedlnostní orgán
takovéto (nic než) spravedlivé "předběžné nařízení" je dozajista oprávněn vydat i sám - leč takto
neučinil, a ani - z neznámých důvodů (v rozp.se zák.) - nereagoval na přímý podnět podavatele..
Z tohoto důvodu je tímto tedy oprávněně spravedlivě presumováno, že předmětný NPO je platný resp.
že toto spravedlivé "předběžné nařízení" nebylo (ještě) soudem vydáno ze souvisejícího důvodu
jeho naprosto neodůvodněné průtahové nečinnosti ve vyřízení řádného Podání ze dne 9.1.2004
(Urgence Stížnosti - viz bod 1 tohoto Podání) - tedy lze se oprávněně dobrat toho, že bez ohledu
na odpůrcovu účelovou nečinnost n.uv.úč.říz. j e (dočasně)  o s v o b o z e n  mj. i od platby
soudního poplatku, jak v předm.petitu NPO (viz bod 2 Podání) uvedeno.

2) Pakliže by tato presumpce nebyla státním subjektem akceptována, pak si n.uv.úč.říz.od této
státní instituce žádá odpověď na četně (bezvýsledně) opakovaný DOTAZ : "Z JAKÉHO DŮVODU NEBYL
TENTO ŘÁDNÝ NÁVRH ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM VYŘÍZEN"; taktéž - z jakého důvodu nebyla doposud vyřízena
předmětná Urgence Stížnosti v tomto Podání..
POZN.: Kopie podání "Urgence Stížnosti+NPO" - kterýžto originál obdržel MS Brno dne 9.1.2004 jak
sh.uv. - jakož i v.uv.DOTAZ, je od 23.9.2008 k dotazovému vyřízení u předs.MS JUDr.M.Komárkové
a od poč.r.2012 i u JUDr.H.Novákové-místopředs.KS Brno, jakož i u MS ČR - doposud bez odpovědi..
Jelikož tato věcná odpověď na řádný DOTAZ je relevantní pro účastníkovo osvobození (mj.i od platby
soudního poplatku) resp.žádoucí pro jeho následný postup, a stále nebyla realizována, pak je tímto
podána STÍŽNOST na nečinnost Mě soudu Brno (jeho zmíněné předsedkyně), Kr.soudu Brno (jeho zmíněné
místopředsedkyně), MS ČR (ředitele OD) - tedy na nečinnost zodpovědné (a mnohokrát již v tomto
smyslu zpravené) Justice ČR.

Závěrem lze tedy uzavřít, že do vyřízení bodu 2) - tedy do zodpovězení DOTAZU - je jakékoliv
nepatřičné (poplatkově osvobozeně zamítavé) činění zaměstnanců Justice ČR nezákonné, neboť porušení
zákona (ust.§ 75c/2 v návazn.na § 76/1e,f o.s.ř.) bylo prvotně spácháno zaměstnanci Justice ČR,
přičemž pokud by toto spácháno nebylo, pak by jeho spravedlivý NPO ze dne 9.1.2004 (tak jako i NPO
předchozí ze dne 28.5.2002) byl bezesporu spravedlivě kladně potvrzen, a to již do dne 16.1.2004
(resp.do dne 4.6.2002), přičemž by tedy k žádným násl.výzvám, jako je tato n.uv., nedošlo..
Dále nutno sdělit, že ani nová skutečnost - tedy skandální "vyřízení" dotazové stížnosti pracovníkem
MS ČR - Justici ČR zodpovědnosti za prokázanou protizákonnost nijak nezprošťuje a pakliže budou
zaměstnanci Justice ČR nadále výzvově činní a násl.nepatřičně poplatkově osvobozeně zamítaví - tedy
bez toho, aby ponejprve zodpověděli předložený DOTAZ - pak takovéto činění (resp.řádné (s)právní
nevyřízení tohoto podání) půjde nadále na vrub Justici ČR resp.jejím příp.nadále nepatřičně činícím
konkrétním zaměstancům (nejen) v této právní věci..


V Brně, dne 28.2.2012
Občan v.r.
_______________________________________________________________________________________________________

Jednací číslo: 37 Co 425/2008-181
U S N E S E N Í
Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Bachratým
ve věci
žalobkyně: České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15,
proti
žalovanému: Občanovi, nar. ....., bytem .....,
o žalobu pro zmatečnost z 22.11.2011 proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne
11.10.2011, č.j. 1 Co 207/2011-157,
t a k t o :
Soud vyzývá Občana, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní
poplatek za žalobu pro zmatečnost, který činí podle položky 17 Sazebníku soudních poplatků
5.000,- Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise.
Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem prvního
stupně zastaveno. Soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku
by poplatníku mohla vzniknout újma, jestliže poplatník ve stanovené lhůtě sdělí soudu
okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl soudní poplatek
dosud zaplatit.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 13. února 2012
Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavel Bachratý, v.r.
Jana Kristková samosoudce
Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních
poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se
zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky;
poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.


+ DTTO : 13 Co 295/2010-81 ; 44 Co 353/2011-92 ; 18 Co 290/2009-108 ; 49 Co 211/2010-161//////////////////////////////////////////

únor 3/4 - do 22.2.
//////////////////////////////////////////

KS Brno
Věc : Usn. 16 Co 382/2011-93       -     1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                         2)Trestní oznámení
                                         3)Žaloba pro zmatečnost  

1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení KS Brno (převz.dne 31.1.12), které je mu ve svém
Odůvodnění poněkud nesrozumitelné - proto se vyhotovitelky JUDr.Vladimíry Pospíšilové
táže (Pro přehlednost: citace relev.části Vašeho "Odůvodnění" - ODPOVĚĎ (POZN.) resp.
DOTAZY úč.říz.) :

"Usnesením ze dne 8. září 2011 zastavil Městský soud v Brně za použití ust. § 9
odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení v záhlaví uvedené právní věci. Žádnému
z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.
A ANI Žádnému z účastníků nepřiznal, JAK VE SVÉM ELABORÁTU NEHORÁZNĚ LHAL.., ŽE ANO,
PANÍ SOUDKYNĚ? :-(

Proti citovanému rozhodnutí soudu I. stupně podal Občan v zákonné
lhůtě odvolání, v němž, za citace napadeného usnesení, při výtce gramatických chyb
v něm obsažených,
JE TO ALE OSTUDA, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? ;-) NEŠLO BY, ŽE BY V TÉ PLZNI VYUČOVAL I
NĚJAKÝTEN LEKTOR POTŘEBNÉ SPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ ČESKÉHO JAZYKA?...

namítá, že odůvodnění rozhodnutí je lživé,
ZNAČNĚ ZÁVAŽNÁ námitka VŮČI OFICIÁLNÍMU ROZHODNUTÍ ČR, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ ČR? ;-)
- PŘIČEMŽ VÁS TO ALE NECHALO NAPROSTO V KLIDU..:-( - AVŠAK TO BY ASI NEMĚLO, ŽE ANO,
PANÍ ZAMĚSTNANKYNĚ NELŽOUCÍHO RESORTU SPRAVEDLNOSTI?...

je-li příkladně uváděno, že měl reagovat tak, že je od placení soudního poplatku
osvobozen, což se ale nezakládá na pravdě – o to nežádal.
NU ON ANI nežádal O TOTO VAŠE KOSTRBATÉ ARGUMENTAČNÍ KAMUFLOVÁNÍ A VYTRHÁVÁNÍ
Z KONTEXTU, V ČEMŽ SI NA KRAJI ZNAČNĚ LIBUJETE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Navrhuje, aby usnesení soudu I. stupně bylo v celém rozsahu zrušeno.
A TO NEJLÉPE I SE SVÝM LŽIVÝM VYHOTOVITELEM..

Krajský soud v Brně poté, co přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí soudu I. stupně,
jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, dospěl k závěru, že odvolání Občana
není důvodné.
ZAJÍMAVÉ dospění : NOVÁ DOBA! PROKÁZANÁ LEŽ není důvodná!.. - ŽÁDÁ SE ZAPROTOKOLOVAT
JAKO NOVÝ JUDIKÁT..

Soud I. stupně postupoval správně, pokud řízení zastavil.
TEDY LÉPEŘEČ. Soud I. stupně postupoval správně, pokud PROKAZATELNĚ LHAL A řízení
zastavil - DALŠÍ POZORUHODNÝ JUDIKÁT ČR, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ ČR?

Občana, podávajícího žalobu, stíhala poplatková povinnost
ALE ŽÁDNÁ poplatková povinnost.. - TOHO stíhala TAK LEDA VČERA STARÁ, KDYŽ NAMÍSTO
ŠIMRÁNÍ JEJÍHO OUŠKA PSAL TENTO SPRAVEDLIVEJ BLÁBOL..:-(

dle ust. § 9 odst. 1 zákona o
Pokračování: - 2 - 16 Co 382/2011
soudních poplatcích; této, ač soudem vyzván,
TAK TO SNAD JEDINĚ K TANCI PO 3 PROMILÍCH..

ani ve stanovené lhůtě, ani později,
ANI DO SOUDNÉHO DNE..

nedostál.
AŽ SI Z TOHO SEDL..(STARÉ KOSTI - NOHY LECKDY BOLÍ..)

Pokud se týká jím původně zmiňovaného osvobození od soudních poplatků,
VY BYSTE ALE NEMĚLA LŽIVĚ zmiňovat NEzmiňované, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? - NEŠIMRAL VÁS
ZROVNA NĚKDO ZA OUŠKEM, PANÍ SOUDKYNĚ?..

sám v podaném odvolání uvedl,
sám NE - TO MU DIKTOVAL PRÁVNÍK OD STARÉ..;-)

že o ně ani nežádal.
NU NECHME O osvobození RADĚJI žádat (BEZÚSPĚŠNĚ) TY, KTERÉ VAŠE "JUSTICE" PODVODNĚ
DOŽIVOTNĚ UVĚZNILA - NAPŘ.KÁJÍNKA, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?..

Za tohoto stavu věci
VLÁDY ANTISPRAVEDLNOSTI

nemohl odvolací soud rozhodnout jinak, než
LHÁT A LHÁT AŽ SE MU OD PC PRÁŠÍ, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

jak ve výroku uvedeno, tj. rozhodnutí soudu I. stupně jako
VYLHANÉ

věcně správné potvrdit.
INU SMUTNÉTO ČASY ZAVLÁDLY NAD NAŠÍ SAMETOVĚ VYCINKANOU SPOLEČNOSTÍ..:-(

Náklady odvolacího řízení žádnému z účastníků nevznikly.
ALE ZASE OMYL - NĚKOMU URČITĚ vznikly.. (COŽ V PRAVÝ ČAS SEZNÁTE..)

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.
ALE SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO PODAT LZE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? VŠAK POKUD JSTE ZDE
NELHALA, TAK SE OKAMŽITĚ ZASADÍTE O TO, ABY BYLO NEPRODLENĚ ŘÁDNĚ VYŘÍZENO, ŽE ANO,
PANÍ SOUDKYNĚ?.."


Paní soudkyně KS Brno, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření se
k předložené věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací (nejen) ve sm.zák.č.
106/99 Sb., ale i ve smyslu práva občana-úč.říz.
   

2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na JUDr.Vladimíru Pospíšilovou
-předs.sen.KS Brno, jakož i na Mgr.Michala Gabriela-asist.soudce MS Brno (důkaz o jeho
lžích - viz předm.Odvolání),  t r e s t n í   o z n á m e n í  pro spách.tr.činu zneužití
pravomoci, podvod, poškozování věřitele, poškozování cizích práv, příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
dotazů (resp.dotazové oponence), které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele (úř.osoby)
- další upřesnění bude následovat po konkrétní výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.;
soudkyni JUDr.V.Pospíšilové by v.uv.věcné dotazy (komentáře) takto měly být k zodpovězení
předloženy prostř.org.č.v tr.říz.- pokud tato zodpoví v.uv.věcné dotazy (komentáře) -
ku prospěchu jejího vyvinění - ponejprve n.uv.poškozenému úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne
podání tr.oznámení (jakož i n.uv.Žalobu pro zmat.) a soudkyni se omluví.   
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá  n e p l a t n o s t  Rozhodnutí,
kteří v.uv.podezřelí (resp.prokázaní) v této věci vyhotovili..


3) Proti n.uv.Usnesení se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení, které ho hrubě poškozuje.
Odůvodnění n.uv.Usnesení je odtažité, lživé. Vyhotovitelce byly nyní předloženy
k zodpovězení dotazy resp.oponentura (viz výše), neboť soudkyně před vynesením
Usnesení (bez možnosti opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikovala,
ač si to situace přinejmenším žádala, čímž byla, ve sm.ust.§229 odst.3 o.s.ř.,
bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před (resp. se) soudem.. Jako další
důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť vyhotovitelka n.uv.Usnesení
bezpochyby spáchala tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv. - a je i tr.oznámena
i v jiné věci (viz lustrum)

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Usnesení na základě lživého Odůvodnění je chybné a
zmatečné a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.


V Brně, dne  22.2.2012                                                                 
Občan v.r.
______________________________________________________________________________________________

16 Co 382/2011-93
U s n e s e n í
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Vladimíry
Pospíšilové a soudců JUDr. Marie Černé a JUDr. Pavla Holzbauera v právní věci
žalobce České dráhy, a.s., IČ 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15, Praha 1,
zastoupeného JUDr. Pavlem Novákem, advokátem V Holešovičkách 1579/24, 180 00
Praha 8, proti žalovanému Občanovi, nar. ....., IČ .....,
....., o zaplacení částky 847,- Kč s příslušenstvím, o
odvolání žalovaného do usnesení Městského soudu v Brně ze dne 8. září 2011, č.j.
252EC 128/2009-85, t a k t o:
I. Usnesení soudu I. stupně se p o t v r z u j e.
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í
Usnesením ze dne 8. září 2011 zastavil Městský soud v Brně za použití ust. § 9
odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení v záhlaví uvedené právní věci. Žádnému
z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.
Proti citovanému rozhodnutí soudu I. stupně podal Občan v zákonné
lhůtě odvolání, v němž, za citace napadeného usnesení, při výtce gramatických chyb
v něm obsažených, namítá, že odůvodnění rozhodnutí je lživé, je-li příkladně uváděno,
že měl reagovat tak, že je od placení soudního poplatku osvobozen, což se ale
nezakládá na pravdě – o to nežádal. Navrhuje, aby usnesení soudu I. stupně bylo
v celém rozsahu zrušeno.
Krajský soud v Brně poté, co přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí
soudu I. stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, dospěl k závěru, že
odvolání Občana není důvodné.
Soud I. stupně postupoval správně, pokud řízení zastavil. Občana,
podávajícího žalobu, stíhala poplatková povinnost dle ust. § 9 odst. 1 zákona o
Pokračování: - 2 - 16 Co 382/2011
soudních poplatcích; této, ač soudem vyzván, ani ve stanovené lhůtě, ani později,
nedostál. Pokud se týká jím původně zmiňovaného osvobození od soudních poplatků,
sám v podaném odvolání uvedl, že o ně ani nežádal. Za tohoto stavu věci nemohl
odvolací soud rozhodnout jinak, než jak ve výroku uvedeno, tj. rozhodnutí soudu I.
stupně jako věcně správné potvrdit.
Náklady odvolacího řízení žádnému z účastníků nevznikly.
Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.
V Brně dne 15. prosince 2011
JUDr. Vladimíra Pospíšilová, v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Martina Lopatářová

//////////////////////////////////////////

KS Brno     
Věc : Usn. 44 Co 410/2011-16     -     1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                       2)Trestní oznámení
                                       3)Žaloba pro zmatečnost  


1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení KS Brno (převz.16.1.12), které je mu ve svém
Odůvodnění poněkud nesrozumitelné - proto se vyhotovitele JUDr.Marka Cigánka táže
(pro přehlednost: citace Vašeho "Odůvodnění" -  ODPOVĚĎ resp.DOTAZY ÚČ.ŘÍZ.) :

"Shora označeným usnesením byla odmítnuta žaloba ze dne 16.8.2011, kterou se
žalobce domáhal náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem, a to ve smyslu
ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., neboť žalobce na výzvu soudu neodstranil vady žaloby,
jež v podobě jak byla podána postrádá základní náležitosti včetně řádného označení
účastníků řízení.
RESP. neboť PODVODNÝ SOUD TUTO PÁDNOU ŽALOBU NA SVÉHO "JUSTIČNÍHO" KOLEGU odmítl
BEZDŮVODNĚ VYŘÍDIT, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Proti tomuto usnesení podal žalobce včasné a přípustné odvolání a žádal jeho
zrušení, neboť mu není zřejmé, jaké vady žaloby měly být odstraněny, když výzvu
soudu k odstranění vad považuje pouze za obecné teze, které nemají vůči řádně
podané žalobě žádnou opodstatněnost.
NU TO JSTE TEDY S TĚMI ODVOLACÍMI - KONKRÉTNÍMI OPONENTNÍMI - DOTAZY ALE BRZO HOTOV
- VY NÁM TEDY ALE LŽETE, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Pokračování -2- 44 Co 410/2011
Odvolací soud poté co přezkoumal napadené usnesení jakož i řízení jeho vydání
předcházející, učinil závěr, že odvolání není důvodné.
VAŠE učiněné závěry JSOU LECKDY FAMÓZNÍ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Z obsahu spisu je zřejmé, že žalobce dne 16.8.2011 učinil vůči Městskému soudu
v Brně podání označené jako žaloba na nesprávný úřední postup o náhradu škody.
ANO, TAKTO SPRAVEDLIVĚ učinil..

Již v označení strany žalované ze žaloby není jednoznačně zřejmé, vůči komu
žaloba směřuje – zda vůči ČR nebo vůči státní zástupkyni JUDr. Janě Svatoňové
u Městského státního zastupitelství v Brně.
TAKŽE ZKUSME NYNÍ LEKCI ČEŠTINY (KDYŽ TATO SE ZŘEJMĚ V PLZNI NEVYUČUJE):
ONO JE TAM, PANE SOUDCE, V TÉ KOLONCE "ŽALOVANÁ" NAPSÁNO "ČR nebo (- TEDY SNAD
JAKO ODPOVÍDAJÍCÍ EKVIVALENT VAŠEMU zda - POZN.ČESKÉ RED.) JUDR.JANA SVATOŇOVÁ"?
TO TEDY BEZESPORU NE, ČÍMŽTO VAŠE FABULAČNÍ ALTERNATIVNOST JAKSI POSTRÁDÁ ČESKÝ
SMYSL, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Žaloba pak postrádá vylíčení skutkových okolností,
OPRAVDU? VY NÁM ALE OPĚTOVNĚ LŽETE, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

z nichž by bylo možno dovodit nárok na náhradu škody
VY BYSTE ALE NEMĚL NIC dovozovat (KDYŽ TOHO NEJSTE SCHOPEN), AVŠAK DRŽET SE
PŘEDEVŠÍM SROZUMITELNÉHO ČESKÉHO TEXTU, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

(tedy o jaký nesprávný úřední postup se jedná,
NU ZŘEJMĚ O TAKOVÝ, V KTERÉM SE ÚČ.ŘÍZ. L H A L O , ŽE ANO, PANE SOUDCE?

v čem spočívá škoda,
NU ZŘEJMĚ V TOM, ŽE N.UV.ÚČ.ŘÍZ.-OZN.A POŠKOZ. BYL ZAMÍTAVÝM STÁTNĚSPRÁVNÍM
ROZHODNUTÍM ZNAČNĚ (NÁVAZNĚ) O B E L H Á N, A TÍM TEDY I POŠKOZEN, ŽE ANO, PANE
SOUDCE ČR?

představující újmu žalobce vyjádřitelnou v penězích)
A CHCETE TO TEDY RADĚJI V NATURÁLIÍCH?

a čeho se žalobce vlastně domáhá, když žalobce navrhuje, aby žalované bylo uloženo
věcně odpovědět na jeho dotazy, pokud tuto povinnost nesplní, pak navrhuje zrušit
usnesení 4 ZN 2638/2009-8 a uložit žalované povinnost k zaplacení částky 50.000,- Kč,
případně částky 100.000,- Kč, pokud žalovaná nezačne vyřizovat věc trestního oznámení.
NĚJAK NENÍ ROZUMĚT: NEJPRVE SI STĚŽUJETE, ŽE NEVÍTE, čeho se žalobce vlastně domáhá,
A POTÉ ZDE TO domáhání V DALŠÍM SOUVĚTÍ VYPISUJETE.. - TAKŽE ZDE NÁM ZASE "NĚCO NEHRAJE",
ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Na tyto vady
NA KTERÉ? - NA TY NEEXISTUJÍCÍ - PRÁVĚ PROKÁZANÉ JAKO NELOGICKÉ, SMYŠLENÉ A LŽIVÉ?..

žaloby byl žalobce upozorněn usnesením Městského soudu v Brně ze dne 16.9.2011,
č.j. 21 C 123/2011-3 a současně byl vyzván k jejich odstranění ve lhůtě 14-ti dnů
od doručení výzvy
JAKO odstranit SPRÁVNOU ČESKOU LOGICKOU ARGUMENTACI A NAHRADIT JI SNAD NĚJAKOU (VAŠÍ)
LŽÍ? ;-)  TAK TO SE VÁM ASI výzvově NEPODAŘÍ..:-(

s upozorněním, že jinak soud žalobu odmítne.
NU JDE-LI O TREFNOU SPRAVEDLIVOU ŽALOBU, TAK TU odmítne KAŽDOPÁDNĚ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?
S TÍM SE BOHUŽEL V ANTISPRAVEDLNOSTI MUSÍ POČÍTAT..:-( - PAK OVŠEM NECHŤ SE I POČÍTÁ
SE SPRAVEDLIVOU ODEZVOU..

Výzva soudu k odstranění vad podání byla žalobci doručena dne 27.9.2011,
OVŠEM výzva TO BYLA NĚJAK NELOGICKÁ, SMYŠLENĚ NEKONKRÉTNĚ VYLHANÁ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

avšak do dnešního dne žalobce na výzvu soudu k odstranění vad v naznačeném směru
nereagoval,
ALE reagoval, NE ŽE NE, A TO HEZKÝMI TREFNÝMI DOTAZY USVĚDČUJÍCÍMI soud ZE LŽI.. - VY NÁM
TEDY ALE ZNAČNĚ LŽETE, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

označené vady neodstranil
SPÍŠE CELOU ŽALOBU, TO BYSTE ASI UVÍTALI NEJRADŠI, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

a vzhledem k tomu, že pro vady žaloby nelze v zahájeném řízení pokračovat,
ANO, pro vady "VYŘIZUJÍCÍCH" SOUDCŮ, TKVÍCÍ V JEJICH PROLHANOSTI, ZJEVNĚ nelze.. PAK JE
TEDY ALE NUTNO ATAKOVAT TY DALŠÍ NÁVAZNÉ KONKRÉTNÍ LHÁŘE - A TO JE NAVÝSOST SPRAVEDLIVÉ,
ŽE ANO, PANE SOUDCE?

neboť není zřejmé,
ALE TO SNAD JENOM VÁM A HRSTCE VÁM PODOBNÝCH V REPUBLICE, ŽE ANO, PANE SOUDCE?..
CO KDYBYCHOM TEDY U VEŘEJNOSTI (NEJEN PRÁVNÍ) UČINILI TAKOVÉ MALÉ ZJIŠŤOVACÍ REFERENDUM,
PANE SOUDCE ČR? ;-)

proti komu žaloba směřuje,
NO PROTI PROLHANÝM ZAMĚSTNANCŮM RESORTU "SPRAVEDLNOSTI" - TO TEDY (VŽDY) PŘEDEVŠÍM,
ŽE ANO, PANE SOUDCE?

o jaké skutkové okolnosti se opírá
NU ZŘEJMĚ O TU USVĚDČUJÍCÍ KONKRÉTNÍ DOTAZOVOU OPONENCI (DOPOSUD NEZODPOVĚZENOU..),
ŽE ANO, PANE SOUDCE?

a čeho se žalobce domáhá,
NA TO JSTE SI VÝŠE I SÁM ODPOVĚDĚL, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

je třeba rozhodnutí soudu I. stupně o odmítnutí žaloby považovat za věcně správné
A ZNÁTE VÝZNAM SLOVA správné? TO JIŽ UČÍ RODIČE SVÉ DĚTI, CO JE správné, ŽE ANO, PANE
SOUDCE? ;-) ALE ZŘEJMĚ JSTE TEDY NA TY správné RODIČE ASI NEMĚL ŠTĚSTÍ..:-( ...

a jako takové bylo odvolacím soudem dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrzeno.
...COŽ JE TEDY ZŘEJMĚ I TÍMTO potvrzeno..:-( POTÉ BYSTE ALE ROZHODNĚ NEMĚL PRACOVAT
V RESORTU SPRAVEDLNOSTI ČR, ŽE ANO, PANE SOUDCE ČR?

Pokračování -3- 44 Co 410/2011
Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení se opírá o ustanovení § 146 odst. 3 o.s.ř.
za situace, kdy účastníci řízení na straně žalované nebyly jednoznačně označeni,
TAKŽE MÁ SE PŘÍŠTĚ POUŽÍT MÍSTO ČEŠTINY TŘEBA ČÍNSKÉ OBRÁZKOVÉ PÍSMO?..
A JINAK O JAKÝCH účastnících řízení na straně žalované TO VLASTNĚ HOVOŘÍTE? - ONA
TA ŽALOVANÁ MÁ NĚJAKOU DVOJNICI?..

nebylo proto s nimi doposud jednáno
A ONO TEDY nebylo doposud jednáno  A N I  S ČESKOU REPUBLIKOU,  A N I  S KONKRÉTNÍ
ŽALOVANOU (- TEDY JE-LI TO DLE VÁS BRÁNO TAKTO ALTERNATIVNĚ JAK SH.UV..-POZN.RED.)?

a žádné náklady jim tak nevznikly.
NU KDYŽ (TA JEDNOBUNĚČNÁ DVOJČATA) MAJÍ TAK SKVĚLÉHO (BYŤ PODVODNÉHO) PR.ZÁSTUPCE..;-)

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné. Dovolání se podává
Nejvyššímu soudu ČR ve lhůtě do dvou měsíců od doručení rozhodnutí u soudu, který
rozhodoval v první stupni.
NU ONO TAKOVÉ SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO  J E  VLASTNĚ JISTOU FORMOU dovolání, ŽE ANO,
PANE SOUDCE?, PŘIČEMŽ NEBUDE-LI TOTO ŘÁDNĚ VYŘÍZENO, PAK BUDE NÁSLEDOVAT I PŘEZKOUMACÍ
VĚC PRÁVNÍ.."


Pane soudce KS Brno, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření se
k předložené věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací nejen ve sm.zák.č.106/
99 Sb., ale i ve smyslu práva občana-úč.říz.

Pozn.: Pokud nebude z Vaší strany nijak odpovězeno resp.reparačně reagováno, tak jako
nebude n.uv.ozn.a poškoz.v zák.lhůtě vyrozuměn o postupu vyřizování tr.oznámení, pak
po této lhůtě budete zažalován o náhradu škody ve výši žalované částky, která byla
petitována proti pův.žalované JUDr.J.Svatoňové.   


2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na JUDr.Marka Cigánka-předs.sen.
KS Brno, jakož i na JUDr.Hanu Šťastnou-soudkyni MS Brno, vyhotovitelku lživého Usnesení
(důkaz: podání Odvolání(viz spis), jakožto usvědčení ze lži..),  t r e s t n í  
o z n á m e n í  pro spách.tr.činu zneužití pravomoci, podvod (pravděpodobně ve zločinném
(korupčním) spolčení s JUDr.J.Svatoňovou), příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
věcných dotazů (resp.dotazové oponence), které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele -
další upřesnění bude následovat po výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.; soudci JUDr.M.
Cigánkovi by v.uv.dotazy takto měly být k zodpovězení předloženy prostř.org.č.v tr.říz.-
pokud tento zodpoví v.uv.dotazy - ku prospěchu jeho vyvinění - ponejprve n.uv.poškozenému
úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne podání tr.oznámení na jeho osobu (jakož i n.uv.Žalobu
pro zmat.) a soudci se omluví.
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá neplatnost jakýchkoli Rozhodnutí,
kteří v.uv.podezřelí v této věci vyhotovili..   
   

3) Proti n.uv.Usnesení se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení, které ho hrubě poškozuje.
Odůvodnění n.uv.Usnesení je odtažité, lživé. Vyhotoviteli bylo nyní předloženo k zodpovězení
několik oponentních dotazů (viz výše), neboť soudce před vynesením Usnesení (bez možnosti
opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikoval, ač si to situace přinejmenším
žádala, čímž byla, ve sm.ust.§229 odst.3 o.s.ř., bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost
jednat před (resp. se) soudem.. Jako další důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř.,
neboť vyhotovitel n.uv.Usnesení bezpochyby spáchal tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv.
– a je i tr.oznámen i v jiné věci (viz lustrum).

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Usnesení na základě zmatečných údajů resp.lživého Odůvodnění
je chybné a zmatečné a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.      


V Brně, dne 22.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_____________________________________________________________________________________________

44 Co 410/2011-16
U S N E S E N Í
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu
JUDr. Marka Cigánka a soudců JUDr. Věry Skalické a JUDr. Martina Hynka, ve věci
žalobce Občana, nar. ....., bytem .....,
proti žalované označené jako Česká republika - JUDr. Jana Svatoňová - státní
zástupkyně ČR, služebně se sídlem Městské státní zastupitelství v Brně, Polní 41,
Brno, o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, o odvolání
žalobce proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 5.10.2011, č.j. 21 C 123/2011-8,
t a k t o :
I. Usnesení soudu I. stupně se p o t v r z u j e.
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Odůvodnění:
Shora označeným usnesením byla odmítnuta žaloba ze dne 16.8.2011, kterou
se žalobce domáhal náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem, a to
ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., neboť žalobce na výzvu soudu neodstranil
vady žaloby, jež v podobě jak byla podána postrádá základní náležitosti včetně
řádného označení účastníků řízení.
Proti tomuto usnesení podal žalobce včasné a přípustné odvolání a žádal jeho
zrušení, neboť mu není zřejmé, jaké vady žaloby měly být odstraněny, když výzvu
soudu k odstranění vad považuje pouze za obecné teze, které nemají vůči řádně
podané žalobě žádnou opodstatněnost.
Pokračování -2- 44 Co 410/2011
Odvolací soud poté co přezkoumal napadené usnesení jakož i řízení jeho
vydání předcházející, učinil závěr, že odvolání není důvodné.
Z obsahu spisu je zřejmé, že žalobce dne 16.8.2011 učinil vůči Městskému
soudu v Brně podání označené jako žaloba na nesprávný úřední postup o náhradu
škody. Již v označení strany žalované ze žaloby není jednoznačně zřejmé, vůči komu
žaloba směřuje – zda vůči ČR nebo vůči státní zástupkyni JUDr. Janě Svatoňové
u Městského státního zastupitelství v Brně. Žaloba pak postrádá vylíčení skutkových
okolností, z nichž by bylo možno dovodit nárok na náhradu škody (tedy o jaký
nesprávný úřední postup se jedná, v čem spočívá škoda, představující újmu žalobce
vyjádřitelnou v penězích) a čeho se žalobce vlastně domáhá, když žalobce navrhuje,
aby žalované bylo uloženo věcně odpovědět na jeho dotazy, pokud tuto povinnost
nesplní, pak navrhuje zrušit usnesení 4 ZN 2638/2009-8 a uložit žalované povinnost
k zaplacení částky 50.000,- Kč, případně částky 100.000,- Kč, pokud žalovaná nezačne
vyřizovat věc trestního oznámení.
Na tyto vady žaloby byl žalobce upozorněn usnesením Městského soudu
v Brně ze dne 16.9.2011, č.j. 21 C 123/2011-3 a současně byl vyzván k jejich
odstranění ve lhůtě 14-ti dnů od doručení výzvy s upozorněním, že jinak soud
žalobu odmítne.
Výzva soudu k odstranění vad podání byla žalobci doručena dne 27.9.2011,
avšak do dnešního dne žalobce na výzvu soudu k odstranění vad v naznačeném
směru nereagoval, označené vady neodstranil a vzhledem k tomu, že pro vady
žaloby nelze v zahájeném řízení pokračovat, neboť není zřejmé, proti komu žaloba
směřuje, o jaké skutkové okolnosti se opírá a čeho se žalobce domáhá, je třeba
rozhodnutí soudu I. stupně o odmítnutí žaloby považovat za věcně správné a jako
takové bylo odvolacím soudem dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrzeno.
Pokračování -3- 44 Co 410/2011
Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení se opírá o ustanovení § 146 odst. 3
o.s.ř. za situace, kdy účastníci řízení na straně žalované nebyly jednoznačně
označeni, nebylo proto s nimi doposud jednáno a žádné náklady jim tak nevznikly.
Poučení : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné. Dovolání se
podává Nejvyššímu soudu ČR ve lhůtě do dvou měsíců od doručení rozhodnutí
u soudu, který rozhodoval v první stupni.
Krajský soud v Brně dne 13. prosince 2011
JUDr. Marek Cigánek, v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Veronika Ruberová

//////////////////////////////////////////

KS Brno
Věc : Usn. 13 Co 32/2011-25        -     1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                         2)Trestní oznámení
                                         3)Žaloba pro zmatečnost  

1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení KS Brno (převz.dne 24.1.12), které je mu ve svém
Odůvodnění poněkud nesrozumitelné - proto se vyhotovitelky JUDr.Pavly Lamichové táže
(Pro přehlednost: citace relev.části Vašeho "Odůvodnění" - ODPOVĚĎ (POZN.) resp.DOTAZY
úč.říz.) :

"Usnesením soudu prvního stupně, jeho výrokem I. bylo řízení zastaveno a výrokem II.
rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. K zastavení řízení
soud přistoupil za použití § 9 odst.l zák. č.549/1991 Sb. o soudních poplatcích poté, co
žalovaný nevyhověl jeho výzvě k zaplacení soudního poplatku ze žaloby o zmatečnost
s odůvodněním, že je od soudních poplatků osvobozen,
COŽ BYLO OVŠEM PROKÁZÁNO JAKO odůvodnění LŽIVÉ, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

ačkoliv o takové osvobození v této věci nepožádal
ALE požádal RESP.HO NAVRHL, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

a nejedná se o žádnou z věcí vymezených v § 11 odst.l a 2 zák. o soudních poplatcích.
NU ONO se ZDE SPÍŠE jedná O JINÉ §§ - NAPŘ. O § 76/1 E,F RESP. § 75C/2 OSŘ, ŽE ANO, PANÍ
SOUDKYNĚ?

Při rozhodnutí o nákladech řízení vyšel soud ze závěru, že nezaplacením soudního
poplatku žalovaný zavinil zastavení řízení.
NU NĚKDO vychází ZE LŽIVÉHO závěru A NĚKDO PAK NEvychází Z ÚDIVU, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Použil proto ust. § 146 odst.2 prvá věta OSŘ a vyšel ze zjištění, že žalobci, který
by měl právo na náhradu nákladů řízení, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.
NU KDYŽ MÁ TAK EXCELENTNÍ (BYŤ PODVODNÝ) TALÁROVÝ PRÁVNÍ ZÁSTUP..;-) :-(

Žalovaný ve včas podaném odvolání namítal dezinterpretaci jeho sdělení soudem, jímž
„rozhodně pouze neoznámil jen své osvobození, avšak uvedl toho ve svém podání mnohem
pokračování 13 Co 32/2011
-2-
více..(relevantního..), a to jsou právě ony skutečnosti, které vyhotovitel z neznámých důvodů
zatajuje..“ . „Pakliže vyhotovitel dále sděluje: „Nezaplacením soudního poplatku zavinil
zastavení řízení žalovaný“ pak je to lež, neboť jediný, kdo zavinil zastavení řízení je tento
soudce“. Závěrem odvolání žalovaný požadoval „zrušení usnesení v celém rozsahu“.
Odvolací soud přezkoumal z podnětu tohoto odvolání napadené usnesení a postup
soudu prvního stupně předcházející jeho vydání a odvolání neshledal důvodným.
NU TAK TO JSME ZVĚDAVI JAK TEDY NYNÍ ZNEGUJETE TU VÁMI V.UV.NEMOTORNĚ OPSANOU ARGUMENTAČNÍ
STAŤ..

Odvolací soud přisvědčil soudu prvního stupně pokud dovodil, že toto řízení není
řízením, jemuž by zákon o soudních poplatcích přiznával věcné osvobození od soudních
poplatků, neboť je nelze podřadit pod žádnou z věcí vyjmenovaných v § 11 odst.l tohoto
zákona a žalovaný není ani žádným ze subjektů, jímž bylo přiznáno osobní osvobození od
soudních poplatků dle § 11 odst.2 tohoto zákona.
SQĚLÝ PLZEŇSKÝ JUDIKÁT, AVŠAK PONĚKUD MERITORNĚ MIMO LAVOR, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Žalovaný byl poučen soudem prvního stupně ve výzvě k zaplacení soudního poplatku
v této věci (usnesení tohoto soudu ze dne 19.11.2010 č.j. 17C 199/2010-14 doručené mu dne
22.11.2010) o tom, že má-li zato, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních
poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo osvobození od soudních poplatků přiznáno.
Takovou žádost však nepodal
ALE podal - NPO - A TO JIŽ 9.1.2004 - VY NÁM TEDY ZNAČNĚ LŽETE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

a vyměřený soudní poplatek ve stanovené lhůtě ani později nezaplatil,
A PROČ BY TO DĚLAL, KDYŽ TEN NPO NEBYL DOPOSUD ve stanovené ZÁKONNÉ lhůtě ani později VYŘÍZEN..
- Z JAKÉHOPAK DŮVODU, PANÍ SOUDKYNĚ ČR?..

ač byl ve shora zmíněné výzvě soudu prvního stupně současně poučen i o tom, že v takovém
případě bude řízení zastaveno.
VAŠE LECKTERÁ poučení JE VHODNÉ SI NECHAT ZARÁMOVAT..

Soud prvního stupně proto postupoval správně,
JAKO VŽDY..

pokud řízení, za použití § 9 odst.l zák.o soudních poplatcích, zastavil, aniž se zabýval
dalšími skutečnostmi uvedenými v podání žalovaného jímž reagoval na jeho výzvu k zaplacení
soudního poplatku.
TO JE ALE ZNAČNÁ CHYBA, ŽE zastavil, aniž se zabýval.., ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Pro povinnost zaplatit soudní poplatek v tomto řízení totiž není podstatné, zda požádal
o osvobození od soudních poplatků v jiném řízení,
OVŠEM NPO NENÍ JENTAK LEDAJAKÉ řízení, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

ani zda a jak bylo o této žádosti rozhodnuto.
AVŠAK O KAŽDÉM NPO BY MĚLO BÝT rozhodnuto MAX.DO 1 TÝDNE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Z těchto důvodů odvolací soud, za použití § 219 OSŘ, napadené usnesení soudu
prvního stupně potvrdil.
OVŠEM tyto VAŠE (NEZMÍNĚNÉ, ZAPÍRANÉ - IRELEVANTNÍ) důvody NESOU VÁŽNÉ ZNAKY VOZOKOZOVITÉHO
CHARAKTERU, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Výsledek tohoto odvolacího řízení by odůvodňoval přiznat za použití § 142 odst.l ve
spojení s § 224 odst.l OSŘ náhradu jeho nákladů žalobci. Nebylo však zjištěno, že by žalobci
pokračování 13 Co 32/2011
-3-
v odvolacím řízení nějaké náklady vznikly.
AVŠAK ONY TY náklady PŘECEJEN NĚKOMU vznikly, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Tomu odpovídá rozhodnutí ve výroku II. tohoto usnesení.
A POKUD JSTE SE ZDE TAK VOZOKOZOVITĚ VYLHALA, PAK TomuTO VAŠEMU PODVODNÉMU ČINĚNÍ odpovídá
CELÝ CHARAKTER tohoto usnesení, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Poučení : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.
ALE SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO PODAT LZE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? VŠAK POKUD JSTE ZDE NELHALA,
TAK SE OKAMŽITĚ ZASADÍTE O TO, ABY BYLO NEPRODLENĚ ŘÁDNĚ VYŘÍZENO, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?.."


Paní soudkyně KS Brno, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření se k předložené
věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací (nejen) ve sm.zák.č.106/99 Sb., ale i ve smyslu
práva občana-úč.říz.
   

2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na JUDr.P.Lamichovou-předs.sen.KS Brno,
jakož i na JUDr.D.Schinzela-soudce MS Brno (důkaz o jeho lžích v předm.Odvolání),  
t r e s t n í   o z n á m e n í  pro spách.tr.činu zneužití pravomoci, podvod, poškozování
věřitele, poškozování cizích práv, příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
dotazů (resp.dotazové oponence), které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele (úř.osoby)
- další upřesnění bude následovat po konkrétní výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.;
soudkyni JUDr.P.Lamichové by v.uv.věcné dotazy (komentáře) takto měly být k zodpovězení
předloženy prostř.org.č.v tr.říz.- pokud tato zodpoví v.uv.věcné dotazy (komentáře) -
ku prospěchu jejího vyvinění - ponejprve n.uv.poškozenému úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne
podání tr.oznámení (jakož i n.uv.Žalobu pro zmat.) a soudkyni se omluví.   
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá  n e p l a t n o s t  Rozhodnutí,
kteří v.uv.podezřelí (resp.prokázaní) v této věci vyhotovili..


3) Proti n.uv.Usnesení se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení, které ho hrubě poškozuje.
Odůvodnění n.uv.Usnesení je odtažité, lživé. Vyhotovitelce byly nyní předloženy
k zodpovězení dotazy resp.oponentura (viz výše), neboť soudkyně před vynesením
Usnesení (bez možnosti opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikovala,
ač si to situace přinejmenším žádala, čímž byla, ve sm.ust.§229 odst.3 o.s.ř.,
bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před (resp. se) soudem.. Jako další
důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť vyhotovitelka n.uv.Usnesení
bezpochyby spáchala tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv. - a je i tr.oznámena
i v jiné věci (viz lustrum)

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Usnesení na základě lživého Odůvodnění je chybné a
zmatečné a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.


V Brně, dne  22.2.2012                                                                 
Občan v.r.
______________________________________________________________________________________________     

13 Co 32/2011-25
U s n e s e n í
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr Pavly Lamichové
a soudců JUDr. Dagmar Vondálové a Mgr. Petra Mišianika v řízení o žalobě pro zmatečnost
ve věci žalobce České dráhy a.s., IČ: 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, proti žalovanému Občanovi, nar. ....., bytem .....,
vedené u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 17C 297/2007, o odvolání
žalovaného proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 3.1.2011 č.j. 17C 199/2010-19,
t a k t o :
I. Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í
Usnesením soudu prvního stupně, jeho výrokem I. bylo řízení zastaveno a výrokem II.
rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. K zastavení řízení
soud přistoupil za použití § 9 odst.l zák. č.549/1991 Sb. o soudních poplatcích poté, co
žalovaný nevyhověl jeho výzvě k zaplacení soudního poplatku ze žaloby o zmatečnost
s odůvodněním, že je od soudních poplatků osvobozen, ačkoliv o takové osvobození v této
věci nepožádal a nejedná se o žádnou z věcí vymezených v § 11 odst.l a 2 zák. o soudních
poplatcích. Při rozhodnutí o nákladech řízení vyšel soud ze závěru, že nezaplacením soudního
poplatku žalovaný zavinil zastavení řízení. Použil proto ust. § 146 odst.2 prvá věta OSŘ a
vyšel ze zjištění, že žalobci, který by měl právo na náhradu nákladů řízení, v tomto řízení
žádné náklady nevznikly.
Žalovaný ve včas podaném odvolání namítal dezinterpretaci jeho sdělení soudem, jímž
„rozhodně pouze neoznámil jen své osvobození, avšak uvedl toho ve svém podání mnohem
pokračování 13 Co 32/2011
-2-
více..(relevantního..), a to jsou právě ony skutečnosti, které vyhotovitel z neznámých důvodů
zatajuje..“ . „Pakliže vyhotovitel dále sděluje: „Nezaplacením soudního poplatku zavinil
zastavení řízení žalovaný“ pak je to lež, neboť jediný, kdo zavinil zastavení řízení je tento
soudce“. Závěrem odvolání žalovaný požadoval „zrušení usnesení v celém rozsahu“.
Odvolací soud přezkoumal z podnětu tohoto odvolání napadené usnesení a postup
soudu prvního stupně předcházející jeho vydání a odvolání neshledal důvodným.
Odvolací soud přisvědčil soudu prvního stupně pokud dovodil, že toto řízení není
řízením, jemuž by zákon o soudních poplatcích přiznával věcné osvobození od soudních
poplatků, neboť je nelze podřadit pod žádnou z věcí vyjmenovaných v § 11 odst.l tohoto
zákona a žalovaný není ani žádným ze subjektů, jímž bylo přiznáno osobní osvobození od
soudních poplatků dle § 11 odst.2 tohoto zákona.
Žalovaný byl poučen soudem prvního stupně ve výzvě k zaplacení soudního poplatku
v této věci (usnesení tohoto soudu ze dne 19.11.2010 č.j. 17C 199/2010-14 doručené mu dne
22.11.2010) o tom, že má-li zato, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních
poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo osvobození od soudních poplatků přiznáno.
Takovou žádost však nepodal a vyměřený soudní poplatek ve stanovené lhůtě ani později
nezaplatil, ač byl ve shora zmíněné výzvě soudu prvního stupně současně poučen i o tom, že
v takovém případě bude řízení zastaveno. Soud prvního stupně proto postupoval správně,
pokud řízení, za použití § 9 odst.l zák.o soudních poplatcích, zastavil, aniž se zabýval dalšími
skutečnostmi uvedenými v podání žalovaného jímž reagoval na jeho výzvu k zaplacení
soudního poplatku. Pro povinnost zaplatit soudní poplatek v tomto řízení totiž není podstatné,
zda požádal o osvobození od soudních poplatků v jiném řízení, ani zda a jak bylo o této
žádosti rozhodnuto.
Z těchto důvodů odvolací soud, za použití § 219 OSŘ, napadené usnesení soudu
prvního stupně potvrdil.
Výsledek tohoto odvolacího řízení by odůvodňoval přiznat za použití § 142 odst.l ve
spojení s § 224 odst.l OSŘ náhradu jeho nákladů žalobci. Nebylo však zjištěno, že by žalobci
pokračování 13 Co 32/2011
-3-
v odvolacím řízení nějaké náklady vznikly. Tomu odpovídá rozhodnutí ve výroku II. tohoto
usnesení.
Poučení : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.
V Brně dne 3. ledna 2012
Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Lamichová,v.r.
Dagmar Lapčíková předsedkyně senátu

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : Rozs. 232 EC 159/2010-34      -     1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                          2)Trestní oznámení
                                          3)Žaloba pro zmatečnost

1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Rozsudek MS Brno (převz.14.2.12), který je mu ve svém Odůvodnění
poněkud nesrozumitelný - proto se vyhotovitele  Mgr.Jana Sedláčka táže (Pro přehlednost:
citace Vašeho "Odůvodnění" - ODPOVĚĎ resp.DOTAZY ÚČ.ŘÍZ.) :      

"Žalobou doručenou soudu dne 4.8.2010 se žalobce domáhal zaplacení částky 823,- Kč
s příslušenstvím z titulu nezaplaceného jízdného Žalovaný uvedl, je pravdou že cestoval
vlakem, avšak žalobci právo na zaplacení žalované částky nevzniklo, neboť si započítával
pohledávky za žalobcem. Odkázal na protinávrhy, které již u soudu uplatnil pod jinými
spisovými značkami, stejně jako na korespondenci s žalobcem, která není vyřizována.
Žalobce souhlasil s rozhodnutím věci bez jejího projednání, žalovaný takovýto postup
připustil, bude-li vyhověno jeho podmínkám.
NU PŘESNĚJI ŘEČENO APELOVAL NA SPRAVEDLIVÉ VYŘÍZENÍ VĚCI + I POPSAL, JAK BY TAKOVÉ SPRAVEDLIVÉ
VYŘÍZENÍ MĚLO PROBÍHAT.. - ONO KLÁST SI NĚJAKÉ podmínky JE NEPATŘIČNÉ A JAK VIDNO ČINIT NĚJAKÉ
SPRAVEDLIVÉ APELY PŘI SOUČASNÉM STAVU NAŠÍ "JUSTICE" I RYZE UTOPICKÉ..

Soud k takto formulovaným podmínkám ve smyslu ustanovení § 41a odst. 2 občanského soudního
řádu nepřihlížel
TO JE MOŽNÁ (URČITĚ) CHYBA, NEBOŤ Z NAZNAČENÉHO (APELOVANÉHO NIKOLIV podmíněného) POPISU
SPRAVEDLIVÉHO VYŘIZOVÁNÍ PR.VĚCÍ SE MOHL I POUČIT - A TO BEZ JAKÉHOKOLIV ABSOLVOVÁNÍ
NEFIKTIVNÍHO PLZEŇSKÉHO SEMESTRU, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

a rozhodl o věci v souladu s ustanovením §115a občanského soudního řádu bez nařízení jednání.
VŠAK TO SE I EFEKTIVNĚ VÍTÁ.. LÉPE POSTAČUJÍCÍ, NEŽ LHANÍ V SOUDNÍ SÍNI + PAK PÍSEMNÉ, JE
ABSOLVOVAT TOTO POUZE VE FORMĚ PÍSEMNÉ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Soud zjistil následující skutkový stav: dne 6.8.2009 byla mezi účastníky uzavřena smlouva
o přepravě,
AVŠAK VĚŘITEL S DLUŽNÍKEM PŘI ZAPOČÍTÁVÁNÍ POHLEDÁVKY (VĚTŠINOU) ŽÁDNOU smlouvu NEuzavírá,
ŽE ANO, PANE SOUDCE?

když žalovaný cestoval vlakem žalobce bez platné jízdenky, o čemž byla sepsána hlášenka
č. C 07634700.
TAK JAKO BYLA V TÉTO hlášence sepsána I VĚŘITELOVA UPOMÍNKA K ZAPLACENÍ STÁVAJÍCÍHO (14-LETÉHO)
CCA 22 MIL.DLUHU..

Při právním hodnocení soud aplikoval § 760 občanského zákoníku, § 3 odst. 2 a 3
vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
ve znění pozdějších předpisů.
AVŠAK POKUD BY soud (S)právně hodnotil a aplikoval LÉPE A SPRAVEDLIVĚJI, PAK BY I V TOMTO OZ
JEDNAK NAŠEL NĚCO O ZAPOČÍTÁVÁNÍ POHLEDÁVEK, A TAKTÉŽ - RESP.ZVLÁŠTĚPAK - MĚL aplikovat
I OSŘ V JEHO UST.§§ 76/1 E,F RESP.75c/2, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Žalovaný nesplnil povinnost zaplatit stanovené jízdné po nástupu do vozidla, pokud tak
neučinil již předtím.
ON MĚL VŠAK V.UV.RELEV.PRÁVNÍ DŮVODY, ABY NEzaplatil ANI po ANI předtím, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Žalovaný nezaplatil dlužnou částku jízdného a vznikla mu povinnost zaplatit žalobci pokutu
ve výši 800,- Kč (položka 1 ceníku č. 9) a ušlé jízdné ve výši 23,- Kč.
Z V.UV.RELEV.PRÁVNÍCH DŮVODŮ MU ALE NIC NEvzniklo, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Soud proto s ohledem na výše uvedené žalobě v celém rozsahu vyhověl.
ČÍMŽTO PROKÁZAL SVÉ PRÁVNÍ (SPRAVEDLNOSTNÍ) DILETANTSTVÍ ČI ÚČELOVĚ A VĚDOMĚ ZNEUŽIL SVOJI
PRAVOMOC, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Příslušenství je představováno úroky z prodlení ve smyslu ustanovení § 517 odst. 2 občanského
zákoníku ve spojení s 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
NU POKUD BY "ŽALOBCE" NEBYL DLUŽNÍKEM A PROTIZÁKONNÝM STÁTNÍM NEVYŘIZOVATELEM (NPO), TAK PAK
BY TO NEPOCHYBNĚ PLATILO..

Co se týče procesní obrany žalovaného, soud se s jeho právním názorem neztotožnil,
NU JAK BY TAKÉ V TOMTO ZLOČINNÉM ANTISPRAVEDLNOSTNÍM SPOLČENÍ MOHL - PROSTĚ SE LHALO A ZATLOUKALO
(PŘED MNOHA LÉTY) POPRVÉ, TAK TO TAK BUDE I "POSTOPADESÁTÉ" - TO DÁ ROZUM.., ŽE ANO, PANE SOUDCE?

když ostatně o jím uváděných protinávrzích bylo soudem již rozhodnuto.
NU TO ASI ŘÁDNĚ (= TRESTNĚNEOZNÁMENĚ - BEZ DOSAVADNÍHO VYŘÍZENÍ) STĚŽÍ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?
A V KTERÉPAK VĚCI (KDYŽ TEDY ZŘEJMĚ - "Z NĚJAKÝCH INFORMACÍ" - MÁTE PŘEHLED O VŠECH PRÁVNÍCH
VĚCECH N.UV.ÚČ.ŘÍZ.)? - TO JSTE ASI MĚL UVÉST, ABYCHOM SI TO TROŠKU ZREVIDOVALI..

Žalobce byl v této věci zcela úspěšný, a proto má dle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu
právo na náhradu nákladů tohoto řízení.
AVŠAK ON TEN úspěch ZDE NEURČUJETE VY, JAKOŽTO "JUSTICE", ALE TEN URČÍ AŽ JUSTICE SKUTEČNÁ,
ŽE ANO, PANE SOUDCE? A PRVNÍM KRŮČKEM K TÉTO OPRAVDOVÉ SPRAVEDLNOSTI BY BYLO (NECHAT) ŘÁDNĚ
VYŘÍDIT ALESPOŇ JEDNO Z TĚCH "STOPADESÁTI" DOPOSUD PODANÝCH ŘÁDNĚ ODŮVODNĚNÝCH TR.OZNÁMENÍ,
ŽE ANO, PANE SOUDCE? ;-)

Soud však současně aplikoval ustanovení § 150 občanského soudního řádu a výši nákladů řízení
snížil až na zaplacený soudní poplatek, neboť jde o skutkově jednoduchou věc, nevyžadující
ani vysokou právní erudici, ani časovou náročnost
A ani NAJÍMÁNÍ SI DRAHÝCH EXTERNÍCH PRÁVNÍKŮ ALIAS BÍLÝCH KONÍ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

a lze mít oprávněné pochybnosti o účelnosti právního zastoupení.
JAKOŽ I O CELKOVÉM "FUNGOVÁNÍ" NAŠÍ TUNELÁŘSKÉ STÁTNÍ SPRÁVY - O DOZOROVÉ PROKORUPČNÍ "JUSTICI"
NEMLUVĚ.., ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Též nelze odhlédnout od značného nepoměru mezi výší nákladů řízení v plné výši a výší žalované
částky.
PLUS JEŠTĚ BY TO CHTĚLO NEodhlédat OD PRAVÉHO SMYSLU SLOV PRÁVO A SPRAVEDLNOST, KTERÁ JSOU
V PŘÍKRÉM ROZPORU SE SLOVY LEŽ A PODVOD.., ŽE ANO, PANE SOUDCE?

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
ALE SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO PODAT LZE, ŽE ANO, PANE SOUDCE? VŠAK POKUD JSTE ZDE NELHAL, TAK
SE OKAMŽITĚ ZASADÍTE O TO, ABY BYLO NEPRODLENĚ ŘÁDNĚ VYŘÍZENO, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí,
může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.
ALE NEJPRVE NECHÁME ŘÁDNĚ (dobrovolně) VYŘÍDIT TO SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO, ŽE ANO, PANE SOUDCE?"


Pane soudce KS Brno, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření se k předložené
věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací nejen ve sm.zák.č.106/99 Sb., ale i ve smyslu
práva občana-úč.říz.  


2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na Mgr.Jana Sedláčka-předs.sen.MS Brno,
jakož i na ředitele "žalobce"(+ jeho pr.zástupce), jakož i na JUDr.M.Komárkovou-předs.MS Brno
(kterážto zřejmě svého času vydala příkaz nevyřídit řádné podání NPO a na DOTAZ o tomto doposud
neodpovídá..), t r e s t n í  o z n á m e n í  pro spách.tr.činu zločinné spolčení, zneužití
pravomoci, korupce, poruš.pov.při spr.ciz.majetku, zpronevěra, podvod, poškozování věřitele,
poškozování cizích práv, příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
věcných dotazů (resp.dotazové oponence), které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele - další
upřesnění bude následovat po konkrétní výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.; soudci Mgr.J.
Sedláčkovi by v.uv.dotazy takto měly být k zodpovězení předloženy prostř.org.č.v tr.říz.-
pokud tento zodpoví v.uv.dotazy - ku prospěchu jeho vyvinění - ponejprve n.uv.poškozenému úč.
říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne podání tr.oznámení na jeho osobu (jakož i n.uv.Žalobu pro zmat.)
a soudci se omluví.
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá  n e p l a t n o s t  n.uv.Rozhodnutí.   
   

3) Proti n.uv.Rozsudku se podává Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Rozsudek, který ho hrubě poškozuje. Odůvodnění
n.uv.Rozsudku je odtažité, lživé. Vyhotoviteli byly nyní předloženy k zodpovězení dotazy resp.
určitá věcná relev.oponentura (viz výše), neboť soudce před vynesením Rozsudku (bez možnosti
opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikoval, ač si to situace přinejmenším žádala,
čímž byla, ve sm.ust.§229 odst.3 o.s.ř., bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před
(resp. se) soudem.. Jako další důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť
vyhotovitel n.uv.Rozsudků bezpochyby spáchal tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv.

 
   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Rozsudek na základě lživého Odůvodnění je chybný a zmatečný
a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.


V Brně, dne 22.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_____________________________________________________________________________________________

č.j. 232 EC 159/2010- 34
MHUNK
ČESKÁ REPUBLIKA
R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y
Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu Mgr. Janem Sedláčkem jako
samosoudcem ve věci žalobce České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem v Praze 1, Nábřeží
L. Svobody 1222, zast. JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 4, Bohuslava
Martinů 1051/2, proti žalovanému Občan, nar. ....., bytem .....,
 o 823 Kč s příslušenstvím
t a k t o :
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 823,- Kč s úrokem z prodlení z částky
823,- Kč ve výši 8,5% ročně za dobu od 7.8.2009 do 31.12.2009, 8 % ročně za
dobu od 1.1.2010 do 30.6.2010, 7,75% ročně za dobu od 1.7.2010 do 12.1.2012 a
za dobu od 13.1.2012 do zaplacení s ročním úrokem ve výši, která v každém
jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení odpovídá v procentech součtu
čísla 7 a výše limitní sazby pro dvoutýdenní repo operace České národní banky
vyhlášené ve Věstníku České národní banky a platné vždy k prvnímu dni
příslušného kalendářního pololetí, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 300,- Kč do 3 dnů
od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.
pokračování -2- 232 EC 159/2010
O d ů v o d n ě n í :
Žalobou doručenou soudu dne 4.8.2010 se žalobce domáhal zaplacení částky 823,- Kč
s příslušenstvím z titulu nezaplaceného jízdného Žalovaný uvedl, je pravdou že cestoval
vlakem, avšak žalobci právo na zaplacení žalované částky nevzniklo, neboť si započítával
pohledávky za žalobcem. Odkázal na protinávrhy, které již u soudu uplatnil pod jinými
spisovými značkami, stejně jako na korespondenci s žalobcem, která není vyřizována.
Žalobce souhlasil s rozhodnutím věci bez jejího projednání, žalovaný takovýto postup
připustil, bude-li vyhověno jeho podmínkám. Soud k takto formulovaným podmínkám ve
smyslu ustanovení § 41a odst. 2 občanského soudního řádu nepřihlížel a rozhodl o věci
v souladu s ustanovením §115a občanského soudního řádu bez nařízení jednání.
Soud zjistil následující skutkový stav: dne 6.8.2009 byla mezi účastníky uzavřena
smlouva o přepravě, když žalovaný cestoval vlakem žalobce bez platné jízdenky, o čemž byla
sepsána hlášenka č. C 07634700.
Při právním hodnocení soud aplikoval § 760 občanského zákoníku, § 3 odst. 2 a 3
vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
ve znění pozdějších předpisů. Žalovaný nesplnil povinnost zaplatit stanovené jízdné po
nástupu do vozidla, pokud tak neučinil již předtím. Žalovaný nezaplatil dlužnou částku
jízdného a vznikla mu povinnost zaplatit žalobci pokutu ve výši 800,- Kč (položka 1 ceníku
č. 9) a ušlé jízdné ve výši 23,- Kč. Soud proto s ohledem na výše uvedené žalobě v celém
rozsahu vyhověl. Příslušenství je představováno úroky z prodlení ve smyslu ustanovení § 517
odst. 2 občanského zákoníku ve spojení s 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení
vlády č. 163/2005 Sb. Co se týče procesní obrany žalovaného, soud se s jeho právním
názorem neztotožnil, když ostatně o jím uváděných protinávrzích bylo soudem již
rozhodnuto.
Žalobce byl v této věci zcela úspěšný, a proto má dle § 142 odst. 1 občanského
soudního řádu právo na náhradu nákladů tohoto řízení. Soud však současně aplikoval
ustanovení § 150 občanského soudního řádu a výši nákladů řízení snížil až na zaplacený
soudní poplatek, neboť jde o skutkově jednoduchou věc, nevyžadující ani vysokou právní
erudici, ani časovou náročnost a lze mít oprávněné pochybnosti o účelnosti právního
zastoupení. Též nelze odhlédnout od značného nepoměru mezi výší nákladů řízení v plné výši
a výší žalované částky.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí,
může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.
Městský soud v Brně
dne 12. ledna 2012
Mgr. Jan Sedláček v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Huňková

//////////////////////////////////////////

VS Olomouc                                                              
Věc : Ncp 1380/2011 - Sdělení   -  Odp.úč.říz.

K Vašemu sdělení se odpovídá, že "spisová značka Krajského soudu v Brně
51 C 7/2011" nebyla dohledána.


V Brně, dne 22.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_____________________________________________________________________________

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc
Sdělení
V právní věci oprávněného Dopravního podniku města Brna, a.s., se sídlem
v Brně, Hlinky 151, IČ 25508881, proti povinnému Občanovi,
nar. ....., bytem ....., o věcnou příslušnost
a žalobu pro zmatečnost, Vám k Vašemu podání ze dne 7.2.2012 sděluji, že věc
sp.zn. Ncp 1380/2011 spadá pod spisovou značku Krajského soudu v Brně
51 C 7/2011, jak je, mimo jiné, uvedeno i ve výroku usnesení Vrchního soudu
v Olomouci ze dne 30.11.2011, č.j. Ncp 1380/2011-13.
JUDr. Eustasie Matyášová v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost: Zuzana Holubová
Váš dopis zn.:
Ze dne: 7.2.2012
Naše spis.zn.: Ncp 1380/2011
Vyřizuje: Křížková Alice
telefon: 585532304
e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz
Datum: 14.2.2012
Občan
.....

//////////////////////////////////////////
MS Brno
Věc : Usn. 105 C 2/2012-23 + 105 C 3/2012-23 ; 105 C 4/2012-23 ; 105 C 5/2012-23 ;
           105 C 7/2012-23   -  Odp.úč.říz.
 

V odpověď na Vaše n.uv.Usn.+ 4 další obdobná Usn.(převz.17.2.12) n.uv.úč.říz.sděluje  
KONKRÉTNĚ TOTO :

"Soud Vás v souladu s ustanovením. § 43 odst. 1 o.s.ř. v návaznosti na ustanovení §
52 odst. 1 e.ř. v y z ý v á k doplnění podání ze dne 7.2.2012, nazvané „ 1) oznámení
relev. důvodů 2) dotaz + stížnost, o uvedení čeho se tímto podáním domáháte.
N.UV.ÚČ.ŘÍZ.se domáhá ŘÁDNÉHO (S)PRÁVNÍHO VYŘÍZENÍ TOHO, CO JE TOHOTO JEHO RELEV.
PODÁNÍ OBSAHEM, TEDY PŘEDEVŠÍM ZODPOVĚZENÍ PŘEDLOŽ.RELEV.DOTAZU..  

Máte-li zato, že splňujete podmínky pro osvobození od placení soudních poplatků podle
ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř.,
TOTO ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. ZDE NEHRAJE ROLI, RESP.DO ŘÁDNÉHO (S)PRÁVNÍHO
VYŘÍZENÍ PŘEDM.RELEV.PODÁNÍ JE TOTO ustanovení IRELEVANTNÍ..

jak v návrhu uvádíte, je třeba v tomto smyslu podat žádost o takové osvobození,
DO ŘÁDNÉHO (S)PRÁVNÍHO VYŘÍZENÍ PŘEDM.RELEV.PODÁNÍ ŽÁDNOU žádost podávat NETŘEBA..

kdy podle ustanovení § 138 odst. 1, věta první, o.s.ř. je může předseda senátu přiznat
účastníkovi zcela nebo zčásti odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné
nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.
ZNĚNÍ RESP.ŘÁDNÉ (S)PRÁVNÍ VYŘÍZENÍ PŘEDM.RELEV.PODÁNÍ JE ZA TÉTO SITUACE NADŘAZENO
ZNĚNÍ ustanovení § 138 o.s.ř.

V této souvislosti exekuční soud považuje za vhodné Vás rovněž upozornit
AVŠAK V této souvislosti N.UV.ÚČ.ŘÍZ.považuje za vhodné Vás upozornit, ŽE NENÍ ŽÁDNÝM
POVINNÝM - TUDÍŽ NEPODLÉHÁ ŘÍZENÍ U ŽÁDNÉHO exekučního soudu.. A POKUD SE TAKTO (POMLUVNĚ)
NĚKDE DĚJE, PAK SE TAK DĚJE POUZE ZNEUŽITÍM PRAVOMOCI, PŘIČEMŽ PROTI TÉTO SVÉVOLI
POSTUPUJE SPRAVEDLIVĚ TRESTNĚPRÁVNÍ CESTOU..

na odůvodnění usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.9.2011,
NEPÍŠETE Č.J. ..

kde je uvedeno,
..TUDÍŽ SE NETUŠÍ, CO TAM je uvedeno..

že žaloba pro zmatečnost s výjimkou důvodu dle § 229 odst. 4 o.s.ř. , což není daný
případ, nemá naději na úspěch ve smyslu ustanovení § 254 odst. 2 o.s.ř a musí být
zamítnuta soudem věcně příslušným k rozhodnutí o žalobě, který je zároveň povinen
v souladu se zákonem o soudních poplatcích (z.č. 549/1991 Sb.) vyměřit a vybrat
ze žaloby soudní poplatek od navrhovatele dle § 2 z.č. 549/1991 Sb., jak vám byl
soudem vyměřen dne 25.1.2012 v sazbě pod pol. 17 Sazebníku od soudních poplatků.
K TOMUTO VAŠEMU PONĚKUD EKVILIBRISTICKÉMU SDĚLENÍ NUTNO ODPOVĚDĚT, ŽE JE VCELKU JEDNO,
JAK BUDE NALOŽENO S ŽpZ, NEBOŤ NEPOMĚRNĚ DŮLEŽITĚJŠÍ JE PRVOTNÍ VYŘÍZENÍ PODANÉHO
TRESTNÍHO OZNÁMENÍ..

Nebude-li podání ve lhůtě 10-ti dnů doplněno, dle pokynu v odstavci prvním této
výzvy, nebude možné pro tento nedostatek v řízení o něm pokračovat a soud nebude
k tomuto podání dále přihlížet ( § 43 odst. 2 o.s.ř.) .
TOTO doplnění JE UČINĚNO NADRÁMEC ÚČASTNÍKOVY POVINNOSTI, NEBOŤ PŮVODNÍ PODÁNÍ V TÉTO
VĚCI ZE DNE 7.2.12 JE NATOLIK SROZUMITELNÉ, ŽE POKUD MU SNAD NĚKDO NEROZUMÍ, NEMĚL
BY VLASTNIT PRÁVNICKÝ TITUL - TÍM MÉNĚ VYKONÁVAT JAKOUKOLIV JUSTIČNÍ ČINNOST.."


V Brně, dne 22.2.2012
Občan v.r.
_____________________________________________________________________________________________

č.j. 105 C 2/2012 - 23
NTUCK
U s n e s e n í
Městský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Yvetou Hubíkovou ve věci
podané žaloby pro zmatečnost povinného Občana, nar. ....., bytem
..... proti oprávněnému Dopravnímu podniku
města Brna, a. s., IČ: 25508881, se sídlem Hlinky 151, 656 46 Brno, o podání
povinného
t a k t o :
Soud Vás v souladu s ustanovením. § 43 odst. 1 o.s.ř. v návaznosti na ustanovení §
52 odst. 1 e.ř. v y z ý v á k doplnění podání ze dne 7.2.2012, nazvané „ 1) oznámení
relev. důvodů 2) dotaz + stížnost, o uvedení čeho se tímto podáním domáháte. Máte-li
zato, že splňujete podmínky pro osvobození od placení soudních poplatků podle
ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., jak v návrhu uvádíte, je třeba v tomto smyslu podat žádost
o takové osvobození, kdy podle ustanovení § 138 odst. 1, věta první, o.s.ř. je může
předseda senátu přiznat účastníkovi zcela nebo zčásti odůvodňují-li to poměry účastníka
a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.
V této souvislosti exekuční soud považuje za vhodné Vás rovněž upozornit na
odůvodnění usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.9.2011, kde je uvedeno, že
žaloba pro zmatečnost s výjimkou důvodu dle § 229 odst. 4 o.s.ř. , což není daný případ,
nemá naději na úspěch ve smyslu ustanovení § 254 odst. 2 o.s.ř a musí být zamítnuta
soudem věcně příslušným k rozhodnutí o žalobě, který je zároveň povinen v souladu se
zákonem o soudních poplatcích (z.č. 549/1991 Sb.) vyměřit a vybrat ze žaloby soudní
poplatek od navrhovatele dle § 2 z.č. 549/1991 Sb., jak vám byl soudem vyměřen dne
25.1.2012 v sazbě pod pol. 17 Sazebníku od soudních poplatků.
Nebude-li podání ve lhůtě 10-ti dnů doplněno, dle pokynu v odstavci prvním této
výzvy, nebude možné pro tento nedostatek v řízení o něm pokračovat a soud nebude
k tomuto podání dále přihlížet ( § 43 odst. 2 o.s.ř.) .
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. d)
o.s.ř.).
Městský soud v Brně
dne 9. února 2012
JUDr. Yveta Hubíková, v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení: Jeřábková

+ DTTO : 105 C 3/2012-23 ; 105 C 4/2012-23 ; 105 C 5/2012-23 ; 105 C 7/2012-23

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : 28 Cd 82/2012 - Vaše Předvolání -  Žádost-oznámení o časové úpravě
 
V odpověď na Vaše předvolání sděluji, že žádám o časový posun o 1 hod.
Dostavím se tedy v 10 hod.- kteréžto posunutí, vzhledem k tomu, že se jedná
pouze o informativní výslech, považuji za akceptovatelné.


V Brně, dne 22.2.2012
Občan v.r.
_________________________________________________________________________________

Městský soud v Brně 28 Cd 82/2012
Polní 39
608 01 B r n o
P Ř E D V O L Á N Í
Ve věci dožádání od Krajského soudu v Českých Budějovicích, pob. v Táboře
sp.zn.: 15 Nc 102/2012
- informativní výslech -
Vás soud předvolává jako účastníka řízení
na den …7.3.2012………………………………..v……9.00…………hod
u Městského soudu v Brně, Brno,Justiční areál, Polní 39, dv. 175/I
K nařízenému termínu jste povinen (povinna) se dostavit v určenou dobu.
Přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz
totožnosti.
Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán (a). Máte
právo, aby Vám zaměstnavatel poskytl na dobu účasti u soudu pracovní volno bez
náhrady mzdy.
Soud Vám ukládá, abyste předložil při jednání tyto listiny : ------------
Městský soud v Brně
dne 15. února 2012
JUDr. Milana Dobrovolná v.r.
vyšší soudní úřednice
Za správnost : Pekárková

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc: 242 EC 71/2011 - Předvolání k s.jednání   -  Odpověď úč.říz.: Neúčast resp. Dotaz

K n.uv.Předvolání n.uv.úč.říz.sděluje, že při zkušenostech se soudci MS Brno při jednání
v obdobné věci se tohoto jednání  n e z ú č a s t n í , příp.žádá zodpovězení n.uv.dotazu.
O d ů v o d n ě n í : Soudci MS Brno vždy vedli jednání velmi jednostranným způsobem, která
tak byla velmi formální - závěr z těchto jednání (řízení) plyne z účastníkových podání
trestních oznámení, která doposud z neznámých dův.(v rozp.se zák.) n e j s o u  v y ř í z e n a ,
a to pokud jde o tr.oznámení i na n.uv.JUDr.Věru Kružíkovou..

Z v.uv.je tedy zřejmé, že soudci by neměli nařizovat jednání nepřipravená (§ 114a o.s.ř.),
resp.jednání ryze zbytečná a absurdní, kdy nechtějí slyšet účastníkovy řádné zákonné
(proti)argumenty, a měli by věnovat ušetřený čas smysluplnějšímu soudnímu konání (pokud
jsou takovéto činnosti schopni..). Takže pokud by mělo být jednání v proběhlé totožné věci
nadále totožné, nechť soud jednání zruší (neboť "žalobce" se ho taktéž neúčastní - ten ovšem
z jiného důvodu, neboť má zjevně smluvené bezpečné právní zastoupení v osobách soudců ČR..)
a postupuje raději efektivnější písemnou cestou - n.uv.účastník pak učiní totéž.

Účast n.uv.úč.říz.na jednání by byla možná a žádoucí pouze při sdělení soudce, že tento
nebude poškozovat práva n.uv.úč.říz. a řádně projedná i (resp.především) zdokladovanou
pohledávku "žalovaného" vůči "žalobci" (viz řádné obsáhlé protinávrhové podání) - v tomto
případě by však nic ani projednávat nemusel, neboť "žalobce" tuto doposud nijak řádně právně
nepopřel - a tak jako postupitel, ani tento postupník doposud nereagoval na předložené relev.
dotazy ohl.postoupené věci.. A pokud tedy doposud již nijak dále nereagoval, pak tedy ve své
podstatě již  u z n a l  "žalovaného" Protinávrhy a soudce tudíž může vynést spravedlivý Rozsudek
(který zohlední všechny pohledávky obou úč.říz.) efektivně i bez nařízení jednání, nebo nechť
sdělí (zodpoví  d o t a z ), k jakému účelu toto jednání vlastně nařídil.. - bude se tedy jednat
o konečném upřesnění "žalovaného" Protinávrhů ve spojitosti s odpočtem "žalobcových" pohledávek,
které si "žalovaný" doposud takto oprávněně odečítal od "žalobcova" dluhu jakožto jednostranné
započtení pohledávky?..
Nebude-li tedy na tuto otázku odpovězeno kladně resp.neupřesní-li soudce důvod nařízení jednání,
pak se n.uv.úč.říz.tohoto nezúčastní jak sh.uv.


V Brně, dne 22.2.2012
Občan v.r.
_______________________________________________________________________________________________________

Spisová značka: 242 EC 71/2011
Občan
(adresát)
P Ř E D V O L Á N Í
Ve věci
žalobce (žalobkyně): Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a.s.
proti
žalovanému (žalované): Občan
o Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu na částku
952,00 KČ
se nařizuje jednání
na den 14.03.2012 v 08:15hod
k podepsanému soudu, jednací síň č. 37/3.posch.
Justiční areál Brno, Polní 39-tramvaj směr St.Lískovec, zastávka Vojtova
K tomuto jednání jste jako žalovaný(á) předvolán(a). Při jednání budete vyslechnut(a) jako účastník řízení (§
131 o.s.ř.). Nedostavíte-li se k jednání bez důvodné a včasné omluvy (o důvodnosti omluvy k jednání rozhoduje
soud) a navrhne-li to žalobce (žalobkyně), který(á) bude u jednání přítomen (přítomna), bude soud pokládat
tvrzení obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkajících se sporu, za nesporná a na tomto základě může
rozhodnout o žalobě rozsudkem pro zmeškání. Nevydá-li soud rozsudek pro zmeškání, může Vám být uložena
pořádková pokuta až do výše 50.000,- Kč, může být nařízeno Vaše předvedení k soudu a může Vám být
uloženo zaplatit ostatním účastníkům náhradu nákladů řízení, které jim vznikly v důsledku toho, že jste se
nedostavil(a) k jednání.
V projednávané věci můžete uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání
jen do skončení tohoto jednání, v případě, že došlo k přistoupení dalšího účastníka nebo záměně
účastníka, do skončení prvního jednání, které bylo nařízeno po přistoupení nebo záměně účastníka a
které se ve věci konalo. Z důležitých důvodů Vám soud může na Vaši žádost poskytnout lhůtu k doplnění
tvrzení o skutečnostech rozhodujících pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění
dalších procesních povinností.
K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlédnout, jen jde-li o skutečnosti
nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly
po přípravném jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i ke skutečnostem nebo
důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností
předsedou senátu v průběhu jednání podle § 118a odst. 2 o.s.ř.
K jednání s sebou přineste toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz totožnosti.
Nesplní-li povinný(á) dobrovolně rozsudkem pro zmeškání uložené povinnosti, včetně povinnosti
k náhradě nákladů řízení, může se oprávněný(á) domáhat nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.
Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám zaměstnavatel
poskytl na dobu účasti při jednání soudu pracovní volno bez náhrady mzdy.
Soud Vám ukládá, abyste při jednání předložil(a) tyto listiny:
Městský soud v Brně
dne 10. února 2012
JUDr. Věra Kružíková v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení: Martina Kordiovská

//////////////////////////////////////////

Věc : Usn. 254 EC 60/2010-86   -  Odp.úč.říz.: 1) OZNÁMENÍ relev.důvodů ohl.neplatby s.popl.;
                                         resp. 2) DOTAZ (nejen ve sm.zák.106/99Sb) + STÍŽNOST
 

V odpověď na Vaše n.uv.Usn.(převz.17.2.12) n.uv.úč.říz.sděluje Vám resp.Justici ČR okolnosti
oprávněnosti jeho  o s v o b o z e n í  mj. i od platby soudního poplatku, resp.z jeho n.uv.
sdělení vyplývá, že do řádného vyřízení n.uv.bodů 1) resp. 2)  j e  o p r á v n ě n  žádný
státněsprávní poplatek neplatit resp.uvádí rozhodné skutečnosti k tomu, proč  n e n í  
p o v i n e n  ho platit :

1) Dne 9.1.2004 byl n.uv.úč.říz.podán k MS Brno mj. řádný Návrh na vydání předb.opatření (NPO),
kde oprávněně a spravedlivě navrhuje svoje dočasné osvobození mj. i od platby s.poplatku.
Jelikož tento NPO nebyl doposud vyřízen, a je-li odpůrcem i vyřizovatelem státní subjekt, proti
kterémuž (jeho zaměstnavateli) tento NPO směřuje, pak se lze s úspěchem domyslet, že tato
nečinnost státního orgánu je vesměs účelová. Nicméně za tohoto nastalého stavu lze - v podobnostní
aplikaci na § 101 odst.4 o.s.ř. - postupovat zpětnovazbovým úsudkem, že nevyřídil-li státní orgán
řádné podání NPO řádně a ve stanovené lhůtě, bude jeho podavatel předpokládat, že proti tomuto
zamýšlenému NPO nemá námitky, a to zvláštěpak i z toho důvodu, že tento spravedlnostní orgán
takovéto (nic než) spravedlivé "předběžné nařízení" je dozajista oprávněn vydat i sám - leč takto
neučinil, a ani - z neznámých důvodů (v rozp.se zák.) - nereagoval na přímý podnět podavatele..
Z tohoto důvodu je tímto tedy oprávněně spravedlivě presumováno, že předmětný NPO je platný resp.
že toto spravedlivé "předběžné nařízení" nebylo (ještě) soudem vydáno ze souvisejícího důvodu
jeho naprosto neodůvodněné průtahové nečinnosti ve vyřízení řádného Podání ze dne 9.1.2004
(Urgence Stížnosti - viz bod 1 tohoto Podání) - tedy lze se oprávněně dobrat toho, že bez ohledu
na odpůrcovu účelovou nečinnost n.uv.úč.říz. j e (dočasně)  o s v o b o z e n  mj. i od platby
soudního poplatku, jak v předm.petitu NPO (viz bod 2 Podání) uvedeno.

2) Pakliže by tato presumpce nebyla státním subjektem akceptována, pak si n.uv.úč.říz.od této
státní instituce žádá odpověď na četně (bezvýsledně) opakovaný DOTAZ : "Z JAKÉHO DŮVODU NEBYL
TENTO ŘÁDNÝ NÁVRH ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM VYŘÍZEN"; taktéž - z jakého důvodu nebyla doposud vyřízena
předmětná Urgence Stížnosti v tomto Podání..
POZN.: Kopie podání "Urgence Stížnosti+NPO" - kterýžto originál obdržel MS Brno dne 9.1.2004 jak
sh.uv. - jakož i v.uv.DOTAZ, je od 23.9.2008 k dotazovému vyřízení u předs.MS JUDr.M.Komárkové
a od poč.r.2012 i u JUDr.H.Novákové-místopředs.KS Brno, jakož i u MS ČR - doposud bez odpovědi..
Jelikož tato věcná odpověď na řádný DOTAZ je relevantní pro účastníkovo osvobození (mj.i od platby
soudního poplatku) resp.žádoucí pro jeho následný postup, a stále nebyla realizována, pak je tímto
podána STÍŽNOST na nečinnost Mě soudu Brno (jeho zmíněné předsedkyně), Kr.soudu Brno (jeho zmíněné
místopředsedkyně), MS ČR (ředitele OD) - tedy na nečinnost zodpovědné (a mnohokrát již v tomto
smyslu zpravené) Justice ČR.

Závěrem lze tedy uzavřít, že do vyřízení bodu 2) - tedy do zodpovězení DOTAZU - je jakékoliv
nepatřičné (poplatkově osvobozeně zamítavé) činění zaměstnanců Justice ČR nezákonné, neboť porušení
zákona (ust.§ 75c/2 v návazn.na § 76/1e,f o.s.ř.) bylo prvotně spácháno zaměstnanci Justice ČR,
přičemž pokud by toto spácháno nebylo, pak by jeho spravedlivý NPO ze dne 9.1.2004 (tak jako i NPO
předchozí ze dne 28.5.2002) byl bezesporu spravedlivě kladně potvrzen, a to již do dne 16.1.2004
(resp.do dne 4.6.2002), přičemž by tedy k žádným násl.výzvám, jako je tato n.uv., nedošlo..
Dále nutno sdělit, že ani nová skutečnost - tedy skandální "vyřízení" dotazové stížnosti pracovníkem
MS ČR - Justici ČR zodpovědnosti za prokázanou protizákonnost nijak nezprošťuje a pakliže budou
zaměstnanci Justice ČR nadále výzvově činní a násl.nepatřičně poplatkově osvobozeně zamítaví - tedy
bez toho, aby ponejprve zodpověděli předložený DOTAZ - pak takovéto činění (resp.řádné (s)právní
nevyřízení tohoto podání) půjde nadále na vrub Justici ČR resp.jejím příp.nadále nepatřičně činícím
konkrétním zaměstancům (nejen) v této právní věci..


V Brně, dne 22.2.2012
Občan v.r.
_______________________________________________________________________________________________________

Jednací číslo: 254 EC 60/2010 -86
U S N E S E N Í
Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jiřinou Purkrábkovou jako
samosoudkyní v právní věci
žalobce (žalobkyně): České dráhy, a.s., IČ: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110
15, Praha 1
zastoupené(ho): JUDr. Pavel Novák, advokát, V Holešovičkách 1579/24, 180 00,
Praha 8
proti
žalované(mu): Občan, nar. ....., .....,
o Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu na částku 841,00 Kč
t a k t o :
Soud vyzývá žalovaného – Občan, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení
zaplatil soudní poplatek za žalobu pro zmatečnost, který činí dle Sazebníku soudních poplatků
5.000,00 Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise event. na účet soudu u ČNB, č.ú. 3703-
524621/0710, VS: 2544306010.
Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude *) řízení před soudem prvního
stupně - *) odvolací řízení - *) dovolací řízení zastaveno. Soud však řízení nezastaví, je-li tu
nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, jestliže
poplatník ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží,
že bez své viny nemohl soudní poplatek dosud zaplatit.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Městský soud v Brně
dne 10. února 2012
JUDr. Jiřina Purkrábková, v.r.
předsedkyně senátu
Za vyhotovení : S.Tomancová
Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních
poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se
zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky;
poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

//////////////////////////////////////////

KS Brno
Věc : Usn. 20 Co 561/2009-164 + 38 Co 308/2010-57 + 44 Co 352/2011-9  
                              
                              -  Odp.úč.říz.: 1) OZNÁMENÍ relev.důvodů ohl.neplatby s.popl.;
                                        resp. 2) DOTAZ (nejen ve sm.zák.106/99Sb) + STÍŽNOST
 

V odpověď na Vaše 3 n.uv.Usn.(převz.22.2.12) n.uv.úč.říz.sděluje Vám resp.Justici ČR okolnosti
oprávněnosti jeho  o s v o b o z e n í  mj. i od platby soudního poplatku, resp.z jeho n.uv.
sdělení vyplývá, že do řádného vyřízení n.uv.bodů 1) resp. 2)  j e  o p r á v n ě n  žádný
státněsprávní poplatek neplatit resp.uvádí rozhodné skutečnosti k tomu, proč  n e n í  
p o v i n e n  ho platit :

1) Dne 9.1.2004 byl n.uv.úč.říz.podán k MS Brno mj. řádný Návrh na vydání předb.opatření (NPO),
kde oprávněně a spravedlivě navrhuje svoje dočasné osvobození mj. i od platby s.poplatku.
Jelikož tento NPO nebyl doposud vyřízen, a je-li odpůrcem i vyřizovatelem státní subjekt, proti
kterémuž (jeho zaměstnavateli) tento NPO směřuje, pak se lze s úspěchem domyslet, že tato
nečinnost státního orgánu je vesměs účelová. Nicméně za tohoto nastalého stavu lze - v podobnostní
aplikaci na § 101 odst.4 o.s.ř. - postupovat zpětnovazbovým úsudkem, že nevyřídil-li státní orgán
řádné podání NPO řádně a ve stanovené lhůtě, bude jeho podavatel předpokládat, že proti tomuto
zamýšlenému NPO nemá námitky, a to zvláštěpak i z toho důvodu, že tento spravedlnostní orgán
takovéto (nic než) spravedlivé "předběžné nařízení" je dozajista oprávněn vydat i sám - leč takto
neučinil, a ani - z neznámých důvodů (v rozp.se zák.) - nereagoval na přímý podnět podavatele..
Z tohoto důvodu je tímto tedy oprávněně spravedlivě presumováno, že předmětný NPO je platný resp.
že toto spravedlivé "předběžné nařízení" nebylo (ještě) soudem vydáno ze souvisejícího důvodu
jeho naprosto neodůvodněné průtahové nečinnosti ve vyřízení řádného Podání ze dne 9.1.2004
(Urgence Stížnosti - viz bod 1 tohoto Podání) - tedy lze se oprávněně dobrat toho, že bez ohledu
na odpůrcovu účelovou nečinnost n.uv.úč.říz. j e (dočasně)  o s v o b o z e n  mj. i od platby
soudního poplatku, jak v předm.petitu NPO (viz bod 2 Podání) uvedeno.

2) Pakliže by tato presumpce nebyla státním subjektem akceptována, pak si n.uv.úč.říz.od této
státní instituce žádá odpověď na četně (bezvýsledně) opakovaný DOTAZ : "Z JAKÉHO DŮVODU NEBYL
TENTO ŘÁDNÝ NÁVRH ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM VYŘÍZEN"; taktéž - z jakého důvodu nebyla doposud vyřízena
předmětná Urgence Stížnosti v tomto Podání..
POZN.: Kopie podání "Urgence Stížnosti+NPO" - kterýžto originál obdržel MS Brno dne 9.1.2004 jak
sh.uv. - jakož i v.uv.DOTAZ, je od 23.9.2008 k dotazovému vyřízení u předs.MS JUDr.M.Komárkové
a od poč.r.2012 i u JUDr.H.Novákové-místopředs.KS Brno, jakož i u MS ČR - doposud bez odpovědi..
Jelikož tato věcná odpověď na řádný DOTAZ je relevantní pro účastníkovo osvobození (mj.i od platby
soudního poplatku) resp.žádoucí pro jeho následný postup, a stále nebyla realizována, pak je tímto
podána STÍŽNOST na nečinnost Mě soudu Brno (jeho zmíněné předsedkyně), Kr.soudu Brno (jeho zmíněné
místopředsedkyně), MS ČR (ředitele OD) - tedy na nečinnost zodpovědné (a mnohokrát již v tomto
smyslu zpravené) Justice ČR.

Závěrem lze tedy uzavřít, že do vyřízení bodu 2) - tedy do zodpovězení DOTAZU - je jakékoliv
nepatřičné (poplatkově osvobozeně zamítavé) činění zaměstnanců Justice ČR nezákonné, neboť porušení
zákona (ust.§ 75c/2 v návazn.na § 76/1e,f o.s.ř.) bylo prvotně spácháno zaměstnanci Justice ČR,
přičemž pokud by toto spácháno nebylo, pak by jeho spravedlivý NPO ze dne 9.1.2004 (tak jako i NPO
předchozí ze dne 28.5.2002) byl bezesporu spravedlivě kladně potvrzen, a to již do dne 16.1.2004
(resp.do dne 4.6.2002), přičemž by tedy k žádným násl.výzvám, jako je tato n.uv., nedošlo..
Dále nutno sdělit, že ani nová skutečnost - tedy skandální "vyřízení" dotazové stížnosti pracovníkem
MS ČR - Justici ČR zodpovědnosti za prokázanou protizákonnost nijak nezprošťuje a pakliže budou
zaměstnanci Justice ČR nadále výzvově činní a násl.nepatřičně poplatkově osvobozeně zamítaví - tedy
bez toho, aby ponejprve zodpověděli předložený DOTAZ - pak takovéto činění (resp.řádné (s)právní
nevyřízení tohoto podání) půjde nadále na vrub Justici ČR resp.jejím příp.nadále nepatřičně činícím
konkrétním zaměstancům (nejen) v této právní věci..


V Brně, dne 22.2.2012
Občan v.r.
_______________________________________________________________________________________________________

Č.j. 20 Co 561/2009-164
U S N E S E N Í
Krajský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Bachratým jako
samosoudcem v právní věci oprávněné České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem v Praze 1,
Nábřeží L. Svobody 1222, zastoupené JUDr. Pavlem Novákem, advokátem v Praze 4,
Bohuslava Martinů 1051/2, proti povinnému Občanovi, nar. .....,
bytem ....., o žalobě pro zmatečnost proti usnesení Vrchního soudu
v Olomouci ze dne 20. 9. 2011, č.j. 4 Cmo 296/2011-141,
t a k t o :
Soud v y z ý v á Občana, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení
zaplatil soudní poplatek za žalobu pro zmatečnost ze dne 29. 11. 2011, který činí podle položky 17
Sazebníku soudních poplatků 5.000,- Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise.
Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem
prvního stupně zastaveno. Soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož
důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, jestliže poplatník ve stanovené lhůtě sdělí
soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl soudní
poplatek dosud zaplatit.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 13. února 2012
Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavel Bachratý, v.r.
Soňa Melová samosoudce
Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních
poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se
zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky;
poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

+

Č.j. 38 Co 308/2010-57
U S N E S E N Í
Krajský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Bachratým jako
samosoudcem v právní věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky,
se sídlem Praha 1, Orlická 4, adresa pro doručování Brno, Benešova 10, proti povinnému
Občanovi, nar. ....., bytem ....., o žalobě pro zmatečnost proti usnesení Krajského soudu
v Brně ze dne 15. 12. 2011, č.j. 38 Co 308/2010-40,
t a k t o :
Soud v y z ý v á Občana, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení
zaplatil soudní poplatek za žalobu pro zmatečnost ze dne 31. 1. 2012, který činí podle položky 17
Sazebníku soudních poplatků 5.000,- Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise.
Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem
prvního stupně zastaveno. Soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož
důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, jestliže poplatník ve stanovené lhůtě sdělí
soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl soudní
poplatek dosud zaplatit.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 10. února 2012
Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavel Bachratý, v.r.
Soňa Melová samosoudce
Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních
poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se
zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky;
poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

+

Č.j. 44 Co 352/2011-9
U S N E S E N Í
Krajský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Bachratým jako
samosoudcem v právní věci žalobce CFS – FINANCIAL SERVICES spol. s r.o.,
IČ 27595978, se sídlem Černošice, Mánesova 774, zastoupeného Mgr. Janem Válkem,
advokátem v Praze 9, Ocelářská 799, proti žalovanému Občanovi, nar. .....,
bytem ....., o žalobě pro zmatečnost proti usnesení Krajského soudu
v Brně ze dne 31. 10. 2011, č.j. 44 Co 352/2011-90,
t a k t o :
Soud v y z ý v á Občana, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení
zaplatil soudní poplatek za žalobu pro zmatečnost ze dne 16. 1. 2012, který činí podle položky 17
Sazebníku soudních poplatků 5.000,- Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise.
Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem
prvního stupně zastaveno. Soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož
důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, jestliže poplatník ve stanovené lhůtě sdělí
soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl soudní
poplatek dosud zaplatit.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 13. února 2012
Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavel Bachratý, v.r.
Soňa Melová samosoudce
Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních
poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se
zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky;
poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.


//////////////////////////////////////////

únor 2/4 - do 14.2.
//////////////////////////////////////////

KS Brno     
Věc : Usn. 15 Co 371/2011-36     -     1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                       2)Trestní oznámení
                                       3)Žaloba pro zmatečnost


1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení KS Brno (převz.6.1.12), které je mu ve svém Odůvodnění
poněkud nesrozumitelné - proto se vyhotovitelky JUDr.Evy Zálešákové táže (pro přehlednost:
citace Vašeho "Odůvodnění" - ODPOVĚĎ resp.DOTAZY ÚČ.ŘÍZ.) :


"Výše uvedeným usnesením soud I. stupně odmítl návrh na vydání předběžného opatření žalobce  
s tím, že jednak návrh na vydání předběžného opatření neobsahuje náležitosti ve smyslu ust.
§ 75 odst. 2 o.s.ř. a dále též z toho důvodu, že nebyla žalobcem složena jistota dle ust.
§ 75b odst. 1, 2 o.s.ř.
Proti tomuto usnesení podal odvolání žalobce. V něm uvádí, že je „nutno sdělit, že pod vlivem
zkušeností, jakým Městský soud v Brně (ne)vyřizuje řádné NPO, byl tento vyjádřen pouze náznakově
bez některých náležitostí, které (výjimečně pravdivě) uvádíte, neboť i kdyby tento NPO byl
sepsán precizně, tak by byl stejně zamítnut. Nicméně spravedlivý soud (dle názvu svého resortního
provozovatele a zaměstnavatele) je zde tuším i od toho, aby spravedlivě posuzoval okolnosti
jednotlivých právních věcí a je-li toho třeba, tak i spravedlivě chránil práva účastníka řízení,
a to i třeba vlastní spravedlivou iniciativou. V tomto případě právní věci tedy byla tomuto
soudu dostatečným způsobem naznačena relevantní („nebezpečná“) okolnost, při které by někdo mohl
být bezprecedentním způsobem poškozen.“
Podle žalobce tak tedy soud měl učinit sám a navrhuje, aby odvolací soud zrušil usnesení
pokračování -2- 15 Co 371/2011
soudu I. stupně.
A VY JSTE JIŽ VE ŠKOLE ŠPATNĚ (NEPŘESNĚ A ÚSEČNĚ) OPISOVALA NEBO TOTO JSTE SE NAUČILA AŽ
NA SOUDĚ?.. ONO URČITĚ JE LEPŠÍ TEXT ZKOPÍROVAT A VLOŽIT, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? - A PAK JE I
(RESP.ZVLÁŠTĚPAK) DOBRÉ NA NĚJ I KONKRÉTNĚ ODPOVĚDĚT...

Poté, co odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou (ust. § 201
o.s.ř.), ve lhůtě (ust. § 204 o.s.ř.), a proti rozhodnutí, proti kterému je odvolání přípustné
(ust. § 201 o.s.ř., ust. § 202a contrario o.s.ř.), přezkoumal napadené rozhodnutí soudu I. stupně
i řízení, které mu předcházelo, přičemž dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.
FAKT JO?.. NO TAK POTYM TEDA SORÁČ ŽE SEM PRUDIL..:-(

Podle ust. § 75 odst. 2 z.č. 99/1963Sb. občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.)
návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42
odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo
právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před
soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby
byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního
rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být
z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech vyplývajících z
obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen
„identifikační číslo“) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je
podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení.
Podle ust. § 75a odst. 1, 2 o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje
všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne,
jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.
Podle ust. § 75b odst. 1, 2 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by
vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy
podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a v
obchodních věcech ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota
zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným
opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši,
kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření
pokračování -3- 15 Co 371/2011
více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně.
TAK NEZBÝVÁ, NEŽ TOMUTO VAŠEMU "NEJEDNODUCHÉMU" NASKICOVANÉMU (NEBO TO FAKT UMÍTE I ZPAMĚTI?..)
ODSTAVCI ZATLESKAT..
 
Nebudeli
PRŠET NEZMOKNEM..;-) A BUDELI A DELI TO, TAK DEŠNÍK, JINÁČ TO BUDE V DELI..:-(

jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.
NO POKUD JDE O OBČANA, TAK TO V KAŽDÉM PŘÍPADĚ..

Jak vyplývá z obsahu spisu,
NO KONEČNĚ UŽ PŘIŠEL NĚKDO NA ŘADU..

žalobce se v průběhu řízení před soudem I. stupně domáhal vydání předběžného opatření
ve svém podání ze dne 18. 10. 2011, jímž se domáhal
NO ONO TO NEUSTÁLÉ domáhání LECKDY UŽ Zmáhá..:-(

„vydání zákazu žalovanému“ a to: „žalovanému se do řádného vyřízení této žaloby zakazuje
provádět jakékoliv další exekuční činění – což by vzhledem k relevanci věci mělo být
automatické“.
A NEMATE TÍMTO IRONICKÝM UVOZOVKOVÝM SDĚLENÍM NĚKDO NĚKOHO, PANÍ SOUDKYNĚ?.. NENÍ TO SDĚLENÍ
ŽALOBCE "TŘEBA"(SPÍŠE-REÁLNĚJI..) VE TVARU: "Žalobce se tímto taktéž  t á ž e (resp.svůj dotaz
opakuje), zda-li se již žalovaný k věci vyjádřil a kdy časově bude tato věc vyřizována, což by
vzhledem k závažnosti věci, resp.jde-li o věc mající po právní stránce zásadní význam, mělo být
učiněno bez zbytečných průtahů, příp.by soud měl vydat předběžné opatření s textem : "Žalovanému
se do řádného vyřízení této žaloby zakazuje proti žalobci jakékoliv další exekuční činění" -
což by vzhledem k relevanci věci mělo být automatické.." TÍMTO JE TEDY SDĚLENO, ŽE TENTO VÁŠ
ODSTAVEČEK JE V RELEV.SOUVISLOSTECH PONĚKUD VYFABULOVÁN (JAKO OBVYKLE), NEBOŤ ŽALOBCE se domáhal
(LECČEHO) PONĚKUD JINAK A PŘEDBĚŽKO BYLO FORMULOVÁNO V KONDICIONÁLU.. - VY NÁM TEDY ALE ODTAŽITĚ
LŽETE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Odvolací soud po přezkoumání věci dospívá
VELMI ZVOLNA..:-( TO TEDY BUDE TŘEBA JEŠTĚ NOTNĚ PRÁVNÍCH (SPRAVEDLIVÝCH) HORMONŮ, ABY dospěl
SKUTEČNĚ, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?..

k závěru, že rozhodnutí soudu I. stupně je věcně správné.
A O JAKÉ správné věci HOVOŘÍTE - O TÉ VÁMI PRÁVĚ VYKONSTRUOVANÉ?..

V této souvislosti je třeba uvést, že návrh žalobce na vydání předběžného opatření trpí vadou,
A NEtrpíte NÁHODOU NĚJAKOU vadou VY, PANÍ SOUDKYNĚ?..

když neobsahuje dostatečné vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny
poměry účastníků,
A NENÍ TO VAŠE trpění JIŽ dostatečné PRO TO, ABY BYLO NA PATŘIČNÝCH MÍSTECH S (MOŽNÝM) ÚSPĚCHEM
LÉČENO?...

nebo že je tu obava,
...PŘIČEMŽ ALE je tu obava, ŽE SE ANI PŘI INTENZÍVNÍ LÉČBĚ NEZDAŘÍ..:-(

že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen,
NU TO JE ALE VE VAŠEM BRATRSTVU+SESTERSTVU NEohrožených VCELKU VYLOUČENO, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

a též vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření.
A NEMĚLA BY SE NĚJAKÝM POTŘEBNÝM ZPŮSOBEM vylíčit VAŠE ZAPRÁŠENÁ KANCELÁŘ (KDYŽ VÁŠ PC PROMLUVÍ
JAK N.UV...)?.. TAKŽE ONA VLASTNĚ TA (ROZŠÍŘENÁ, UPRAVENÁ) PODROBNÁ ŽALOBA NIC NEvyličuje A
NEodůvodňuje..:-( PAK JI TEDY MŮŽETE (I SE ŽALOVANÝM) "BEZPROBLÉMOVĚ" ZAČÍT VYŘIZOVAT, ŽE ANO,
PANÍ SOUDKYNĚ? ;-)

Navíc, jak uvádí též správně soud I. stupně, nebyla složena jistota dle ust. § 75b o.s.ř.
COŽ BYLO ŘÁDNĚ ODŮVODNĚNO, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? JINAK ONA JEDINÁ jistota V TOMTO SLZAVÉM ÚDOLÍ
- KROMĚ SMRTI - JE, ŽE ČESKÝ (ZVLÁŠTĚPAK BRNĚNSKÝ) SOUDCE LŽE, AŽ SE MU OD PC PRÁŠÍ.. (ČÍMŽTO
JE MÍNĚN CCA TEN TUCET TR.OZNÁMENÍ NA VÁS - TEDY JDE-LI JEN O CCA 2-LETOU ÉRU EXISTENCE DAT.
SCHRÁNEK..- DOPOSUD NIJAK NEVYŘÍZENÝCH.. - Z JAKÉHOPAK DŮVODU?..)

Za této situace bylo správné pokud soud I. stupně návrh na vydání předběžného opatření podle
ust. § 75a odst. 1 o.s.ř., ust. § 75b odst. 2 o.s.ř odmítl, a proto jej odvolací soud potvrdil.
Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.
ALE SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO PODAT LZE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? VŠAK POKUD JSTE ZDE NELHALA,
TAK SE OKAMŽITĚ ZASADÍTE O TO, ABY BYLO NEPRODLENĚ ŘÁDNĚ VYŘÍZENO, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?"


Paní soudkyně KS Brno, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření se
k předložené věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací (nejen) ve sm.zák.č.
106/99 Sb., ale i ve smyslu práva občana-úč.říz.  


2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na JUDr.E.Zálešákovou-předs.sen.
KS Brno, jakož i na JUDr.Libuši Jerouškovou-předs.sen.MS Brno (důkaz o jejích lžích
v předm.Odvolání),  t r e s t n í  o z n á m e n í  pro spách.tr.činu zneužití pravomoci,
poškozování věřitele, poškozování cizích práv, příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
dotazů (resp.dotazové oponence), které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele (úř.osoby)
- další upřesnění bude následovat po konkrétní výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.;
soudkyni JUDr.E.Zálešákové by v.uv.věcné dotazy (komentáře) takto měly být k zodpovězení
předloženy prostř.org.č.v tr.říz.- pokud tato zodpoví v.uv.věcné dotazy (komentáře) -
ku prospěchu jejího vyvinění - ponejprve n.uv.poškozenému úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne
podání tr.oznámení (jakož i n.uv.Žalobu pro zmat.) a soudkyni se omluví.   
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá  n e p l a t n o s t  Rozhodnutí,
kteří v.uv.podezřelí (resp.prokázaní) v této věci vyhotovili..

3) Proti n.uv.Usnesení se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení, které ho hrubě poškozuje.
Odůvodnění n.uv.Usnesení je odtažité, lživé. Vyhotovitelce byly nyní předloženy
k zodpovězení dotazy resp.oponentura (viz výše), neboť soudkyně před vynesením
Usnesení (bez možnosti opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikovala,
ač si to situace přinejmenším žádala, čímž byla, ve sm.ust.§229 odst.3 o.s.ř.,
bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před (resp. se) soudem.. Jako další
důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť vyhotovitelka n.uv.Usnesení
bezpochyby spáchala tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv. - a je i tr.oznámena
i v jiné věci (viz lustrum)

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Usnesení na základě lživého Odůvodnění je chybné a
zmatečné a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.


V Brně, dne  14.2.2012                                                                 
Občan v.r.
______________________________________________________________________________________________     

15 Co 371/2011-36
U S N E S E N Í
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Zálešákové
a soudců JUDr. Petry Flídrové a Mgr. Jiřího Vašíčka v právní věci žalobce Občana ,
nar. ....., bytem ....., proti žalovanému
Mgr. Jaroslavu H o m o l o v i , soudnímu exekutorovi, se sídlem v Brně, Husova 8a, o
vydání předběžného opatření, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Brně ze
dne 24. října 2011, č.j. 53 Nc 55/2010-30,
t a k t o :
Usnesení soudu I. stupně se p o t v r z u j e .
O d ů v o d n ě n í
Výše uvedeným usnesením soud I. stupně odmítl návrh na vydání předběžného
opatření žalobce s tím, že jednak návrh na vydání předběžného opatření neobsahuje náležitosti
ve smyslu ust. § 75 odst. 2 o.s.ř. a dále též z toho důvodu, že nebyla žalobcem složena jistota
dle ust. § 75b odst. 1, 2 o.s.ř.
Proti tomuto usnesení podal odvolání žalobce. V něm uvádí, že je „nutno sdělit, že pod
vlivem zkušeností, jakým Městský soud v Brně (ne)vyřizuje řádné NPO, byl tento vyjádřen
pouze náznakově bez některých náležitostí, které (výjimečně pravdivě) uvádíte, neboť i kdyby
tento NPO byl sepsán precizně, tak by byl stejně zamítnut. Nicméně spravedlivý soud (dle
názvu svého resortního provozovatele a zaměstnavatele) je zde tuším i od toho, aby
spravedlivě posuzoval okolnosti jednotlivých právních věcí a je-li toho třeba, tak i spravedlivě
chránil práva účastníka řízení, a to i třeba vlastní spravedlivou iniciativou. V tomto případě
právní věci tedy byla tomuto soudu dostatečným způsobem naznačena relevantní
(„nebezpečná“) okolnost, při které by někdo mohl být bezprecedentním způsobem poškozen.“
Podle žalobce tak tedy soud měl učinit sám a navrhuje, aby odvolací soud zrušil usnesení
pokračování -2- 15 Co 371/2011
soudu I. stupně.
Poté, co odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou
(ust. § 201 o.s.ř.), ve lhůtě (ust. § 204 o.s.ř.), a proti rozhodnutí, proti kterému je odvolání
přípustné (ust. § 201 o.s.ř., ust. § 202a contrario o.s.ř.), přezkoumal napadené rozhodnutí
soudu I. stupně i řízení, které mu předcházelo, přičemž dospěl k závěru, že odvolání není
důvodné.
Podle ust. § 75 odst. 2 z.č. 99/1963Sb. občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.)
návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42
odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo
právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před
soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby
byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního
rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být
z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech vyplývajících z
obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen
„identifikační číslo“) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je
podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení.
Podle ust. § 75a odst. 1, 2 o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje
všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne,
jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.
Podle ust. § 75b odst. 1, 2 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by
vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy
podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a v
obchodních věcech ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota
zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným
opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši,
kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření
pokračování -3- 15 Co 371/2011
více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně. Nebudeli
jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.
Jak vyplývá z obsahu spisu, žalobce se v průběhu řízení před soudem I. stupně
domáhal vydání předběžného opatření ve svém podání ze dne 18. 10. 2011, jímž se domáhal
„vydání zákazu žalovanému“ a to: „žalovanému se do řádného vyřízení této žaloby zakazuje
provádět jakékoliv další exekuční činění – což by vzhledem k relevanci věci mělo být
automatické“.
Odvolací soud po přezkoumání věci dospívá k závěru, že rozhodnutí soudu I. stupně je
věcně správné. V této souvislosti je třeba uvést, že návrh žalobce na vydání předběžného
opatření trpí vadou, když neobsahuje dostatečné vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby
byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního
rozhodnutí byl ohrožen, a též vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření.
Navíc, jak uvádí též správně soud I. stupně, nebyla složena jistota dle ust. § 75b o.s.ř. Za této
situace bylo správné pokud soud I. stupně návrh na vydání předběžného opatření podle ust.
§ 75a odst. 1 o.s.ř., ust. § 75b odst. 2 o.s.ř odmítl, a proto jej odvolací soud potvrdil.
Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.
V Brně dne 12. prosince 2011 JUDr. Eva Zálešáková, v. r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Ivana Vězdová

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : Rozs. 217 EC 79/2010-39 + 217 EC 160/2010-39  -  1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                                       2)Trestní oznámení (2x)
                                                       3)Žaloba pro zmatečnost (2x)  

1) N.uv.úč.říz.obdržel 2 n.uv.(obdobné) Rozsudky MS Brno (převz.3.2.resp.7.2.12), které jsou
mu ve svých (shodných) Odůvodněních poněkud nesrozumitelné - proto se vyhotovitele JUDr.Dušana
Schinzela táže (Pro přehlednost: citace Vašeho "Odůvodnění"(217 EC 79..) - ODPOVĚĎ resp.DOTAZY
úč.říz.) :      

"Předmětem řízení by nárok žalobce na zaplacení částky 1.548,- Kč s příslušenstvím z titulu
dlužného jízdného za přepravu žalovaného dne 5.5.2009 ve vlaku žalobce č.18,
JO, ON by nárok žalobce na zaplacení částky 1.548,- Kč BYL, KDYBY TENTO "žalobce" NEBYL
DCEŘINÝM STÁTNÍM DLUŽNÍKEM (JIŽ OD R.1998) VE VÝŠI CCA 22 MIL.KČ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

kdy se žalovaný neprokázal jízdním dokladem.
AVŠAK ON se prokázal JINÝM VELMI RELEVANTNÍM dokladem, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

O této skutečnosti byla sepsána hlášenka č. C 06989800.
TAK JAKO byla NA MÍSTĚ sepsána I UPOMÍNKA DLUŽNÍKA N.UV.VĚŘITELEM.. - O TOM SE "ŽALOBCE"
SOUDU NEZMÍNIL?.. JE NÁM TO ALE TAJNŮSTKÁŘ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?..

V souladu s přepravním řádem a tarifem žalobce nárokuje: manipulační přirážku k jízdnému
ve výši 500,- Kč (položka 2 ceníku č. 9) Kč, pokutu ve výši 800,- Kč (položka 1 ceníku č. 9),
náklady na vyhotovení upomínky ve výši 30,- Kč, poštovné za odeslání upomínky ve výši 26,- Kč
a ušlé jízdné ve výši 192,- Kč , jakož i zákonný úrok z prodlení smyslu ustanovení § 517 odst.
2 občanského zákoníku.
TOTO VŠE SI NYNÍ nárokuje ZA UPOMÍNKU I N.UV.VĚŘITEL..

Ve smyslu ustanovením § 115a o.s.ř. soud ve věci nenařizoval jednání, neboť ji bylo možno
rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci s rozhodnutím věci
bez nařízení jednání souhlasili.
NO ONO KDYŽ MÁ SOUDCE V ÚMYSLU ROZHODNOUT PODVODNÝM ZPŮSOBEM, TAK JE JIŽ VCELKU JEDNO, ZDA-LI
TAK UČINÍ PO jednání (KTERÉŽTO MÁ VĚTŠINOU VOZOKOZOVITÝ CHARAKTER) ČI bez nařízení jednání,
ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Skutkový závěr soudu je takový, že žalovaný dne 5.5.2009 cestoval vlakem žalobce č. 18 bez
platné jízdenky.
AVŠAK S platným DOKLADEM JINÝM, RELEVANTNÍM, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

O této skutečnosti byla na místě sepsána hlášenka č. C 06989800.
TO UŽ TADY BYLO - VY NĚJAK KOKTÁTE, PANE SOUDCE?

K zaplacení dlužné částky byl žalovaný vyzván upomínkou ze dne 8.10.2009.
AVŠAK ONO MNOHDY NENÍ RADNO vyzývat k zaplacení SVÉHO VĚŘITELE, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Po právním posouzení věci soud dospěl k závěru, že nástupem do vlaku žalobce účastníci mezi
sebou uzavřeli smlouvu o přepravě osob dle § 760 občanského zákoníku..
OVŠEM ONA JE TADY I smlouva PODSTATNĚ RELEVANTNĚJŠÍ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Podle tohoto ustanovení smlouvou o přepravě osob vzniká cestujícímu právo při použití
dopravního prostředku za stanovené jízdné, aby ho dopravce dopravil do místa určení řádně
a včas.
COŽ SE MU I NĚKDY PODAŘÍ..

Z předložených listin bylo zjištěno, že žalovaný svoji povinnost z tohoto ustanovení
plynoucí nesplnil,
BOHUŽEL NENÍ TO ŽÁDNÝ KOUZELNÝ SPRAVEDLIVÝ DĚDEČEK, ABY splnil PŘÁNÍ KAŽDÉMU DLUŽNÉMU
PODVODNÍKU..

když tak porušil ustanovení § 3 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 175/2000 Sb.,
TAK JAKO I SOUKOLÍ JEDNOHO PODVODNÉHO "PRÁVNĚDEMOKRATICKÉHO"(ZLOČINĚSPOLČENÉHO) MOLOCHU..

o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů.
NAPŘ.I ve znění DŘÍVějších předpisů §§ 76/1 E,F RESP.75c/2 OSŘ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Uvedené ustanovení
§§ 76/1 E,F RESP.75c/2 OSŘ

mu
SOUDU - STÁTU - Č.DRAHÁM

ukládá zaplatit
DLUŽNOU ČÁSTKU Z R.1998 RESP.DO ZAPLACENÍ (DO ŘÁDNÉHO VYŘÍZENÍ) SI NIJAK NEVYSKAKOVAT..

stanovené jízdné
ANO, OBYČEJNÉ jízdné PŘIJDE NA ŘADU AŽ PO TOM..

po nástupu do vozidla,
NA KTERÉŽTO LUXUSNÍ SI NEHORÁZNÝMI MZDAMI A ZLATÝMI PADÁKY "ŘÁDNĚ VYDĚLAL"..

pokud tak neučinil již předtím.
V R.1998..

Tak se ovšem nestalo.
TO TEDY NE.. JEN se stalo, ŽE LŽE A LŽE, AŽ SE MU OD STÁTNĚSPRÁVNÍHO PC PRÁŠÍ..

Žalovaný nezaplatil dlužnou částku jízdného, ani přirážku a náklady na upomínku a náklady
související s odesláním upomínky.
A ani TY VYSNĚNÉ HODINKY S VODOTRYSKEM..

Žalovanému tak vznikla povinnost
TEPAT DO PODVODNÉHO ZLOČINECKÉHO GANGU CO SE DO NĚJ VLEZE..

zaplatit
TADY VŠAK BUDE BRZY SPRAVEDLIVĚ "platit" NĚKDO JINÝ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

žalobci manipulační přirážku k jízdnému ve výši 500,- Kč (položka 2 ceníku č. 9) Kč, pokutu
ve výši 800,- Kč (položka 1 ceníku č. 9), náklady na vyhotovení upomínky ve výši 30,- Kč,
poštovné za odeslání upomínky ve výši 26,- Kč a ušlé jízdné ve výši 192,- Kč.
I ušlé PNEUMATIKY JEHO NATUNELOVANÉHO FERARI, KDYBY VĚDĚL, KDE PARKUJE..;-)

Soud proto s ohledem na výše uvedené
PODVODNÉ ZLOČINNÉ SPOLČENÍ

žalobě v celém rozsahu vyhověl.
INU ONO SE vyhoví LECČEMU, KDYŽ TO NA NĚKOHO PŘIJDE, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Příslušenství je představováno úroky z prodlení ve smyslu ustanovení § 517 odst. 2
občanského zákoníku ve spojení s 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení vlády č.
163/2005 Sb.
Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Plně
úspěšnému žalobci přísluší náhrada nákladů řízení v částce 8.220,- Kč. Tato částka se sestává
ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 300,- Kč, paušální sazby odměny za zastupování
účastníka advokátem ve výši 6.000,- Kč podle § 3 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., dvou náhrad
hotových výdajů po 300,-- Kč (převzetí a příprava věci, sepis žaloby) ve smyslu ustanovení §
13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a 20% daně z přidané hodnoty ve výši 1.320,- Kč.
POTLESK! TO JE CYKLOSTYL NEBO JSTE SE TO PRÁVĚ NABIFLOVAL?

Poučení: Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.
ALE SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO PODAT LZE, ŽE ANO, PANE SOUDCE? VŠAK POKUD JSTE ZDE NELHAL, TAK
SE OKAMŽITĚ ZASADÍTE O TO, ABY BYLO NEPRODLENĚ ŘÁDNĚ VYŘÍZENO, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

pokračování -3- 217 EC 79/2010
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh
na soudní výkon rozhodnutí nebo návrh na exekuci.
ALE NEJPRVE NECHÁME ŘÁDNĚ (dobrovolně) VYŘÍDIT TO SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO, ŽE ANO, PANE SOUDCE?"


Pane soudce KS Brno, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření se k předložené
věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací nejen ve sm.zák.č.106/99 Sb., ale i ve smyslu
práva občana-úč.říz.  


2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na JUDr.Dušana Schinzela-předs.sen.MS Brno,
jakož i na ředitele "žalobce"(+ jeho pr.zástupce), jakož i na JUDr.M.Komárkovou-předs.MS Brno
(kterážto zřejmě svého času vydala příkaz nevyřídit řádné podání NPO a na DOTAZ o tomto doposud
neodpovídá..), dvojnásobné  t r e s t n í  o z n á m e n í  pro dvojnásobné spách.tr.činu zločinné
spolčení, zneužití pravomoci, korupce, poruš.pov.při spr.ciz.majetku, zpronevěra, podvod,
poškozování věřitele, poškozování cizích práv, příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
věcných dotazů (resp.dotazové oponence), které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele - další
upřesnění bude následovat po konkrétní výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.; soudci JUDr.D.
Schinzelovi by v.uv.dotazy takto měly být k zodpovězení předloženy prostř.org.č.v tr.říz.-
pokud tento zodpoví v.uv.dotazy - ku prospěchu jeho vyvinění - ponejprve n.uv.poškozenému úč.
říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne dvojnásobné podání tr.oznámení na jeho osobu (jakož i n.uv.Žalobu
pro zmat.) a soudci se omluví.
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá  n e p l a t n o s t  n.uv.Rozhodnutí.   
   

3) Proti n.uv.Rozsudkům se podává dvojnásobná  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Rozsudky, které ho hrubě poškozují. Odůvodnění
n.uv.Rozsudků je odtažité, lživé. Vyhotoviteli byly nyní předloženy k zodpovězení dotazy resp.
určitá věcná relev.oponentura (viz výše), neboť soudce před vynesením Rozsudku (bez možnosti
opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikoval, ač si to situace přinejmenším žádala,
čímž byla, ve sm.ust.§229 odst.3 o.s.ř., bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před
(resp. se) soudem.. Jako další důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť
vyhotovitel n.uv.Rozsudků bezpochyby spáchal tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv.– a je
i tr.oznámen i v jiné věci (viz lustrum).
 
   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Rozsudky na základě lživých Odůvodnění jsou chybné a zmatečné
a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jejich  z r u š e n í  v celém rozsahu.


V Brně, dne 14.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_____________________________________________________________________________________________

č.j. 217 EC 79/2010-39
JOSOL
ČESKÁ REPUBLIKA
R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y
Městský soud v Brně rozhodl předsedu senátu JUDr. Dušanem Schinzelem jako
samosoudcem v právní věci žalobce České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem v Praze 1,
Nábřeží L. Svobody 1222, zast. JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 8,
Holešovičky 1579, proti žalovanému Občanovi, nar. ....., bytem .....,
o zaplacení částky 1.548,- Kč s příslušenstvím
t a k t o :
I. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatit
žalobci částku 1.548,- Kč spolu s úrokem z prodlení z částky 1.492,- Kč ve
výši 9,25% od 6.5.2009 do 30.6.2009, 8,5% od 1.7.2009 do 31.12.2009, 8 %
od 1.1.2010 do 30.6.2010, 7,75% od 1.7.2010 do 23.1.2012 a dále až do
zaplacení s úrokem z prodlení ve výši, která odpovídá v každém jednotlivém
kalendářním pololetí trvání prodlení v procentech součtu čísla 7 a repo sazby
(limitní sazby pro dvoutýdenní repo operace) vyhlášené ve Věstníku České
národní banky ve výši platné vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního
pololetí.
II. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatit
žalobci k rukám jeho advokáta na náhradě nákladů řízení částku 8.220,- Kč.
pokračování -2- 217 EC 79/2010
O d ů v o d n ě n í :
Předmětem řízení by nárok žalobce na zaplacení částky 1.548,- Kč s příslušenstvím
z titulu dlužného jízdného za přepravu žalovaného dne 5.5.2009 ve vlaku žalobce č.18, kdy se
žalovaný neprokázal jízdním dokladem. O této skutečnosti byla sepsána hlášenka č. C
06989800. V souladu s přepravním řádem a tarifem žalobce nárokuje: manipulační přirážku
k jízdnému ve výši 500,- Kč (položka 2 ceníku č. 9) Kč, pokutu ve výši 800,- Kč (položka 1
ceníku č. 9), náklady na vyhotovení upomínky ve výši 30,- Kč, poštovné za odeslání
upomínky ve výši 26,- Kč a ušlé jízdné ve výši 192,- Kč , jakož i zákonný úrok z prodlení
smyslu ustanovení § 517 odst. 2 občanského zákoníku.
Ve smyslu ustanovením § 115a o.s.ř. soud ve věci nenařizoval jednání, neboť ji bylo
možno rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci
s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili.
Skutkový závěr soudu je takový, že žalovaný dne 5.5.2009 cestoval vlakem žalobce č.
18 bez platné jízdenky. O této skutečnosti byla na místě sepsána hlášenka č. C 06989800. K
zaplacení dlužné částky byl žalovaný vyzván upomínkou ze dne 8.10.2009.
Po právním posouzení věci soud dospěl k závěru, že nástupem do vlaku žalobce
účastníci mezi sebou uzavřeli smlouvu o přepravě osob dle § 760 občanského zákoníku..
Podle tohoto ustanovení smlouvou o přepravě osob vzniká cestujícímu právo při použití
dopravního prostředku za stanovené jízdné, aby ho dopravce dopravil do místa určení řádně a
včas. Z předložených listin bylo zjištěno, že žalovaný svoji povinnost z tohoto ustanovení
plynoucí nesplnil, když tak porušil ustanovení § 3 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o
přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedené ustanovení mu ukládá zaplatit stanovené jízdné po nástupu do vozidla, pokud tak
neučinil již předtím. Tak se ovšem nestalo. Žalovaný nezaplatil dlužnou částku jízdného, ani
přirážku a náklady na upomínku a náklady související s odesláním upomínky. Žalovanému
tak vznikla povinnost zaplatit žalobci manipulační přirážku k jízdnému ve výši 500,- Kč
(položka 2 ceníku č. 9) Kč, pokutu ve výši 800,- Kč (položka 1 ceníku č. 9), náklady na
vyhotovení upomínky ve výši 30,- Kč, poštovné za odeslání upomínky ve výši 26,- Kč a ušlé
jízdné ve výši 192,- Kč. Soud proto s ohledem na výše uvedené žalobě v celém rozsahu
vyhověl. Příslušenství je představováno úroky z prodlení ve smyslu ustanovení § 517 odst. 2
občanského zákoníku ve spojení s 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení vlády č.
163/2005 Sb.
Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Plně
úspěšnému žalobci přísluší náhrada nákladů řízení v částce 8.220,- Kč. Tato částka se sestává
ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 300,- Kč, paušální sazby odměny za zastupování
účastníka advokátem ve výši 6.000,- Kč podle § 3 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., dvou náhrad
hotových výdajů po 300,-- Kč (převzetí a příprava věci, sepis žaloby) ve smyslu ustanovení §
13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a 20% daně z přidané hodnoty ve výši 1.320,- Kč.
Poučení: Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.
pokračování -3- 217 EC 79/2010
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může
oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo návrh na exekuci.
V Brně dne 23. ledna 2012
Za správnost vyhotovení
Jitka Osolsobě
JUDr. Dušan Schinzel v.r.
předseda senátu

+

č.j. 217 EC 160/2010-39
JOSOL
ČESKÁ REPUBLIKA
R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y
Městský soud v Brně rozhodl předsedu senátu JUDr. Dušanem Schinzelem jako
samosoudcem v právní věci žalobce České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem v Praze 1,
Nábřeží L. Svobody 1222, zast. JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 8,
Holešovičky 1579, proti žalovanému Občanovi, nar. ....., bytem .....,
o zaplacení částky 820,- Kč s příslušenstvím
t a k t o :
I. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatit
žalobci částku 820,- Kč s úrokem z prodlení s úrokem z prodlení ve výši 8,5%
od 7.8.2009 do 31.12.2009, 8 % od 1.1.2010 do 30.6.2010, 7,75% od 1.7.2010
do 1.2.2012 a dále až do zaplacení s úrokem z prodlení ve výši, která odpovídá
v každém jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení v procentech součtu
čísla 7 a repo sazby (limitní sazby pro dvoutýdenní repo operace) vyhlášené ve
Věstníku České národní banky ve výši platné vždy k prvnímu dni příslušného
kalendářního pololetí.
II. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatit
žalobci k rukám jeho advokáta na náhradě nákladů řízení částku 6.420,- Kč.
pokračování -2- 217 EC 160/2010
O d ů v o d n ě n í :
Předmětem řízení by nárok žalobce na zaplacení částky 820,- Kč s příslušenstvím
z titulu dlužného jízdného za přepravu žalovaného dne 6.8.2009 ve vlaku žalobce č.678, kdy
se žalovaný neprokázal jízdním dokladem. O této skutečnosti byla sepsána hlášenka č. C
07633900. V souladu s přepravním řádem a tarifem žalobce nárokuje pokutu ve výši 800,- Kč
(položka 1 ceníku č. 9), a ušlé jízdné ve výši 20,- Kč , jakož i zákonný úrok z prodlení
smyslu ustanovení § 517 odst. 2 občanského zákoníku.
Ve smyslu ustanovením § 115a o.s.ř. soud ve věci nenařizoval jednání, neboť ji bylo
možno rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci
s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili.
Skutkový závěr soudu je takový, že žalovaný dne 6.8.2009 cestoval vlakem žalobce č.
678 bez platné jízdenky. O této skutečnosti byla na místě sepsána hlášenka č. C 07633900.
Po právním posouzení věci soud dospěl k závěru, že nástupem do vlaku žalobce
účastníci mezi sebou uzavřeli smlouvu o přepravě osob dle § 760 občanského zákoníku..
Podle tohoto ustanovení smlouvou o přepravě osob vzniká cestujícímu právo při použití
dopravního prostředku za stanovené jízdné, aby ho dopravce dopravil do místa určení řádně a
včas. Z předložených listin bylo zjištěno, že žalovaný svoji povinnost z tohoto ustanovení
plynoucí nesplnil, když tak porušil ustanovení § 3 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o
přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedené ustanovení mu ukládá zaplatit stanovené jízdné po nástupu do vozidla, pokud tak
neučinil již předtím. Tak se ovšem nestalo. Žalovaný nezaplatil dlužnou částku jízdného.
Žalovanému tak vznikla povinnost zaplatit žalobci pokutu ve výši 800,- Kč (položka 1 ceníku
č. 9) a ušlé jízdné ve výši 20,- Kč. Soud proto s ohledem na výše uvedené žalobě v celém
rozsahu vyhověl. Příslušenství je představováno úroky z prodlení ve smyslu ustanovení § 517
odst. 2 občanského zákoníku ve spojení s 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení
vlády č. 163/2005 Sb.
Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Plně
úspěšnému žalobci přísluší náhrada nákladů řízení v částce 6.420,- Kč. Tato částka se sestává
ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 300,- Kč, paušální sazby odměny za zastupování
účastníka advokátem ve výši 4.500,- Kč podle § 3 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., dvou náhrad
hotových výdajů po 300,- Kč (převzetí a příprava věci, sepis žaloby) ve smyslu ustanovení §
13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a 20% daně z přidané hodnoty ve výši 1.020,- Kč.
Poučení: Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může
oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo návrh na exekuci.
V Brně dne 1. února 2012
Za správnost vyhotovení
Jitka Osolsobě
JUDr. Dušan Schinzel v.r.
předseda senátu

//////////////////////////////////////////

KS Brno     
Věc : Usn. 15 Co 399/2011-105    -     1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                       2)Trestní oznámení
                                       3)Žaloba pro zmatečnost


1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení KS Brno (převz.3.2.12), které je mu ve svém Odůvodnění
poněkud nesrozumitelné - proto se vyhotovitelky JUDr.Evy Zálešákové táže (pro přehlednost:
citace Vašeho "Odůvodnění" - ODPOVĚĎ resp.DOTAZY ÚČ.ŘÍZ.) :

"Usnesením soudu I. stupně bylo zastaveno řízení a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá
právo na náhradu nákladů řízení.
Proti tomuto usnesení podal žalovaný odvolání a v něm uvedl, že usnesení je nedostatečně
odůvodněno a formulace v něm použité jsou nejednoznačné.
NU TAKHLE TEDY ROZHODNĚ NEuvedl..

Soud I. stupně se také účelově nezabýval komplexním podáním ze dne 9. 2. 2011.
TÍM ZAJISTÉ MÍNÍTE TEN BOD 2)Dotaz-Urgence, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? - COPAK SE S TÍMTO TEDY
DOPOSUD DĚJE??

Navrhuje zrušení rozhodnutí soudu I. stupně.
Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu I. stupně i řízení, které mu předcházelo
(§ 212, § 212a o.s.ř.), poté, co zjistil, že odvolání bylo podáno včas (§ 204 odst. 1 o.s.ř.),
osobou k tomu oprávněnou (§ 201 o.s.ř.). Odvolací soud, aniž k projednání odvolání nařizoval
jednání (§ 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř.), dospěl k závěru, že odvolání žalovaného není důvodné.
POZORUHODNÉ dospění..- JSTE VŮBEC JIŽ PLNOLETÁ, PANÍ SOUDKYNĚ?..

pokračování -2- 15 Co 399/2011
Soud I. stupně zastavil řízení o žalobě pro zmatečnost, neboť žalovaný, ačkoli byl vyzván,
nezaplatil soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč.
NU ASI V TOMTO SMYSLU I LECOS RELEVANTNÍHO SDĚLIL, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že žalovaný byl usnesením ze dne 7. 11. 2011,
č.j. 255 EC 128/2009-95 vyzván, aby do 3 dnů zaplatil soudní poplatek za žalobu pro
zmatečnost ve výši 1.000,- Kč. Usnesení bylo žalovanému doručeno 8. 11. 2011. Podáním ze
dne 8. 11. 2011 žalovaný sdělil soudu, že je oprávněn neplatit žádný státně správní poplatek,
neboť dne 9. 1. 2004 byl podán návrh na vydání předběžného opatření, kde oprávněně a
spravedlivě navrhuje svoje dočasné osvobození od platby soudních poplatků. Jelikož tento
návrh na předběžné opatření nebyl dosud vyřízen a je-li odpůrcem i vyřizovatelem státní
subjekt, pak se lze s úspěchem domyslet, že tato nečinnost státního orgánu je vesměs účelová.
Ve stanovené lhůtě žalovaný soudní poplatek nezaplatil a také v daném konkrétním
řízení nepožádal o osvobození od placení soudních poplatků.
NU O VAŠÍ NEDOSPĚLÉ PRÁVNÍ PLNOLETOSTI LZE S ÚSPĚCHEM POCHYBOVAT, NEBOŤ TAKTO ZKOMOLENÉ
KONTEXTOVĚVYTRŽENÉ SDĚLENÍ BY SI ŘÁDNÝ SOUDCE NAPSAT NEDOVOLIL, ŽE ANO, PANÍ "SOUDKYNĚ"?

Soud I. stupně postupoval správně, pokud dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb. o
soudních poplatcích řízení o zmatečnost zastavil.
AVŠAK VÁMI ZMÍN. ust. § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb. JE PRO TUTO NAŠI (OZNÁMENOU) VĚC
ZNAČNĚ MIMOMÍSOVÉ, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Skutečnosti uváděné žalovaným o tom, že z návrhu na vydání předběžného opatření v jiné věci
lze usuzovat na jeho osvobození od placení soudních poplatků,
NU VY RADŠI NEusuzujte A ZODPOVĚZTE - JAKOŽTO ČLENKA TOHOTO PROKÁZANÉHO ZLOČINNÉHO "JUSTIČNÍHO"
SPOLČENÍ - PŘEDLOŽENÝ RELEV.(skutečnostní) DOTAZ - TEPRVE POTÉ SI MŮŽETE S ÚSPĚCHEM (O LECČEMS)
usuzovat, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

nejsou právně významná.
JAKOŽE "JUSTICE ČR" PORUŠILA SVŮJ ZÁKON A NIC SE NESTALO?.. TAK TO JSTE NÁM TEDY NOVÁTORSKY
právně významná NYNÍ VY, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? NEMÁTE TO - PŘI TĚCHTO "RIGOROZITÁCH" - TAKY
UŽ ZA PÁR..? (ONO TO NEUSTÁLÉ LHANÍ - V ČEMŽ VY JSTE "KRAJSKOU REKORDMANKOU" - ZJEVNĚ ZANECHÁVÁ
STOPY..- POZN.RED.)

V daném řízení o osvobození od placení soudního poplatku nepožádal
NU ON V TOMTO SMYSLU ALE LECOS  N A V R H L (NPO ZE DNE 9.1.2004..), ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?
A KDEPAK JE TOMUTO NPO KONEC?..

a jen ta skutečnost, že státní orgán má být jeho dlužníkem, nemůže odůvodnit závěr o jeho
generálním osvobození od soudních poplatků v různých řízeních.
NU JEDNAK jen ta NE, A TAKTÉŽ TO ALE MÁ NĚCO SPRAVEDLIVÉHO DO SEBE, ŽE generální DLUŽNÍK
NEMŮŽE generálně POŽADOVAT PO SVÉM VĚŘITELI PLATBU - VŽDYŤ VY NA TOTO TÉMA MÁTE VYTVOŘEN
I SVŮJ STÁTNĚSPRÁVNÍ ZÁKON § 76/1 E,F OSŘ (VYJÍMEČNĚ POTŘEBNÝ A UŽITEČNÝ..), ŽE ANO, PANÍ
SOUDKYNĚ ČR?....
A JINAK DÁ SE TO TEDY CHÁPAT TAK, ŽE NPO NA TOTO TÉMA (Z 9.1.2004) NYNÍ "VYŘIZUJETE"? -
TO BY SI ALE ZASLOUŽILO PONĚKUD PODROBNĚJŠÍ A PRECIZNĚJŠÍ ODŮVODNĚNÍ, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.
ALE SPRAVEDLIVÉ TRESTNÍČKO PODAT LZE, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? VŠAK POKUD JSTE ZDE NELHALA,
TAK SE OKAMŽITĚ ZASADÍTE O TO, ABY BYLO NEPRODLENĚ ŘÁDNĚ VYŘÍZENO, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?"


Paní soudkyně KS Brno, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření se
k předložené věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací (nejen) ve sm.zák.č.
106/99 Sb., ale i ve smyslu práva občana-úč.říz.  


2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na JUDr.E.Zálešákovou-předs.sen.
KS Brno, jakož i na JUDr.Z.Skripovou-asistentku soudce MS Brno (důkaz o jejích lžích
v předm.Odvolání),  t r e s t n í  o z n á m e n í  pro spách.tr.činu zneužití pravomoci,
poškozování věřitele, poškozování cizích práv, příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
dotazů (resp.dotazové oponence), které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele (úř.osoby)
- další upřesnění bude následovat po konkrétní výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.;
soudkyni JUDr.E.Zálešákové by v.uv.věcné dotazy (komentáře) takto měly být k zodpovězení
předloženy prostř.org.č.v tr.říz.- pokud tato zodpoví v.uv.věcné dotazy (komentáře) -
ku prospěchu jejího vyvinění - ponejprve n.uv.poškozenému úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne
podání tr.oznámení (jakož i n.uv.Žalobu pro zmat.) a soudkyni se omluví.   
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá  n e p l a t n o s t  Rozhodnutí,
kteří v.uv.podezřelí (resp.prokázaní) v této věci vyhotovili..

3) Proti n.uv.Usnesení se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení, které ho hrubě poškozuje.
Odůvodnění n.uv.Usnesení je odtažité, lživé. Vyhotovitelce byly nyní předloženy
k zodpovězení dotazy resp.oponentura (viz výše), neboť soudkyně před vynesením
Usnesení (bez možnosti opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikovala,
ač si to situace přinejmenším žádala, čímž byla, ve sm.ust.§229 odst.3 o.s.ř.,
bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před (resp. se) soudem.. Jako další
důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť vyhotovitelka n.uv.Usnesení
bezpochyby spáchala tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv. - a je i tr.oznámena
i v jiné věci (viz lustrum)

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Usnesení na základě lživého Odůvodnění je chybné a
zmatečné a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.


V Brně, dne 14.2.2012                                                                 
Občan v.r.
______________________________________________________________________________________________     

15 Co 399/2011-105
U S N E S E N Í
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Zálešákové
a soudců Mgr. Jiřího Vašíčka a JUDr. Petry Flídrové ve věci žalobce České dráhy, a.s., se
sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222/12, IČ 70994226, zastoupené JUDr. Pavlem
Novákem, advokátem se sídlem Praha 8, V Holešovičkách 1579/24, proti žalovanému Občanovi,
nar. ....., bytem ....., o 944,- Kč
s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost, o odvolání žalovaného proti usnesení Městského
soudu v Brně ze dne 15. listopadu 2011, č.j. 255 EC 128/2009-100
t a k t o :
I. Usnesení soudu I. stupně se p o t v r z u j e .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í
Usnesením soudu I. stupně bylo zastaveno řízení a rozhodnuto, že žádný z účastníků
nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Proti tomuto usnesení podal žalovaný odvolání a v něm uvedl, že usnesení je
nedostatečně odůvodněno a formulace v něm použité jsou nejednoznačné. Soud I. stupně se
také účelově nezabýval komplexním podáním ze dne 9. 2. 2011. Navrhuje zrušení rozhodnutí
soudu I. stupně.
Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu I. stupně i řízení, které mu předcházelo
(§ 212, § 212a o.s.ř.), poté, co zjistil, že odvolání bylo podáno včas (§ 204 odst. 1 o.s.ř.),
osobou k tomu oprávněnou (§ 201 o.s.ř.). Odvolací soud, aniž k projednání odvolání nařizoval
jednání (§ 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř.), dospěl k závěru, že odvolání žalovaného není důvodné.
pokračování -2- 15 Co 399/2011
Soud I. stupně zastavil řízení o žalobě pro zmatečnost, neboť žalovaný, ačkoli byl
vyzván, nezaplatil soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč.
Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že žalovaný byl usnesením ze dne 7. 11. 2011,
č.j. 255 EC 128/2009-95 vyzván, aby do 3 dnů zaplatil soudní poplatek za žalobu pro
zmatečnost ve výši 1.000,- Kč. Usnesení bylo žalovanému doručeno 8. 11. 2011. Podáním ze
dne 8. 11. 2011 žalovaný sdělil soudu, že je oprávněn neplatit žádný státně správní poplatek,
neboť dne 9. 1. 2004 byl podán návrh na vydání předběžného opatření, kde oprávněně a
spravedlivě navrhuje svoje dočasné osvobození od platby soudních poplatků. Jelikož tento
návrh na předběžné opatření nebyl dosud vyřízen a je-li odpůrcem i vyřizovatelem státní
subjekt, pak se lze s úspěchem domyslet, že tato nečinnost státního orgánu je vesměs účelová.
Ve stanovené lhůtě žalovaný soudní poplatek nezaplatil a také v daném konkrétním
řízení nepožádal o osvobození od placení soudních poplatků.
Soud I. stupně postupoval správně, pokud dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb. o
soudních poplatcích řízení o zmatečnost zastavil. Skutečnosti uváděné žalovaným o tom, že
z návrhu na vydání předběžného opatření v jiné věci lze usuzovat na jeho osvobození od
placení soudních poplatků, nejsou právně významná. V daném řízení o osvobození od placení
soudního poplatku nepožádal a jen ta skutečnost, že státní orgán má být jeho dlužníkem,
nemůže odůvodnit závěr o jeho generálním osvobození od soudních poplatků v různých
řízeních.
Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.
V Brně dne 16. ledna 2012 JUDr. Eva Zálešáková, v. r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Ivana Vězdová

//////////////////////////////////////////

KS Brno                                                               
Věc : Usn. 13 Co 519/2010-30     -    1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                      2)ŽALOBA NA NESPRÁVNÝ ÚŘEDNÍ POSTUP; O NÁHRADU ŠKODY

1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení KS Brno (převz.22.12.11), které je mu ve svém Odůvodnění
poněkud nesrozumitelné - proto se vyhotovitelky JUDr. Pavla Lamichové táže (pro přehlednost:
citace Vašeho "Odůvodnění" - ODPOVĚĎ resp.DOTAZY ÚČ.ŘÍZ.) :

"Usnesením soudu prvního stupně, jeho výrokem I., bylo řízení v této věci zastaveno za
použití § 104 odst. 1 ve spojení s § 7 OSŘ, výrokem II. bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků
nemá právo na náhradu nákladů řízení, když žalované, která by měla právo na jejich náhradu
dle § 146 odst. 2 věta prvá OSŘ, žádné náklady řízení nevznikly a výrokem III. bylo
rozhodnuto, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena za použití § 104 odst. 1
OSŘ žalované, jako příslušnému orgánu. Soud rozhodnutí neodůvodnil s poukazem na § 169
odst. 2 OSŘ.
TENTO § ALE NENÍ PRO TUTO RELEV.PRÁVNÍ VĚC PŘÍPADNÝ A POUŽITELNÝ.. JINAK JE VŽDY PONĚKUD
ZARÁŽEJÍCÍ, KDYŽ STUDOVANÝ soud ČR NĚCO ODMÍTNĚ odůvodnit, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ ČR? ŽE BY SI
TEDY NEVĚDĚL (S NĚČÍM) RADY ČI BY ZASE MUSEL LHÁT?..:-(

Toto usnesení napadl včas podaným odvoláním žalobce s odůvodněním, že soud má pravomoc
rozhodnout jakoukoliv srozumitelnou právní věc
A MŮŽE MU TO SNAD NĚKDO ZAKÁZAT? ASI TĚŽKO..- ZVLÁŠTĚPAK KDYŽ JE ZE SVÉ PODSTATY NEZÁVISLÝ,
SPRAVEDLIVÝ A KE SROZUMITELNÝM PRÁVNÍM VĚCEM I ŘÁDNĚ STUDOVANÝ, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?  

a že rozhodnutí soudu prvního stupně je nutno kvalifikovat jako účelovou odtažitou lež
pro neuvedení řádného „soudního odůvodnění“.
NU ALE VZHLEDEM KE ZNAČNÉ RELEVANCI TOHOTO SDĚLENÍ (HODNÉHO ÚSTAVNÍHO POSOUZENÍ) BYSTE TOTO
NEMĚLA ZKRESLOVAT A UVÉST HO V CELÉM PŘESNÉM ZNĚNÍ, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ? (ONO TO LZE EL.
JEDNODUŠE ZKOPÍROVAT A VLOŽIT, ALE TO BY SI PAK SOUD NEMOHL VYBÍRAT PRÁVĚ JEN TO, "CO SE MU
HODÍ DO KRÁMU"..- TEDY MÍNĚNO OBECNĚ NEJEN V TÉTO VĚCI.. A TAKY SE NETUŠÍ, PROČ UVOZOVKUJETE
PŘEDMĚTNÉ SOUSLOVÍ „soudního odůvodnění“, KDYŽ NAVÍC ANI TOTO NECITUJETE - ORIGINÁL JE S VELKÝM
"O" - NEBOŤ KAŽDÉ ÚŘEDNÍ ODŮVODNĚNÍ MÁ (MÍT) TAKOVOU JUDIKAČNÍ VÁHU, ŽE SI VELKÉ ÚVODNÍ PÍSMENO
DOZAJISTA ZASLOUŽÍ..- TOLIKO PRO VAŠE POUČENÍ..)

Závěrem navrhl „zrušení“ usnesení v celém rozsahu.
pokračování 13 Co 519/2010
-2-
Žalovaná navrhla v písemném vyjádření k odvolání potvrzení napadeného usnesení jako věcně
správného.
OPRAVDU? A MY VŠICHNI JSME MYSLELI, ŽE SE VÁM POSTAVÍ..;-)

Ztotožnila se se závěrem soudu prvního stupně o nedostatku pravomoci soudu v této věci
s poukazem na § 7 OSŘ, představující neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, neboť soudy
nejsou oprávněny přezkoumávat v občanském soudním řízení rozhodnutí učiněná orgány činnými
v trestním řízení.
TO JE OVŠEM PONĚKUD NESPRÁVNÝ ZÁVĚR, NEBOŤ LZE-LI TOTO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, PAK SE TATO JINÁ
ANTILOGICKÁ ANTIKORELACE PONĚKUD NETUŠÍ.. - ..TEDY JINAK, NEŽ JAKO "CHYTRÝ ÚČEL", JAK SI
V TÉTO "JUSTIČNÍ SYMBIÓZE" S NEKONFORMNÍMI ÚČ.ŘÍZ.ÚČELOVĚ PORADIT A VYPOMÁHAT, ŽE ANO, PANÍ
SOUDKYNĚ ČR? JINAKTO PLATÍ ZÁVĚR, ŽE SPRAVEDLIVÝ SOUD  M Ů Ž E  RESP. J E  P O V I N E N  
ROZHODNOUT O JAKÉKOLIV SPORNÉ SVĚTSKÉ VĚCI, A TO ZE SVÉHO REZORTNÍHO TITULOVANÉHO NÁZVU,
PŘIČEMŽ  S P R A V E D L N O S T , JAKOŽTO NADNÁRODNÍ NADSVĚTSKÝ POJEM, JE TAKTO BEZPOCHYBY
NADŘAZENA JAKÝMKOLIV LOKÁLNÍM (VE SVÉ PODSTATĚ ANTISPRAVEDLNOSTNÍM) ZÁKONŮM.. - O TOMTO SNAD
NEMOHOU PRACOVNÍCI RESORTU SPRAVEDLNOSTI JAKKOLIV POCHYBOVAT, ŽE ANO, PANÍ ZAMĚSTNANKYNĚ
RESORTU SPRAVEDLNOSTI ČR?   

Poukázala na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1974/09
2009 - TEDY JIŽ 3 ROKY? - I ROZHODNUTÍ ÚS "SE VYVÍJEJÍ"(OD STŘEDOVĚKÉ INKVIZICE PO ALESPOŇ
NÁZNAKY SPRAVEDLIVÉHO PRÁVNÍHO STÁTU) DÁ SE ŘÍCI "KAŽDÝM DNEM".., ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?..

k téže problematice ve správním soudnictví s tím, že z žaloby je zřejmé, že o trestním
oznámení zmíněném žalobcem bylo rozhodováno podle trestního řádu Městským státním
zastupitelstvím, pod sp. zn. 5ZN 2084/2009 a Krajským státním zastupitelstvím v Brně, pod sp.
zn. 2 KZN 1035/2010.
AVŠAK OBĚ TYTO sp. zn. BYLY DOTAZOVĚ ODOPONOVÁNY (PROKÁZÁNY) JAKO  L Ž I V É , A trestní řád
ČR SNAD POVOLUJE (ČI NAŘIZUJE) SVÝM ZAMĚSTNANCŮM SPRAVEDLNOSTI  L H Á T ? - TO ASI (VEŘEJNĚ
ÚŘEDNĚ) NIKOLIV, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ ČR?

Odvolací soud přezkoumal z podnětu odvolání žalovaného napadené usnesení a podklady na základě
nichž bylo vydáno a neshledal důvodu rozhodnout jinak než soud prvního stupně.
OVŠEM UČINIL TAK BEZ TOHO, ŽE BY NA RELEV.ARGUMENTACI NAŠEL A UVEDL KONKRÉTNÍ ODPOVĚĎ, ŽE ANO,
PANÍ SOUDKYNĚ?

Žalobce odvoláním rozhodnutí soudu prvního stupně vytýká, že neobsahuje odůvodnění. Takovou
formu rozhodnutí však připouští § 169 odst. 2 OSŘ, na který soud prvního stupně v tomto
rozhodnutí odkazuje. Podle tohoto ustanovení usnesení nemusí obsahovat odůvodnění také
v případě, že se nejedná o rozhodnutí o věci samé, připouští-li to povaha této věci, a je-li
z obsahu spisu zřejmé na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto; v tomto případě se
ve výroku usnesení uvedou zákonná ustanovení jichž bylo použito a důvod rozhodnutí.
OVŠEM PŘEDLOŽENÁ RELEV.ARGUMENTACE VAŠE zákonná ustanovení jichž bylo použito a důvod
rozhodnutí PONĚKUD POPŘELA A ZNEGOVALA, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Těmto požadavkům shora napadené usnesení, jímž nebylo rozhodováno o věci samé, vyhovuje.
NO ONO JDE SPÍŠE O TO, ZDA-LI TO NEvyhovuje VAŠÍ "JUSTICI", ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

Z důvodů uvedených žalovanou v písemném vyjádření k odvolání je třeba ztotožnit se v celém
rozsahu s napadeným rozhodnutím, pokud jím bylo řízení soudem prvního stupně zastaveno pro
nedostatek pravomoci soudu
ANO, VRANÍ ztotožnění se SE NENAIVNĚ PŘEDPOKLÁDÁ..

a věc postoupena, jako orgánu příslušnému se jí zabývat, žalované.
A MŮŽETE SDĚLIT, KDY A ZDA-LI se JIŽ zabývala?..

Ze všech těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení, za použití § 219 OSŘ, jako věcně
správné potvrdil.
NU správné ASI STĚŽÍ JAK SH.UV., ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

pokračování 13 Co 519/2010
-3-
Podle výsledku odvolacího řízení by měla právo na náhradu nákladů tohoto řízení žalovaná
(§ 142 odst. 1 ve spojení s § 224 odst. 1 OSŘ). Nebylo však zjištěno, že by jí v tomto
odvolacím řízení nějaké náklady vznikly.
I KDYŽ SE TAK VYSÍLILA?.. MCH.Z JAKÉHO DŮV.NEBYLO JEJÍ VYJÁDŘENÍ ZASLÁNO PŘED ROZHODNUTÍM
PROTISTRANĚ?

Tomu odpovídá výrok II. tohoto usnesení shora.
(NEJEN) VAŠE "JUSTIČNÍ výroky" MNOHDY VEJDOU DO HISTORIE..

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení
k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Brně.
TAK HO podejte - DLE OSŘ TOTO MŮŽETE, BA VE VĚCECH, KTERÉ MAJÍ RELEV.PRÁVNÍ VÝZNAM, I MUSÍTE,
ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?"


Paní soudkyně KS Brno, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření se k předložené
věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací (nejen) ve sm.zák.č.106/99 Sb., ale i ve smyslu
práva občana-úč.říz.2) Věc :  ŽALOBA NA NESPRÁVNÝ ÚŘEDNÍ POSTUP; O NÁHRADU ŠKODY      

ŽALOBCE :  Občan
           (doručování provádějte přednostně do datové schránky)

ŽALOVANÁ : Česká republika - JUDr.Pavla Lamichová-předs.senátu soudu ČR, služebně se sídlem :  
                             Krajský soud v Brně, Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno

    

Dnešního dne postoupil žalobce žalované toto podání, kde ve v.uv.bodě 1) svými dotazy resp.
věcnou oponencí namítá nesprávný úřední postup v podobě nesprávnosti Usnesení žalované, kterou
takto de jure obvinil z nesprávného resp.neúplného vyřízení věci.

Důkaz : N.uv.Usnesením žalované a v.uv.podáním žalobce (bod 1) resp.výslechem účastníků


Žalobce pod tíhou v.uv.důkazních argumentů v podobě věcné dotazové oponence tedy tvrdí, že
žalovaná učinila nesprávný úřední úkon, když zamítla důvodné Odvolání žalobce, přičemž
z jejího sdělení je zřejmá nesprávnost (neúplnost) jak sh.uv.


Žalobce tedy tímto navrhuje, aby soud vydal tento  r o z s u d e k :

"I. Žalovaná je povinna věcně odpovědět na věcnou žalobcovu oponenci (dotazy) z jeho podání
ze dne 14.2.2012, a to do 15 dnů od právní moci rozsudku.

II. V případě, že žalovaná nesplní bod I. tohoto rozsudku, pak její Rozhodnutí"13 Co 519/2010-30"
s e  r u š í .

III. V případě, že žalovaná nesplní bod I. tohoto rozsudku, pak za poškození nesprávným úředním
postupem vydáním chybného rozhodnutí je povinna zaplatit žalobci 50.000 Kč s příslušenstvím,
a to do 20 dnů od právní moci rozsudku."


V Brně, dne  14.2.2012                                                                 
Občan v.r.
______________________________________________________________________________________________

13 Co 519/2010-30
U s n e s e n í
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavly
Lamichové a soudců JUDr. Dagmar Vondálové a Mgr. Petra Mišianika ve věci žalobce Občana,
nar. ....., bytem ....., proti žalované České
republice – Krajskému státnímu zastupitelství v Brně, se sídlem v Brně, Mozartova 3, pro
uložení povinnosti vyřídit trestní oznámení, o odvolání žalobce proti usnesení Městského
soudu v Brně ze dne 6.12.2010 č.j. 17C 204/2010-23,
t a k t o :
I. Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í
Usnesením soudu prvního stupně, jeho výrokem I., bylo řízení v této věci zastaveno za
použití § 104 odst. 1 ve spojení s § 7 OSŘ, výrokem II. bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků
nemá právo na náhradu nákladů řízení, když žalované, která by měla právo na jejich náhradu
dle § 146 odst. 2 věta prvá OSŘ, žádné náklady řízení nevznikly a výrokem III. bylo
rozhodnuto, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena za použití § 104 odst. 1
OSŘ žalované, jako příslušnému orgánu. Soud rozhodnutí neodůvodnil s poukazem na § 169
odst. 2 OSŘ.
Toto usnesení napadl včas podaným odvoláním žalobce s odůvodněním, že soud má
pravomoc rozhodnout jakoukoliv srozumitelnou právní věc a že rozhodnutí soudu prvního
stupně je nutno kvalifikovat jako účelovou odtažitou lež pro neuvedení řádného „soudního
odůvodnění“. Závěrem navrhl „zrušení“ usnesení v celém rozsahu.
pokračování 13 Co 519/2010
-2-
Žalovaná navrhla v písemném vyjádření k odvolání potvrzení napadeného usnesení
jako věcně správného. Ztotožnila se se závěrem soudu prvního stupně o nedostatku pravomoci
soudu v této věci s poukazem na § 7 OSŘ, představující neodstranitelný nedostatek podmínky
řízení, neboť soudy nejsou oprávněny přezkoumávat v občanském soudním řízení rozhodnutí
učiněná orgány činnými v trestním řízení. Poukázala na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn.
III. ÚS 1974/09 k téže problematice ve správním soudnictví s tím, že z žaloby je zřejmé, že o
trestním oznámení zmíněném žalobcem bylo rozhodováno podle trestního řádu Městským
státním zastupitelstvím, pod sp. zn. 5ZN 2084/2009 a Krajským státním zastupitelstvím
v Brně, pod sp. zn. 2 KZN 1035/2010.
Odvolací soud přezkoumal z podnětu odvolání žalovaného napadené usnesení a
podklady na základě nichž bylo vydáno a neshledal důvodu rozhodnout jinak než soud
prvního stupně.
Žalobce odvoláním rozhodnutí soudu prvního stupně vytýká, že neobsahuje
odůvodnění. Takovou formu rozhodnutí však připouští § 169 odst. 2 OSŘ, na který soud
prvního stupně v tomto rozhodnutí odkazuje. Podle tohoto ustanovení usnesení nemusí
obsahovat odůvodnění také v případě, že se nejedná o rozhodnutí o věci samé, připouští-li to
povaha této věci, a je-li z obsahu spisu zřejmé na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto;
v tomto případě se ve výroku usnesení uvedou zákonná ustanovení jichž bylo použito a důvod
rozhodnutí.
Těmto požadavkům shora napadené usnesení, jímž nebylo rozhodováno o věci samé,
vyhovuje.
Z důvodů uvedených žalovanou v písemném vyjádření k odvolání je třeba ztotožnit se
v celém rozsahu s napadeným rozhodnutím, pokud jím bylo řízení soudem prvního stupně
zastaveno pro nedostatek pravomoci soudu a věc postoupena, jako orgánu příslušnému se jí
zabývat, žalované.
Ze všech těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení, za použití § 219 OSŘ, jako
věcně správné potvrdil.
pokračování 13 Co 519/2010
-3-
Podle výsledku odvolacího řízení by měla právo na náhradu nákladů tohoto řízení
žalovaná (§ 142 odst. 1 ve spojení s § 224 odst. 1 OSŘ). Nebylo však zjištěno, že by jí
v tomto odvolacím řízení nějaké náklady vznikly. Tomu odpovídá výrok II. tohoto usnesení
shora.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení
k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Brně.
V Brně dne 1. prosince 2011
Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Lamichová,v.r.
Dagmar Lapčíková předsedkyně senátu

//////////////////////////////////////////

Mgr.Ing.Jiří Prošek - soudní exekutor
Věc : 134 EX 10087/11-093 + 134 EX 10730/11-095 ; 134 EX 10731/11-082 ; 134 EX 09812/11-083 ;
134 EX 13854/10-159 ; 134 EX 16812/10-121  -  Odp.úč.říz.: Výzva k vysvětlení - Dotazy

K Vašemu n.uv.(+ 5 dalším obdobným) "Vyrozumení o nabytí právní moci usnesení o narízení
exekuce a exekucního príkazu" (vše převz.10.2.12 a později) nutno sdělit, pane exekutore
-nyní takto zástupce Justice ČR resp.státu ČR, že se nějak nerozumí Vašim sdělením
o "nabytí právní moci", neboť pokud si projdete podání n.uv.úč.říz., a to

"KS Brno - prostř.MS Brno - prostř.Prošek Jiří,Mgr.,Ing.-soudní exekutor     
Věc : Usn. 78 EXE 2066/2010-11 + 64 EXE 2766/2011-11; 110 EXE 1974/2011-12;
           110 EXE 1996/2011-13(zasl.2x..); 64 EXE 2446/2011-11; 103 EXE 2775/2011-11;
           111 EXE 2695/2011-10    -    Odvolání - Důrazné Urgence -
                                        Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.) - Urgence"
ze dne 18.10.2011

+

"Justice ČR: KS Brno - prostř.MS Brno - prostř.Prošek Jiří,Mgr.,Ing.-soudní exekutor     

Věc : Usn. 78 EXE 2004/2011-11 + 103 EXE 3184/2011-14  -  Odvolání - Důrazné Urgence -
                                     -  Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.) - Urgence"
ze dne 29.11.2011 ;

pak tedy zjistíte, že Vámi uváděná Usnesení (64 EXE 2766/2011-11 + 111 EXE 2695/2011-10
+ 103 EXE 2775/2011-11 + 78 EXE 2066/2010-11 + 78 EXE 2004/2011-11 + 64 EXE 2446/2011-11)
jsou napadena Odvoláním, přičemž Vaše Ex.příkazy (které dle Vás rovněž "nabyly právní moci",
tedy 134 EX 13854/10.... + 134 EX 09812/11.... + 134 EX 10731/11.... + 134 EX 10087/11....
+ 134 EX 10730/11.... + 134 EX 16812/10....) nebyly v evidenci dohledány - tudíž jde zřejmě
o nějaká Vaše nová Rozhodnutí, která snad sama o sobě nabýt právní moci nemohou.., a to i
ze sdělených relevantních okolností, které Vám byly již opakovaně dány na vědomí, na což
jste doposud nijak neodpověděl..

Jak se tedy může přihodit, že významný představitel Justice ČR na tyto relevance (Odvolání
+ důrazné urgence, na uv.relev.dotazovou argumentaci, tak jako i na podané tr.oznámení
v tomto smyslu) nejen nereaguje, avšak nadále nepatřičně "vyrozumívá"?
Je to tedy nějaké pochybení či snad nějaký Váš další podvodný rozmar (tak jako o vánocích)?  
Nebo snad špatně chápete význam českých sousloví zakončených otazníkem?
Zřejmě asi proto byla na Vás dne 18.5.2011 podána komplexní Žaloba (ke které jste se rovněž
doposud nijak nevyjádřil..), že ano?

Každopádně pokud tato Vaše "Vyrozumění" do 2 týdnů nevysvětlíte resp.nezodpovíte dotazy
v tomto podání, bude na Vás podáno další tr.oznámení + bude rozšířena i na Vás podaná
Žaloba.


V Brně, dne 14.2.2012    
Občan v.r.                                             
_______________________________________________________________________________________________

EXEKUTORSKÝ ÚRAD PLZEN - MESTO
Mgr. Ing. Jirí PROŠEK, soudní exekutor
Rychtaríkova 1, 326 00 Plzen
Osvedcení EK CR c. 134
IC: 71329277
Bankovní spojení: 8900133745/2600 (CITI bank)
Tel: +420 377 464 009, Fax: +420 377 464 223
E-mail:info@exekutors.cz
Web: www.exekutors.cz
c.j. 134 EX 10087/11-093
V Plzni dne 09.2.2012
Vec: Vyrozumení o nabytí právní moci usnesení o narízení exekuce a exekucního príkazu
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jirí Prošek, Exekutorský úrad Plzen - mesto se sídlem Rychtaríkova 1,
326 00 Plzen, poverený provedením exekuce usnesením o narízení exekuce: , na základe exekucního
titulu: , na návrh oprávneného:
Ceské dráhy, a.s., IC 70994226, Nábreží L.Svobody 1222/ , 11015 Praha 1
právní zástupce: Novák Pavel , JUDr., IC 10172548, advokát, Bohuslava Martinu 2/1051, 14000
Praha 4 k vymožení povinnosti povinného:
Občan, RC ....., datum narození ....., IC ....., .....,
zaplatit oprávnenému pohledávku ve výši 1 020,00 Kc s príslušenstvím: Úrok z prodlení REPO
sazbou navýšenou o 7%-ních bodu z cástky 990,00 Kc od 17.7.2009 do 31.12.2009, Úrok z prodlení
REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodu z cástky 990,00 Kc od 1.1.2010 do 30.6.2010,
Náklady predcházejícího rízení 6 780,00 Kc, Úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních
bodu z cástky 990,00 Kc od 13.7.2010 do zaplacení, Úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o
7%-ních bodu z cástky 990,00 Kc od 1.7.2010 do 12.7.2010 a povinnosti povinného uhradit
oprávnenému náklady oprávneného ve smyslu §87 odst. 2 z.c. 120/2001 Sb., a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce ( Výši nákladu exekuce a nákladu oprávneného soudní exekutor urcí v príkazu
k úhrade nákladu exekuce. Náklady oprávneného se predbežne stanovují v cástce 10 920,00 Kc.
Náklady exekuce se predbežne stanovují v cástce 8 500,00 Kc. )
v aktuální výši (s prihlédnutím k dosavadnímu plnení) ke dni 07.02.2012: 26 730,04 Kc
s odkazem na ustanovení § 3 odst. 4 vyhlášky c. 418/2001 Sb. sdeluje, že
Usnesení o narízení exekuce c.j. 64 EXE 2766/2011-11, vydal MS Brno dne 17.08.2011, nabylo
právní moci dne 01.11.2011, a dále nabyly právní moci i následující exekucní príkazy:
- 134 EX 10087/11-011 Exekucní príkaz - Nemovitosti ze dne 10.09.2011 nabyl právní moci
dne 01.11.2011
- 134 EX 10087/11-012 Exekucní príkaz - Nemovitosti ze dne 10.09.2011 nabyl právní moci
dne 01.11.2011
- 134 EX 10087/11-090 Exekucní príkaz - Úcty ze dne 06.02.2012 nabyl právní moci
dne 01.11.2011
Plátce mzdy nebo jiného príjmu povinného provede exekuci vyplacením cástek stržených na základe
shora uvedeného exekucního príkazu ze mzdy nebo jiného príjmu povinného na úcet soudního
exekutora, 8900133745/2600, pod variabilním symbolem platby: 1008711 vedený u penežního ústavu
Citibank Europe plc., pobocka Plzen.
Penežní ústav provede exekuci vyplacením cástek deponovaných na úctu povinné(ho) na základe
shora uvedeného exekucního príkazu prikázáním pohledávky z úctu na úcet soudního exekutora,
8900133745/2600, pod variabilním symbolem platby: 1008711 vedený u penežního ústavu Citibank
Europe plc., pobocka Plzen.
Dlužník povinného provede exekuci vyplacením pohledávky povinného zadržené na základe shora
uvedeného exekucního príkazu na úcet soudního exekutora, 8900133745/2600, vedený u penežního
ústavu Citibank Europe plc., pobocka Plzen, pod variabilním symbolem platby: 1008711.
Mgr. Ing. Jirí Prošek, v.r.
soudní exekutor

+ DTTO : 134 EX 10730/11-095 ; 134 EX 10731/11-082 ; 134 EX 09812/11-083 ; 134 EX 13854/10-159 ;
         134 EX 16812/10-121

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : "43 C 165/2006"   -   Odp.úč.říz.

N.uv.úč.říz.-ozn.a poškozený odpovídá na Vaše n.uv.sdělení (převz.7.2.2012)
KONKRÉTNĚ TAKTO :

Ve shora uvedené právní věci Vám sdělujeme, že Vaše podání z 09. 04. 2008
JAKÉ podání - MÍNÍTE TR.OZNÁMENÍ?..

JUDr. Čechová neposlala příslušnému státnímu zastupitelství
TAKŽE SE S TÍMTO TR.OZNÁMENÍM DOPOSUD NIC NEDĚJE? TO JE ALE ZNAČNĚ ZÁVAŽNÁ
JUSTIČNÍ PROTIZÁKONNOST, ŽE ANO?..

a soud tak učinil s tím, aby Vám, jako stěžovateli,
MYSLÍTE ZAJISTÉ OZN.A POŠKOZENÉMU, ŽE ANO?..

podali přímo zprávu o výsledku šetření.
ANO, TOMU BUDEME PO LETECH VELMI NAKLONĚNI..

Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem.
pochopení SE NEKONÁ A NEMÍSTNÉ pozdravy SE ABSTRAHUJÍ.. (SOUDCE, ANI "SOUDCE",
BY SNAD ANI ÚČ.ŘÍZ.zdravit NEMĚL..)


V Brně, dne 14.2.2012
Občan v.r.

_____________________________________________________________________________________

MĚSTSKÝ SOUD V BRNĚ
Polní 39, 608 01 Brno ? 546 511 111, fax: 546 530 269
-----------------------------------------------------
V odpovědi uvádějte naši sp. zn.
43 C 165/2006
Občan
.....
-----------------------------------
Věc:
České dráhy, a.s. c/a Občan o 873,- Kč s přísl. - jízdné
Ve shora uvedené právní věci Vám sdělujeme, že Vaše podání z 09. 04. 2008 JUDr.
Čechová neposlala příslušnému státnímu zastupitelství a soud tak učinil s tím,
aby Vám, jako stěžovateli, podali přímo zprávu o výsledku šetření.
Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem.
Městský soud v Brně
dne 7. února 2012
Za správnost vyhotovení :
Jedličková
Mgr. Ivana Kalinová v.r.
předsedkyně senátu

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : 252 EC 131/2010 - Vyjádření "žalobce"   -   Odp."žalovaného"+ Urgence

"Žalovaný" odpovídá na zaslaný sken žalobce (převz.7.2.2012) -  takto :

V prvé řadě se netuší, z jakého dův.zasílá soud protistraně k vyjádření podání,
které se týkají soudu a konkr.soudce - to tomuto tr.oznámenému soudci má jako
"žalobce" pomoci se vyvinit?..
Nu vzhledem k tomu, že ani "žalobce" příliš nevěděl, k čemu se má vyjádřit a
navrhl jen zamítnout Žpz (kterážto věc je ale v daném trojbodovém kontextu vždy
podružná..), pak tedy nutno sdělit, že svému prokázaně lžoucímu rozhodovateli
nijak nepomohl a k předložené dotazové oponenci se ani on nijak nevyjádřil..
Tudíž tedy není na co reagovat a lze jen takto  u r g o v a t  vyřízení podaného
tr.oznámení ve věci.


V Brně, dne 14.2.2012
Občan v.r.

_____________________________________________________________________________________

MĚSTSKÝ SOUD V BRNĚ
Polní 39, 608 01 Brno ? 546 511 111, fax: 546 530 269
-----------------------------------------------------
V odpovědi uvádějte naši sp. zn.
252 EC 131/2010
Občan
.....
-----------------------------------
Věc:
České dráhy, a.s. c/a Občan o Návrh na vydání elektronického platebního
rozkazu na částku 910,00 Kč
Ve shora uvedené právní věci Vám zasíláme vyjádření žalobce ze dne 12.12.2011
k Vašemu vyjádření se ve lhůtě 15 ti dnů od doručení.
S pozdravem
Městský soud v Brně
dne 7. února 2012
Za správnost vyhotovení :
Kohoutková Kateřina
Mgr. Milan Jakubíček v.r.
předseda senátu

+ sken

//////////////////////////////////////////

KS Brno - prostř.MS Brno
Věc : Usn. 50 C 3/2012-24  -  1)Odvolání 2)Dotaz - Důrazná Urgence

1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení MS Brno (převz.dne 3.2.12), proti kterému podává  
O d v o l á n í .

O d ů v o d n ě n í : Vyhotovitel ve svém Rozhodnutí pouze sděluje, že "..žalovaný
nezaplatil..", avšak nějak nám tedy zatajil (zalhal), že toto nezaplacení bylo řádným
odůvodněno.. Jinak pokud Odůvodnění v n.uv.Usnesení není, pak - kromě zmínění této
odtažité lži - není příliš o čem..

Z v.uv.je tedy zřejmé, že vyhotovitel vydal chybné Rozhodnutí, v němž odtažitě zalhal
+ následně účelově se oprostil od řádného Odůvodnění.. Zřejmě tedy není profesně
dostatečně fundován (právně vystudován) k tomu, aby věděl, že pakliže chce být ve svém
negativním Rozhodnutí vůči úč.říz.nezpochybnitelně úspěšný, pak musí mj.i řádně a
bezezbytku vyvrátit veškeré aspekty účastníkových tvrzení - v daném případě se však
k těmto vyjádřil účelově lživě jak sh.uv. a uvedené Usnesení se tak jeví směšným,
naprosto odbytým elaborátem, který takto nese i znaky pokusné pravomocné zneužitelnosti..

N.uv.odvolatel tedy tímto navrhuje  z r u š e n í  n.uv. Usnesení v celém rozsahu.  

2) Vyhotovitel Justice ČR (JUDr.Jiří Horák) lhal i v úvodu svého Rozhodnutí, když
ÚČELOVĚ ZATAJIL relevantní segment pův.komplexního podání (ze dne 11.8.2011), čímž
bezesporu je podání tr.oznámení, přičemž vyřizování Žpz je věcí podružnou.

V tomto smyslu se tedy předkládá  d o t a z , co se s vyřizováním tohoto tr.oznámení
doposud děje resp.toto vyřízení se tímto  d ů r a z n ě  u r g u j e .


V Brně, dne 14.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_________________________________________________________________________________________

č.j. 50 C 3/2012 - 24
JHORA
U S N E S E N Í
Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Horákem jako
samosoudcem v právní věci žalobce České dráhy, a.s. se sídlem Praha 1, Nábřeží L.
Svobody 1222, IČ 70994226 zast. JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem Praha 5,
Kořenského 15/ 1107 proti žalovanému Občanovi, nar. ....., bytem .....,
o žalobě pro zmatečnost žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne
17.5.2011, č.j. 17 Co 94/2011-41
t a k t o :
I. Řízení se podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. zastavuje, neboť žalovaný
nezaplatil soudní poplatek za řízení ani po marném uplynutí lhůty, kterou mu určil soud.
II. Žádný z účastníků nemá podle § 146 odst. 2 věta první o.s.ř. právo na náhradu
nákladů řízení, neboť žalovaný procesně zavinil zastavení řízení a žalobci žádné náklady
řízení nevznikly.
Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje toto usnesení odůvodnění.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho
písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Městského
soudu v Brně.
V Brně dne 3. února 2012
JUDr. Jiří Horák, v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Tomanová Jana

//////////////////////////////////////////

VS Olomouc - prostř.KS Brno                                                               
Věc : Usn. 44 Co 289/2011-82 + 49 Co 145/2011-30 ; 44 Co 290/2011-83 ; 15 Co 270/2011-72 ;
           19 Co 400/2009-184 ; 15 Co 245/2011-14   -  Odvolání

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.(+ dalších 5 obdobných) Usnesení KS Brno (vše převz.dne 31.1.12
a později), proti kterým podává  O d v o l á n í .

O d ů v o d n ě n í :  Konkrétní věcná (vzhledem k věcnému Oznámení ohl.platby s.popl.)
Odůvodnění v n.uv.Usneseních chybí. Za zmínku snad stojí vyhotovitelovo sdělení "..nezaplatil
ani soud neinformoval o tom, že je zde nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla
vzniknout újma, a okolnosti toto nebezpečí osvědčující nedoložil.", což je však jeho lež,
neboť právě tyto "informace a doložené okolnosti" soud obdržel, avšak tyto doposud nijak
(s)právně nevyřídil, ba se o těchto ve svých "Odůvodněních" ani nezmínil - tedy tyto zatajil(!)..

Z v.uv.je tedy zřejmé, že vyhotovitel ve svých "Odůvodněních" nijak neuspěl. Zřejmě není
profesně dostatečně fundován (právně vystudován) k tomu, aby věděl, že pakliže chce
být ve svém negativním Rozhodnutí vůči úč.říz.nezpochybnitelně úspěšný, pak musí mj.i
řádně a bezezbytku vyvrátit veškeré aspekty účastníkových tvrzení - v daných případech se
však k těmto vůbec nevyjádřil a uvedená Usnesení se tak jeví směšnými, naprosto odbytými
elaboráty, která takto nesou i znaky pokusné pravomocné zneužitelnosti..

N.uv.odvolatel tedy tímto navrhuje  z r u š e n í  n.uv. Usnesení v celém rozsahu.  


V Brně, dne 14.2.2012                                                                 
Občan v.r.
___________________________________________________________________________________________

44 Co 289/2011-82
U S N E S E N Í
Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Bachratým ve věci
žalobkyně České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, identifikační číslo
70994226, zastoupené JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem v Praze, V Holešovičkách
1579/24, proti žalovanému Občanovi, nar. ....., bytem .....,
o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným Občanem
proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.8.2011 č.j. 44 Co 289/2011-55, t a k t o :
I. Řízení s e z a s t a v u j e .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalovaný podal dne 18.10.2011 žalobu pro zmatečnost proti v záhlaví uvedenému
rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně
z 7.6.2011, č.j. 108 C 1/2011-39, z důvodů uvedených v § 229 odst. 1 písm. g) o.s.ř., „neboť
vyhotovitel n. uv. usnesení bezpochyby spáchal trestný čin“, a v § 229 odst. 3 o.s.ř., „neboť
soudce před vynesením usnesení se zmatečnostním žalobcem vůbec nekomunikoval, ačkoliv
to situace přinejmenším žádala, čímž byla bezdůvodně odepřena … možnost jednat před
soudem“.
Krajský soud usnesením z 29.12.2011 č.j. 44 Co 289/2011-77, žalovaného vyzval
k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000,- Kč podle položky 17 sazebníku soudních
poplatků do 3 dnů od doručení výzvy a poučil ho, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené
lhůtě zaplacen, řízení o žalobě pro zmatečnost bude zastaveno s výjimkou případu, bude-li
nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníkovi mohla vzniknout újma, a poplatník ve
stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své
viny nemohl soudní poplatek dosud zaplatit, a o právu požádat o osvobození od soudních
poplatků.
Výzva k zaplacení soudního poplatku byla žalovanému doručena 6.1.2012, žalovaný
však soudní poplatek dodnes nezaplatil ani nepožádal o osvobození od soudních poplatků
v této věci, ani soud neinformoval o tom, že je zde nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku
by mu mohla vzniknout újma, a okolnosti toto nebezpečí osvědčující nedoložil.
Podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění
účinném od 1.9.2011 (dále jen „zák.“), poplatková povinnost vzniká podáním žaloby nebo
jiného návrhu na zahájení řízení.
Podle ust. § 7 odst. 1 zák. poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti.
Podle ust. § 9 odst. 1 zák. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na
zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka
k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.
V projednávané věci žalovaný o osvobození od placení soudního poplatku nepožádal a
řízení pro zmatečnost není věcí, která by byla osvobozena podle ust. § 11 odst. 1 zák.
Žalovaný nespadá pod žádnou z kategorií účastníků řízení, na něž se vztahuje osobní
osvobození od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 zák. Naopak poplatková povinnost
vyplývá z ust. § 2 odst. 1 písm. a) zák. a vznikla podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) zák.
podáním žaloby.
Pro nezaplacení soudního poplatku ani po výzvě soud řízení zastavil podle § 9 odst. 1
zák.
O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 2, věta první o.s.ř., když
žalovaný nezaplacením poplatku zavinil zastavení řízení, ale žádnému jinému účastníkovi
náklady řízení nevznikly.
P o u č e n í : Proti usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu
soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.
Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku zruší soud,
který usnesení vydal, je-li poplatek nejpozději do konce lhůty k odvolání
proti tomuto usnesení.
V Brně dne 24.1.2012
Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavel Bachratý, v.r.
Jana Kristková samosoudce

+ DTTO : 49 Co 145/2011-30 ; 44 Co 290/2011-83 ; 15 Co 270/2011-72 ; 19 Co 400/2009-184 ;
         15 Co 245/2011-14

//////////////////////////////////////////

KS Brno - prostř. MS Brno
Věc : EPR 273 EC 6519/2010-100  -  Odp.úč.říz.: Odpor, Odvolání, Neuznání Žaloby, 5 Protinávrhů

N.uv."žalovaný" obdržel n.uv.EPR (převz.3.2.12 - v kterém sice figuruje jakožto žalobce postupitelův
(ČD) postupník, avšak na věcné argumentaci to nic nemění..), proti němuž podává  O d p o r  +  
O d v o l á n í (nákl.říz.)

O d ů v o d n ě n í  (N á v r h) : Nejprve bude vytěženo (ODOPONOVÁNO) "Odůvodnění" žalobce
v jeho Návrhu č.j.244 EC 131/2010-16, přičemž je zde pouze nepodstatný rozdíl ve výši jízdného :

"Žalobce je provozovatelem veřejné hromadné vlakové přepravy osob. Žalovaný dne 05.07.2009
cestoval vlakem žalobce č. 14, přičemž porušil své povinnosti cestujícího vyplývající ze zákona
o drahách a platného přepravního řádu.
NIC NEPORUŠIL, NEBOŤ SI ZAPOČÍTÁVAL POHLEDÁVKU vyplývající ze zákona (OZ ČR) U ŽALOBCE, JAKOŽTO
SVÉHO PROKAZATELNÉHO DLUŽNÍKA (VIZ NÍŽE), + ROVNĚŽ vyplývající Z ŘÁDNÉHO NPO, KTERÝ SOUD ČR
(= TEDY STÁT, = TEDY ŽALOBCE) OBDRŽEL DNE 9.1.2004, AVŠAK HO V ROZPORU SE ZÁKONEM NEVYŘÍDIL -
TUDÍŽ JE PRESUMPCÍ ZNĚNÍ TOHOTO NPO LIMITOVÁN A MUSÍ TAK "NĚCO STRPĚT, NĚČEHO SE ZDRŽET"..

Důvod vzniku pohledávky je: Cestující bez jízdenky.
NEBOŤ SI ZAPOČÍTÁVAL POHLEDÁVKU V SOULADU SE ZÁKONEM (OZ ČR) U ŽALOBCE,  JAKOŽTO SVÉHO
PROKAZATELNÉHO DLUŽNÍKA (VIZ NÍŽE), + JE LIMITOVÁN PRESUMPCÍ ZNĚNÍ NPO A MUSÍ TAK "NĚCO
STRPĚT, NĚČEHO SE ZDRŽET"..

O této skutečnosti byla na místě sepsána hlášenka č. C 16678700. Žalovaný je tak povinen
NENÍ NIČEHO VŮČI "ŽALOBCI" povinen, NEBOŤ SI ZAPOČÍTÁVAL POHLEDÁVKU V SOULADU SE ZÁKONEM (OZ ČR)
U ŽALOBCE, JAKOŽTO SVÉHO PROKAZATELNÉHO DLUŽNÍKA (VIZ NÍŽE), + JE LIMITOVÁN PRESUMPCÍ ZNĚNÍ NPO
A MUSÍ TAK "NĚCO STRPĚT, NĚČEHO SE ZDRŽET"..  JEDINÝ, KDO JE NĚCO POVINEN, JE "ŽALOBCE", A TO
ZAPLATIT ČI ŘÁDNĚ (NECHAT) VYŘÍDIT SVŮJ DLUH..

v souladu s tarifem a přepravním řádem zaplatit žalobci částku 1 520,00 Kč, která se v souladu
s přepravním řádem a tarifem skládá z těchto položek: Manipulační přirážka ve výši: 500 Kč
(položka 2 ceníku č.9). Pokuta ve výši: 800 Kč (položka 1 ceníku č.9). Upomínka ve výši: 30 Kč
(náklady na vyhotovení upomínky k zaplacení). Jízdné ve výši: 190 Kč (dle ceníku č.3 - ceník
obyčejného jízdného). Dále žalobci vzniklo právo požadovat úrok z prodlení v zákonné výši
dle § 517 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku a nařízení vlády č. 163/2005 Sb. z částky
rovnající se součtu pohledávek vyjma nákladů výzvy ode dne následujícího po splatnosti, když tato
částka byla splatná dnem přepravní události. Z případné náhrady poštovného a poplatku za výzvu
není úrok z prodlení žádán.
"ŽALOBCI" TEDY DO ŘÁDNÉHO VYPOŘÁDÁNÍ (JEHO DLUHU) ŽÁDNÉ právo nevzniklo A NENÁLEŽÍ MU ZA POPSANÉ
SITUACE COKOLIV PO SVÉM VĚŘITELI VYŽADOVAT.."

Konec oponence "Odůvodnění" žalobcova Návrhu.

Dále je (standardně) sděleno :
"Žalobce" v n.uv.věci neustále podává nové zbytečné Žaloby (viz lustrum Mě soudu Brno), ač i on
spadá od r.1998 v rámci žalovaného státního sektoru k seznamu žalovaných jakožto dceřiný subjekt
státního dlužníka; "žalovaného" řádný  P r o t i n á v r h č.1 (- el.kopie viz níže) o zaplacení
částky k dnešku i s příslušenstvím ve výši cca 22 mil.Kč obdržel již dne 20.11.2007, avšak se
k němu doposud řádně nevyjadřuje - n.uv."žalovaný" věřitel je tedy tímto nucen si takto jednostranně
započítávat pohledávku využíváním jeho služeb, přičemž "žalobci" tímto žádná škoda ani nevzniká..
Ani další  P r o t i n á v r h (č.2) ohl.nekomunikace není doposud vyřízen a taktéž zde je možno
předpokládat následné zaplacení odškodnění, neboť tato škoda byla protinavrhovateli způsobena
přímo zaměstnanci "žalobce" -  je tedy přidán i  P r o t i n á v r h  č.3 (jakož i na základě
skutečností z r.2001 i obdobný P r o t i n á v r h  č.4), kterými se tato odškodnění již žádají.
Konečně je přidán i  P r o t i n á v r h  č.5, neboť "žalobce" je nyní prokázán i z další
neodůvodněné protizákonné (ne)činnosti.


P R O T I N Á V R H Y  :

(Úvodní Protinávrhy č.1 + č.2 jsou čerpány z totožné věci týchž úč.říz. - MS Brno, spis.zn. -
č.j. 38 C 217/2007 ze dne 20.11.07)

______________________

PROTINÁVRH č.1 :

"MS Brno - k věci 38 C 217/2007 (d v o j m o)

Věc (protinávrh) :  ŽALOBA O ZAPLACENÍ

Žalobce (protinavrhovatel) : Občan

Žalovaný : ČD, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15

Tento Protinávrh směřuje proti nynějšímu žalobci ve v.uv.věci - ČD, a.s., a to na
podkladě Žaloby protinavrhovatele na Ministerstvo spravedlnosti ČR ze dne 13.11.1998.
(důkaz : viz Příloha 1,2).

Žalované Min.spravedlnosti se k věci nijak nevyjádřilo a rozhodovatel ve věci,
taktéž Min.spravedlnosti, věc doposud nevyřídil. Jelikož nastala v této věci totožnost
žalovaného a rozhodovatele a dala se tak předpokládat jeho nečinnost, pak byla následně
správně předpokládána zodpovědnost jeho nadřízeného, kterým je stát Česká republika,
jakožto provozovatel organizační složky tohoto ústředního orgánu státní správy (MS ČR),
a bylo tedy nutno přenést tak tuto zodpovědnost na tento subjekt.

Žalobce tak učinil dne 29.5.2002, kdy označil za odpůrce tedy již stát Česká republika,
se sídlem nábř.E.Beneše 4, Praha 1 a podal k Městskému soudu Brno jednak Stížnost na
nevyřizování pův.žaloby, a pak také Návrh předběžného opatření (NPO).
(důkaz : viz Příloha 3) - na tento přípis však MS Brno nijak neodpověděl..

Dne 9.1.2004 podal žalobce a nevyřízený stěžovatel a navrhovatel předb.opatření
k Městskému soudu Brno Urgenci Stížnosti a další Návrh předběžného opatření
(důkaz : viz Příloha 4) - ani na tento přípis však MS Brno nijak neodpověděl..

Pokud tedy nyní zažalovala jiná organizační složka státu Česká republika, tedy
Ministerstvo dopravy ČR prostř.své podřízené a spravované instituce ČD a.s. (akciově
plně v držení státu), původního žalobce v nevyřízené věci týchž úč.říz., pak se tento
správně brání podáním tohoto Protinávrhu a domáhá se tedy ponejprve vyřízení původní
Žaloby ze dne 13.11.1998 resp. i vyřízení podané Stížnosti resp.Urgence jak sh.uv.,
přičemž řádného vyřízení svých NPO - ze zákona lhůtovaných - se z neznámého důvodu
nedobral..

Protinavrhovatel tedy  n a v r h u j e , aby soud na podkladě Žaloby ze dne 13.11.1998
(viz Příloha) vydal tento  r o z s u d e k :

"Žalovaný je povinen žalobci zaplatit 6.932.495 Kč s příslušenstvím od 13.11.1998
 do zaplacení  n e b o  zaplatit pouze částku ve výši 760.695 Kč s příslušenstvím od
 13.11.1998 do zaplacení a současně zajistit prostř.svého státního nadřízeného a jeho
 jiné organizační složky zákonné vyřízení 12 věcí uvedených v bodě VIII. žaloby ze dne
 13.11.1998. Žalovaný je povinen žalobci zaplatit zvolenou fin.částku do 3 dnů od právní
 moci rozsudku a případné zákonné vyřizování v.uv.věcí zahájit do 1 měsíce a ukončit
 do 3 měsíců od právní moci rozsudku."

PŘÍLOHA : 4 x A4

V Brně, dne 20.11.2007
Občan v.r."


(Pozn.: Žalovaným v této věci je stát ČR resp.každá instituce s jeho (státní) účastí.
Pro pořádek by se tedy mohlo upřesnit, že žalovaným je : Stát ČR - MD ČR - ČD, a.s.,
se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15)
______________________

PROTINÁVRH č.2 :

"MS Brno - k věci 38 C 217/2007 (d v o j m o)

Věc : ŽALOBA PRO NEPOSKYTNUTÍ INFORMACÍ

ŽALOBCE : Občan

ŽALOVANÝ : ČD, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15

Žalobce napsal žalovanému 2 e-mailové zprávy-Stížnosti ve 2 závažných věcech,
které poté následně několikrát bezúspěšně urgoval - naposled dne 9.3. resp.
5.10.2007. Ředitel žalovaného tyto zprávy-urgence obdržel na jeho e-mailovou
adresu  GRKGRPHAsek@gr.pha.cd.cz, a to v uvedených dnech 9.3. resp. 5.10.2007 -
žalovaný tyto 2 urgence ve 2 nezávislých věcech doposud nezodpověděl a nevyřídil.
Žalobce se taktéž tázal žalovaného na některé okolnosti jeho veřejné činnosti,
a to podáním prostř.MS Brno ze dne 25.9.2006 (viz Příloha) - žalovaný taktéž
doposud neodpověděl.
(Důkaz : výslechem účastníků)

Jelikož v.uv.žalobce na tyto relevantní zprávy odpověď doposud neobdržel, pak
ve smyslu zákona ČR č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  ž a l u j e
v.uv.žalovaného pro neposkytnutí požadovaných informací ve smyslu vyřízení podání-
Stížností jak sh.uv. a navrhuje tímto, aby soud vydal tento  R o z s u d e k :

"Žalovaný  j e  p o v i n e n  poskytnout žalobci požadované informace, a to řádným
 konkrétním věcným vyřízením jeho e-mailových podání ze dnů 9.3.2007 a 5.10.2007,
 jakož i jeho písemného podání ze dne 25.9.2006, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku."

PŘÍLOHA :  2 x 1/3A4

V Brně, dne 20.11.2007
Občan v.r."

______________________

PROTINÁVRH č.3 :

Věc : ŽALOBA NA ODŠKODNĚNÍ

ŽALOBCE : Občan

ŽALOVANÝ : ČD, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15

Žalobce napsal žalovanému dne 19.9.2008 Stížnost a žalovaný odpověděl takto :

-----
> Od: "EM ČD"
> Komu: obcan @centrum.cz
> Datum: 21.10.2008 03:46
> Předmět: Stížnost - šetření doposud není ukončeno
>

České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
ODBOR 07 – ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ KVALITY
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

Vážený(á) pane(í),
dne 19.9.2008 jsme obdrželi Vaši stížnost, kterou evidujeme pod číslem
ST08-09-315.
Vzhledem k tomu, že doposud není ukončeno šetření, bude Vám podána zpráva v
prodlouženém termínu.
Doufáme, že danou situaci pochopíte a zároveň omluvíte.

Ing.Daniel Adamka
vedoucí oddělení
-----

Dále se však již žalovaný neozval a žalobce mu napsal následující e-mail:

-----
> Od: "obcan@centrum.cz"
> Komu: "EM ČD"
> CC: "obcan@centrum.cz"
> Datum: 29.09.2009 18:52
> Předmět: Urg.+nová Stížnost resp.dotaz(y)
>

Dobrý den. Takže to Vaše šetření se nějak notně prodloužilo, že?....

Podává se tímto i nová Stížnost na několik Vašich průvodčích.
-----

I v této zprávě žalobce následoval popis několika "kolizních" situací zaviněných
zaměstnanci žalovaného - žalovaný však na tuto Stížnost, jakož ani na předchozí,
doposud nijak neodpověděl.
(Důkaz : výslechem účastníků)

Jelikož v.uv.žalobce na tyto relevantní zprávy odpověď doposud neobdržel, pak má
za to, že žalovaný svou neodpovědí agresívní chování některých svých zaměstnanců
mlčky "schvaluje" (dost možná je i iniciuje..). Žalobce v těchto proběhlých incidentech
- tedy včetně případu, na který je podána Žaloba pro neposkytnutí informací - každopádně
utrpěl újmu :
2x fyzickou (za přítomnosti PČR vinou zaměstnance žalovaného), několikrát časovou
(bezdůvodné způsobení zpoždění vlaku zaměstnanci žalovaného) a mnohokrát újmu na cti
(kdy mu zaměstnanci žalovaného bezdůvodně veřejně t.j.hlasitě nadávali) - z těchto
důvodů žalobce požaduje za tyto újmy odškodnění v souhrnné výši 100 000 Kč.

Z v.uv.žalobce navrhuje, aby soud vydal tento  R o z s u d e k :

"Žalovaný  j e  p o v i n e n  žalobci zaplatit 100 000 Kč s příslušenstvím od 25.1.2010
 do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku."

V Brně, dne 25.1.2010                                                    
Občan v.r.

______________________

PROTINÁVRH č.4 :

Věc : ŽALOBA NA NEČINNOST; NÁVRH NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE MAJETKU POVINNÉHO

ŽALOBCE : Občan

ŽALOVANÝ : ČD, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15

Žalobce napsal žalovanému dne 20.1.2011 e-mail, kde svými dotazy žádal poskytnutí informací :

"ČD a.s., k rukám ředitele
Věc : Dotazy (ve sm.zák.č.106/99Sb.)

Vážený pane řediteli,
jakožto občan ČR-daňový poplatník se Vás táži :

1. Z jakého důvodu Vy, Vaše státní instituce (resp.instituce se státní účastí), postupujete
Vaše pohledávkové věci za svými dlužníky k vyřízení soukromému subjektu?
2. Můžete sdělit, kolik máte na Vašem pracovišti osob s právním vzděláním?
3. Můžete sdělit, proč se Vaše právní oddělení nezabývá Vašimi v.zm.pohledávkovými věcmi -
tedy zda-li se zabývat nemůže, nesmí resp.toho není schopno?

Pakliže tedy již postupujete v.zm.pohledávkové věci k vyřízení mimo Vaši instituci, žádají se tyto
informace :
4. Postupujete soukromým subjektům k vyřízení všechny své pohledávky nebo jen některé a některé
řešíte sami? (v příp., že jen některé, jaká je zhruba procentuelnost v tomto členění a jaká jsou
pro tento výběr kritéria?)  
5. Kolik existuje soukromých subjektů, kterým tyto pohledávkové věci k vyřízení postupujete?
6. Na základě čeho byly tyto vybrány - bylo uskutečněno nějaké výběrové řízení? (v příp., že ano,
lze se o podrobnostech tohoto dočíst ve Vaší výroční zprávě resp.i na internetu?)

Ohl.finančních podmínek těchto smluv :
7. Vaše smluvní soukromé subjekty (na zákl.Vámi podepsané smlouvy s nimi) postupují i formou
odkupu pohledávek? (v příp., že ano, za kolik procent původní pohledávkové částky tyto pohledávky
od Vás odkupují?)
8. Pokud tyto pracují pro Vás příp.pouze (nebo i) formou externího vymáhání těchto pohledávek
jako zmocněnci, kolik procent (provize) z úspěšně vymožené původní pohledávkové částky si tyto
ponechávají?
9. Pakliže se jim nepodaří pohledávkovou věc vymoci, hradí jim Vaše instituce náklady tohoto
vymáhání?
10. Hradí jim Vaše instituce náklady tohoto vymáhání předem, tedy aniž je známo, zda-li bude
pohledávková částka úspěšně vymožena či ne?

11. Pakliže by se hypoteticky stalo, že Vaše instituce by se ocitla v pozici věřitele i dlužníka -
tedy že určitý dlužný subjekt má vůči Vám i žalobní pohledávku, seznamujete smluvní soukromé
subjekty i s těmito okolnostmi?

Pane řediteli, děkuji tímto za zodpovězení dotazů.

V Brně, dne 20.1.2011    
Předkladatel : Občan v.r., nar. .....,
doruč.adr.: ..... resp.přednostně prostř DS (ID: .....)"


"Žalobce" na toto podání řádně neodpověděl.

Jelikož tedy nastala nová situace, kdy "žalobce" doposud řádně neodpověděl na oprávněný
zákonný požadavek "žalovaného" ve formě řádných informativních dotazů, pak se tímto tento
povinný odpovídatel dopouští na oprávněném tazateli protizákonnosti, přičemž ve světle
stávajících událostí je obvyklé a efektivní toto protizákonné odmítnutí po povinném nápravově
vymoci obstavením jeho majetku resp.exekucí.

Návrh  r o z s u d k u  v tomto smyslu tedy zní :

"Žalobci se nařizuje, aby žalovanému v této právní věci v souladu se zákonem zaslal řádné
 konkrétní odpovědi na jeho konkrétní dotazy z podání ze dne 20.1.2011 ;
 žalobce je povinen uhradit žalovanému sankci za nedodržení zákona č.106/99Sb. ve smyslu
 neodůvodněného prodlení, a to ve výši 100 Kč/den ode dne 20.2.2011
 - to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.
 Do doby zaslání řádné odpovědi se na majetek žalobce nařizuje exekuce. "

V Brně, dne 1.4.2011                                                    
Občan v.r.


______________________

PROTINÁVRH č.5 :

Věc : ŽALOBA NA ODŠKODNĚNÍ

ŽALOBCE : Občan

ŽALOVANÝ : ČD, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15


Žalobce napsal žalovanému Stížnost, ten odpověděl takto :

--------------
Odpověď na podání č.: ST11-10-373

České dráhy, a.s.
Zákaznická péče
P.O. Box 24
110 15 Praha 1

Vážený pane Občane,

jménem generálního ředitele Českých drah, a.s. Ing. Petra Žaludy mi dovolte poděkovat
za Váš email ze dne 11. října 2011, ve kterém popisujete své nepříjemné zkušenosti
při cestování vlaky ČD, a.s. v letním období tohoto roku.

Mrzí mě, že v celé věci nedošlo přímo na místě k citlivějšímu posouzení situace a
vysvětlení problematiky vzniku a plnění přepravní smlouvy, nicméně naši zaměstnancům
nemohu formálně jejich postup vůči Vám vytknout. Pokud bych to udělala, vystavila
bych je oslabené motivaci řešit v souladu s platnými přepravními podmínkami jiné
podobné případy, které nezřídka obsahují úmysl tyto podmínky obejít. Sporadicky
dochází k situacím kdy nekorektní úmysly převažují nad opomenutím či neúmyslnou
chybou a dokonce jsou doprovázeny stejně emotivními argumenty, jaké obsahuje Váš
podnět.

Přes toto zastání se práce našich pracovníků Vám chci napsat, že Vašim pocitům rozumím
a že rozhodně není záměrem Českých drah, tak našich jednotlivých pracovníků jakkoli
poškozovat cestující v situacích, kdy si to nezaslouží. Eliminovat podobné situace
lze dodržením přepravních podmínek ze jak ze strany dopravce tak i ze strany zákazníka.

Na základě mého zjištění všech skutečností, nevzniká nárok na finanční kompenzaci.

S uctivým pozdravem a přáním hezkého dne

Jarmila Němečková
oddělení řízení kvality osobní dopravy
Generální ředitelství ČD, a.s.
---------------

Žalobce se s takovouto odpovědí samozřejmě nesmířil a reagoval konkrétně takto :


---------------
Předmět: K rukám gen.řed.
Od: občan
Komu:  
Kopie: občan
Datum: 16.11. 2011 12:31

ČD a.s.; k rukám gen.ředitele
Věc : ST 11-10-373 S   -   Odp.úč.říz.: Nesouhlas s vyřízením věci

N.uv.ozn.a poškoz.obdržel Vaše n.uv.sdělení, na které reaguje konkrétně TAKTO :

"jménem generálního ředitele Českých drah, a.s. Ing. Petra Žaludy mi dovolte poděkovat
za Váš email ze dne 11. října 2011, ve kterém popisujete své nepříjemné zkušenosti
při cestování vlaky ČD, a.s. v letním období tohoto roku.
NEdovoluje se - VAŠE IRONICKÉ DRZÉ poděkování SE MÍJÍ ÚČINKEM..

Mrzí mě, že v celé věci nedošlo přímo na místě k citlivějšímu posouzení situace a
vysvětlení problematiky vzniku a plnění přepravní smlouvy,
TAK TO JSME DVA - S P.ŽALUDOU ZŘEJMĚ I TŘI..

nicméně naši zaměstnancům nemohu formálně jejich postup vůči Vám vytknout.
OPRAVDU? TAKŽE ONI MOHOU TAKTO BEZDŮVODNĚ JEDNAT? ONI BY DOKONCE TAKTO JEDNAT NEMĚLI,
I KDYBY K TOMU DŮVOD MĚLI, ŽE ANO? ABSOLVUJÍ VAŠI PRŮVODČÍ NĚJAKÉ PSYCHOLOGICKÉ TESTY?

Pokud bych to udělala, vystavila bych je oslabené motivaci řešit v souladu s platnými
přepravními podmínkami jiné podobné případy, které nezřídka obsahují úmysl tyto podmínky
obejít.
A MŮŽETE SDĚLIT, JAKÉ jiné podobné případy MÁTE NA MYSLI? ZNAMENÁ TO SNAD, ŽE VAŠI
PRŮVODČÍ NEUMĚJÍ ROZEZNAT SITUACE, KDY CESTUJÍCÍ-VĚŘITEL SE ŘÁDNĚ LEGITIMUJE SVÝM OP
A LISTINOU O EXISTUJÍCÍ PRÁVNÍ VĚCI (KTERÁ JE NADŘAZENA PŘEPRAVNÍM PODMÍNKÁM-POZN.RED.)
A KDY JINÝ CESTUJÍCÍ BY MĚL úmysl tyto podmínky obejít? (MŮŽETE SDĚLIT, JAKÝM ZPŮSOBEM
BY MOHL NĚKDO JINÝ BEZ PRÁVNÍHO DŮVODU VÁŠ NÁSLEDNÝ STRIKTNÍ SOUDNĚ-EXEKUTORSKÝ POSTUP
obejít?..) NEMĚLI BYSTE VAŠE PRŮVODČÍ VYŠKOLIT ALESPOŇ MINIMÁLNÍMI PRÁVNÍMI ZNALOSTMI
- TEDY ABY VĚDĚLI, CO JE TO VĚŘITELSKÁ ŽALOBA, PŘEDB.OPATŘENÍ + VLASTNICKÁ FIREMNÍ
STRUKTURA (-TEDY ABY V 90% NETVRDILI, ŽE JSTE "SOUKROMÁ AKCIOVKA", A NEVĚDĚLI, KDO AKCIE
VLASTNÍ A KDO JE NADŘÍZENÝM VAŠEHO ŘEDITELE..)? TO JE TEDY DOCELA OSTUDA, KDYŽ VAŠI
PRACOVNÍCI MAJÍ TAKOVÉTO ZNALOSTI.., ČI JIM TYTO NEPRAVDIVÉ - SNAD NA OBRANU PROTI
VĚŘITELŮM STÁTU - DÁVÁTE ÚMYSLNĚ?

Sporadicky dochází k situacím kdy nekorektní úmysly převažují nad opomenutím či
neúmyslnou chybou a dokonce jsou doprovázeny stejně emotivními argumenty, jaké obsahuje
Váš podnět.
NU ON TEN podnět obsahuje ZVLÁŠTĚPAK NEPATŘIČNOU emotivnost VAŠICH PRACOVNÍKŮ.. A POKUD
dochází k PODOBNÝM situacím sporadicky, PAK JE I sporadicky ŘEŠTE, NE?.. ASPOŇ VÁS TO
TAK NEZATÍŽÍ, KDYŽ JE TO JEN sporadické..

Přes toto zastání se práce našich pracovníků Vám chci napsat, že Vašim pocitům rozumím
NĚJAK SI PLETETE POJMY, NEBOŤ ZDE NEJDE O pocity, ALE O PROKÁZANÉ MÍRNĚ ŘEČ.NESTANDARDNÍ
CHOVÁNÍ VAŠICH PRACOVNÍKŮ, KTERÉ SE NESLUČUJE S ŘÁDNÝM PŘÍKLADNÝM CHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCE
STÁTNÍ SPRÁVY.. A NĚKDY JDE DOKONCE O NÁSLEDNÉ ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI A POUŽITÍ SÍLY (NAPADENÍ..)
VE SPOLUPRÁCI S BEZDŮVODNĚ PŘIVOLANOU HLÍDKOU PČR, JAK TOMU BYLO NAPŘ.V TIŠNOVĚ..,
V Č.TŘEBOVÉ.., V BRNĚ.., A NYNÍ I V HRANICÍCH N.MOR.(PŘILOŽENO NÍŽE), KTERÉŽTO RELEVANTNÍ
STÍŽNOSTI JSTE DOPOSUD NIJAK NEVYŘÍDILI, AČ O NICH DOBŘE VÍTE, ŽE ANO?.. - ALE TO BYCHOM
JIŽ ZABÍHALI I DO ŘÁDNÝCH ODPOROVÝCH PROTINÁVRHOVÝCH PODÁNÍ, KE KTERÝM SE VAŠE (PODIVNĚ
NAJMUTÉ SOUKROMÉ) PRÁVNICTVO BUĎ NEVYJADŘUJE VŮBEC ČI JEN ZA POUŽITÍ ÚČELOVÝCH STROHÝCH
ABSURDNÍCH DILETANTSKÝCH LŽÍ..

a že rozhodně není záměrem Českých drah, tak našich jednotlivých pracovníků jakkoli
poškozovat cestující v situacích, kdy si to nezaslouží.
ZAJÍMAVÉ TVRZENÍ.. TÍMTO "VYŘÍZENÍM" VŠAK SPÍŠE PROKAZUJETE OPAK, ŽE ANO?

Eliminovat podobné situace lze dodržením přepravních podmínek ze jak ze strany dopravce tak
i ze strany zákazníka.
VŠAK ANO, VY BYSTE MĚLI eliminovat POPSANÉ NEHORÁZNÉ MANÝRY (BA NĚKDY BEZPRÁVNÍ "POUŽITÍ MOCI
A SÍLY") VAŠICH PRACOVNÍKŮ.. N.UV.zákazník NIC eliminovat NEMUSÍ, NEBOŤ K ŽÁDNÉMU NEdodržení
přepravních podmínek (BYŤ TYTO JSOU PODŘAZENY RELEVANTNÍM PRÁVNÍM TITULŮM JAK SH.UV.) Z JEHO
strany NEDOŠLO.. - RESP.UVEĎTE KONKRÉTNĚ, CO N.UV.zákazník PORUŠIL, V ČEM JEDNAL V ROZPORU
S PRÁVEM..

Na základě mého zjištění všech skutečností, nevzniká nárok na finanční kompenzaci.
ALE vzniká.. - TEDY NE JEN NA NI, AVŠAK I NA ŘÁDNÉ TRESTNĚPRÁVNÍ VYŘÍZENÍ VĚCÍ JAK V PODANÝCH
TR.OZNÁMENÍCH UVEDENO.. - VAŠE zjištění JE TÍMTO SHLEDÁNO MYLNÝM RESP.ÚČELOVĚ ZASTÍRAJÍCÍM..
POKUD TEDY NA TUTO DOTAZOVOU OPONENCI NEPŘIJDE ŘÁDNÁ ODPOVĚĎ, PAK BUDE NUTNO SE TÉTO DOBÍRAT
ŽALOBNÍ CESTOU."


Nu a když se Vám již píše, tak se přeposílá i tr.oznámení ze dne 1.11.2011, o kterém třeba
již víte..


V Brně, dne 16.11.2011   
Ozn. a poškozený : Občan v.r.
---------------

Jelikož v.uv.žalobce (resp.v tomto Protinávrhu žalovaný) na tuto konkrétní oponenci již
neodpověděl - tedy nesouhlas s vyřízením Stížnosti nevyřídil, na dotazy neodpověděl - pak
má žalobce za to, že se zde jedná jednak o nesprávný úřední postup + o bezdůvodné účelové
nezabývání se konkrétními situacemi (resp.jejich výsměšné bagatelizování a zastírání..),
při nichž žalobce vinou zaměstnanců žalovaného utrpěl v 1 případě (Hranice n.M.- bezdůvodné
násilné vyvedení z vlaku na popud zaměstnance žalovaného) újmu časovou, újmu na cti + újmu
na zdraví (lék.zpráva je ve spise vyšetřující Inspekce (GIBS)) a ve 4 jiných případech (kdy
mu zaměstnanci žalovaného bezdůvodně veřejně t.j.hlasitě před ostatními nadávali) újmu na cti
- z těchto důvodů tedy žalobce požaduje za tyto újmy odškodnění : Hranice n.M.= 30 tis.
+ 4 x 10 tis.) - tedy v souhrnné výši 70 000 Kč.

Z v.uv.žalobce navrhuje, aby soud vydal tento  R o z s u d e k :

"Žalovaný  j e  p o v i n e n  žalobci zaplatit 70 000 Kč s příslušenstvím od 16.1.2012
 do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku."

V Brně, dne 16.1.2012                                                    
Občan v.r.

_________________________________

K O N E C   P R O T I N Á V R H Ů

P O Z N . : Žalovaným v těchto protinávrhových věcech je stát ČR resp.každá instituce
s jeho (státní) účastí, příp.i každý subjekt soukromý (- postupník), kterému státní
instituce, jakožto postupitel, z prozatím neznámých (ba protizákonných - viz Protinávrh
č.4) důvodů postoupila vyřízení pohledávkové právní věci. Pro pořádek by se tedy mohlo
upřesnit, že žalovaným je : Stát ČR - MD ČR - ČD, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží
L.Svobody 1222, PSČ 110 15) - příp.i název soukromého subjektu, jakožto (z prozatím
nezn.dův.) zmocněného postupníka.
_________________________________


Z důvodu nečinnosti "žalobce"(dosavadní nevyjádření se k Protinávrhům) tak nyní nadále
dochází k narůstání "žalobcova" dluhu a "žalovaný"(věřitel) byl tak nucen přistoupit
k jednostrannému započtení pohledávky, z čehož plyne, že n.uv.Žaloba "žalobce" (EPR)
s e  n e u z n á v á .

Toto neuznání "žalobcovy" Žaloby je stvrzeno i řádným Návrhem předběžného opatření (NPO)
"žalovaného" (o prozatímním osvobození "žalovaného" od platby "žalobci" do řádného
vyřízení Protinávrhu č.1, a to v soul.s § 76 odst.1 e,f "nenakládat s určitými právy;
něčeho se zdržet nebo něco snášet"),  který "žalobce" má již cca 8 let v držení, avšak
ani on ani jeho státní kolegyně JUDr.M.Komárková-předs.Mě soudu Brno doposud nedovedou
zodpovědět Z JAKÉHO DŮVODU NEBYL TENTO NPO, Mě soudem Brno převzatý dne 9.1.2004 a u v.uv.
předsedkyně MSB ležící, ŘÁDNÝM ZPŮSOBEM VYŘÍZEN.. - do zodpovězení tohoto DOTAZU lze
tedy považovat tento NPO za presumpčně platný..


N.uv.úč.říz. tedy pro přehlednost shrnuje CELKOVÝ PETIT  t a k t o  :

"I. Žalobce v právní věci vedené u Městského soudu v Brně pod č.j.(číslo uvedeno v hlavičce - dále  
 jen žalobce) je povinen žalovanému v této právní věci (dále jen žalovaný) zaplatit 6.932.495 Kč
 s příslušenstvím od 13.11.1998 do zaplacení   n e b o  zaplatit pouze částku ve výši 760.695 Kč
 s příslušenstvím od 13.11.1998 do zaplacení a současně zajistit prostř.svého státního nadřízeného
 a jeho jiné organizační složky zákonné vyřízení 12 věcí uvedených v bodě VIII. žaloby ze dne
 13.11.1998.
 Žalobce je povinen žalovanému zaplatit zvolenou fin.částku do 3 dnů od právní moci rozsudku a
 případné zákonné vyřizování v.uv.věcí zahájit do 1 měsíce a ukončit do 3 měsíců od právní moci
 rozsudku.

 II. Žalobce je povinen žalovanému poskytnout požadované informace, a to řádným  konkrétním
 věcným vyřízením jeho e-mailových podání ze dnů 9.3.2007 a 5.10.2007, jakož i jeho písemného
 podání ze dne 25.9.2006, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.
 
 III. Žalobce je povinen žalovanému zaplatit 100 000 Kč s příslušenstvím od 25.1.2010 do zaplacení,
 a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 IV. Žalobci (pův.postupiteli pohledávky) se nařizuje, aby žalovanému v této právní věci v souladu
 se zákonem zaslal řádné konkrétní odpovědi na jeho konkrétní dotazy z podání ze dne 20.1.2011 ;
 žalobce je povinen uhradit žalovanému sankci za nedodržení zákona č.106/99Sb. ve smyslu
 neodůvodněného prodlení, a to ve výši 100 Kč/den ode dne 20.2.2011
 - to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 V. Žalobce je povinen žalovanému zaplatit 70 000 Kč s příslušenstvím od 16.1.2012 do zaplacení,
 a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 VI. Do doby zaslání řádné odpovědi (bod IV.) se na majetek žalobce nařizuje exekuce."      


Pozn.: Tímto není dotčeno právo žalobce požadovat po žalovaném uhrazení pohledávky za žalovaným,
a to za neuhrazené obyčejné jízdné v rámci jeho služeb, které žalovaný využil, avšak to až po řádném
vyřízení prvotní žaloby na stát ČR ze dne 13.11.1998 (viz Protinávrh č.1) resp.po řádném vyřízení
celého tohoto protinávrhového podání.

 
V Brně, dne 14.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_____________________________________________________________________________________________________________

Na všech podáních v této věci uveďte:
Jednací číslo: 273 EC 6519/2010-100
Elektronický platební rozkaz
Ve věci:
žalobce (žalobkyně): ARGEMON INVEST s.r.o., IČ: 28067592, Dr. Stejskala 113/2, 370
01, České Budějovice
zastoupené(ho) : JUDr. Zdeněk Drtina Ph.D., advokát, nám. Přemysla Otakara II.
30a, 370 01, České Budějovice
proti
žalované(mu): Občan, nar. ....., .....,
o zaplacení částky 1.022,00 Kč s přísl.
Soud žalované(mu) ukládá, aby ve lhůtě 15-ti dnů počítané ode dne doručení tohoto
elektronického platebního rozkazu zaplatil žalobci částku ve výši 1.022,00 Kč se zákonnými
úroky z prodlení ve výši 8% ročně z částky 1.022,- Kč od 12.2.2010 do 30.06.2010 , a dále
z částky 1.022,00 Kč od 1.7.2010 do zaplacení s ročním zákonným úrokem z prodlení ve
výši repo sazby stanovené ČNB, platné vždy pro první den příslušného kalendářního pololetí
v němž prodlení dlužníka trvá, zvýšené o sedm procentních bodů
a náklady řízení za soudní poplatek v částce 300,- Kč
a dále náklady právního zastoupení ve výši 7.920,- Kč k rukám právního zástupce žalobce,
nebo aby v téže lhůtě počítané ode dne doručení tohoto rozkazu podal proti němu u tohoto
soudu odpor a aby v odporu podle možností uvedl, z kterých důvodů jej podává.
POUČENÍ:
Proti elektronickému platebnímu rozkazu může žalovaný(á) do 15 dnů od jeho doručení podat odpor
ve dvojím písemném vyhotovení, příp. žalobci v téže lhůtě zaplatit uplatněnou pohledávku a náklady
řízení. Podá-li žalovaný(á) včas odpor, ruší se tím celý elektronický platební rozkaz a předseda
senátu nařídí jednání. Výrok o nákladech řízení může napadnout kterýkoliv z účastníků odvoláním,
které lze podat do 15 dnů od doručení tohoto elektronického platebního rozkazu ke Krajskému soudu
v Brně, prostřednictvím Městského soudu v Brně, sídlem Brno, Polní 39, 608 01. Nebude-li podán
proti elektronickému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě odpor, nabude elektronický platební rozkaz
účinku pravomocného rozsudku. Nesplní-li povinný(á) dobrovolně, řádně a včas, co mu ukládá toto
vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu.
Městský soud v Brně
dne 20. ledna 2012
Eva Liedermanová,v.r.
vyšší soudní úřednice
Za správnost : Šíblová Miluše

//////////////////////////////////////////
únor 1/4 - do 7.2.
//////////////////////////////////////////

KS Brno     
Věc : Usn. 44 Co 384/2011-49     -     1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                       2)Trestní oznámení
                                       3)Žaloba pro zmatečnost  


1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení KS Brno (převz.24.1.12), které je mu ve svém
Odůvodnění poněkud nesrozumitelné - proto se vyhotovitele JUDr.Marka Cigánka táže
(pro přehlednost: citace Vašeho "Odůvodnění" -  ODPOVĚĎ resp.DOTAZY ÚČ.ŘÍZ.) :

"Usnesením Městského soudu v Brně č.j. 21 C 73/2011-40 ze dne 5.10.2011 byla
odmítnuta žaloba v této věci a žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na
náhradu nákladů řízení.
AVŠAK TO JEN SVÉVOLNÝM ČINĚNÍM VYHOTOVITELKY SOUDU I.ST., ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání žalobce. V odvolání
poukázal na dosavadní průběh řízení, kdy již v podání ze dne 30.9.2011 vyslovil
svůjnesouhlas s postupem soudu (výzvou k odstranění vad žaloby) s tím, že žaloba
je zcela konkrétní a pokud by měla být v něčem nejasná, měl být konkrétně soudem
poučen, což se nestalo. Navrhl zrušení napadeného rozhodnutí.
Pokračování -2- 44 Co 384/2011
Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu I. stupně jakož i řízení jeho vydání
předcházející a dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.
OPRAVDU?..:-( TAK TO JSME NYNÍ ZVĚDAVI NA důvodnost VAŠI..;-)

Podle ustanovení § 79 odst. 1 o.s.ř. se řízení zahajuje na návrh. Návrh musí
kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště
účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo
právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát
před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících
skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno,
čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí
návrh dále obsahovat identifikační číslo právnické osoby, identifikační číslo fyzické
osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků
řízení. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních vztahů mezi žalobcem
a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby
bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti
nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité.
TEDY JE-LI TOMU OPRAVDU TAK, ŽE ANO, PANE SOUDCE?..

K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo
doplnění provést.
ČÍMŽ JE ZŘEJMĚ MÍNĚNO, ŽE poučí ŘÁDNĚ, A NE ŽE SI BUDE ABSTRAKTNĚ VYMÝŠLET, ŽE ANO,
PANE SOUDCE?

Odvolací soud se ztotožnil se závěrem, soudu I. stupně, že podání ze dne 18.5.2011
vykazuje vadu, pro kterou bez jejího odstranění není možno v řízení nadále pokračovat,
a to vadu v označení účastníka řízení.
OVŠEM POKUD NYNÍ UVÁDÍTE POUZE TUTO 1 (ÚDAJNOU) vadu A V PŮV."POUČOVACÍM"USNESENÍ
SOUDU I.ST.(21 C 73/2011-35) JICH BYLO UVEDENO CCA 5 (NA KTEROUŽTO OPONENCI O ŠPATNÉM
"POUČENÍ" DALŠÍ USN.21 C 73/2011-40 VŮBEC NEREAGOVALO..), PAK JE TO TEDY NEPOPIRATELNÝ
DŮKAZ O TOM, ŽE SOUD I.ST.SI LŽIVĚ VYMÝŠLEL RESP.KAŽDOPÁDNĚ NEDODAL ŘÁDNÉ POUČENÍ,
PROTI ČEMUŽ BYLO (NEJEN) ODVOLÁNÍM DŮVODNĚ BROJENO, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Z tohoto podání, tak jak žalobce označuje žalovaného, není jednoznačně určitelné,
kdo je žalovaným, tedy zda Mgr. Jiří Prošek – exekutor, tedy fyzická osoba anebo
Česká republika (tedy stát) a uvedené není ani zřejmé z textu vlastní žaloby, není
tedy zřejmé, komu mají být povinnosti, vyjádřené v petitu žaloby, uloženy.
NU SMĚRODATNÉ JE TO, CO JE UVEDENO NA 1.MÍSTĚ - TEDY NA ZAČÁTKU OZNAČENÍ, ŽE ANO, PANE
SOUDCE? - VY SNAD NEVÍTE, CO JE TO ZAČÁTEK OZNAČENÍ, PANE SOUDCE? JINAK VŠAK TATO
BANALITA (NA KTERÉŽTO "NEPOCHOPENÍ" SE NYNÍ VYMLOUVÁTE..) DOZAJISTA NEMŮŽE BÝT DŮVODEM
(ZÁMINKOU..) K ZASTAVENÍ ŽALOBY, PŘIČEMŽ NYNÍ CITUJI VYJÁDŘENÍ URČITÉHO JUDIKÁTU :
"Skutečně platí, že v případě žaloby na náhradu škody z nesprávného úředního postupu
proti státu není soud vázán tím, jak je v žalobě označen orgán oprávněný za stát v této
věci jednat.. Pokud je označen nesprávný státní orgán, soud sám jedná s orgánem, který
je k uplatnění nároku věcně příslušným." - TAKŽE PAKLIŽE NEBYLO PRO VÁS jednoznačně
určitelné, kdo je žalovaným, PAK MĚL SOUD POSTUPOVAT DLE NAZNAČENÉ LOGIKY (ZAČÁTEK
OZNAČENÍ..) RESP.DLE SVÉHO UVÁŽENÍ..

Na uvedený nedostatek žaloby soud I. stupně správně ve výzvě ze dne 16.9.2011 (v prvním
odstavci)
I KDYBY BYL HYPOTETICKY první odstavec PRAVDIVÝ: A CO TEDY TY DALŠÍ NEPATŘIČNÉ odstavce?
TAKŽE TO JAKO, PANE SOUDCE, MAJÍ LIDÉ-ÚČ.ŘÍZ.HRÁT SE SOUDY TAKOVÝ "MALÝ KVÍZ": "MY VÁS
"POUČÍME", OPÍŠEME VÁM O.S.Ř. A VY PAK V TOMTO NACYKLOSTYLOVANÉM ELABORÁTU NAJDĚTE, CO
JSME V SOUVISLOSTI S VAŠÍM PODÁNÍM MYSLELI VÁŽNĚ.."?? (- TEDY POKUD JSME VŮBEC NĚCO
MYSLELI VÁŽNĚ A PRAVDIVĚ...).. NU NEHL.K TOMU, ŽE I TENTO první odstavec SE MÝLIL JAK
V PŘEDCH.ODSTAVCI GLOBÁLNĚ UV.., PAK JE TO TEDY DOCELA NEHORÁZNÉ (PLZEŇSKY PROMYŠLENÉ?)
KVÍZOVÉ SVINSTVO, ŽE ANO, PANE SOUDCE?..

žalobce upozornil a správně jej i poučil o tom, jak má tento nedostatek odstranit
(§43 odst. 2 o.s.ř.,
NO ZJEVNĚ MOC správně NE, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

stanovil lhůtu k odstranění vad a poučil jej i o následcích. Na tuto výzvu žalobce
reagoval podáním ze dne 30.9.2011, ve kterém však vytýkaný nedostatek neodstranil.
NU JEDNAK NEBYLO CO, A TAKTÉŽ NĚCO RELEVANTNÍHO NAMÍTAL, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Soud I. stupně proto postupoval zcela správně, pokud podání žalobce ze dne
18.5.2011 (žalobu) odmítl a odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. usnesení
soudu I. stupně potvrdil.
NU TO ASI správně JEN VELMI TĚŽKO - SPÍŠE ÚČELOVĚ LŽIVĚ CHYBNĚ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jen jestliže
dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé zásadní
význam. Dovolání se podává Nejvyššímu soudu ČR ve lhůtě do dvou měsíců od
doručení rozhodnutí u soudu, který rozhodoval v první stupni.
TYTO HRÁTKY NÉ (ON TEN Nejvyšší soud ČR SE SNAD SÁM DOZVÍ, JAKÉ ZAMĚSTNÁVÁ PODŘÍZENÉ
DILETANTY - NEBO "JEN" LHÁŘE?..) - EXISTUJE EFEKTIVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ.."

Pane soudce KS Brno, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření se
k předložené věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací nejen ve sm.zák.č.106/
99 Sb., ale i ve smyslu práva občana-úč.říz.

Pozn.: Pokud nebude z Vaší strany nijak odpovězeno resp.reparačně reagováno, tak jako
nebude n.uv.ozn.a poškoz.v zák.lhůtě vyrozuměn o postupu vyřizování tr.oznámení, pak
po této lhůtě budete zažalován o náhradu škody ve výši žalované částky, která byla
petitována proti pův.žalovanému Mgr.Ing.J.Proškovi.   


2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na JUDr.Marka Cigánka-předs.sen.
KS Brno, jakož i na JUDr.Hanu Šťastnou-soudkyni MS Brno, vyhotovitelku lživého Usnesení
(důkaz: podání Odvolání(viz spis), jakožto usvědčení ze lži..),  t r e s t n í  
o z n á m e n í  pro spách.tr.činu zneužití pravomoci, podvod, pravděpodobně ve zločinném
(korupčním) spolčení s Mgr.Ing.Jiřím Proškem (který je kromě žaloby rovněž tr.oznámen..)
příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
věcných dotazů (resp.dotazové oponence), které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele -
další upřesnění bude následovat po výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.; soudci JUDr.M.
Cigánkovi by v.uv.dotazy takto měly být k zodpovězení předloženy prostř.org.č.v tr.říz.-
pokud tento zodpoví v.uv.dotazy - ku prospěchu jeho vyvinění - ponejprve n.uv.poškozenému
úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne podání tr.oznámení na jeho osobu (jakož i n.uv.Žalobu
pro zmat.) a soudci se omluví.
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá neplatnost jakýchkoli Rozhodnutí,
kteří v.uv.podezřelí v této věci vyhotovili..   
   

3) Proti n.uv.Usnesení se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení, které ho hrubě poškozuje.
Odůvodnění n.uv.Usnesení je odtažité, lživé. Vyhotoviteli bylo nyní předloženo k zodpovězení
několik oponentních dotazů (viz výše), neboť soudce před vynesením Usnesení (bez možnosti
opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikoval, ač si to situace přinejmenším
žádala, čímž byla, ve sm.ust.§229 odst.3 o.s.ř., bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost
jednat před (resp. se) soudem.. Jako další důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř.,
neboť vyhotovitel n.uv.Usnesení bezpochyby spáchal tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv.
– a je i tr.oznámen i v jiné věci (viz lustrum).

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Usnesení na základě zmatečných údajů resp.lživého Odůvodnění
je chybné a zmatečné a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.      


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_____________________________________________________________________________________________

44 Co 384/2011-49
U S N E S E N Í
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Marka
Cigánka a soudců JUDr. Martina Hynka a JUDr. Věry Skalické v právní věci žalobce
Občana, nar. ....., bytem ....., proti
žalované označené jako Česká republika - Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, se
služebním sídlem Exekutorský úřad Plzeň - město, Rychtaříkova 1, Plzeň, o náhradu
škody způsobené nesprávným úředním postupem a ochranu osobnosti, o odmítnutí
podání, kterým se zahajuje řízení, o odvolání žalobce proti usnesení Městského
soudu v Brně č.j. 21 C 73/2011-40 ze dne 5.10.2011
t a k t o :
I. Usnesení soudu I. stupně se p o t v r z u j e.
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Usnesením Městského soudu v Brně č.j. 21 C 73/2011-40 ze dne 5.10.2011 byla
odmítnuta žaloba v této věci a žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na
náhradu nákladů řízení.
Proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání žalobce. V odvolání
poukázal na dosavadní průběh řízení, kdy již v podání ze dne 30.9.2011 vyslovil svůj
nesouhlas s postupem soudu (výzvou k odstranění vad žaloby) s tím, že žaloba je
zcela konkrétní a pokud by měla být v něčem nejasná, měl být konkrétně soudem
poučen, což se nestalo. Navrhl zrušení napadeného rozhodnutí.
Pokračování -2- 44 Co 384/2011
Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu I. stupně jakož i řízení jeho vydání
předcházející a dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.
Podle ustanovení § 79 odst. 1 o.s.ř. se řízení zahajuje na návrh. Návrh musí
kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště
účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo
právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát
před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících
skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno,
čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí
návrh dále obsahovat identifikační číslo právnické osoby, identifikační číslo fyzické
osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků
řízení. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních vztahů mezi žalobcem
a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve
účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny
stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo
doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění
provést.
Odvolací soud se ztotožnil se závěrem, soudu I. stupně, že podání ze dne
18.5.2011 vykazuje vadu, pro kterou bez jejího odstranění není možno v řízení nadále
pokračovat, a to vadu v označení účastníka řízení. Z tohoto podání, tak jak žalobce
označuje žalovaného, není jednoznačně určitelné, kdo je žalovaným, tedy zda
Mgr. Jiří Prošek – exekutor, tedy fyzická osoba anebo Česká republika (tedy stát)
a uvedené není ani zřejmé z textu vlastní žaloby, není tedy zřejmé, komu mají být
povinnosti, vyjádřené v petitu žaloby, uloženy. Na uvedený nedostatek žaloby soud
I. stupně správně ve výzvě ze dne 16.9.2011 (v prvním odstavci) žalobce upozornil
a správně jej i poučil o tom, jak má tento nedostatek odstranit (§43 odst. 2 o.s.ř.,
Pokračování -3- 44 Co 384/2011
stanovil lhůtu k odstranění vad a poučil jej i o následcích. Na tuto výzvu žalobce
reagoval podáním ze dne 30.9.2011, ve kterém však vytýkaný nedostatek neodstranil.
Soud I. stupně proto postupoval zcela správně, pokud podání žalobce ze dne
18.5.2011 (žalobu) odmítl a odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. usnesení
soudu I. stupně potvrdil.
Poučení : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jen jestliže
dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé zásadní
význam. Dovolání se podává Nejvyššímu soudu ČR ve lhůtě do dvou měsíců od
doručení rozhodnutí u soudu, který rozhodoval v první stupni.
Krajský soud v Brně dne 29. listopadu 2011
JUDr. Marek Cigánek, v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Veronika Ruberová

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : Rozs. 255 EC 252/2010-36   -    1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)  
                                      2)Trestní oznámení                        
                                      3)Žaloba pro zmatečnost  

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Rozsudek MS Brno (převz.27.1.12), kterému však chybí řádné Odůvodnění,
neboť vyhotovitelka se zde jednostranně omezila pouze na práva "žalobce"(dle jeho přepr.řádu),
avšak nesděluje nic o jeho povinostech (dle zákona ČR - OZ resp.OSŘ ČR), jakožto protinavrhovaného
již 13-letého dlužníka, ba ve své státní sféře protizákonného (viz v rozp.se zák.nevyřízené NPO..)
nevyřizovatele..
 
Tímto jsou tedy nyní vyhotovitelce JUDr.E.Gottwaldové předloženy tyto dotazy :

1. Pakliže jste, paní soudkyně, cca před rokem "odůvodnila" svůj Rozsudek v obdobné věci tím,
že "žalobce" nemá se státní správou co do činění, jak se může tedy přihodit, že nyní již toto
vůbec nezmiňujete? (- soudce by si měl přece za svým Odůvodněním vždy stát a ne ho měnit či ho
opustit, že ano, paní soudkyně? - nebo jste již po roce poněkud "zmoudřela" a určité základní
informace si úspěšně doplnila (nastudovala)?.. - nicméně tr.ozn.na Vás ze dne 9.2.11 není stále
vyřízeno - z jakéhopak důvodu?)

2. Možná jste tedy již změnila taktiku a lhát přímo se Vám již moc nechce, proto raději lžete
odtažitě nepřímo.. Z jakého důvodu tedy neuvádíte nic z toho, co "žalovaný" relevantně uvedl
ve svém obsáhlém odporovém podání, natož abyste tyto relevance (s)právně vyřídila?

3. Soudce by měl (s)právně vyřídit všechny okolnosti uváděné oběma úč.říz. a teprve poté na tomto
základě spravedlivě rozhodnout, že ano, paní soudkyně? - Vy se tedy této základní věci nedržíte
obecně nebo "jen" ve vztahu k n.uv.úč.říz.(který Vás již z lecčeho usvědčil..)?

4. Můžete sdělit, cca kolik procent Vašich Rozhodnutí/rok je platných (pravomocných) - tedy aniž
by tato byla napadena Odvoláním (Dovoláním) příp.Trestním oznámením?  


Paní soudkyně MS Brno, děkuji za stručné věcné odpovědi - tedy za poskytnutí informací (nejen)
ve sm.zák.č.106/99 Sb., ale i ve smyslu práva občana-úč.říz.  


2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na JUDr.E.Gottwaldovou-soudkyni MS Brno,
t r e s t n í  o z n á m e n í  pro spách.tr.činu zločinné spolčení, zneužití pravomoci, korupce
(dův.podezření), podvod, poškozování věřitele, poškozování cizích práv, příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
věcných dotazů, které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele - další upřesnění bude následovat
po výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.(tedy po výzvě konkrétní - čemu snad tento orgán ještě
nerozumí.., případně pokud by mu nebyly prvotním orgánem č.v tr.říz.záslány důkazní dotazy-bod 1
tohoto podání..); soudkyni JUDr.E.Gottwaldové by tedy v.uv.dotazy takto měly být k zodpovězení
předloženy prostř.org.č.v tr.říz.- pokud tato zodpoví v.uv.dotazy - ku prospěchu jejího vyvinění
- ponejprve n.uv.poškozenému úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne podání tr.oznámení na její osobu
(jakož i n.uv.Žalobu pro zmat.) a soudkyni se omluví.
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá neplatnost tohoto n.uv. Rozhodnutí..   


3) Proti n.uv.Rozsudku se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Rozsudek, který ho hrubě poškozuje. Odůvodnění
n.uv.Rozsudku je odtažité, účelově lživé. Vyhotovitelce bylo tedy nyní předloženo k zodpovězení
několik dotazů (viz výše), neboť soudkyně před vynesením Rozsudku (bez možnosti opr.prostředku..)
se zmatečnostním žalobcem nekomunikovala, ač si to situace přinejmenším žádala, čímž byla, ve sm.
ust.§229 odst.3 o.s.ř., bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před (resp. se) soudem..
Jako další důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť vyhotovitelka n.uv.Rozsudku
bezpochyby spáchala tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv. - a je i tr.oznámena i v jiné věci
(viz lustrum)

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Rozsudek na základě lživého Odůvodnění je chybný a zmatečný
a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.      


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.

____________________________________________________________________________________

č.j. 255 EC 252/2010-36
MSVAN
ČESKÁ REPUBLIKA
R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y
Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Evou Gottwaldovou jako
samosoudkyní ve věci žalobce CREDIT MANAGEMENT SERVICES a.s. se sídlem
Praha 7, Jankovcova 1518/2, IČ 28419901, zast. Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se
sídlem v Brně, Vinohrady 45 proti žalovanému Občanovi, nar. ....., bytem
trvale .....,
o 975,- Kč s příslušenstvím
t a k t o :
I. Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit žalobci 975,- Kč s úrokem z prodlení
z 919,- Kč ve výši 8,5 % p.a. za dobu od 8.12.2009 do 31.12.2009 a dále od 1.1.2010 do
zaplacení s úrokem z prodlení, jehož výše je v každém kalendářním pololetí, v němž prodlení
trvá závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni toho
kterého kalendářního pololetí, zvýšené o sedm procentních bodů, to vše do tří dnů od právní
moci rozsudku.
II. Žalovaný j e p o v i n e n nahradit žalobci náklady řízení ve výši 6.420,- Kč
do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám Mgr. Romana Ambrože, advokáta se sídlem
v Brně, Vinohrady 45.
pokračování -2- 255 EC 252/2010
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce uvedl, že je na základě smlouvy o postoupení pohledávek z 30.6.2010
uzavřené s Českými drahami, a.s. oprávněn vymáhat žalovanou pohledávku. Postoupení
pohledávky bylo žalovanému oznámeno 4.8.2010. Mezi právním předchůdcem žalobce a
žalovaným došlo k uzavření přepravní smlouvy v souladu s částí druhou, kapitola I, článek
12 Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou osobní dopravu. Žalovaný se
dne 17.11.2009 při kontrole neprokázal platným jízdním dokladem. Porušil tak přepravní
podmínky. O této skutečnosti byla sepsána hlášenka č. C 09838500. Žalovanému tak vznikla
povinnost zaplatit přirážku k jízdnému ve výši 800,- Kč a jízdné v částce 119,- Kč. Uvedené
částky jsou splatné 20. dnem od sepsání hlášenky. Přestože se žalobce pokusil o smírné řešení
sporu a vyzval žalovaného k zaplacení dlužných částek, žalovaný nezaplatil. Žalobce tak
žádal, aby žalovanému byla uložena povinnost zaplatit přirážku k jízdnému ve výši 800,- Kč,
jízdné ve výši 119,- Kč, poštovné za výzvu k zaplacení 26,- Kč a poplatek za upomínku 30,-
Kč, celkem tedy 975,- Kč. Spolu s právem na zaplacení uvedené částky žádal, aby mu bylo
přiznáno právo na zaplacení zákonného úroku z prodlení za dobu od 8.12.2009 do zaplacení
z 919,- Kč.
Ve věci byl vydán platební rozkaz, proti němuž podal žalovaný včas odpor.
V souladu s ust. § 115a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) soud za souhlasu
účastníků věc projednal bez nařízení jednání, vycházel přitom z předložených listinných
důkazů.
Po provedeném dokazování má soud za prokázáno, že žalovaný dne 17.11.2009
cestoval vlakem Českých drah (právním předchůdcem žalobce), aniž se při kontrole prokázal
platnou jízdenkou. Ve smyslu § 760 o.z. tak žalovaný s právním předchůdcem žalobce
uzavřel smlouvu o přepravě osob, v rozporu s § 37 odst. 5 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb. o
drahách se však při kontrole neprokázal platným jízdním dokladem. V souladu s citovaným
ustanovením je tak povinen zaplatit žalobci jízdné a přirážku k jízdnému, které nezaplatil na
místě. Za upomínku je pak žalovaný povinen zaplatit žalobci poštovné ve výši 26,- Kč a
poplatek za písemnou výzvu ve výši 30,- Kč dle smluvních přepravních podmínek Českých
drah.
Výrok o nákladech řízení vychází z ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.. Soud přiznal úspěšnému
žalobci právo na náhradu zaplaceného soudního poplatku ve výši 300,- Kč, odměnu právního
zastoupení dle § 3 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 4.500,- Kč, 2 x paušální náhradu
režijních výloh advokáta po 300,- Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. (příprava a
převzetí zastoupení, sepis žaloby), DPH ve výši 1.020,- Kč, celkem tedy 6.420,- Kč.
P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o.s.ř.).
Městský soud v Brně
dne 6. ledna 2012
Za správnost vyhotovení: Švaňhalová
JUDr. Eva Gottwaldová, v.r.
předsedkyně senátu

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : Rozs. 255 EC 60/2010-32    -    1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)  
                                      2)Trestní oznámení                        
                                      3)Žaloba pro zmatečnost  

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Rozsudek MS Brno (převz.27.1.12), kterému však chybí řádné Odůvodnění,
neboť vyhotovitelka se zde jednostranně omezila pouze na práva "žalobce"(dle jeho přepr.řádu),
avšak nesděluje nic o jeho povinostech (dle zákona ČR - OZ resp.OSŘ ČR), jakožto protinavrhovaného
již 13-letého dlužníka, ba ve své státní sféře protizákonného (viz v rozp.se zák.nevyřízené NPO..)
nevyřizovatele..
 
Tímto jsou tedy nyní vyhotovitelce JUDr.E.Gottwaldové předloženy tyto dotazy :

1. Pakliže jste, paní soudkyně, cca před rokem "odůvodnila" svůj Rozsudek v obdobné věci tím,
že "žalobce" nemá se státní správou co do činění, jak se může tedy přihodit, že nyní již toto
vůbec nezmiňujete? (- soudce by si měl přece za svým Odůvodněním vždy stát a ne ho měnit či ho
opustit, že ano, paní soudkyně? - nebo jste již po roce poněkud "zmoudřela" a určité základní
informace si úspěšně doplnila (nastudovala)?.. - nicméně tr.ozn.na Vás ze dne 9.2.11 není stále
vyřízeno - z jakéhopak důvodu?)

2. Možná jste tedy již změnila taktiku a lhát přímo se Vám již moc nechce, proto raději lžete
odtažitě nepřímo.. Z jakého důvodu tedy z toho, co vše "žalovaný" relevantně uvedl ve svém
obsáhlém odporovém podání, uvádíte pouze "Poukázal v něm na to, že má za žalobcem pohledávky,
proti nimž pohledávku, která je předmětem řízení započetl.", avšak ani k této jedné (nepřesně
uvedené) relevanci se již pak dále nevyjadřujete, natož abyste tuto (s)právně vyřídila?

3. Soudce by měl (s)právně vyřídit všechny okolnosti uváděné oběma úč.říz. a teprve poté na tomto
základě spravedlivě rozhodnout, že ano, paní soudkyně? - Vy se tedy této základní věci nedržíte
obecně nebo "jen" ve vztahu k n.uv.úč.říz.(který Vás již z lecčeho usvědčil..)?

4. Můžete sdělit, cca kolik procent Vašich Rozhodnutí/rok je platných (pravomocných) - tedy aniž
by tato byla napadena Odvoláním (Dovoláním) příp.Trestním oznámením?  


Paní soudkyně MS Brno, děkuji za stručné věcné odpovědi - tedy za poskytnutí informací (nejen)
ve sm.zák.č.106/99 Sb., ale i ve smyslu práva občana-úč.říz.  


2) Tímto se soudu, jakožto org.čin.v tr.říz., podává na JUDr.E.Gottwaldovou-soudkyni MS Brno,
t r e s t n í  o z n á m e n í  pro spách.tr.činu zločinné spolčení, zneužití pravomoci, korupce
(dův.podezření), podvod, poškozování věřitele, poškozování cizích práv, příp.i jiných dle tr.z.ČR.
O d ů v o d n ě n í : Velmi důvodné podezření o spách.tr.činech vyplývá z v.uv.předložených
věcných dotazů, které zřetelně signalizují LEŽ veř.činitele - další upřesnění bude následovat
po výzvě vyřizujícího org.čin.v tr.říz.(tedy po výzvě konkrétní - čemu snad tento orgán ještě
nerozumí.., případně pokud by mu nebyly prvotním orgánem č.v tr.říz.záslány důkazní dotazy-bod 1
tohoto podání..); soudkyni JUDr.E.Gottwaldové by tedy v.uv.dotazy takto měly být k zodpovězení
předloženy prostř.org.č.v tr.říz.- pokud tato zodpoví v.uv.dotazy - ku prospěchu jejího vyvinění
- ponejprve n.uv.poškozenému úč.říz., pak n.uv.úč.říz.stáhne podání tr.oznámení na její osobu
(jakož i n.uv.Žalobu pro zmat.) a soudkyni se omluví.
N.uv.oznamovatel a poškozený tímto žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření, přičemž
do řádného vyřízení tohoto tr.oznámení je samozřejmá neplatnost tohoto n.uv. Rozhodnutí..   


3) Proti n.uv.Rozsudku se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Rozsudek, který ho hrubě poškozuje. Odůvodnění
n.uv.Rozsudku je odtažité, účelově lživé. Vyhotovitelce bylo tedy nyní předloženo k zodpovězení
několik dotazů (viz výše), neboť soudkyně před vynesením Rozsudku (bez možnosti opr.prostředku..)
se zmatečnostním žalobcem nekomunikovala, ač si to situace přinejmenším žádala, čímž byla, ve sm.
ust.§229 odst.3 o.s.ř., bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před (resp. se) soudem..
Jako další důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť vyhotovitelka n.uv.Rozsudku
bezpochyby spáchala tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv. - a je i tr.oznámena i v jiné věci
(viz lustrum)

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Rozsudek na základě lživého Odůvodnění je chybný a zmatečný
a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.      


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.

____________________________________________________________________________________

č.j. 255 EC 60/2010-32
MSVAN
ČESKÁ REPUBLIKA
R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y
Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Evou Gottwaldovou jako
samosoudkyní ve věci žalobce České dráhy, a.s. se sídlem Praha 1, Nábřeží Ludvíka
Svobody 1222, IČ 70994226, zast. JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem Praha 4,
Bohuslava Martinů 1051 proti žalovanému Občanovi, nar. ....., bytem .....,
o 810,- Kč s příslušenstvím
t a k t o :
I. Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit žalobci 810,- Kč s úrokem z prodlení ve
výši 9,25 % p.a. za dobu od 17.4.2009 do 30.6.2009 a dále od 1.7.2009 do zaplacení
s úrokem z prodlení, jehož výše je v každém dalším kalendářním pololetí, v němž prodlení
trvá závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni toho
kterého kalendářního pololetí, zvýšené o sedm procentních bodů, to vše do tří dnů od právní
moci rozsudku.
II. Žalovaný j e p o v i n e n nahradit žalobci náklady řízení ve výši 6.420,- Kč
do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám JUDr. Pavla Nováka, advokáta se sídlem Praha
4, Bohuslava Martinů 1051/2.
pokračování -2- 255 EC 60/2010
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce uvedl, že je provozovatelem veřejné hromadné vlakové přepravy osob.
Žalovaný dne 16.4.2009 cestoval vlakem žalobce č. 4945 bez platné jízdenky. O této
skutečnosti byla sepsána hlášenka č. C 09907700. Žalovaný je tak povinen v souladu
s tarifem a přepravním řádem zaplatit žalobci č ástku 810,- Kč, která se skládá z pokuty ve
výši 800,- Kč (položka 1 ceníku č. 9) a jízdného ve výši 10,- Kč (dle ceníku č. 3 – obyčejné
jízdné). Spolu s nárokem na zaplacení této částky uplatnil žalobce i nárok na zaplacení úroku
z prodlení v zákonné výši za dobu od 17.4.2009 do zaplacení.
Ve věci bylo rozhodnuto platebním rozkazem, proti němuž žalovaný podal odpor.
Poukázal v něm na to, že má za žalobcem pohledávky, proti nimž pohledávku, která je
předmětem řízení započetl.
V souladu s ust. § 115a občanského soudního řádu soud za souhlasu účastníků věc
projednal bez nařízení jednání, vycházel přitom z předložených listinných důkazů.
Po provedeném dokazování vzal soud za prokázáno, že žalovaný dne 16.4.2009
cestoval vlakem žalobce označeným v žalobě bez jízdenky. Porušil tak svou povinnost danou
smlouvou o přepravě osob uzavřenou v souladu s ust. § 760 a násl. o.z.. Je tak povinen
v souladu s přepravním řádem (vyhl. č. 175/2000 Sb.) zaplatit žalobci jízdné, v tomto případě
ve výši 10,- Kč a pokutu, která dle ceníku žalobce činí 800,- Kč. Vzhledem k tomu, že je se
zaplacením uvedené částky v prodlení od 17.4.2009, v souladu s ust. § 517 odst. 2 o.z. soud
přiznal žalobci rovněž právo na zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši za celou dobu
prodlení až do zaplacení.
Výrok o nákladech řízení vychází z ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., soud přiznal úspěšnému
žalobci právo na náhradu zaplaceného soudního poplatku ve výši 300,- Kč, odměnu právního
zastoupení dle § 3 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 4.500,- Kč, 2 x paušální náhradu
režijních výloh advokáta po 300,- Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. (příprava a
převzetí zastoupení, sepis žaloby), DPH ve výši 1.020,- Kč, celkem tedy 6.420,- Kč.
P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o.s.ř.).
Městský soud v Brně
dne 6. ledna 2012
Za správnost vyhotovení: Švaňhalová
JUDr. Eva Gottwaldová, v.r.
předsedkyně senátu

//////////////////////////////////////////

MSZ Brno; Mgr.Jakub Jirušek-st.zást.                                                               
Věc : 3 ZN 189/2011-22   -   Odp.úč.říz.: Nesouhlas - Výzva k řádnému vyřízení

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.sdělení MSZ Brno (převz.24.1.12), na které odpovídá konkrétně
(citace Vašeho sdělení - ODPOVĚĎ resp.DOTAZY ÚČ.ŘÍZ.) takto :

"Dne 7.10.2011
A PROČ TAK POZDĚ?..(44 DNÍ PO PODÁNÍ-POZN.RED.) - OPAKOVANÝ DOTAZ....

bylo na Městské státní zastupitelství v Brně doručeno cestou Městského soudu v Brně
písemné podání, v jehož rámci, krom skutečností týkající se Vašeho civilního sporu
230 EC 159/2010,
ANO, V TOMTO KOMPLEXNÍM PODÁNÍ JSOU I skutečnosti - ZVLÁŠTĚPAK DOTAZY - KTERÉ JSOU
RELEV.I PRO ORG.Č.V TR.ŘÍZ..

uvádíte skutečnosti týkající se Mgr. Dany Daňkové, soudkyně Městského soudu v Brně,
ANO, PRÁVĚ TYTO..

kdy uvádíte, že se domníváte,
NU TO NEBYLA ANI TAK domněnka - TÍM SPÍŠE DNES, 5,5 MĚS.PO VZNEŠENÍ TĚCHTO DŮKAZNÍCH
DOTAZOVÝCH ARGUMENTŮ, DOPOSUD PODEZŘELOU (RESP.DNES JIŽ TÍMTO VELMI PRAVDĚPODOBNĚ
PROKAZATELNOU PACHATELKOU) NETKNUTÝCH..

že jmenovaná soudkyně se měla dopustit přečinu zneužití pravomoci úřední osoby dle
ustanovení § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 případně § 158 trestního zákoníku č.
140/1961 Sb.. Ve Vašem podání dále uvádíte, že své podání doplníte, respektive
upřesníte.
NU POKUD MÍNÍTE V POD.TR.OZN.VĚTU "další upřesnění bude následovat po výzvě vyřizujícího
org.čin.v tr.říz.", PAK TÍMTO SDĚLENÍM BYLO MYŠLENO, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE BY VÁM PŮV.ORGÁN
ČR Č.V TR.ŘÍZ.(KTERÝ VĚC 24.8.11 OBDRŽEL), ZASLAL POUZE BOD Č.2 TOHOTO KOMPLEXNÍHO PODÁNÍ,
ŽE VÁM POTÉ N.UV.ÚČ.ŘÍZ.-OZN.A POŠKOZ.ZAŠLE TOTO PODÁNÍ I S RELEV.BODEM Č.1.. - OVŠEM
JAK NAZNAČUJETE VÝŠE, TAK VY JSTE TOTO TRESTNĚPRÁVNÍ PODÁNÍ JIŽ OBDRŽEL CELÉ, ŽE ANO,
PANE STÁTNÍ ZÁSTUPCE ČR?

Vzhledem k tomu, že jste neuvedl, jakým způsobem se jmenovaná soudkyně zmiňovaného
jednání měla dopustit,
OMYL - LEŽ.. VY, JAKOŽTO VYSTUDOVANÁ OSOBA V TRESTNĚINVESTIGATIVNÍM OBORU, NEDOVEDETE
Z OZNÁMENÝCH OKOLNOSTÍ VYTĚŽIT, ŽE KLÍČEM způsobu dopuštění zmiňovaného jednání JSOU
PŘEDLOŽENÉ DOTAZY?.. TO BYSTE ALE MĚL, ŽE ANO, PANE STÁTNÍ ZÁSTUPCE ČR? (SNAD JSTE
V TOMTO SMYSLU I ABSOLVOVAL NĚJAKÉ "TALENTOVÉ ZKOUŠKY", BYŤ MOŽNÁ JEN "PLZEŇSKÉ"..
- NEBO SE SNAD DO TAK VYSOKÉ KLÍČOVÉ POZICE, JAKOU STÍHÁNÍ ŠKŮDCŮ BEZESPORU JE, MŮŽE
DOSTAT KDOKOLIV "Z ULICE" S NIŽŠÍM PRÁVNÍM TITULEM?.. - POZN.RED.)

vyzval Vás státní zástupce přípisem ze dne 24.11.2011 k doplnění, ze kterého bude
zřejmé nějaké konkrétní jednání,
ONO konkrétní jednání ALE TKVÍ V konkrétních DOTAZECH, ŽE ANO, PANE STÁTNÍ ZÁSTUPCE?
- TEDY NEHL.K TOMU, ŽE N.UV.OZN.A POŠKOZ.NAPSAL VE SVÉM TR.OZNÁMENÍ I "soudkyni Mgr.
D.Daňkové by v.uv.dotazy (komentáře) takto měly být k zodpovězení předloženy prostř.
org.č.v tr.říz.", COŽ JSTE TEDY DOPOSUD NEJEN NESPLNIL, ALE VE SVÝCH DOSAVADNÍCH
ELABORÁTECH ANI NEZMÍNIL..

jež by bylo možné považovat, za naplnění některé ze skutkových podstat přečinů
uvedených v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb..
A AŽ TENTO JEDNODUCHÝ (PRO VÁS VLASTNĚ BEZPRACNÝ) "ÚKOL" RESP.ZÁKONNÝ ÚKON SPLNÍTE
RESP.UČINÍTE A PODEZŘELÁ BUDE "NĚJAK" REAGOVAT, TEPRVE PAK LZE HOVOŘIT PRVOTNĚ O TOM,
ZDA-LI by bylo možné považovat.., RESP.TEPRVE PAK SE MŮŽEME VĚCNĚ BAVIT DÁLE..

Dne 22.12.2011 byl do datové schránky zdejšího státního zastupitelství doručen Váš
přípis, který jak chápu, měl být reakcí na moji výše uvedenou výzvu ze dne 24.11.2011.
ANO, (TOTO) chápete DOBŘE..

Z Vašeho původního podání, doplněného o podání ze dne 22.12.2011 vyplývá, že
dle Vašeho názoru Vámi uvedená soudkyně Městského soudu v Brně ve Vašem
civilním sporu č. j. 230EC 159/2010 rozhodla jednostranně ve váš neprospěch a toto
její jednání považujete za naplnění skutkové podstaty přečinu zneužití pravomoci
úřední osoby dle ustanovení § 329 trestního zákoníku.
DTTO..

Z obsahu Vašich podání tak dovozuji, že se cestou trestního řízení domáháte revize
rozhodnutí civilního soudu.
AVŠAK VAŠE DOBRÉ CHÁPÁNÍ ZDE BOHUŽEL KONČÍ, PŘIČEMŽ VAŠE NÁSLEDNÉ dovozování JE MYLNÉ,
NEBOŤ ZDE  N E J D E  O ŽÁDNÉ domáhání se revize, AVŠAK O TR.OZNÁMENÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT
(VE VŠECH OZNÁMENÝCH OKOLNOSTECH A INDICIÍCH) Ř Á D N Ě  VYŘÍZENO - S NÁSLEDNÝM
"OSVOBOZENÍM" ČI ODSTÍHÁNÍM (POTRESTÁNÍM) P A C H A T E L E  - O JEHOŽ  O B E C N O U  
(VEŘEJNOU) ČINNOST V TUTO CHVÍLI JDE - TEDY BEZ JAKÉHOKOLIV OSOBNÍHO domáhání se revize
V  K O N K R É T N Í  KAUZE..

Toto však nelze.
ANO, SOUHLAS - toto TAKTO nelze - AVŠAK PAKLIŽE JSTE BYL V.UV.UPŘESNĚNÍM POUČEN
O VAŠEM OMYLU, PAK SE O tento (VÁMI VYFABULOVANÝ) PŘÍPAD NEJEDNÁ..

Státní zastupitelství není oprávněno zasahovat do rozhodovací pravomoci soudů
A TO PO NĚM ZDE SNAD NĚKDO CHCE? - DOZAJISTA NIKOLIV, ŽE ANO, PANE STÁTNÍ ZÁSTUPCE?

a tedy v případě, že se Vaše podání týká způsobu, jakým bylo rozhodnuto ve vašem
civilním sporu,
NEtýká.., TENTO případ NENASTAL...

musíte uplatňovat instituty občanského práva v podobě řádných či mimořádných opravných
prostředků.
...TUDÍŽ NEmusím.., NEBOŤ JSEM PODAL ŘÁDNÉ TR.OZNÁMENÍ NA OBECNÝ SKUTEK PACHATELKY
(KTEROU NAVÍC JIŽ VÁŠ ORGÁN, JAKOŽTO DOPOSUD NEVYŘÍZENOU - Z R.2005, EVIDUJE..),
NA KTERÝ TR.ZÁK.ČR PAMATUJE..

Vzhledem k tomu, že ve Vašem podání nejsou uvedeny takové skutečnosti, z nichž by bylo
patrné zřejmé porušení zákona způsobem zakládajícím podezřeníz konkrétního přečinu,
OMYL-LEŽ - jsou uvedeny, AVŠAK VY JSTE JE NEPOUŽIL RESP.ANI NEZMÍNIL.. VY JSTE TEDY
ODMÍTL ŘÁDNĚ VYŘÍDIT VŠECHNY VÁM DODANÉ INDICIE (RELEV.DOTAZY) KE ZJIŠTĚNÍ, ZDA-LI
SE TR.ČIN STAL ČI NIKOLIV..- COŽ JE I TR.ČIN DLE TR.ZÁK.ČR (= VAŠE NÁSL.ZNEUŽITÍ
PRAVOMOCI), ŽE ANO, PANE STÁTNÍ ZÁSTUPCE ČR?

sděluji Vám k Vašemu podání, že za současného skutkového stavu, nelze konstatovat
naplnění skutkové podstaty žádného přečinu, a to ani ve stádiu pokusu či přípravy.
VAŠE sdělení JE LŽIVÉ..

Tímto považuji věc za vyřízenou.
VY MOŽNÁ ANO..

V případě že bude na zdejší státní zastupitelství doručeno obsahově stejné podání,
jež nepřinese žádná nová zjištění,
OVŠEM nové zjištění (KTERÉ BY VŠAK NADRÁMEC V.UV.UPŘESNĚNÍ PRO VÁS, VYSTUDOVANÉHO
A PRACOVNĚ FUNDOVANÉHO, ANI novým BÝT SNAD NEMĚLO..- POZN.RED.) JSTE PRÁVĚ OBDRŽEL,
ŽE ANO, PANE STÁTNÍ ZÁSTUPCE?

přijměte poučení,
LŽIVÁ poučení NERADNO přijímat..

že je budu považovat za opakovaná podání stejného druhu a nebudu se jimi již zabývat.
NU PAK - PAKLIŽE DO 2 TÝDNŮ NA TYTO RELEV.ARGUMENTY NEODPOVÍTE - BUDETE ZAŽALOVÁN
- TEDY PŘESNĚJI ŘEČ. OPĚTOVNĚ ZAŽALOVÁN.."


V Brně, dne 7.2.2012    
Občan v.r.                                             
____________________________________________________________________________________________

Městské státní zastupitelství v Brně
Polní 41, 608 02 Brno
tel.: 546 551 061, fax: 546 577 012
elektronická podatelna: podatelna@ksz.brn.justice.cz
e-mail: posta@osz.brnm.justice.cz
3 ZN 189/2011-22 V Brně dne 23.1.2012
Občan
.....
__________________
Vaše elektronické podání ze dne 24.8.2011 adresované Městskému soudu
v Brně, doplněné na výzvu státního zástupce dne 22.12.2011
Dne 7.10.2011 bylo na Městské státní zastupitelství v Brně doručeno cestou
Městského soudu v Brně písemné podání, v jehož rámci, krom skutečností týkající se
Vašeho civilního sporu 230 EC 159/2010, uvádíte skutečnosti týkající se Mgr. Dany
Daňkové, soudkyně Městského soudu v Brně, kdy uvádíte, že se domníváte, že
jmenovaná soudkyně se měla dopustit přečinu zneužití pravomoci úřední osoby dle
ustanovení § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 případně § 158 trestního zákoníku č.
140/1961 Sb.. Ve Vašem podání dále uvádíte, že své podání doplníte, respektive
upřesníte. Vzhledem k tomu, že jste neuvedl, jakým způsobem se jmenovaná
soudkyně zmiňovaného jednání měla dopustit, vyzval Vás státní zástupce přípisem
ze dne 24.11.2011 k doplnění, ze kterého bude zřejmé nějaké konkrétní jednání, jež
by bylo možné považovat, za naplnění některé ze skutkových podstat přečinů
uvedených v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb..
Dne 22.12.2011 byl do datové schránky zdejšího státního zastupitelství doručen Váš
přípis, který jak chápu, měl být reakcí na moji výše uvedenou výzvu ze dne
24.11.2011.
Z Vašeho původního podání, doplněného o podání ze dne 22.12.2011 vyplývá, že
dle Vašeho názoru Vámi uvedená soudkyně Městského soudu v Brně ve Vašem
civilním sporu č. j. 230EC 159/2010 rozhodla jednostranně ve váš neprospěch a toto
její jednání považujete za naplnění skutkové podstaty přečinu zneužití pravomoci
úřední osoby dle ustanovení § 329 trestního zákoníku.
Z obsahu Vašich podání tak dovozuji, že se cestou trestního řízení domáháte revize
rozhodnutí civilního soudu. Toto však nelze. Státní zastupitelství není oprávněno
zasahovat do rozhodovací pravomoci soudů a tedy v případě, že se Vaše podání
týká způsobu, jakým bylo rozhodnuto ve vašem civilním sporu, musíte uplatňovat
instituty občanského práva v podobě řádných či mimořádných opravných prostředků.
Vzhledem k tomu, že ve Vašem podání nejsou uvedeny takové skutečnosti, z nichž
by bylo patrné zřejmé porušení zákona způsobem zakládajícím podezření
z konkrétního přečinu, sděluji Vám k Vašemu podání, že za současného skutkového
stavu, nelze konstatovat naplnění skutkové podstaty žádného přečinu, a to ani ve
stádiu pokusu či přípravy.
Tímto považuji věc za vyřízenou. V případě že bude na zdejší státní zastupitelství
doručeno obsahově stejné podání, jež nepřinese žádná nová zjištění, přijměte
poučení, že je budu považovat za opakovaná podání stejného druhu a nebudu se
jimi již zabývat.
Státní zástupce
Mgr. Jakub Jirušek, v. r.
Za správnost vyhotovení:
Simona Vlasáková

//////////////////////////////////////////

KS Č.Budějovice - prostř.OS Tábor                                                               

Věc : Usn. 11 C 120/2011-6     -    1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                    2)Odvolání

1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení OS Tábor (převz.27.1.12), které je mu ve svém Odůvodnění
poněkud nesrozumitelné - proto se vyhotovitelky Mgr.J.Novotné táže (pro přehlednost: citace
Vašeho "Odůvodnění" - ODPOVĚĎ resp.DOTAZY ÚČ.ŘÍZ.) :

"Žalobou ze dne 16. 8. 2011 se žalobce domáhal, aby žalované (konkrétně státní
zástupkyni JUDr. Libuši Pospíšilové) byla uložena povinnost odpovědět věcně na žalobcovy
dotazy ze dne 7. 7. 2011, v případě, že žalovaná nesplní bod I., pak zrušení jejího sdělení
2 KZN 309/2011-9, v případě, že žalovaná nesplní bod I. pak náhrady škody způsobené
nesprávným úředním postupem ve výši 50.000,-- Kč a pokud ani pak nebude učiněna
náprava, náhrady škody ve výši 100.000,-- Kč. Podání žalobce bylo posouzeno podle obsahu
(§ 41 odst. 2 o.s.ř.) jako návrh na rozhodnutí o nečinnosti krajské státní zástupkyně,
TO JE OVŠEM VAŠE CHYBNÉ posouzení, NEBOŤ ZDE ŠLO (BYLO UČINĚNO) CHYBNÉ, NESPRÁVNÉ rozhodnutí
krajské státní zástupkyně ČR, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?.. A ZDE BY TEDY NAŠE ROZPRAVA MOHLA I
SKONČIT.. NICMÉNĚ KDYŽ JSTE SI JIŽ DALA TU PRÁCI, TAK OPONENCE NEZŮSTANE POZADU..

neboť další výroky uvedené žalobcem v petitu žaloby jsou podmíněné tím, že žalovaná nesplní
povinnost věcně odpovědět žalobcovy dotazy z jeho podání ze dne 7. 7. 2011.
A splnila?.. POTÉ TEDY BEZESPORU NASTUPUJÍ další výroky uvedené žalobcem v petitu žaloby..

Podle § 7 odst. 1 o.s.ř. platí, že v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují
soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a
obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.
Dle § 2 citovaného ustanovení spory a jiné právní věci uvedené v odstavci 1, o nichž podle
zákona rozhodly jiné orgány než soudy, soudy v občanském soudním řízení projednávají a
rozhodují za podmínek uvedených v části páté tohoto zákona. Podle odst. 3 citovaného
ustanovení jiné věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanovíli
to zákon.
Podle § 103 o.s.ř. kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky,
za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).
Podle § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze
odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné
řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu;
právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají přitom zachovány.
Podle § 16b) odst. 1 a 2 zák. č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství, každý je
oprávněn podat stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné
chování státních zástupců, vyšších úředníků a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství. K
vyřízení stížnosti je příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu zástupci,
proti němuž stížnost směřuje. Stížnost se podává u toho, kdo je příslušný k jejímu vyřízení.
TATO VAŠE ZÁKONNÁ STAŤ JE VZHLEDEM K MERITU VĚCI IRELEVANTNÍ..

Žalobce se domáhá rozhodnutí, jímž by soud nařídil krajské státní zástupkyni, aby věcně
odpověděla na jeho dotazy, tedy rozhodnutí zasahujícího do postupu jiného státního orgánu.
CHYBA - LEŽ - O ŽÁDNÉ domáhání se nařízení NEJDE - ZDA-LI ŽALOVANÁ věcnou odpověď ZVOLÍ A
ZREALIZUJE, JE PONECHÁNO NA JEJÍM SVOBODNÉM ROZHODNUTÍ..

Nejde tedy o spor vyplývající z občanskoprávních, pracovních, rodinných či obchodních vztahů,
v němž by byla dána pravomoc soudu podle § 7 odst. 1 o.s.ř.
NU O občanskoprávní spor SE NEPOCHYBNĚ JEDNÁ, A TO VE SMYSLU PŮV.VĚCI DĚDICTVÍ (DLE OZ ČR),
ČI I DLE SAMOTNÉHO SMYSLU SLOVA "občanskoprávní", NEBOŤ SE JEDNÁ O VĚC  O B Č A N A  DOBRAT SE
SVÉHO ZÁKONNÉHO  P R Á V A  ŘÁDNÉHO VYŘÍZENÍ ÚŘEDNÍ VĚCI..   

Žádný zákon pak nestanoví, že by o sporu mezi osobou, jež podala trestní oznámení, a příslušným
státním zastupitelstvím o způsobu vyřízení tohoto oznámení
NU PŘESNĚJI ŘEČENO SE ŽALOBCE OPRÁVNĚNĚ DOMÁHÁ TOHO, ABY způsob vyřízení STÁTNÍHO ORGÁNU ČR
NESKONČIL JAKO PROKAZATELNĚ LŽIVÝ..


rozhodovaly (ve smyslu § 7 odst. 3 o.s.ř.) soudy v občanském soudním řízení. Věc tedy nespadá
do pravomoci soudu. Pro nedostatek pravomoci soudu se řízení zastavuje.
AVŠAK KDO JINÝ NEŽ soud MŮŽE A MÁ pravomoc ROZHODOVAT O REÁLNÝCH (SVĚTSKÝCH) SPORNÝCH VĚCECH?..
- ZDE TEDY ZŘEJMĚ ŽÁDNÉ "ZPROŠŤUJÍCÍ SE TABU" NEOBSTOJÍ...
 
Jelikož v daném případě nespadá věc, jejíhož rozhodnutí se žalobce žalobou domáhá do pravomoci
soudu,
AVŠAK VY JSTE TUTO věc CHYBNĚ DEZINTERPRETOVALA JIŽ V ÚVODU TOHOTO VAŠEHO ODŮVODNĚNÍ, TAKŽE
TENTO VÁŠ VÝROK JE v daném případě CHYBNÝ, NEBOŤ SE NEPOCHYBNĚ JEDNÁ O JINÝ případ PONĚKUD
ODLIŠNÉ věci, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?..

níže podepsaný soud řízení zastavil
...ČÍMŽTO JE I VAŠE zastavení CHYBNÉ, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?

a zároveň postoupil věc k vyřízení příslušnému orgánu (§ 104 odst. 1 o.s.ř.).
PROTI TOMUTO VAŠEMU POSTUPU (MIMO ŘÁDNOU ŽALOBU, KTERÁ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ VYŘÍZENA) SE NIČEHO
NENAMÍTÁ..(- TO JE BYTOSTNĚ INTERNÍ VĚC VAŠÍ STÁTNÍ SPRÁVY..)  

Podle § 41 odst. 2 o.s.ř. posuzuje soud každý úkon podle jeho obsahu,
NU JEN ABY TO posouzení BYLO VŽDY SPRÁVNÉ..

i když je úkon nesprávně označen.
NU JEN ABY TOTO nesprávné označení NEBYLO SOUDCEM ČR (NĚKDY) NESPRÁVNĚ POSOUZENO (JAK SH.UV.)
A PAK O TÉTO RELEVANCI NEVZNIKL DALŠÍ (S)PRÁVNÍ SPOR.., ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ ČR?

Žalobce sice označil své podání jako žalobu, nicméně podle obsahu je toto podání stížností
na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství, jakou předpokládá ustanovení § 16b odst.
1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
AVŠAK CHARAKTER tohoto podání JSTE SI PONĚKUD NEPATŘIČNĚ VYFABULOVALA, ŽE ANO, PANÍ SOUDKYNĚ?
NUTNO TEDY S VAŠÍM NESPRÁVNÝM POSOUZENÍM VYJÁDŘIT RÁZNÝ NESOUHLAS : NEJEDNÁ SE O stížnost
na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství, AVŠAK O ŘÁDNOU ŽALOBU, TAK JAK BYLA
VE SVÉM ŘÁDNÉM NÁZVU, ODŮVODNĚNÍ A PETITU PODÁNA..  

K vyřízení této stížnosti
OMYL - K REAKCI NA TUTO ŽALOBU..

je příslušný vedoucí státní zástupce,
ANO, PRÁVNÍHO ZÁSTUPCE MŮŽE MÍT ŽALOVANÁ DLE SVÉ RESP.STÁTNÍ LIBOSTI..

který je nadřízen státnímu zástupci, proti němuž stížnost směřuje (§ 16b odst. 2 téhož zákona).
ŘEŠENÍM VAŠICH STÁTNÍCH VZÁJEMNÝCH stížností SE MEZE NEKLADOU..- TO JE VAŠE (STÁTNÍ) INTERNÍ VĚC..

Proto soud zároveň rozhodl o postoupení věci Krajskému státnímu zástupci v Českých Budějovicích.
DTTO..

Pro doplnění lze pak uvést, že v případě, že by se žalobce domáhal následně náhrady
škody, když výroky III – IV petitu žaloby k tomuto směřují, bylo by nutno postupovat
v souladu se zákonem č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a v souladu s ustanovením §
14 odst. 1 ve spojení s § 6 tohoto zákona nejprve uplatnit nárok u Ministerstva spravedlnosti.
NU PAKLIŽE Z ŽALOBY VYKRYSTALIZUJE následně náhrada škody, PAK TUTO NECHŤ ZREALIZUJE STÁT RESP.
STÁTNÍ RESORT (KDYŽ TO MÁ TAK "ZAŘÍZENO"..), KTERÝ O VĚCI BEZPOCHYBY VÍ (TUDÍŽ uplatnění
odpovědnosti za škodu JE PROVEDENO JIŽ PODANOU KONKRÉTNÍ ŽALOBOU..) RESP.MŮŽE I ŽALOVANÉ
POSKYTNOUT SVŮJ PRÁVNÍ ZÁSTUP.. AVŠAK NUTNO ZMÍNIT I RELEV.SKUTEČNOST, A TO VŮČI NEDOPADU PŘÍP.
náhrady škody NA STÁTNÍ ROZPOČET (DAŇ.POPLATNÍKY), ŽE TUTO ŠKODU BY MĚL STÁT NÁSLEDNĚ VYMÁHAT
PO KONKRÉTNÍ ZODPOVĚDNÉ OSOBĚ..

Podle § 14 odst. 3 uvedeného zákona je totiž uplatnění nároku na náhradu škody podle tohoto
zákona podmínkou pro případné uplatnění nároku na náhradu škody u soudu.
AVŠAK NEJPRVE JE TŘEBA VYŘÍDIT SPRÁVNĚ PODANOU ŘÁDNOU ŽALOBU..

O nákladech řízení bylo rozhodováno za situace, kdy žalobce byl ve věci neúspěšný a
žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.
AVŠAK žalobce byl neúspěšný JEN VINOU VAŠEHO MYLNÉHO "ODŮVODNĚNÍ", PŘIČEMŽ SE DÁ I PODOTKNOUT,
ŽE VINOU DALŠÍHO CHYBNÉHO STÁTNÍHO ROZHODNUTÍ RESP.KAŽDÝM DALŠÍM POTŘEBNÝM ÚKONEM VE SPORNÉ
VĚCI SE STÁTEM RESP.S JEHO OSOBOU JISTÉ DALŠÍ náklady říz.KAŽDÉHO ÚČ.ŘÍZ.NASTÁVAJÍ RESP.TYTO
SE PROHLUBUJÍ.."


Paní soudkyně OS Tábor - resp.odvolací soude ČR, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.
za vyjádření se k předložené věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací (nejen) ve sm.zák.
č.106/99 Sb., ale i ve smyslu práva občana-úč.říz.  


2) Z v.uv.je zřejmé, že do zodpovězení v.uv.dotazové oponence je n.uv.úč.říz. oprávněn podat  
O d v o l á n í , v kterém tedy tímto navrhuje  z r u š e n í  n.uv. Usnesení v celém rozsahu.  


V Brně, dne 7.2.2012                                                                
Občan v.r.
__________________________________________________________________________________________________

11 C 120/2011 - 6
U S N E S E N Í
Okresní soud v Táboře, předsedkyně senátu Mgr. Jaroslava Novotná jako samosoudce,
rozhodl v právní věci žalobce Občana, nar. ....., bytem .....,
proti žalované České republice – Krajskému státnímu zastupitelství
České Budějovice, pobočka v Táboře, se sídlem ul. Kpt. Jaroše 1851, Tábor, o žalobě na
nečinnost orgánu státní správy České republiky a o náhradu škody způsobené nesprávným
úředním postupem
t a k t o :
I. Řízení se zastavuje.
II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Krajskému státnímu zástupci
v Českých Budějovicích.
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobou ze dne 16. 8. 2011 se žalobce domáhal, aby žalované (konkrétně státní
zástupkyni JUDr. Libuši Pospíšilové) byla uložena povinnost odpovědět věcně na žalobcovy
dotazy ze dne 7. 7. 2011, v případě, že žalovaná nesplní bod I., pak zrušení jejího sdělení
2 KZN 309/2011-9, v případě, že žalovaná nesplní bod I. pak náhrady škody způsobené
nesprávným úředním postupem ve výši 50.000,-- Kč a pokud ani pak nebude učiněna
náprava, náhrady škody ve výši 100.000,-- Kč. Podání žalobce bylo posouzeno podle obsahu
(§ 41 odst. 2 o.s.ř.) jako návrh na rozhodnutí o nečinnosti krajské státní zástupkyně, neboť
další výroky uvedené žalobcem v petitu žaloby jsou podmíněné tím, že žalovaná nesplní
povinnost věcně odpovědět žalobcovy dotazy z jeho podání ze dne 7. 7. 2011.
Podle § 7 odst. 1 o.s.ř. platí, že v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují
soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a
obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.
Dle § 2 citovaného ustanovení spory a jiné právní věci uvedené v odstavci 1, o nichž podle
zákona rozhodly jiné orgány než soudy, soudy v občanském soudním řízení projednávají a
rozhodují za podmínek uvedených v části páté tohoto zákona. Podle odst. 3 citovaného
ustanovení jiné věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanovíli
to zákon.
Podle § 103 o.s.ř. kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky,
za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).
Podle § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze
odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné
řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu;
právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají přitom zachovány.
Podle § 16b) odst. 1 a 2 zák. č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství, každý je
oprávněn podat stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné
chování státních zástupců, vyšších úředníků a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství. K
vyřízení stížnosti je příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu zástupci,
proti němuž stížnost směřuje. Stížnost se podává u toho, kdo je příslušný k jejímu vyřízení.
Žalobce se domáhá rozhodnutí, jímž by soud nařídil krajské státní zástupkyni, aby
věcně odpověděla na jeho dotazy, tedy rozhodnutí zasahujícího do postupu jiného státního
orgánu. Nejde tedy o spor vyplývající z občanskoprávních, pracovních, rodinných či
obchodních vztahů, v němž by byla dána pravomoc soudu podle § 7 odst. 1 o.s.ř. Žádný
zákon pak nestanoví, že by o sporu mezi osobou, jež podala trestní oznámení, a příslušným
státním zastupitelstvím o způsobu vyřízení tohoto oznámení rozhodovaly (ve smyslu § 7 odst.
3 o.s.ř.) soudy v občanském soudním řízení. Věc tedy nespadá do pravomoci soudu. Pro
nedostatek pravomoci soudu se řízení zastavuje. Jelikož v daném případě nespadá věc, jejíhož
rozhodnutí se žalobce žalobou domáhá do pravomoci soudu, níže podepsaný soud řízení
zastavil a zároveň postoupil věc k vyřízení příslušnému orgánu (§ 104 odst. 1 o.s.ř.). Podle §
41 odst. 2 o.s.ř. posuzuje soud každý úkon podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně
označen. Žalobce sice označil své podání jako žalobu, nicméně podle obsahu je toto podání
stížností na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství, jakou předpokládá ustanovení §
16b odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. K vyřízení této stížnosti je
příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu zástupci, proti němuž stížnost
směřuje (§ 16b odst. 2 téhož zákona). Proto soud zároveň rozhodl o postoupení věci
Krajskému státnímu zástupci v Českých Budějovicích.
Pro doplnění lze pak uvést, že v případě, že by se žalobce domáhal následně náhrady
škody, když výroky III – IV petitu žaloby k tomuto směřují, bylo by nutno postupovat
v souladu se zákonem č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a v souladu s ustanovením §
14 odst. 1 ve spojení s § 6 tohoto zákona nejprve uplatnit nárok u Ministerstva spravedlnosti.
Podle § 14 odst. 3 uvedeného zákona je totiž uplatnění nároku na náhradu škody podle tohoto
zákona podmínkou pro případné uplatnění nároku na náhradu škody u soudu.
O nákladech řízení bylo rozhodováno za situace, kdy žalobce byl ve věci neúspěšný a
žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů od jeho doručení
ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře
prostřednictvím soudu podepsaného.
V Táboře dne 24. 1. 2012
Za správnost vyhotovení: Mgr. Jaroslava Novotná, v.r.
Petra Marková předsedkyně senátu

//////////////////////////////////////////

OS Tábor                                                               
Věc : 15 Nc 102/2012-95 - Předvolání     -    Neúčast

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Předvolání OS Tábor (převz.31.1.12), k čemuž oznamuje, že se tohoto
z důvodu nedobrého zdrav.stavu (nedávná operace ramene) nezúčastní.

Pokud soud považuje opravdu za nutné učinit osobní výslech (namísto písemného), pak v dnešní
době určitě existují možnosti, jak tento absolvovat a přitom nenutit úč.říz.k nejednoduchému
dalekému přesunu - tedy např.snad již možnost videospojení prostř.soudu v místě bydliště resp.
pokud toto (ještě) možné není, pak je zde tedy možnost vytěžení prostř.pracovníka (soudce)
soudu v Brně či prostř.jiné detašované brněnské justiční instituce.


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
__________________________________________________________________________________________________

Spisová značka: 15Nc 102/2012- 95
Občan
.....
(adresát)
P Ř E D V O L Á N Í
Ve věci
žalobce (žalobkyně): Občana, bytem .....
proti
žalovanému (žalované): ČR – Okresnímu státnímu zastupitelství v Táboře
o nejasném podání
Vás soud předvolává jako účastníka řízení k výslechu „ve věci Vašeho podání z 22.12.2011“
adresovaného Vrchnímu soudu v Praze
na den 16.2.2012 ve 12.45 hod.,
k podepsanému soudu do místnosti č. dv. 104/I. patro
Je Vaší povinností dostavit se k soudu v určenou dobu a vypovídat jako účastník řízení. Nedostavíte-li
se k výslechu bez vážného důvodu, může Vám být uložena pořádková pokuta až do výše 50 000,- Kč,
může být nařízeno Vaše předvedení k soudu a může Vám být uloženo zaplatit účastníkům a dalším
osobám náhradu nákladů řízení, které jim vznikly v důsledku toho, že jste se nedostavil(a) k výslechu.
K výslechu s sebou přineste toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz
totožnosti.
Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám
zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při výslechu u soudu pracovní volno bez náhrady mzdy.
Soud Vám ukládá, abyste při výslechu předložil(a) tyto listiny:
V Táboře 31.1.2012 JUDr. Robert Ožvald v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Eva Chomátová
Poučení: Jako účastník řízení můžete požadovat náhradu nákladů, které Vám v řízení vzniknou, zejména hotové
výdaje (včetně soudního poplatku), ušlý výdělek, náklady důkazů a odměnu za zastupování advokátem nebo
notářem. O náhradě nákladů řízení rozhodne soud v rozhodnutí, kterým se u něj řízení končí. Budete-li žádat
náhradu ušlého výdělku, místního přepravného a jízdného, postupujte podle poučení uvedeného na rubu
předvolání.
Sídlo soudu: Písecké rozcestí, kpt. Jaroše 1851, 390 03 Tábor
O.s.ř. č. 043 - předvolání účastníka řízení k výslechu mimo jednání – 2. strana

//////////////////////////////////////////

Generální inspekce bezpečnostních sborů
Věc : GI-K-55-3/2012    -    Nesouhlas s vyřízením věci - Výzva k přeposlání

N.uv.úč.říz.obdržel Vaše n.uv."Podání zprávy", s kterýmžto "vyřízením" resp.sdělením,
"že se vlastně nic nestalo.." samozřejmě nesouhlasí.
Nyní se žádá elektronické přeposlání spisového materiálu (což jistě máte v PC, takže
by to neměl být problém..) resp.příp.přepošlete tento na místo (SJmK PČR, Kounicova ul.,
Brno), kde n.uv.ozn.a poškoz.absolvoval sáhodlouhé vytěžení ve věci.., kam se po domluvě
dostaví k tomuto spisovému nahlédnutí resp.k okopírování.


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
__________________________________________________________________________________________

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
18. ODDĚLENÍ OSTRAVA – PRACOVIŠTĚ OLOMOUC
779 00 Olomouc, Třída Kosmonautů 1085/6
Generální inspekce bezpečnostních sborů, IČ 72554495, se sídlem Praha 6, Skokanská
2311/3 adresa pro písemný styk (centrála): 160 17 Praha 617, P. O. Box 33, e-podatelna:
podatelna@gibs.cz,
datová schránka: v7m7926, web: www.gibs.cz
operační středisko (pracoviště s nepřetržitým provozem) – tel. +420 974 839 734,
fax: +420 974 839 747, e-mail: operacni@gibs.cz
přímé spojení na 18. oddělení Olomouc – telefon: +420 974 766 645, fax: +420 974 766 648,
e-mail: olomouc@gibs.cz
Šablona MS Office Word 2010 – © 2012 Generální inspekce bezpečnostních sborů – 33. oddělení
/ v2.1-09-01-2012
Č. j. GI-K-55-3/2012 Olomouc 11. leden 2012
Počet listů: 1
Přílohy: 0
Občan
nar. .....
.....
Podání zprávy
Věc Vašeho oznámení ze dne 1.11.2011 na příslušníky Policie ČR, kteří proti vám prováděli
zákrok dne 28.10.2011 ve vlaku v železniční stanici Hranice na Moravě, byla dnešního dne
uložena ad acta, neboť po provedeném šetření bylo zjištěno, že ve věci se nejedná o podezření
z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.
pplk. Ing. Jan Michel v.r.
vedoucí oddělení
z rozkazu podepsal:
pplk. Ing. Petr Netušil
vedoucí pracoviště Olomouc
Zpracoval:
pplk. Mgr. Pavel Dohnal
tel.č. 974 766 645
Za správnost DS: Lenka Pešková

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : 255 EC 132/2010 - Vyjádření žalobce   -   Odp.žalovaného

Žalovaný odpovídá na zaslaný sken žalobce (převz.24.1.2012) - "Doplnění žaloby", takto :

Žalobce se ve svém sdělení omezuje pouze na práva "žalobce"(dle jeho přepr.řádu), avšak
nesděluje nic o jeho povinostech (dle zákona ČR - OZ resp.OSŘ ČR), jakožto protinavrhovaného
již 13-letého dlužníka, ba ve své státní sféře protizákonného (viz v rozp.se zák.nevyřízené NPO..)
nevyřizovatele..
Pokud totiž dříve něco namítal i v tomto smyslu, pak byl "žalovaným" řádně odoponován, na což
již pak odpověď nenašel (naposledy viz obdobná věc 253 EC 133/2010 u MS Brno..).
Pakliže sděluje něco i o své pohledávce za zpoždění vlaku, pak tato je neoprávněná - ve svém
protizákonném činění svého zaměstnance drzá a nehorázná, zrovna tak jako zmíněné napadení n.uv.
"žalovaného" invektivami o jeho osobnosti či ve smyslu "napadání svého okolí"..(tato věc zpoždění
byla totiž řádně trestně oznámena, avšak jak toto tr.ozn., tak i násl.právní věc, doposud nebyly
řádně vyřízeny..- přičemž meritum věci tkví v tom, že "žalobce" neměl žádný důvod a právo n.uv.
"žalovaného" odnikud vykazovat, ba navíc za použití přivolaného násilí - a zpoždění se tedy stalo
výhradně jeho vinou, za což by měl nyní zaplatit odškodnění on..).

N.uv."žalovaný" tedy tímto navrhuje zamítnutí jeho odtažitých irelevantních argumentů a naopak
vyřízení řádného tr.ozn.+ násl.právní věci ve spojitosti s touto věcí (ze dne 27.9.2010 ohl.věci
1 KZN 1082/2010), tak jako všech Protinávrhů, tak jak byly v odporovém podání vzneseny + odškodnění
20 tis.Kč za zpoždění vlaku a za vše, co s touto nehorázností vůči n.uv."žalovanému" souviselo..


V Brně, dne 7.2.2012
Občan v.r.
                                                  
//////////////////////////////////////////

KS Brno - prostř.MS Brno
Věc : Usn. 213 EC 163/2010-46  -  Odvolání

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení MS Brno (převz.dne 31.1.12), proti kterému podává  
O d v o l á n í .

O d ů v o d n ě n í :  K věci se opakuje sdělení ze dne 7.11.2011, neboť tímto dotazovým
podáním byla vyhotovitelka usvědčena ze lži a lže i nyní ("Žalobce však na usnesení nijak
nereagoval"..)
Do zodpovězení této "nijaké" dotazové oponence tedy není dále o čem..
 
N.uv.odvolatel tedy tímto navrhuje  z r u š e n í  n.uv. Usnesení v celém rozsahu.  


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_________________________________________________________________________________________

Na všech podáních v této věci:
Jednací číslo: 213 EC 163/2010-46
U S N E S E N Í
Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu: JUDr. Evou Brázdovou jako
samosoudkyní v právní věci
žalobce : Občan, nar. ....., .....,
proti
žalovanému: České dráhy, a.s., IČ: 70994226, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222,
110 15, Praha 1
zastoupené(ho): JUDr. Pavel Novák, advokát, Bohuslava Martinů 1051/2, 140 00,
Praha 4 - Braník
o nejasné podání
t a k t o :
I. Žaloba, doručená soudu dne 24.8.2011, se odmítá.
II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.
O d ů v o d n ě n í :
Dne 24.8.2011 podal žalobce ke zdejšímu soudu podání označené jako „1) dotazy, 2)
trestní oznámení, 3) žaloba pro zmatečnost.“
Usnesením ze dne 26.9.2011, které bylo žalobci doručeno dne 27.10.2011, soud
žalobce v souladu s ust. §43 o.s.ř. vyzval, aby ve lhůtě 15-ti dnů svoji žalobu ze dne
24.8.2011 doplnil o stanovené náležitosti tak, aby byly odstraněny vytknuté vady podání,
které brání v pokračování v řízení, přičemž byl poučen, že nebude-li podání řádně doplněno a
v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání ze dne
24.8.2011 odmítne. V usnesení byl žalobce poučen o tom, jak je třeba doplnění žaloby
provést, aby žaloba obsahovala všechny náležitosti a byla bez vad.
Nedostatek podané žaloby spatřuje soud především v tom, že žalobce neuvedl důvod
zmatečnosti dle §229 o.s.ř., stejně tak neuvedl ani důkazy, jimiž má být důvodnost žaloby
prokázána. Důvod žaloby musí být po skutkové stránce vylíčen tak, aby bylo zcela
nepochybné, jaký z důvodů zmatečnosti se uplatňuje, neboť uplatněným důvodem
LVEIS
zmatečnosti je pak soud vázán a nesmí napadené rozhodnutí posuzovat z jiného důvodu, než
který označil ten, kdo podal žalobu.
Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 27.10.2011. Žalobce však na usnesení nijak
nereagoval a vady žaloby ve stanovené lhůtě neodstranil.
Vzhledem ke skutečnosti, že i přes výzvu soudu žalobce důvod zmatečnosti a vylíčení
skutečností týkajících se těchto důvodů v žalobě je natolik neúplné a nesrozumitelné, že bez
dalšího nelze stanovit, jaký důvod zmatečnosti byl uplatněn, nezbylo soudu než ve smyslu ust.
§43 odst.2 o.s.ř. žalobu odmítnout, neboť žalobce přes výzvu soudu podání řádně nedoplnil a
v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. §146 odst.3 o.s.ř., podle nějž je žalobce,
který podal žalobu pro zmatečnost řízení, povinen nahradit ostatním účastníkům jejich
náklady, neboť soud jeho žalobu odmítl. Protože žalovanému v souvislosti s tímto řízením
žádné náklady nevznikly, rozhodl soud tak, že žalovanému se náhrada nákladů řízení
nepřiznává.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne doručení ke
Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Brně.
Městský soud v Brně
dne 6. ledna 2012
JUDr. Eva Brázdová, v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Lenka Veisová

//////////////////////////////////////////

KS Brno - prostř.MS Brno
Věc : Usn. 15 C 190/2011-25   -  Odvolání

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení MS Brno (převz.dne 24.1.12), proti kterému podává  
O d v o l á n í .

O d ů v o d n ě n í :  Odůvodnění n.uv.Usnesení je opětovně zmatečné, chybné.
Vyhotovitelka poněkud dezinterpretuje, co "žalobce sdělil".. - co skutečně sdělil,
je přiloženo dole pod dvojitou čarou..
Vyhotovitelka se tedy k "nějaké své chybě" nejen nehlásí, avšak její Rozhodnutí
vyznívá ve smyslu, že chybu snad udělal zmatečný ("nesrozumitelný") n.uv.úč.říz..
 
N.uv.odvolatel tedy tímto navrhuje  z r u š e n í  n.uv. Usnesení v celém rozsahu
+ vrácení věci k řádnému (omluvnému) vyřízení.  


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_________________________________________________________________________________________

č.j. 15 C 190/2011 - 25
IKRAT
U S N E S E N Í
Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Říhovou jako
samosoudkyní v právní věci žalobce Občan, nar. ....., bytem .....,
proti žalovanému České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15, Praha 1
o žaloba pro zmatečnost
t a k t o :
I. Soud návrh odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením ze dne 30.11.2011, které bylo žalobci doručeno 5.12.2011, byl žalobce
vyzván k doplnění návrhu ze dne 9.7.2010 o podstatné náležitostí dle § 232 odst. 1 o.s.ř., § 42
odst. 4 a § 43 odst. 2 o.s.ř., zda jde o žalobu pro zmatečnosti dle obsahu, jako rozhodnutí
napadá, vylíčení rozhodných skutečností, které svědčí o tom, že žaloba je podána včas, ve
lhůtě do 3 měsíců od doručení napadeného rozhodnutí, označení důkazů o důvodnosti žaloby,
čeho se domáhá. Žalobce přípisem z 16.12.2011 sdělil, že nepodal návrh z 9.7.2010 ani
žalobu pro zmatečnost. Vzhledem k těmto skutečnostem soud návrh, který je veden pod sp.zn.
15 C 190/2011 Městského soudu v Brně jako nesrozumitelný odmítl. V řízení nelze
pokračovat, ani žalobce to nežádá, jde zřejmě pouze o vyjádření v jiné věci.
Výrok o nákladech řízení vychází z § 146 odst. 3 o.s.ř.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke
Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Brně.
Městský soud v Brně
dne 19. ledna 2012
JUDr. Jitka Říhová, v. r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Kratochvilová

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

MS Brno                                                               
Věc : Usn. 15 C 190/2011-21   -  Odp.úč.říz.: Zmatečnost

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení MS Brno (převz.dne 6.12.11), proti kterému vyjadřuje
zmatečnost, neboť ve v.uv.věci nebylo žádné podání "návrhu ze dne 9.7.2010" dohledáno,
přičemž jiné jedn.číslo v Usn.není..


V Brně, dne 16.12.2011                                                                 
Občan v.r.
___________________________________________________________________________________________

Jednací číslo: 15 C 190/2011 - 21
U S N E S E N Í
Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Říhovou jako
samosoudkyní v právní věci žalobce Občan, nar. ....., bytem .....,
proti žalovanému České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15, Praha 1
o žaloba pro zmatečnost
t a k t o :
Soud vyzývá žalobce, aby doplnil návrhu ze dne 9.7.2010, písemně, dvojmo, do 14
dnů, o podstatné náležitosti dle § 232 odst. 1 o.s.ř., § 42 odst. 4 a § 43 odst. 2 o.s.ř.,
jaké rozhodnutí a v jakém rozsahu napadá, zda jde o žalobu pro zmatečnosti – důvod žaloby,
vylíčení rozhodných skutečností, které svědčí o tom, že žaloba je podána včas, ve lhůtě do 3
měsíců od doručení napadeného rozhodnutí, označení důkazů o důvodnosti žaloby, čeho se
domáhá.
Nebude-li podání ve stanovené lhůtě řádně doplněno v řízení pro tento nedostatek nelze
pokračovat, soud podání odmítne. Odmítnutím podání je řízení skončeno.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Městský soud v Brně
dne 30. listopadu 2011
JUDr. Jitka Říhová, v. r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Kratochvilová
Upozornění: Má-li účastník řízení za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od
+
POTVRZENÍ

//////////////////////////////////////////

KS Brno - prostř.MS Brno
Věc : Usn. 25 Nc 122/2011-9   -  Odvolání (Výzva)

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení MS Brno (převz.dne 31.1.12), proti kterému podává  
O d v o l á n í .

O d ů v o d n ě n í :  K věci se opakuje sdělení ze dne 22.11.2011, neboť paní soudkyně
si dále hraje na hloupoučkou resp.lže, a to ze zjevného kolegiálního účelu..
Tímto je tedy nyní  v y z v á n a (ona, příp.odvol.soud), aby bylo jasně, KONKRÉTNĚ
sděleno, co se považuje žalobně za chybné, vadné a nesrozumitelné..
 
N.uv.odvolatel tedy tímto navrhuje  z r u š e n í  n.uv. Usnesení v celém rozsahu.  


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_________________________________________________________________________________________

25 Nc 122/2011-9
U S N E S E N Í
Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Dagmar Bastlovou v právní
věci žalobce Občana, ....., proti JUDr. Liboru
Daňhelovi, soudci Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, o zaplacení
100.000,- Kč,
t a k t o :
I. Žaloba se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce dne 2.9.2011 podal u Krajského soudu v Brně žalobu, kterou se proti
žalovanému domáhal zaplacení částky 100.000,- Kč. Usnesením Krajského soudu
v Brně č.j. 25 Nc 122/2011-4 ze dne 16.11.2011 byl vyzván k doplnění návrhu na
zahájení řízení, byl poučen, jak je třeba doplnění provést, současně byl poučen
i o následcích neodstranění vad podání (§ 43 odst. 1, 2 o.s.ř.). Výzva k doplnění žaloby
byla žalobci doručena dne 18.11.2011, na tuto výzvu účastník reagoval podáním, které
bylo soudu doručeno dne 22.11.2011. Tímto podáním však vady návrhu žalobce
neodstranil, nevymezil skutek, který by měl být předmětem sporu, nevylíčil
rozhodující skutečnosti, na základě kterých by bylo zřejmé, jaké věci se návrh týká, na
základě jakých skutečností žalobce po žalovaném požaduje zaplacení částky
100.000,- Kč. Rozhodující skutečnosti žalobce nevymezil v takovém rozsahu, který by
umožňoval jeho jednoznačnou individualizaci (nemožnost záměny s jiným skutkem),
žaloba tak zůstala nesrozumitelná a neúplná.
Jestliže žaloba nebyla přes výzvu soudu doplněna a její základní vady zůstaly
zachovány, soud podání, kterým bylo zahájeno toto řízení, podle ustanovení § 43 odst.
2 o.s.ř. odmítl.
O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 146 odst. 3 o.s.ř.,
neboť návrh žalobce na zahájení řízení byl odmítnut, žalobce by tak byl povinen hradit
náklady žalovanému, ze spisu však bylo zjištěno, že žalovanému dosud žádné náklady
v tomto řízení nevznikly.
pokračování - 2 - 25 Nc 122/2011
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e možno podat odvolání do 15 dnů ode dne
doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím podepsaného
soudu.
V Brně dne 29. prosince 2011
Za správnost vyhotovení: Mgr. Dagmar Bastlová, v.r.
Jana Kristková samosoudkyně

//////////////////////////////////////////

MS Praha; k rukám předsedovi soudu
Věc : Sp.zn. 1 Nc 5098/2011    -   Opakovaná Stížnost-Výzva-posl.Urgence

Dne 22.12.2011 n.uv.úč.říz.opakovaně urgoval jistou záležitost (efektivního přeposlání)
- bylo mu však zasláno n.uv.nesouvisné sdělení..
Tímto je tedy podána  S t í ž n o s t  na nepatřičné činění zaměstnance Vašeho soudu,
pane předsedo, čímžto se tedy  v y z ý v á  resp.naposled (před další Žalobou) u r g u j e
řádné činění.

Pozn.: Sdělení Vašeho pracovníka je chybné, neboť soud, který podání Žaloby obdržel
(byť třeba chybně - o čemž však nejsem přesvědčen..), je povinen svým přeposláním
na dle jeho názoru správné místo učinit nápravu sám, což se v praxi i vesměs děje..


V Brně, dne  7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
____________________________________________________________________________________________

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE
Spálená ul. č. 2, 112 16 Praha 2, tel. 221 93 1111
Sp.zn. 1Nc 5098/2011
(uvádějte v odpovědi)
Pan
Občan
.....
Věc : Žaloba na nesprávný úřední postup a o náhradu škody
K Vašemu podání ze dne 16.8.2011 sdělujeme, že Městský soud v Praze je soudem
odvolacím a nepřísluší mu rozhodovat mimo věci uvedené v ust. § 9 odst. 2 a 3 o.s.ř. o
žalobách v prvním stupni. Bude proto třeba, abyste se se svými žalobami obrátil na věcně
a místně příslušnou soud prvního stupně.
V Praze dne 17.01.2012
JUDr. Pavel Slavíček, v.r.
samosoudce
Za správnost vyhotovení:
Iveta Tomanová

//////////////////////////////////////////

VS Olomouc     
Věc : Usn. Nc 140/2011-10 + Nc 133/2011-9 ; Nc 139/2011-9 ; Nc 141/2011-10 ;
           Nc 136/2011-11 ; Nc 142/2011-10 ; Nc 152/2011-7 ; Nc 134/2011-8 ;
           Nc 149/2011-10 ; Nc 137/2011-10 ; Nc 138/2011-10  

                                   -     1)Dotazy (nejen ve sm.zák.č.106/99Sb.)
                                         2)Výzva k zákonnému činění
                                         3)Žaloba pro zmatečnost


1) N.uv.úč.říz.obdržel n.uv. + dalších 10 obdobných Usn.VS Olomouc (převz.31.1.12),
která jsou mu ve svých totožných Odůvodněních poněkud nesrozumitelná, proto se
vyhotovitele JUDr.Jana Zavrtálka táže (pro přehlednost: citace Vašich
"Odůvodnění" - ODPOVĚĎ resp.DOTAZY ÚČ.ŘÍZ.) :

"Vrchnímu soudu v Olomouci bylo doručeno podání povinného ze dne 22.11.2011,
označené jako „dotazy, trestní oznámení, žaloba pro zmatečnost“.
TEDY označené LOGICKY A SPRAVEDLIVĚ, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Žalobou pro zmatečnost brojí povinný proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci
ze dne 18. srpna 2011, 1Co 192/2011-111.
NU ONO V TOMTO LOGICKÉM brojení NEJDE ANI TAK O zmatečnost, JAKO O PROKÁZANOU
PODVODNOST, ŽE ANO, PANE SOUDCE?

Věcně a místně příslušný k rozhodnutí o této žalobě je Krajský soud v Brně.
TAKŽE NIŽŠÍ soud BUDE ROZHODOVAT O VYŠŠÍM? ZAJÍMAVÉ..

Z těchto důvodů postoupil Vrchní soud v Olomouci podání v části týkající se žaloby
pro zmatečnost podle ustanovení § 104a odst. 3 a § 235a odst. 1 o.s.ř. Krajskému
soudu v Brně, jakožto soudu věcně a místně příslušnému k projednání a rozhodnutí věci.
VAŠIM ustanovením SE MEZE A PŘEKÁŽKY NEKLADOU..

Žalovaný se podáním dále domáhal vysvětlení odůvodnění, resp. zodpovězení dotazů,
k usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č.j. 1Co 192/2011-111.
NO TAK ŽE BY SE ZAS TAK NĚJAK PERNĚ domáhal... ONY TY DOTAZY BYLY PŘEDLOŽENY SPÍŠE
V RÁMCI PŘÍPADNÉHO VYVINĚNÍ SE..

Toto podání vzal zdejší soud na vědomí, založil je do příslušného sběrného spisu
a dále se tím nebude zabývat, neboť důvody rozhodnutí č.j. 1Co 192/2011-111 jsou
dostatečně vyjádřeny a obsaženy v odůvodnění rozhodnutí.
AVŠAK JAK JIŽ Z KONKRÉTNÍCH VĚCNÝCH DOTAZŮ PLYNE, TAK TY důvody vyjádřeny dostatečně
ROZHODNĚ NEBYLY, ŽE ANO, PANE SOUDCE? TÍMTO založením SE TEDY TOHOTO VĚCNÉHO DŮKAZNÍHO
BŘEMENE ZJEVNĚ JENTAK NEZBAVÍTE..- POZN.RED.

V části podání označené „trestní oznámení“ zdejší soud odkazuje na ustanovení § 158
odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. trestního řádu, dle kterého:
„Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen
přijímat státní zástupce a policejní orgán.
ANO, TYTO 2 ORG.Č.V TR.ŘÍZ.BEZESPORU, AVŠAK ONO TO NENÍ SNAD ZAKÁZÁNO ANI TOMU TŘETÍMU
ORG.Č.V TR.ŘÍZ., ŽE ANO, PANE SOUDCE? JINÉ ZNĚNÍ TEDY SLUJE: "Orgán činný v trestním
řízení je název používaný trestním řádem pro státní orgán, který provádí úkony trestního
řízení. Orgány činnými v trestním řízení jsou soud, státní zástupce a policejní orgán."
TOLIKTO TEDY PRO DOPLNĚNÍ..

Přitom je povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje,
ANO, TO AŤ DĚLÁ - OVŠEM V NAŠICH ČETNÝCH TRESTNĚPRÁVNÍCH PŘÍPADECH TOTO NEHROZÍ -
TO BYSTE SE ZA TY nepravdivé údaje JIŽ EFEKTIVNĚ BRÁNILI, ŽE ANO, PANE SOUDCE?
(PŘIČEMŽ POUŽÍT nepravdivé údaje PROTI VYSOKÝM JUSTIČNÍM ČINITELŮM BY SI ASI NĚKDO
SE ZDRAVÝM ROZUMEM JENTAK NELAJSTL..- POZN.RED.)

a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět
o učiněných opatřeních.“
ANO, žádá SE O TO VEHEMENTNĚ VŽDY - AVŠAK NĚJAK VŽDY BEZ NĚJAKÉHO ÚSPĚŠNÉHO NAPLNĚNÍ
TÉTO ZÁKONNÉ TEZE..:-(

Pokud povinný sleduje učinit předmětná řízení předmětem trestního stíhání, je na
něm, aby využil zákonná oprávnění, podle zmíněného ustanovení postupoval a svá
podezření na spáchání trestného činu oznámil příslušným orgánům;
ANO, ON TAKTO DLE ZÁK. postupoval A oznamoval - OVŠEM BEZ ZÁK.VYŘÍZENÍ Z VAŠÍ (STÁTNÍ)
STRANY..:-(

takovým orgánem ale civilní soud není,
OVŠEM ONA TA TR.PODÁNÍ NEBYLA PODÁNA civilnímu soudu, AVŠAK VŽDY (NYNÍ CITUJI): "soudu,
jakožto org.čin.v tr.říz.", KTERÝ SÍDLÍ ROVNĚŽ NA STEJNÉ ADRESE, ŽE ANO, PANE SOUDCE?
NEBO V OLOMOUCI JE ADRESA SOUDU CIVILNÍHO A TRESTNÍHO ODLIŠNÁ?..
(POZN.: A TO KOMPLEXNÍ PODÁNÍ (DOTAZY + TR.OZN.) ADRESOVANÉ NEJPRVE TR.OZNÁMENÉMU
VYHOTOVITELI LŽIVÉHO ROZHODNUTÍ MÁ I EFEKTIVNÍ ÚČEL V TOM, ŽE TENTO MŮŽE VYVINĚNĚ ODPOVĚDĚT
- TEDY KAŽDOPÁDNĚ SE S TR.DŮVODY - PŘED POSTOUPENÍ K VYŘÍZENÍ - MŮŽE ALESPOŇ SEZNÁMIT..
TOTIŽ POKUD BY TO BYLO POSTOUPENO PČR NEBO ST.ZÁSTUPCI, TAK TEN BY TOTO PODÁNÍ STEJNĚ
NEJPRVE ZASLAL IMKRIM.PODEZŘELÉMU - TAKŽE SE VLASTNĚ TÍMTO UŠETŘÍ VAŠÍ ST.SPRÁVĚ JEDNO
ZBYTEČNÉ PŘEPOSÍLÁNÍ..

proto se touto částí podání vrchní soud rovněž zabývat nebude.
NU PAK TEDY - ZA TOTO SVÉVOLNÉ PROTIZÁKONNÉ ODEPŘENÍ - BUDE NUTNO POSTUPOVAT PRÁVNÍ
(PŘÍP.I TRESTNĚPRÁVNÍ) CESTOU.."

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.
AVŠAK PROTI KAŽDÝM "NESROVNALOSTEM" SE BEZPOCHYBY VŽDY NĚJAK BRÁNIT DÁ, ŽE ANO, PANE
SOUDCE?"


Pane soudce VS Olomouc, děkuji za stručné objasňující odpovědi resp.za vyjádření
se k předložené věcné oponentuře - tedy za poskytnutí informací (nejen) ve sm.zák.
č.106/99 Sb., ale i ve smyslu práva občana-úč.říz.


2) Na základě v.uv.relev.oponence jste tedy  v y z v á n  k přehodnocení Vašeho
sdělení a k řádnému zákonnému činění ve vyřizování řádných podání tr.oznámení.  


3) Proti n.uv.Usnesení se podává  Ž a l o b a  p r o  z m a t e č n o s t .
O d ů v o d n ě n í : N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení, která ho poškozují.
Odůvodnění n.uv.Usnesení jsou odtažitá, lživá. Vyhotoviteli byly nyní předloženy
k zodpovězení dotazy resp.oponentura (viz výše), neboť soudce před vynesením
Usnesení (bez možnosti opr.prostředku..) se zmatečnostním žalobcem nekomunikoval,
ač si to situace přinejmenším žádala, čímž byla, ve sm.ust.§229 odst.3 o.s.ř.,
bezdůvodně odepřena n.uv.úč.říz.možnost jednat před (resp. se) soudem.. Jako další
důvod pro tuto Žpz se jeví ust.§229 odst.1g o.s.ř., neboť vyhotovitel n.uv.Usnesení
bezpochyby spáchal tr.čin - tedy pokud se nevyviní jak sh.uv. - a je i tr.oznámen
i v jiné věci (viz lustrum)

   Z v.uv.tedy vyplývá, že n.uv.Usnesení na základě lživého Odůvodnění je chybné a
zmatečné a n.uv.úč.říz. tímto navrhuje jeho  z r u š e n í  v celém rozsahu.   


V Brně, dne 7.2.2012
Občan v.r.
_________________________________________________________________________________________

Nc 140/2011-10
U s n e s e n í
Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu
JUDr. Jana Zavrtálka a soudců JUDr. Ladislava Bognára a Mgr. Aleny Chládkové
v právní ve věci žalobce České dráhy, a.s., se sídlem Praha, Nábřeží
L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, proti žalovanému Občanovi,
nar. ....., bytem ....., o podání
žalovaného ze dne 22.11.2011 doručenému Vrchnímu soudu v Olomouci a
označenému jako: „dotazy, trestní oznámení, žaloba pro zmatečnost proti usnesení
Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. srpna 2011, č.j. 1Co 192/2011-111“,
t a k t o :
I. K projednání a rozhodnutí podání žalovaného ze dne 22.11.2011 v části
označené jako: „žaloba pro zmatečnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci
ze dne 11. srpna 2011, č.j. 1Co 192/2011-111“, vedené u Vrchního soudu
v Olomouci pod sp. zn. Nc 140/2011, jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy
(§ 235a odst. 1 o.s.ř.).
II. Po právní moci usnesení b u d e věc k dalšímu řízení v tomto rozsahu
p o s t o u p e n a Krajskému soudu v Brně.
O d ů v o d n ě n í :
Vrchnímu soudu v Olomouci bylo doručeno podání žalovaného ze dne
22.11.2011, označené jako „dotazy, trestní oznámení, žaloba pro zmatečnost“.
Žalobou pro zmatečnost v tomto podání brojí žalovaný proti usnesení Vrchního
soudu v Olomouci ze dne 11. srpna 2011, č.j. 1Co 192/2011-111. Věcně a místně
pokračování - 2 - Nc 140/2011
příslušný k rozhodnutí o této žalobě je Krajský soud v Brně (§ 104a odst. 3 a § 235a
odst. 1 o.s.ř.). Z těchto důvodů postoupil Vrchní soud v Olomouci podání v části
týkající se žaloby pro zmatečnost Krajskému soudu v Brně, jakožto soudu věcně a
místně příslušnému k projednání a rozhodnutí věci.
Žalovaný se podáním dále domáhal vysvětlení odůvodnění, resp. zodpovězení
dotazů, k usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 1Co 192/2011-111. Toto podání
vzal zdejší soud na vědomí, založil do příslušného sběrného spisu a dále se tím
nebude zabývat, neboť důvody pro rozhodnutí č.j. 1Co 192/2011-111 jsou
dostatečně vyjádřeny a obsaženy v odůvodnění rozhodnutí.
V části podání označené „trestní oznámení“ zdejší soud odkazuje na
ustanovení § 158 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, dle kterého:
„Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin,
je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je povinen oznamovatele
poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel
požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.“
Pokud žalovaný sleduje učinit předmětná řízení předmětem trestního stíhání, je na
něm, aby využil zákonná oprávnění, podle zmíněného ustanovení postupoval a svá
podezření na spáchání trestného činu oznámil příslušným orgánům; takovým
orgánem ale civilní soud není, proto se touto částí podání vrchní soud rovněž
zabývat nebude.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.
V Olomouci dne 17. ledna 2012
Za správnost vyhotovení: JUDr. Jan Zavrtálek v.r.
Iveta Soukupová předseda senátu

+ DTTO : Nc 133/2011-9 ; Nc 139/2011-9 ; Nc 141/2011-10 ; Nc 136/2011-11 ;
         Nc 142/2011-10 ; Nc 152/2011-7 ; Nc 134/2011-8 ; Nc 149/2011-10 ;
         Nc 137/2011-10 ; Nc 138/2011-10

//////////////////////////////////////////

VS Olomouc
Věc : 4 n.uv.Usn.  -   Odp.úč.říz.: Zmatečnost

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení VS Ol. (převz.dne 6.1.12), která jsou mu poněkud
nesrozumitelná, neboť avizované "věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.",
kterážto čísla jedn. následují, nebyly dohledány..
Z důvodu zmatečnosti tedy nelze takováto chybná Usn.začlenit..


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_________________________________________________________________________________________

Ncp 1380/2011 - 13
U S N E S E N Í
Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu
JUDr. Eustasie Matyášové a soudců JUDr. Vladimíry Strakové a JUDr. Pavla Koláře
v právní věci oprávněného Dopravního podniku města Brna, a.s., se sídlem Brno,
Hlinky 151, okres Brno-město, PSČ 656 46, IČ 25508881, zastoupeného
Mgr. Ondřejem Adametzem, advokátem, se sídlem Brno, Pekařská 12, PSČ 602 00,
proti povinnému Občanovi, nar. ....., bytem .....,
o žalobě pro zmatečnost podle § 229 odst. 1 písm. g)
o.s.ř. podanou povinným, podle § 104a o.s.ř.,
t a k t o :
I. K projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Brně
pod sp. zn. 51C 7/2011 j e p ř í s l u š n ý okresní soud dle ustanovení
§ 235a odst. 1 o.s.ř.
II. Po právní moci tohoto usnesení b u d e věc p o s t o u p e n a
k dalšímu řízení Městskému soudu v Brně.
Podle ustanovení § 169 odst.2 o.s.ř. se upouští od odůvodnění.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.
V Olomouci dne 30. listopadu 2011
Za správnost vyhotovení: JUDr. Eustasie Matyášová v.r.
Alice Křížková předsedkyně senátu

+

Ncp 1377/2011 - 14
U S N E S E N Í
Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu
JUDr. Aleny Ježíkové a soudců JUDr. Ivana Šišmy a JUDr. Zdeňky Šindelářové
v právní věci žalobce České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.
Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, zastoupeného JUDr. Pavlem Novákem,
advokátem, se sídlem Praha 8, V Holešovičkách 1579/24, proti žalovanému
Občanovi, nar. ....., bytem .....,
o žalobě pro zmatečnost podle § 229 odst. 1 písm. g) o.s.ř. podané
žalovaným, podle § 104a o.s.ř.,
t a k t o :
I. K projednání a rozhodnutí věci, vedené u Krajského soudu v Brně
pod sp. zn. 51C 4/2011, j e p ř í s l u š n ý okresní soud podle ustanovení
§ 235a odst. 1 o.s.ř.
II. Po právní moci tohoto usnesení b u d e věc p o s t o u p e n a
k dalšímu řízení Městskému soudu v Brně.
V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje
odůvodnění.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.
V Olomouci dne 6. prosince 2011
Za správnost vyhotovení: JUDr. Alena Ježíková v.r.
Martin Vymlátil předsedkyně senátu

+

Ncp 1382/2011 - 13
U S N E S E N Í
Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu
JUDr. Zdeňky Šindelářové a soudců JUDr. Ivana Šišmy a JUDr. Aleny Ježíkové
v právní věci oprávněného Dopravního podniku města Brna, a.s., se sídlem Brno,
Hlinky 151, okres Brno-město, PSČ 656 46, IČ 25508881, zastoupeného
Mgr. Ondřejem Adametzem, advokátem, se sídlem Brno, Pekařská 12, PSČ 602 00,
a povinného Občana, nar. ....., bytem .....,
o žalobě pro zmatečnost podle § 229 odst. 1 písm. g)
o.s.ř. podané povinným Občanem, podle § 104a o.s.ř.,
t a k t o :
I. K projednání a rozhodnutí věci, vedené u Krajského soudu v Brně
pod sp. zn. 51C 9/2001, j e p ř í s l u š n ý okresní soud podle ustanovení
§ 235a odst. 1) o.s.ř.
II. Po právní moci tohoto usnesení b u d e věc p o s t o u p e n a
k dalšímu řízení Městskému soudu v Brně.
V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje
odůvodnění.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.
V Olomouci dne 6. prosince 2011
Za správnost vyhotovení: JUDr. Zdeňka Šindelářová v.r.
Martin Vymlátil předsedkyně senátu

+

Ncp 1381/2011 - 13
U S N E S E N Í
Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu
JUDr. Jany Maiové a soudců JUDr. Magdaleny Vinklerové a JUDr. Lenky Dopitové
v právní věci oprávněného Dopravního podniku města Brna, a.s., se sídlem Brno,
Hlinky 151, PSČ 656 46, IČ 25508881, zastoupeného Mgr. Ondřejem Adametzem,
advokátem, se sídlem Brno, Pekařská 12, PSČ 602 00 a povinného Občana,
nar. ....., bytem .....,
o žalobě pro zmatečnost dle § 229 odst. 1 písm. g) o.s.ř. podané povinným
Občanem, podle § 104a o.s.ř.,
t a k t o :
I. K projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Brně
pod sp.zn. 51C 8/2011 je příslušný okresní soud (§ 235a odst. 1 věta prvá o.s.ř.).
II. Věc bude postoupena k dalšímu řízení Městskému soudu v Brně.
Podle ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. se upouští od odůvodnění.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Olomouci dne 15. prosince 2011
Za správnost vyhotovení: JUDr. Jana Maiová v.r.
Dana Langová předsedkyně senátu

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : Usn. 46 Nc 52/2011-8  -   Odp.úč.říz.: Nesouhlas: Výzva-Dotaz-Urgence

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení MS Brno (převz.dne 31.1.12), které je pouze
opakujícím se (na MS Brno nyní značně rozmohlém..) hraním si na hloupoučké, neboť
v obsáhlém komplexním podání ze dne 15.9.2010 je uvedeno značné množství důkazů
o soudních lžích, které jsou návodně vyjádřeny konkrétní dotazovou oponencí.. -
chce-li tedy vyhotovitelka nyní něco namítat, nejprve tedy musí řádně (s)právně
tuto vyřídit - tedy každou věcnou dotazovou námitku KONKRÉTNĚ - k čemužto se tedy
v y z ý v á .

Vyhotovitelka zatajila relevantní segment, čímž bezesporu je podání tr.oznámení
v této věci, které bylo podáno dne dne 15.9.2010, přičemž vyřizování Žpz (která
je podána standardně a srozumitelně) je věcí podružnou.

V tomto smyslu se tedy předkládá  d o t a z , co se s vyřizováním tohoto tr.oznámení
doposud děje resp.toto vyřízení se tímto  u r g u j e .


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_________________________________________________________________________________________

č.j. 46 Nc 52/2011 -8
PDOLE
U S N E S E N Í
Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Bílou jako
samosoudkyní v právní věci žalobce Občana, nar. ....., bytem .....,
nejasné podání,
t a k t o:
Soud vyzývá žalobce, aby do 15 dnů od doručení tohoto usnesení opravil vady návrhu
doručeného soudu dne 15.9.2010 a označeného jako žaloba pro zmatečnost proti a dle obsahu
připojeného textu zřejmě směřujícího proti rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 244 EC
129/2009-60. Návrh neobsahuje řádné označení účastníků řízení, neobsahuje dostatečné
vylíčení skutkových tvrzení, označení důkazů a uvedení řádného, úplného a určitého žalobního
petitu, přičemž bez jejich opravy a doplnění není možné v řízení pokračovat.
Doplnění žaloby provede žalobce následujícím způsobem:
- jednoznačně a přesně označí účastníky řízení, konkrétně stranu žalovanou, přičemž
v souladu s ust. § 79 odst. 1 o.s.ř. musí návrh ohledně účastníků obsahovat uvedení
jména, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodných čísel účastníků (obchodní firmy
nebo názvu a sídla právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu,
která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců. Ve věcech
vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo
právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další
údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení,
- uvede skutkové okolnosti případu, z nichž je zřejmé, z jakého skutkového děje svůj nárok
odvozuje a jaké jsou okolnosti svědčící v tvrzený právní vztah, a to v takové míře
konkrétnosti, aby byl dotyčný vztah mezi účastníky, případně požadavek na procesní
postup soudu individualizován s tím, že musí jít o takové skutečnosti skutkového
charakteru, se kterými zákon spojuje vznik hmotněprávního nároku žalobce nebo
důvodnost jeho procesněprávního návrhu. Žalobce zejména jednoznačně označí
rozhodnutí, které návrhem napadá (včetně označení, čísla jednacího), dále v souladu
s ust. § 229 o.s.ř. uvede, z jakých konkrétních skutečností odvozuje důvody pro
zmatečnost napadeného rozhodnutí. Uvedení konkrétních skutkových tvrzení, která jsou
nutnou obsahovou náležitostí žaloby, nelze nahrazovat vpisováním nesouvislých
poznámek do připojeného textu nesouvisejícího přímo s konstrukcí samotného žalobního
návrhu,
- k doplněným skutkovým tvrzením označí důkazy, které by tyto skutečnosti prokazovaly a
které má soud v řízení provést, přičemž za důkazy mohou sloužit listiny, výpovědi
svědků a účastníků. Žalobce zejména označí napadené soudní rozhodnutí a dále důkazy
prokazující namítané vady tohoto rozhodnutí a jemu předcházejícího řízení, které
způsobují jeho zmatečnost,
- s ohledem na doplněné skutkové okolnosti uvede návrh žalobního petitu ve znění, aby
vymezení práv a jim odpovídajících povinností bylo přesné, určité, srozumitelné, aby
v případě jeho převzetí do výroku soudního rozhodnutí mohl být nařízen a proveden
pokračování -2- 46 Nc 52/2011 -
soudní výkon rozhodnutí. Soud nemůže účastníkům přiznat jiná práva a uložit jiné
povinnosti, než jsou žalobcem navrhovány. V tomto případě žalobce žalobní petit uvede
ve znění, z něhož bude jednoznačně patrno, zrušení jakého konkrétního rozhodnutí soudu
(specifikovaného datem vydání a číslem jednacím) se domáhá.
Nebude-li přes výzvu předsedkyně senátu ve stanovené lhůtě doplněno (ve dvou
vyhotoveních), soud žalobu odmítne.
O d ů v o d n ě n í :
Podle ust. § 43 odst. 1 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo
upraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je
nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak
je třeba opravu nebo doplnění provést.
Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení
nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení,
odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna.
O těchto následcích musí být účastník poučen (§ 43 odst. 2 o.s.ř.).
P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 písm. d) o.s. ř.).
Městský soud v Brně
dne 25. ledna 2012
JUDr. Hana Bílá, v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Eliška Zoufalá

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : Usn. 55 C 139/2011-7   -   Odp.úč.říz.: Zmatečnost

N.uv.úč.říz.obdržel n.uv.Usnesení MS Brno (převz.dne 31.1.12), které je mu poněkud
nesrozumitelné, neboť je-li toto sdělením "ve věci žalobce Občana, bytem
trvale ....., proti žalovanému Česká republika", pak označení žalovaného by
touto avizovanou abstrakcí bylo jednoznačné a v nelogice dodaného výzvového poučení
v tomto smyslu i nedoplnitel(níhod)né..
Z důvodu zmatečnosti - ať již chybného neúplného sdělení odpůrce či násl.chybného
nepatřičného poučení v tomto smyslu (přičemž se i poukazuje na to, aby poučovací teze
i v jiném smyslu byly pravdivé a ne snad "účelově lživě zdržovací"..) - tedy nelze
nijak doplnitelně reagovat..


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
_________________________________________________________________________________________

č.j. 55 C 139/2011 - 7
MSVAN
U S N E S E N Í
Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Evou Gottwaldovou jako
samosoudkyní ve věci žalobce Občana, bytem trvale ....., proti
žalovanému Česká republika
o nejasném podání
t a k t o :
Soud v y z ý vá žalobce, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil
podání doručené zdejšímu soudu 11.8.2011 tak, aby splňovalo náležitosti řádného žalobního
návrhu.
Žalobce především řádně označí žalovaného – je-li jím fyzická osoba, křestním
jménem, příjmením, bydlištěm, popř. rodným číslem, je-li jím právnická osoba, obchodní
firmou nebo názvem a sídlem právnické osoby, je-li jím stát, označením státu a příslušné
organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje. Dále vylíčí rozhodující
skutečnosti, jichž se dovolává a uvede, čeho se domáhá (žalobní petit). Žalobní petit musí být
přesný, určitý a srozumitelný tak, aby se v případě vyhovujícího rozhodnutí soudu mohl stát
předmětem výkonu rozhodnutí.
Uplyne-li stanovená lhůta marně, soud podání odmítne.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce podal k soudu podání, které nesplňuje náležitosti řádného žalobního návrhu,
neboť je nesrozumitelné.
Podle ust. § 43 odst. 1,2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) předseda senátu
usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje
všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo
doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.
Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze
pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.
pokračování -2- 55 C 139/2011 -
Soud tedy rozhodl, jak ve výroku uvedeno.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Městský soud v Brně
dne 27.1.2012
JUDr. Eva Gottwaldová, v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení: Švaňhalová

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : Usn. 105 C 2/2012-17 + 105 C 3/2012-17 ; 105 C 4/2012-17 ; 105 C 5/2012-17 ; 105 C 7/2012-17   
                              
                              -  Odp.úč.říz.: 1) OZNÁMENÍ relev.důvodů ohl.neplatby s.popl.;
                                        resp. 2) DOTAZ (nejen ve sm.zák.106/99Sb) + STÍŽNOST
 

V odpověď na Vaše n.uv.Usn.+ 4 další obdobná Usn.(převz.7.2.12) n.uv.úč.říz.sděluje Vám resp.
Justici ČR okolnosti oprávněnosti jeho  o s v o b o z e n í  mj. i od platby soudního poplatku,
resp.z jeho n.uv.sdělení vyplývá, že do řádného vyřízení n.uv.bodů 1) resp. 2)  j e  o p r á v n ě n  
žádný státněsprávní poplatek neplatit resp.uvádí rozhodné skutečnosti k tomu, proč  n e n í  
p o v i n e n  ho platit :

1) Dne 9.1.2004 byl n.uv.úč.říz.podán k MS Brno mj. řádný Návrh na vydání předb.opatření (NPO),
kde oprávněně a spravedlivě navrhuje svoje dočasné osvobození mj. i od platby s.poplatku.
Jelikož tento NPO nebyl doposud vyřízen, a je-li odpůrcem i vyřizovatelem státní subjekt, proti
kterémuž (jeho zaměstnavateli) tento NPO směřuje, pak se lze s úspěchem domyslet, že tato
nečinnost státního orgánu je vesměs účelová. Nicméně za tohoto nastalého stavu lze - v podobnostní
aplikaci na § 101 odst.4 o.s.ř. - postupovat zpětnovazbovým úsudkem, že nevyřídil-li státní orgán
řádné podání NPO řádně a ve stanovené lhůtě, bude jeho podavatel předpokládat, že proti tomuto
zamýšlenému NPO nemá námitky, a to zvláštěpak i z toho důvodu, že tento spravedlnostní orgán
takovéto (nic než) spravedlivé "předběžné nařízení" je dozajista oprávněn vydat i sám - leč takto
neučinil, a ani - z neznámých důvodů (v rozp.se zák.) - nereagoval na přímý podnět podavatele..
Z tohoto důvodu je tímto tedy oprávněně spravedlivě presumováno, že předmětný NPO je platný resp.
že toto spravedlivé "předběžné nařízení" nebylo (ještě) soudem vydáno ze souvisejícího důvodu
jeho naprosto neodůvodněné průtahové nečinnosti ve vyřízení řádného Podání ze dne 9.1.2004
(Urgence Stížnosti - viz bod 1 tohoto Podání) - tedy lze se oprávněně dobrat toho, že bez ohledu
na odpůrcovu účelovou nečinnost n.uv.úč.říz. j e (dočasně)  o s v o b o z e n  mj. i od platby
soudního poplatku, jak v předm.petitu NPO (viz bod 2 Podání) uvedeno.

2) Pakliže by tato presumpce nebyla státním subjektem akceptována, pak si n.uv.úč.říz.od této
státní instituce žádá odpověď na četně (bezvýsledně) opakovaný DOTAZ : "Z JAKÉHO DŮVODU NEBYL
TENTO ŘÁDNÝ NÁVRH ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM VYŘÍZEN"; taktéž - z jakého důvodu nebyla doposud vyřízena
předmětná Urgence Stížnosti v tomto Podání..
POZN.: Kopie podání "Urgence Stížnosti+NPO" - kterýžto originál obdržel MS Brno dne 9.1.2004 jak
sh.uv. - jakož i v.uv.DOTAZ, je od 23.9.2008 k dotazovému vyřízení u předs.MS JUDr.M.Komárkové
a od poč.r.2012 i u JUDr.H.Novákové-místopředs.KS Brno, jakož i u MS ČR - doposud bez odpovědi..
Jelikož tato věcná odpověď na řádný DOTAZ je relevantní pro účastníkovo osvobození (mj.i od platby
soudního poplatku) resp.žádoucí pro jeho následný postup, a stále nebyla realizována, pak je tímto
podána STÍŽNOST na nečinnost Mě soudu Brno (jeho zmíněné předsedkyně), Kr.soudu Brno (jeho zmíněné
místopředsedkyně), MS ČR (ředitele OD) - tedy na nečinnost zodpovědné (a mnohokrát již v tomto
smyslu zpravené) Justice ČR.

Závěrem lze tedy uzavřít, že do vyřízení bodu 2) - tedy do zodpovězení DOTAZU - je jakékoliv
nepatřičné (poplatkově osvobozeně zamítavé) činění zaměstnanců Justice ČR nezákonné, neboť porušení
zákona (ust.§ 75c/2 v návazn.na § 76/1e,f o.s.ř.) bylo prvotně spácháno zaměstnanci Justice ČR,
přičemž pokud by toto spácháno nebylo, pak by jeho spravedlivý NPO ze dne 9.1.2004 (tak jako i NPO
předchozí ze dne 28.5.2002) byl bezesporu spravedlivě kladně potvrzen, a to již do dne 16.1.2004
(resp.do dne 4.6.2002), přičemž by tedy k žádným násl.výzvám, jako je tato n.uv., nedošlo..
Dále nutno sdělit, že ani nová skutečnost - tedy skandální "vyřízení" dotazové stížnosti pracovníkem
MS ČR - Justici ČR zodpovědnosti za prokázanou protizákonnost nijak nezprošťuje a pakliže budou
zaměstnanci Justice ČR nadále výzvově činní a násl.nepatřičně poplatkově osvobozeně zamítaví - tedy
bez toho, aby ponejprve zodpověděli předložený DOTAZ - pak takovéto činění (resp.řádné (s)právní
nevyřízení tohoto podání) půjde nadále na vrub Justici ČR resp.jejím příp.nadále nepatřičně činícím
konkrétním zaměstancům (nejen) v této právní věci..


V Brně, dne 7.2.2012
Občan v.r.
_______________________________________________________________________________________________________

Jednací číslo: 105 C 2/2012-17
U S N E S E N Í
Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Yvetou Hubíkovou v právní
věci povinného Občana, nar. ....., bytem .....,
proti oprávněnému Dopravnímu podniku města Brna, a. s., IČ: 25508881, se sídlem
Hlinky 151, 656 46 Brno, o zmatečnost ve věci 105Nc 3233/2008
t a k t o :
Soud vyzývá povinného, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek
za žalobu, který činí dle pol. 17 Sazebníku soudních poplatků 5.000,00 Kč, a to v kolcích na
připojeném tiskopise/na účet soudu u ČNB, č.ú. 3703-524621/0710, VS: 1051100212
Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem prvního
stupně - zastaveno. Soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku
by poplatníku mohla vzniknout újma, jestliže poplatník ve stanovené lhůtě sdělí soudu
okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl soudní poplatek
dosud zaplatit.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Městský soud v Brně
dne 25. ledna 2012
JUDr. Yveta Hubíková, v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení: Jeřábková
Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních
poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se
zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky;
poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

+ DTTO : 105 C 3/2012-17 ; 105 C 4/2012-17 ; 105 C 5/2012-17 ; 105 C 7/2012-17

//////////////////////////////////////////

KS Brno
Věc : Usn. 51 C 45/2008-145 + 51 C 5/2008-138   
                              -  Odp.úč.říz.: 1) OZNÁMENÍ relev.důvodů ohl.neplatby s.popl.;
                                        resp. 2) DOTAZ (nejen ve sm.zák.106/99Sb) + STÍŽNOST
 

V odpověď na Vaše n.uv.Usn.+ 1 další obdobné Usn.(převz.3.2.12) n.uv.úč.říz.sděluje Vám resp.
Justici ČR okolnosti oprávněnosti jeho  o s v o b o z e n í  mj. i od platby soudního poplatku,
resp.z jeho n.uv.sdělení vyplývá, že do řádného vyřízení n.uv.bodů 1) resp. 2)  j e  o p r á v n ě n  
žádný státněsprávní poplatek neplatit resp.uvádí rozhodné skutečnosti k tomu, proč  n e n í  
p o v i n e n  ho platit :

1) Dne 9.1.2004 byl n.uv.úč.říz.podán k MS Brno mj. řádný Návrh na vydání předb.opatření (NPO),
kde oprávněně a spravedlivě navrhuje svoje dočasné osvobození mj. i od platby s.poplatku.
Jelikož tento NPO nebyl doposud vyřízen, a je-li odpůrcem i vyřizovatelem státní subjekt, proti
kterémuž (jeho zaměstnavateli) tento NPO směřuje, pak se lze s úspěchem domyslet, že tato
nečinnost státního orgánu je vesměs účelová. Nicméně za tohoto nastalého stavu lze - v podobnostní
aplikaci na § 101 odst.4 o.s.ř. - postupovat zpětnovazbovým úsudkem, že nevyřídil-li státní orgán
řádné podání NPO řádně a ve stanovené lhůtě, bude jeho podavatel předpokládat, že proti tomuto
zamýšlenému NPO nemá námitky, a to zvláštěpak i z toho důvodu, že tento spravedlnostní orgán
takovéto (nic než) spravedlivé "předběžné nařízení" je dozajista oprávněn vydat i sám - leč takto
neučinil, a ani - z neznámých důvodů (v rozp.se zák.) - nereagoval na přímý podnět podavatele..
Z tohoto důvodu je tímto tedy oprávněně spravedlivě presumováno, že předmětný NPO je platný resp.
že toto spravedlivé "předběžné nařízení" nebylo (ještě) soudem vydáno ze souvisejícího důvodu
jeho naprosto neodůvodněné průtahové nečinnosti ve vyřízení řádného Podání ze dne 9.1.2004
(Urgence Stížnosti - viz bod 1 tohoto Podání) - tedy lze se oprávněně dobrat toho, že bez ohledu
na odpůrcovu účelovou nečinnost n.uv.úč.říz. j e (dočasně)  o s v o b o z e n  mj. i od platby
soudního poplatku, jak v předm.petitu NPO (viz bod 2 Podání) uvedeno.

2) Pakliže by tato presumpce nebyla státním subjektem akceptována, pak si n.uv.úč.říz.od této
státní instituce žádá odpověď na četně (bezvýsledně) opakovaný DOTAZ : "Z JAKÉHO DŮVODU NEBYL
TENTO ŘÁDNÝ NÁVRH ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM VYŘÍZEN"; taktéž - z jakého důvodu nebyla doposud vyřízena
předmětná Urgence Stížnosti v tomto Podání..
POZN.: Kopie podání "Urgence Stížnosti+NPO" - kterýžto originál obdržel MS Brno dne 9.1.2004 jak
sh.uv. - jakož i v.uv.DOTAZ, je od 23.9.2008 k dotazovému vyřízení u předs.MS JUDr.M.Komárkové
a od poč.r.2012 i u JUDr.H.Novákové-místopředs.KS Brno, jakož i u MS ČR - doposud bez odpovědi..
Jelikož tato věcná odpověď na řádný DOTAZ je relevantní pro účastníkovo osvobození (mj.i od platby
soudního poplatku) resp.žádoucí pro jeho následný postup, a stále nebyla realizována, pak je tímto
podána STÍŽNOST na nečinnost Mě soudu Brno (jeho zmíněné předsedkyně), Kr.soudu Brno (jeho zmíněné
místopředsedkyně), MS ČR (ředitele OD) - tedy na nečinnost zodpovědné (a mnohokrát již v tomto
smyslu zpravené) Justice ČR.

Závěrem lze tedy uzavřít, že do vyřízení bodu 2) - tedy do zodpovězení DOTAZU - je jakékoliv
nepatřičné (poplatkově osvobozeně zamítavé) činění zaměstnanců Justice ČR nezákonné, neboť porušení
zákona (ust.§ 75c/2 v návazn.na § 76/1e,f o.s.ř.) bylo prvotně spácháno zaměstnanci Justice ČR,
přičemž pokud by toto spácháno nebylo, pak by jeho spravedlivý NPO ze dne 9.1.2004 (tak jako i NPO
předchozí ze dne 28.5.2002) byl bezesporu spravedlivě kladně potvrzen, a to již do dne 16.1.2004
(resp.do dne 4.6.2002), přičemž by tedy k žádným násl.výzvám, jako je tato n.uv., nedošlo..
Dále nutno sdělit, že ani nová skutečnost - tedy skandální "vyřízení" dotazové stížnosti pracovníkem
MS ČR - Justici ČR zodpovědnosti za prokázanou protizákonnost nijak nezprošťuje a pakliže budou
zaměstnanci Justice ČR nadále výzvově činní a násl.nepatřičně poplatkově osvobozeně zamítaví - tedy
bez toho, aby ponejprve zodpověděli předložený DOTAZ - pak takovéto činění (resp.řádné (s)právní
nevyřízení tohoto podání) půjde nadále na vrub Justici ČR resp.jejím příp.nadále nepatřičně činícím
konkrétním zaměstancům (nejen) v této právní věci..


V Brně, dne 7.2.2012
Občan v.r.
_______________________________________________________________________________________________________

Jednací číslo: 51 C 45/2008-145
U S N E S E N Í
Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Bachratým
ve věci
žalobkyně: České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226,
proti
žalovanému: Občanovi, nar. ....., bytem .....,
o žalobu pro zmatečnost ze dne 22.11.2011 proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne
22.9.2011, č.j. 1 Co 181/2011-127,
t a k t o :
Soud vyzývá Občana, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní
poplatek za žalobu pro zmatečnost, který činí podle položky 17 Sazebníku soudních poplatků
5.000,- Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise.
Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem prvního
stupně zastaveno. Soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku
by poplatníku mohla vzniknout újma, jestliže poplatník ve stanovené lhůtě sdělí soudu
okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl soudní poplatek
dosud zaplatit.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 2. února 2012
Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavel Bachratý, v.r.
Jana Kristková samosoudce
Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních
poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se
zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky;
poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.


+ DTTO : 51 C 5/2008-138

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : Usn. 17 C 6/2012-4   -  Odp.úč.říz.: Souhlas se spravedlivým vyřízením věci
                                           bez nařízení jednání

K Vašemu n.uv.Usnesení (převz.3.2.12) o úmyslu soudu rozhodnout bez nařízení jednání sděluje
n.uv.úč.říz.  t o t o :

N.uv.úč.říz.souhlasí s rozhodnutím bez nařízení jednání - ovšem pouze s rozhodnutím řádným
a spravedlivým, které zohlední  v š e c h n y  okolnosti mezi účastníky řízení.
Spravedlivý soud obyčejně (efektivně) k této argumentační písemné přípravě, potřebné
pro konečné plnohodnotné spravedlivé vyřízení věci, obě strany vyzve (v soul.s o.s.ř.), ta
poté bude moci takto bezodkladně započít (efektivně bez zásahu soudu), a to až do argumentační
nouze jednoho z účastníků říz. Poté bude soud s touto argumentací resp.s jejími závěry seznámen,
čímžto následně bude moci spravedlivě rozhodnout i bez nařízení jednání.

Vzhledem k tomu, že n.uv.soudce má v úmyslu rozhodnout bez nařízení jednání, pak se předpokládá,
že má podanou Žalobu za evidentní a oprávněnou a jelikož nepokládá za důležité vytěžit protistranu
(resp.pakliže nějaké vyjádření od odpůrce obdržel, zřejmě z důvodu obranné irelevance o tomto
žalobce ani neinformoval..), má zřejmě v úmyslu Žalobě v plné míře vyhovět.

Není tedy námitek a s takto efektivním spravedlivým vyřízením věci bez nařízení jednání je
vyjádřen souhlas.
 

V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
___________________________________________________________________________________________

Jednací číslo: 17 C 6/2012-4
U S N E S E N Í
Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Horákem jako
samosoudcem v právní věci
žalobce (žalobkyně): Občan, nar. ....., .....,
proti
žalované(mu): Mgr. Milan Jakubíček, Polní 39, Brno
o nesprávný úřední postup a náhrada škody
t a k t o :
Soud vyzývá žalobce a žalovaného, aby se ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení
vyjádřil(a), zda souhlasí s tím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání.
Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím věci bez
nařízení jednání souhlasí.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Městský soud v Brně
dne 3. února 2012
JUDr. Jiří Horák, v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Tomanová Jana

//////////////////////////////////////////

MS Brno
Věc : Usn. 217 EC 202/2011-33 + 244 EC 192/2011-31 ; 215 EC 168/2011-33 ;
           215 EC 202/2011-33 ; 215 EC 176/2011-33

           -  Odp.úč.říz.: Souhlas se spravedlivým vyřízením věci bez nařízení jednání

K Vašemu n.uv.Usnesení + 4 dalším obdobným Usn.(převz.3.2.12 a později) o úmyslu soudu
rozhodnout bez nařízení jednání sděluje n.uv.úč.říz.  t o t o :

N.uv.úč.říz.souhlasí s rozhodnutím bez nařízení jednání - ovšem pouze s rozhodnutím řádným
a spravedlivým, které zohlední  v š e c h n y  okolnosti mezi účastníky řízení - tedy v daném
případě všechny pohledávky, které vůči sobě obě úč.strany v současné době mají.
Spravedlivý soud obyčejně (efektivně) k této argumentační písemné přípravě, potřebné
pro konečné plnohodnotné spravedlivé vyřízení této protinávrhové věci, obě strany vyzve
(v soul.s o.s.ř.), ta poté bude moci takto bezodkladně započít (efektivně bez zásahu soudu),
a to až do argumentační nouze jednoho z účastníků říz. Poté bude soud s touto argumentací
resp.s jejími závěry seznámen, čímžto následně bude moci spravedlivě rozhodnout i bez nařízení
jednání.

Vzhledem k tomu, že n.uv.soudce má v úmyslu rozhodnout bez nařízení jednání, pak se předpokládá,
že protistranu - tedy "žalobce" - k plnohodnotné reakci na plnohodnotné (odporové) podání
"žalovaného" samozřejmě vyzval a ten již nějak reagoval- n.uv."žalovaný" by tedy tuto reakci
"žalobce" měl obdržet před nařízeným jednáním resp.před zamýšleným Rozhodnutím bez nařízení
jednání, avšak prozatím ji neobdržel - je tedy tímto požadována náprava resp.zodpovězení dotazu,
co tomuto obdržení brání..  

Mohla však nastat situace, že se "žalobce" k mu již známým Protinávrhům "žalovaného"(z četných
jiných právních věcí vedených u MS Brno) doposud řádně nevyjádřil, což lze obecně považovat
za jeho argumentační rezignaci a uznání dluhu, čímžto tedy lze logicky vydedukovat, že soud má
v úmyslu rozhodnout ve prospěch "žalovaného" na základě jeho řádných Protinávrhů, tak jak tyto
byly ve v.uv.odporovém podání vyčísleny v celkovém petitu, a to efektivně bez nařízení jednání
Rozsudkem pro uznání - proto "žalovaný" s tímto logickým efektivním postupem souhlasí jak sh.uv.

Pozn. : Pakliže tedy soud bude v této věci rozhodovat bez nařízení jednání, důrazně se upozorňuje,
že v Odůvodnění soudního Rozsudku rozhodně nepostačí strohé sdělení, že "účastníci s tímto
souhlasili", neboť tento souhlas je zvláštěpak n.uv.úč.říz.podmíněn v.uv.argumentací a opatřen
přívlastkem "spravedlivým", jak v nadpisu uvedeno.. - takovéto strohé sdělení + řádné nevyřízení
věci tedy bude nutno považovat za soudní účelovou lež s následným trestněprávním postupem..  


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.
___________________________________________________________________________________________

Jednací číslo: 217 EC 202/2011-33
U S N E S E N Í
Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr. Dušanem Schinzelem jako
samosoudcem v právní věci
žalobce: Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 29235871,
Špitálka 8, 602 00, Brno
zastoupeného: Mgr. Radek Zapletal, advokát, Arne Nováka 3/4, 602 00, Brno
proti
žalovanému: Občan, nar. ....., .....,
o Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu na částku 1.117,00 Kč
t a k t o :
Soud vyzývá účastníky, aby se ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení vyjádřili, zda
souhlasí s tím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání.
Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím věci bez
nařízení jednání souhlasí.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Městský soud v Brně
dne 2. února 2012
JUDr. Dušan Schinzel v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení
Jitka Osolsobě

+ DTTO : 244 EC 192/2011-31 ; 215 EC 168/2011-33 ; 215 EC 202/2011-33 ; 215 EC 176/2011-33

//////////////////////////////////////////

Celní úřad Praha 1
Věc : "MD-D.Ú. PR-PRE0343/11 - VYROZUMĚNÍ O NEDOPLATKU"  -  Odpověď

K Vašemu listinnému Vyrozumění "o nedoplatku 1.000 Kč" uvádím, že jsem jednak
(v rámci státu ČR) i Váš věřitel (v zákl.výši cca 22 mil.Kč), a pokud se jedná
o Vámi naznačenou možnost "daňové exekuce", pak oznamuji, že na zákl.soudní
listiny (NPO - převzato Mě soudem Brno dne 28.5.2002) je proti mé osobě exekuce
zakázána - neboť jsem i osvobozen od všech státněsprávních poplatků (NPO -
převzato Mě soudem Brno dne 9.1.2004)..
Pro podrobnější info se můžete spojit s Mě soudem Brno, příp.nahlédnout na web
www.hovorysesoudci.cz, kde "určité souvislosti" najdete též..


V Brně, dne 7.2.2012                                                                 
Občan v.r.I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.